ILPP4/4512-1-144/16-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania rocznej korekty dochodowości oraz jej udokumentowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania rocznej korekty dochodowości oraz jej udokumentowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania rocznej korekty dochodowości oraz jej udokumentowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A Sp. z o.o. (zwana dalej „A”) jest producentem złączek instalacyjnych z metali oraz stopów metali. Należy do międzynarodowego koncernu firm. A na potrzeby produkcji dokonuje zakupów surowców i półproduktów zarówno w kraju, jak i za granicą, oraz wykorzystuje w tym celu własne aktywa.

A wyprodukowane wyroby sprzedaje w głównej mierze do podmiotu powiązanego B (zwana dalej „B”), z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce.

Wyroby A są transportowane do magazynu B w Polsce (miejscowość C.); sprzedaż wyrobów przez A na rzecz B dokonywana jest w walucie polskiej fakturami ze stawką właściwą dla sprzedaży krajowej 23%. W strukturze grupy kapitałowej, A sprawuje funkcje producenta, B sprawuje funkcje dystrybutora produktów. A sporządza dla celów podatkowych dokumentację zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą w zależności od pełnionej funkcji, na spółce spoczywają określone ryzyka oraz są zaangażowane określone aktywa. W związku z powyższym A winna osiągnąć określony poziom dochodowości, odpowiedni dla pełnionej funkcji oraz zaangażowanych aktywów, na poziomie zysku operacyjnego.

W ciągu roku sprzedaż wyrobów z A do B dokonywana jest wg stałych cen ewidencyjnych opartych na technicznym koszcie wytworzenia. Dopiero po zakończeniu roku, podsumowaniu kosztów i przychodów działalności, A ma możliwość określenia poziom własnej dochodowości do ustalonej wartości na poziomie zysku operacyjnego. Wobec powyższego, A i B zamierzają stosować mechanizm ustalania dochodowości z uwzględnieniem korygowania wzajemnych rozliczeń. Niezbędna korekta dochodowości do określonego poziomu nastąpić może dopiero po rocznym podsumowaniu kosztów i przychodów działalności A. Oznacza to, że jeżeli po ostatecznym podsumowaniu poziom dochodowości A będzie wyższy niż wynikający z pełnionych funkcji i zaangażowanych aktywów, to A wystawi dokument korygujący do B skutkujący zmniejszeniem przychodów; w odwrotnej sytuacji, gdy poziom dochodowości A będzie niższy niż wynikający z pełnionych funkcji i zaangażowanych aktywów, to A wystawi dokument korygujący do B skutkujący zwiększeniem przychodów. Z uwagi na fakt, że wyliczenia dochodowości można dokonać dopiero po ujęciu wszystkich kosztów i przychodów roku obrotowego, dokument korygujący może być sporządzony w roku następnym, po roku, którego dotyczy korekta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całościowa, roczna korekta dochodowości podlega ustawie o VAT i winna być dokonana w formie faktury VAT lub faktury korygującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zasadniczo przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, co do zasady, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Należy więc ustalić, czy roczna korekta dochodowości stanowi dostawę towaru czy świadczenie usług.

Wyrównanie dochodowości wyliczone jest na podstawie rocznych kosztów i przychodów i nie stanowi zmiany/korekty ceny sprzedanych wcześniej towarów, nie jest więc czynnością związaną z konkretną dostawą towarów; nie stanowi więc zdarzenia mającego wpływ na wysokość uprzednio naliczonego podatku wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez A dla B. Korekta dochodowości nie stanowi więc dostawy towarów.

Korekta dochodowości nie stanowi również usługi. Przesłanką dla uznania danego działania, powstrzymania się od działania bądź tolerowania czynności lub sytuacji za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest łącznie spełnienie następujących warunków:

  1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Wobec tego, dane czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykonaniem czynności a otrzymanym świadczeniem wzajemnym w ten sposób, że otrzymane kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego i są wypłacane w konsekwencji wykonania świadczenia lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. W konsekwencji należy stwierdzić, że aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przestawionego zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, że wyrównanie dochodowości do ustalonego poziomu między A a B nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem ze strony drugiego podmiotu. Wyrównanie dochodowości za dany okres lub jego obniżenie będzie wynikało jedynie z samego faktu osiągnięcia (lub nie) przez daną spółkę oczekiwanego poziomu dochodu. Korekta dochodowości nie jest wypłacana pod warunkiem określonych zachowań wymaganych od drugiej strony.

Skoro całoroczne korekty dochodowości nie stanowią dostawy towaru ani świadczenia usług i nie odnoszą się do konkretnych transakcji zawartych w danym okresie, właściwym dokumentem do ich ujęcia nie jest faktura korygująca VAT lecz inny dokument (nota księgowa), który nie będzie wpływał na rozliczenia podatku VAT, w tym ustalenia współczynnika proporcji do rocznej korekty VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w części wniosku dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.