IBPP2/4512-737/15/BW | Interpretacja indywidualna

Czy termin 150 dni, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT należy liczyć od dnia upływu terminu płatności ustalonego w porozumieniu przedłużającym pierwotny termin płatności?
IBPP2/4512-737/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. wierzytelności nieściągalne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015r. (data wpływu 12 sierpnia 2015r.), uzupełnionym pismem z 26 października 2015r. (data wpływu 26 października 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia terminu, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT, w przypadku przedłużenia pierwotnego terminu płatności należności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia terminu, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT, w przypadku przedłużenia pierwotnego terminu płatności należności.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 26 października 2015r. (data wpływu 26 października 2015r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) posiada należności w innej Spółce kapitałowej zwanej dalej: „Dłużnikiem”. Wnioskodawcy przysługują należności od Dłużnika wynikające z kilku faktur dokumentujących usługi realizowane na terytorium kraju. Faktury te zostały wykazane i rozliczone w poszczególnych deklaracjach VAT - Wnioskodawca rozliczył wynikający z nich podatek należny. Wnioskodawca uzgodnił z Dłużnikiem termin zapłaty na 60 dni, co zostało wykazane na poszczególnych fakturach. Z uwagi na opóźnienia w zapłacie, Wnioskodawca zawarł z dłużnikiem porozumienie w sprawie ratalnej spłaty zobowiązań, w którym to porozumieniu został wyznaczony nowy termin zapłaty zobowiązania dla poszczególnych faktur.

Natomiast w piśmie z 26 października 2015r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 • Wnioskodawcy przysługują należności od Dłużnika wynikające z pięciu faktur.
 • Wnioskodawca mógł pomniejszyć podatek należny i skorzystać z „ulgi na złe długi” – tj. upłynęło 150 dni od terminu zapłaty: dla jednej faktury w miesiącu styczniu 2015r, dla dwóch faktur w miesiącu marcu 2015, dla dwóch faktur w maju 2015r.
 • Wnioskodawca podpisał porozumienie z Dłużnikiem w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania w miesiącu marcu 2015 w którym to zawarto nowe terminy spłaty powyższego zobowiązania.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy termin 150 dni, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT należy liczyć od dnia upływu terminu płatności ustalonego w porozumieniu przedłużającym pierwotny termin płatności...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że termin 150 dni, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT należy liczyć od dnia upływu terminu płatności ustalonego w porozumieniu przedłużającym pierwotny termin płatności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ww. ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. (uchylony)
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 4. (uchylony)
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
 6. (uchylony).

Natomiast, w myśl art. 89a ust. 3 ww. ustawy, korekta o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Z kolei przepisy dotyczące dłużnika zawarte są w art. 89b ustawy.

I tak, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy).

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2 ustawy).

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada należności w innej Spółce kapitałowej. Wnioskodawcy przysługują należności od tej Spółki (Dłużnika) wynikające z pięciu faktur dokumentujących usługi realizowane na terytorium kraju. Faktury te zostały wykazane i rozliczone w poszczególnych deklaracjach VAT - Wnioskodawca rozliczył wynikający z nich podatek należny. Wnioskodawca uzgodnił z „Dłużnikiem” termin zapłaty na 60 dni, co zostało wykazane na poszczególnych fakturach. Z uwagi na opóźnienia w zapłacie, Wnioskodawca zawarł z „Dłużnikiem” porozumienie w sprawie ratalnej spłaty zobowiązań, w którym to porozumieniu został wyznaczony nowy termin zapłaty zobowiązania dla poszczególnych faktur. Wnioskodawca podpisał porozumienie z Dłużnikiem w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania w miesiącu marcu 2015r.

Wnioskodawca wyjaśnił, że mógł pomniejszyć podatek należny i skorzystać z „ulgi na złe długi” – tj. upłynęło 150 dni od terminu zapłaty: dla jednej faktury w miesiącu styczniu 2015r, dla dwóch faktur w miesiącu marcu 2015r., dla dwóch faktur w maju 2015r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w opisanej sytuacji termin, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT należy liczyć od dnia upływu terminu płatności, który został ustalony w porozumieniu przedłużającym pierwotny termin płatności.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy wskazać, że powołany przepis art. 89a wyraźnie wskazuje na prawo podatnika do korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zawarcie przez strony umowy – przed upływem 150 dni od pierwotnie ustalonych terminów płatności – porozumienia, ugody czy jakiegokolwiek innego rodzaju pisma, które przedłuża termin spłaty wierzytelności skutkuje tym, że termin naliczania 150 dni biegnie każdorazowo od nowego wyznaczonego terminu spłaty długu.

Zatem w przypadku umownej zmiany terminu płatności (przed upływem 150 dni od pierwotnie ustalonych terminów płatności) poprzez jego wydłużenie w drodze obustronnego porozumienia, jeśli w porozumieniu tym zawarta zostanie zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, ten termin będzie właściwym do liczenia okresu, o którym mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z wniosku porozumienie o przedłużeniu terminu zawarto w marcu 2015r.

Tymczasem odnośnie faktur, o których mowa we wniosku – termin 150 dni od terminu płatności wykazanego na tych fakturach minął:

 • w styczniu 2015r. (dotyczy 1 faktury),
 • w marcu 2015r. (dotyczy dwóch faktur) oraz
 • w miesiącu maju 2015r. (dotyczy dwóch faktur).

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze wyżej przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, że w odniesieniu do dwóch faktur, dla których termin 150 dni od terminu zapłaty (określonego na tych fakturach) minął w maju 2015r. - termin, o którym mowa w art. 89a należy liczyć od dnia upływu terminu płatności ustalonego w porozumieniu wyznaczającym nowy termin płatności.

Powyższe dotyczy także faktur VAT dla których termin 150 dni od terminu zapłaty określonego na tych fakturach minął w marcu 2015r., jednakże pod warunkiem, że porozumienie o przedłużeniu terminu zapłaty tych faktur zawarto przez upływem terminu 150 dni od terminu płatności wyznaczonego w tych fakturach.

Natomiast odnośnie faktury VAT, dla której termin 150 dni od terminu zapłaty określonego na tej fakturze, minął w styczniu 2015r., a zatem przed zawarciem porozumienia o przedłużeniu terminu płatności (co miało miejsce w marcu 2015r.), termin, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT należy liczyć od terminu zapłaty wynikającego z faktury, bowiem jeszcze przed zawarciem porozumienia, wobec upływu terminu 150 dni od terminu zapłaty wyznaczonego w fakturze, wystąpił obowiązek zastosowania przez dłużnika przepisu art. 89b ustawy o VAT, a w przypadku wierzyciela (Wnioskodawcy) uprawnienie do zastosowania przepisu art. 89a ustawy o VAT, z chwilą upływu terminu 150 dni od dnia terminu płatności wynikającego z faktury.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy - oceniając je całościowo - jest nieprawidłowe.

Należy zauważyć, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień), ani nie mają wpływu na ich treść, w tym ustalenia dotyczące terminów płatności. Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają m.in. zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ zauważa, że przedmowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania. W niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii, czy odnośnie wierzytelności, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na złe długi, gdyż nie było to przedmiotem zapytania, jak również Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie własnego stanowiska.

Końcowo nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta
ILPP5/4512-1-115/15-3/KG | Interpretacja indywidualna

wierzytelności nieściągalne
IBPBI/1/415-864/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.