IBPP2/4512-198/15/WN | Interpretacja indywidualna

Możliwość dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
IBPP2/4512-198/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. dłużnik
 2. korekta
 3. wierzyciel
 4. wierzytelności nieściągalne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015r. (data wpływu do tut. organu 3 marca 2015r.), uzupełnionym pismem z 12 maja 2015r. (data wpływu 15 maja 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 12 maja 2015r. (data wpływu 15 maja 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 maja 2015r. znak: IBPP2/4512-198/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny, oznaczony we wniosku jako SYTUACJA I:

Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą przy tym czynny podatnik VAT dokonał korekty podatku należnego zgodnie z art. 89a. Składając deklarację podatku VAT za miesiąc styczeń 2014r. w załączniku VAT-ZD Wnioskodawca wskazał dane dłużnika, kwotę dokonanej korekty oraz numer faktury. Korzystając w kolejnym miesiącu z ulgi na złe długi stwierdzono, że wskazano w załączniku VAT-ZD błędny numer faktury. W dniu 25 marca 2014r. dokonano korekty nieprawidłowego numeru faktury wskazując prawidłowy numer. W dniu 10 lutego 2015r. organ skarbowy zawezwał Wnioskodawcę do złożenia korekty deklaracji VAT za miesiąc styczeń 2014r. uważając, że nie ma prawa do skorzystania z ulgi na złe długi, gdyż w dniu 19 marca 2014r. dłużnik Wnioskodawcy ogłosił upadłość, a korekta dotycząca wskazania prawidłowego numeru faktury została złożona w dniu 25 marca 2014r. czyli po dniu ogłoszenia upadłości.

Dodatkowo pismem z 12 maja 2015r. Wnioskodawca uzupełnił opis powyższego zdarzenia, wyjaśniając:

1.Wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni.

2.Świadczenie usług było dokonywane na rzecz podatnika w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy o VAT. W momencie świadczenia usług, podatnik na rzecz, którego były świadczone usługi nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

3.Zarówno Wnioskodawca jak i Dłużnik na dzień składania deklaracji, w której dokonywano korekty podatku należnego byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (w dniu 13 stycznia 2015r. Syndyk Masy Upadłości C. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Dłużnik) poinformował, iż P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. nabył przedsiębiorstwo upadłego w całości.

4.Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonywano korekty podatku należnego wierzyciel (Wnioskodawca) i Dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

5i 6.W Monitorze Sądowym i Gospodarczym 89/2014 poz. 5700-5703 z dnia 9 maja 2014r. Sąd Rejonowy K. - Wschód w K., X Wydział Gospodarczy podał do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 marca 2014r. pod sygn. akt X GU 179/13/11 ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, wpisu ogłoszenia upadłości do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 22 maja 2014r.

7.Daty wystawienia faktur od których Wnioskodawca dokonał korekty podatku należnego:

FVT/...data wystawienia 5 sierpnia 2013r.

FVT/... data wystawienia 2 września 2013r.

8.Termin "płatności" określony w umowie lub na fakturach, których dotyczył wniosek: FVT/... termin płatności 19 sierpnia 2013r.

FVT/... termin płatności 16 września 2013r.

9.Od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelności nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

10.Pomiędzy wierzycielem (Wnioskodawcą), a dłużnikiem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT.

11.Deklaracja VAT za miesiąc styczeń 2014r. została złożona w dniu 24 lutego 2014r. (potwierdzenie UPO). Korekta deklaracji za miesiąc styczeń 2014r., w której podano prawidłowy numer faktury złożona została w dniu 25 marca 2014 r. (potwierdzenie UPO).

W związku z powyższym opisem, do sytuacji nr 1 zadano następujące pytanie:

Czy złożenie korekty deklaracji po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika, która zmienia tylko numer faktury wykazanej w załączniku VAT-ZD w pierwotnej deklaracji złożonej przed ogłoszeniem upadłości przez dłużnika powoduje utratę prawa do ulgi na złe długi...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że skorygowanie numeru faktury w załączniku VAT-ZD po ogłoszeniu przez dłużnika Wnioskodawcy upadłości nie powoduje utraty przez niego prawa do skorzystania z ulgi na złe długi. W dacie złożenia pierwotnej deklaracji w dniu 25 lutego 2014r. kiedy dłużnik Wnioskodawcy nie był w postępowaniu upadłościowym spełnił wszystkie warunki do skorzystania z ulgi na złe długi czyli:

-dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji,

-na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał korekty, o której mowa w ust. 1 art. 89a ustawy o VAT:

 1. wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 2. dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

-od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy o VAT wierzyciel jest obowiązany z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika, co też Wnioskodawca uczynił.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, oznaczonego we wniosku jako SYTUACJA nr 1, jest prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Stosownie do treści art. 89a ust. 1 ustawy – podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy – nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1.dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2.(uchylony);

3.na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

 1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

4.(uchylony);

5.od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

6.(uchylony).

Art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, że korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy).

Jak wynika z zapisu art. 89a ust. 5 ustawy – wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Ponadto w myśl art. 89a ust. 7 ustawy – przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą przy tym czynny podatnik VAT dokonał korekty podatku należnego zgodnie z art. 89a. Składając deklarację podatku VAT za miesiąc styczeń 2014r. w załączniku VAT-ZD Wnioskodawca wskazał dane dłużnika, kwotę dokonanej korekty oraz numer faktury. Korzystając w kolejnym miesiącu z ulgi na złe długi stwierdzono, że wskazano w załączniku VAT-ZD błędny numer faktury. W dniu 25 marca 2014r. dokonano korekty nieprawidłowego numeru faktury wskazując prawidłowy numer.

Ponadto:

1.Wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni.

2.Świadczenie usług było dokonywane na rzecz podatnika w rozumieniu art. 15 ust. l ustawy o VAT. W momencie świadczenia usług, podatnik na rzecz, którego były świadczone usługi nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

3.Zarówno Wnioskodawca jak i Dłużnik na dzień składania deklaracji, w której dokonywano korekty podatku należnego byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

4.Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonywano korekty podatku należnego wierzyciel (Wnioskodawca) i Dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

5i 6.W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ... poz. ... z dnia 9 maja 2014r. Sąd Rejonowy K. - Wschód w K., X Wydział Gospodarczy podał do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 19 marca 2014r. pod sygn. akt X GU 179/13/11 ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, wpisu ogłoszenia upadłości do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 22 maja 2014r.

7.Daty wystawienia faktur, od których Wnioskodawca dokonała korekty podatku należnego:

FVT/... data wystawienia 5 sierpnia 2013r.

FVT/... data wystawienia 2 września 2013r.

8.Termin "płatności" określony w umowie 1ub na fakturach, których dotyczył wniosek: FVT/... termin płatności 19 sierpnia 2013r.

FVT/... termin płatności 16 września 2013r.

9.Od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelności nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku w którym zostały wystawione.

10.Pomiędzy wierzycielem ( Wnioskodawcą), a dłużnikiem nie istnieje związek o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT.

11.Deklaracja VAT za miesiąc styczeń 2014r. została złożona w dniu 24 lutego 2014r. (potwierdzenie UPO). Korekta deklaracji za miesiąc styczeń 2014r. w której podano prawidłowy numer faktury złożona została w dniu 25 marca 2014 r. (potwierdzenie UPO).

Powołane wyżej przepisy art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, dopuszczają możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Zauważyć należy także, iż podstawowym warunkiem umożliwiającym korektę jest to aby transakcja była dokonana na rzecz podatnika, który w momencie jej dokonywania był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, a więc podatnikiem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

Wskazać należy, że wierzyciel może dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Oznacza to, że wierzyciel, o ile zechce dokonać korekty, musi dokonać jej w konkretnej deklaracji, tj. w deklaracji za okres, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji spełnienia wymogów określonych przepisami art. 89a ustawy, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur wystawionych na dłużnika na podstawie art. 89a ustawy.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca na dzień dokonywania korekty (moment złożenia deklaracji za styczeń 2014r.) spełnił wszystkie warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii czy złożenie, już po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika, korekty deklaracji VAT za miesiąc styczeń 2014r., która zmienia tylko numer faktury wykazanej w załączniku VAT-ZD w pierwotnej deklaracji złożonej przed ogłoszeniem upadłości przez dłużnika, powoduje utratę prawa do ulgi na złe długi.

Kwestię korygowania deklaracji, poprzez odpowiednie zmniejszenie w niej podatku należnego regulują poniższe przepisy.

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,
 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1 ww. artykułu, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3 (art. 21 § 2 O.p.).

W myśl art. 99 ust. 12 ustawy, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Stosownie do art. 112 ustawy, podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Generalne zasady korygowania deklaracji regulują przepisy zawarte w Dziale III „Zobowiązania podatkowe”, Rozdział 10 „Korekta deklaracji” ustawy Ordynacja podatkowa.

W myśl art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, zgodnie z § 2 art. 81 ww. ustawy.

Stosownie do art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1.ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2.przysługuje nadal po zakończeniu:

 1. kontroli podatkowej,
 2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Należy zauważyć, że we okolicznościach faktycznych przedstawionych we wniosku, Wnioskodawca w złożonej przed ogłoszeniem upadłości dłużnika deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r. skorzystał z ulgi na złe długi w odniesieniu do określonych transakcji poprzez wskazanie z załączniku VAT-ZD do tej deklaracji kwot podatku z przywołaniem numerów faktur, z których ma on wynikać. Powyższe pozwala przyjąć, że w odniesieniu do tych kwot podatku Wnioskodawca wyraził wolę skorzystania i w efekcie końcowym skorzystał z ulgi na złe długi. Fakt, że po ogłoszeniu upadłości dłużnika Wnioskodawca dokonał korekty rozliczenia podatkowego za styczeń 2014r. poprzez złożenie deklaracji korygującej, gdy dokonana korekta dotyczyła wyłącznie numeru faktury wymienionej w załączniku VAT-ZD, nie może wpłynąć na uprawnienia Wnioskodawcy.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego oznaczonego we wniosku jako sytuacja nr 1 należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT i dokonał korekty podatku należnego (skorzystał z ulgi na złe długi) we właściwym okresie rozliczeniowym, jednak w załączonym do deklaracji dokumencie VAT-ZD wskazał omyłkowo błędny numer faktury będącej przedmiotem korekty, przy czym skorygowania deklaracji Wnioskodawca dokonał po dniu ogłoszenia upadłości dłużnika, to korekta deklaracji za miesiąc styczeń 2014r., w celu naprawienia tej wadliwości, nie powoduje utraty przez Wnioskodawcę prawa do skorzystania z ulgi na złe długi w ww. zakresie.

Zatem skorygowanie deklaracji za miesiąc styczeń 2014r., poprzez zmianę numeru faktury wykazanej w załączniku VAT-ZD do deklaracji VAT-7 za ten okres rozliczeniowy, ograniczone jest jedynie okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sytuacji nr 1 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jako sytuacja nr 1. Natomiast wniosek w części dotyczącej sytuacji nr 2 zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-198/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.