IBPP2/4512-479/15/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 maja 2015r. (data wpływu do tut. organu 20 maja 2015r.) uzupełnionego pismem z 14 sierpnia 2015r. (data wpływu 18 sierpnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 14 sierpnia 2015r. (data wpływu 18 sierpnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 lipca 2015r. znak: IBPP2/4512-479/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług po 150 dniach od terminu płatności wskazanego na fakturach sprzedaży dla kontrahenta, bez zapłaty za te faktury podatek należny VAT został pomniejszony w załączniku VAT-ZD w deklaracji za 01/2014. W marcu 2014 roku (już po złożeniu deklaracji VAT-7 za 01/2014) Wnioskodawca otrzymał informację dotyczącą wszczęcia postępowania naprawczego u ww. kontrahenta. Nie było wówczas mowy o uprawomocnieniu się decyzji o upadłości firmy dlatego Wnioskodawca nie korygował deklaracji VAT-7 za 01/2014. W maju 2015 r. Wnioskodawca otrzymał wezwanie z US w celu przedstawienia dokumentów w zakresie prawidłowości i rzetelności dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalności wierzytelności (art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług) w załączniku VAT-ZD do deklaracji VAT-7 za 01/2014 na rzecz ww. dłużnika. Wnioskodawca telefonicznie uzyskał informację z Urzędu Skarbowego, że wezwanie zostało wystosowane jedynie na podstawie informacji uzyskanej z wyszukiwarki wpisów CEIDG. Wnioskodawca sprawdził uzyskane informacje i w dokonanych zmianach we wpisie CEIDG przedmiotowego kontrahenta widnieją dwie daty, 13 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania naprawczego oraz 25 marca 2014 r. informacja dotycząca upadłości. Monitor Sądowy i Gospodarczy ogłaszający upadłość ww. kontrahenta został wydany 25 marca 2014 r.

Dodatkowo pismem z 14 sierpnia 2015r. Wnioskodawca uzupełnił opis powyższego zdarzenia, wyjaśniając:

 1. W stosunku do wierzytelności, od których Wnioskodawca dokonał korekty podatku należnego, nieściągalność została uprawdopodobniona w rozumieniu art. 89a ust. la ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Świadczenie usług było dokonywane na rzecz podatnika w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy o VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 3. Wnioskodawca i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
 4. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty podatku należnego Wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
 5. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał korekty podatku należnego dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 6. Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika to 25 marca 2014 r.
 7. Datą wystawienia faktur, od których Wnioskodawca dokona korekty podatku należnego to 13 sierpnia 2013r.
 8. Termin płatności określony na fakturach, których dotyczy wniosek to 31 sierpnia 2013r.
 9. Od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność nie upłynęło 2 lata licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
 10. Pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT.
 11. Deklaracja VAT-7 za styczeń 2014 została złożona 25 lutego 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania (wskazane w poz. 69 wniosku jako pierwsze i trzecie w kolejności):
 1. Czy zgodnie z dokonanymi przez kontrahenta zmianami w CEIDG Wnioskodawca miał prawo do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r....
 2. Czy zgodnie z Monitorem Sądowym i Gospodarczym Wnioskodawczyni powinna przyjąć datę 25 marca 2014 r. jako datę ogłoszenia upadłości ww. firmy...

Stanowisko Wnioskodawcy (wyrażone ostatecznie w piśmie z 14 sierpnia 2015r.).

Zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności od Kontrahenta Wnioskodawca słusznie dokonał korekty podatku należnego VAT, gdyż na dzień złożenia deklaracji VAT-7:

 • dłużnik nie uregulował zapłaty za faktury w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności.
 • Wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
 • Dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 • Od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność nie upłynęło 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
 • Dostawa towarów i świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestiach objętych pytaniem wskazanym w poz. 69 wniosku jako pierwsze w kolejności jest prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone m.in. w przepisach art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Stosownie do treści art. 89a ust. 1 ustawy – podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy – nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. (uchylony);
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 4. (uchylony);
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. (uchylony).

Art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, że korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy). Jak wynika z zapisu art. 89a ust. 5 ustawy – wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Ponadto w myśl art. 89a ust. 7 ustawy – przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług po 150 dniach od terminu płatności wskazanego na fakturach sprzedaży dla kontrahenta, bez zapłaty za te faktury podatek należny VAT pomniejszył w deklaracji za styczeń 2014r. W marcu 2014 roku (już po złożeniu deklaracji VAT-7 za 01/2014) Wnioskodawca otrzymał informację dotyczącą wszczęcia postępowania naprawczego u ww. kontrahenta. W maju 2015 r. Wnioskodawca otrzymał wezwanie z US w celu przedstawienia dokumentów w zakresie prawidłowości i rzetelności dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalności wierzytelności w załączniku VAT-ZD do deklaracji VAT-7 za 01/2014 na rzecz ww. dłużnika.
Ponadto:- W stosunku do wierzytelności, od których Wnioskodawca dokonał korekty podatku należnego, nieściągalność została uprawdopodobniona w rozumieniu art. 89a ust. la ustawy o podatku od towarów i usług.- Świadczenie usług było dokonywane na rzecz podatnika w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy o VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.- Wnioskodawca i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.- Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty podatku należnego Wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.- Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał korekty podatku Należnego dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.- Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika to 25 marca 2014 r.- Datą wystawienia faktur, od których Wnioskodawca dokona korekty podatku należnego to 13 sierpnia 2013r. - Termin płatności określony na fakturach, których dotyczy wniosek to 31 sierpnia 2013r.- Od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność nie upłynęło 2 lata licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.- Pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. - Deklaracja VAT-7 za styczeń 2014 została złożona 25 lutego 2014 r.
Powołane wyżej przepisy art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, dopuszczają możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Zauważyć należy także, iż podstawowym warunkiem umożliwiającym korektę jest to aby transakcja była dokonana na rzecz podatnika, który w momencie jej dokonywania był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, a więc podatnikiem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
Tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.
Wskazać należy, że wierzyciel może dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Oznacza to, że wierzyciel, o ile zechce dokonać korekty, musi dokonać jej w konkretnej deklaracji, tj. w deklaracji za okres, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze.
W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji spełnienia wymogów określonych przepisami art. 89a ustawy, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur wystawionych na dłużnika na podstawie art. 89a ustawy.
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca na dzień dokonywania korekty (moment złożenia deklaracji za styczeń 2014r.) spełnił wszystkie warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT.Natomiast wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii czy zgodnie z dokonanymi przez kontrahenta zmianami w CEIDG Wnioskodawca miał prawo do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r.Kwestię korygowania deklaracji, poprzez odpowiednie zmniejszenie w niej podatku należnego regulują poniższe przepisy.
Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.
Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1 ww. artykułu, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3 (art. 21 § 2 O.p.). W myśl art. 99 ust. 12 ustawy, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Stosownie do art. 112 ustawy, podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Generalne zasady korygowania deklaracji regulują przepisy zawarte w Dziale III „Zobowiązania podatkowe”, Rozdział 10 „Korekta deklaracji” ustawy Ordynacja podatkowa.W myśl art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, zgodnie z § 2 art. 81 ww. ustawy.
Stosownie do art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Należy zauważyć, że we okolicznościach faktycznych przedstawionych we wniosku, Wnioskodawca w złożonej przed ogłoszeniem upadłości dłużnika deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r. skorzystał z ulgi na złe długi w odniesieniu do określonych transakcji poprzez wskazanie z załączniku VAT-ZD do tej deklaracji kwot podatku z przywołaniem faktur, z których ma on wynikać. Powyższe pozwala przyjąć, że w odniesieniu do tych kwot podatku Wnioskodawca wyraził wolę skorzystania i w efekcie końcowym skorzystał z „ulgi na złe długi”, tj. uprawnienia wynikającego z przywołanego wcześniej art. 89a ust. 1 ustawy o VAT.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego oznaczonego we wniosku należy stwierdzić, że Wnioskodawca słusznie dokonał korekty podatku należnego we wskazanym okresie rozliczeniowym, gdyż na dzień złożenia deklaracji VAT-7:

 • dłużnik nie uregulował zapłaty za faktury w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności.
 • dostawa towarów i świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 • dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność nie upłynęło 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione,

co wskazuje, że Wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT uprawniające do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w kwestiach objętych pytaniem wskazanym w poz. 69 wniosku jako pierwsze w kolejności jest prawidłowe.

Wnioskodawczyni powzięła również wątpliwość czy zgodnie z Monitorem Sądowym i Gospodarczym powinna przyjąć datę 25 marca 2014 r. jako datę ogłoszenia upadłości ww. firmy.

Jednak fakt, że Wnioskodawczyni uzupełniając opis sprawy w piśmie z 14 sierpnia 2015r. wskazała datę ogłoszenia upadłości dłużnika, a także argumentacja jaka legła u podstaw niniejszej interpretacji w kwestii prawa do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r., stanowi podstawę do stwierdzenia, że rozstrzyganie kwestii objętej tym pytaniem staje się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Zatem ochrona prawna zastosowania się do interpretacji indywidualnej wynikająca z przepisów art. 14k-14m ustawy Ordynacja podatkowa będzie miała zastosowanie tylko gdy opis stanu faktycznego jest zgodny z rzeczywistością.

Ponadto należy zauważyć, iż załączone do przedmiotowego wniosku kserokopie dokumentów obrazujących przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie mogą być przedmiotem oceny przez tut. organ przy wydawaniu indywidualnej interpretacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tych materiałów: jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie ustalenia:

 • czy zgodnie z dokonanymi przez kontrahenta zmianami w CEIDG Wnioskodawca miał prawo do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r.
 • czy zgodnie z Monitorem Sądowym i Gospodarczym Wnioskodawczyni powinna przyjąć datę 25 marca 2014 r. jako datę ogłoszenia upadłości ww. firmy.

Natomiast wniosek dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia czy wszczęcie postępowania naprawczego uznaje się za likwidację lub też postępowanie upadłościowe firmy,
 • w jaki sposób Wnioskodawczyni może weryfikować czy podatnik, a zwłaszcza osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy nie znajduję się w stanie likwidacji bądź też postępowania upadłościowego.

zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.