IBPP2/443-1199/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ustawy oraz prawidłowość liczenia terminu złożenia informacji do naczelnika urzędu skarbowego o wykorzystaniu pojazdów samochodowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014r. (data wpływu 2 września 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ustawy oraz w zakresie terminu złożenia informacji do naczelnika urzędu skarbowego o wykorzystaniu pojazdów samochodowych:

 • w kwestii objętej pytaniem nr 5 - jest nieprawidłowe,
 • w kwestii objętej pytaniem nr 6 - jest prawidłowe,
 • w kwestii objętej pytaniem nr 7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ustawy oraz w zakresie terminu złożenia informacji do naczelnika urzędu skarbowego o wykorzystaniu pojazdów samochodowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca” prowadzi działalność polegającą na sprzedaży samochodów. W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa pojazdy w celu dalszej odprzedaży ostatecznym odbiorcom. Rodzaj wykonywanej działalności znajduje odzwierciedlenie w umowie spółki oraz we właściwym wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W praktyce występują sytuacje, kiedy określone modele pojazdów zakupionych przez Spółkę jako towary handlowe w celu dalszej odprzedaży nie zostały sprzedane w założonym terminie. W stosunku do takich pojazdów Spółka może podjąć decyzję o ich czasowym wykorzystaniu. Wówczas pojazdy te zostają zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i ubezpieczone.

Poniżej przedstawione są warianty czasowego wykorzystania pojazdów, o których mowa powyżej.

 1. Samochody demonstracyjne - są to towary handlowe czasowo wykorzystywane jako używane w ramach jazd testowych. Pojazdy te nie są wprowadzane do ewidencji środków trwałych Spółki (w ewidencji pozostają jako towary handlowe);
 2. Samochody administracyjne - wykorzystywane w bieżącej działalności Spółki przez pracowników Spółki będących przedstawicielami handlowymi lub przez pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce. Pojazdy takie zostają wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki.
 3. Samochody zastępcze - oferowane klientom w przypadku awarii pojazdu zakupionego w ramach globalnej sieci gwarancyjno-serwisowej. Pojazdy takie zostają wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż w wymienionych wariantach czasowego wykorzystania pojazdów, które nie zostały sprzedane przez założony w planie biznesowym okres, zmianie nie ulega podstawowe przeznaczenie dla jakiego został nabyty dany pojazd tj. do dalszej odprzedaży. Jest to zgodne z modelem biznesowym oraz przedmiotem działalności Spółki.

Wnioskodawca pragnie wskazać także możliwą sytuację, kiedy pojazdy samochodowe, które zostały nabyte w celu dalszej odprzedaży, nie zostały sprzedane w określonym czasie, Spółka może przekwalifikować na pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej Spółki. Sposób wykorzystania tych pojazdów będzie określony w ustalonych przez Spółkę zasadach ich używania dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

Ponadto Spółka posiada samochody ujęte w jej ewidencji środków trwałych, które zostały nabyte w celu dalszej odprzedaży przed 1 kwietnia 2014 r., a następnie po upływie określonego czasu z powodu braku sprzedaży tych pojazdów, Spółka podjęła decyzję o zmianie ich przeznaczenia. Przy nabyciu tych pojazdów Spółka była uprawniona i odliczyła w całości podatek naliczony. Natomiast przy zmianie przeznaczenia tych pojazdów Spółka dokonała korekty odliczonego w całości podatku naliczonego do wysokości 60% kwoty podatku nie więcej niż 6.000 zł. Spółka po zamierzonym okresie eksploatacji tych pojazdów, planuje dokonać sprzedaży tych samochodów.

Spółka pragnie wskazać dodatkowo, iż ze względu na wykonywanie czynności opodatkowanych VAT (głównie sprzedaż samochodów) Wnioskodawcy co do zasady przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone jak we wniosku):

5.Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę po 1 kwietnia 2014 r. samochodów, które były nabyte jako towary handlowe przed 1 kwietnia 2014 r. a następnie wskutek czasowego wykorzystania jako pojazdy administracyjne lub zastępcze zaliczone do środków trwałych Spółki oraz w stosunku do których Spółce przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku nie więcej niż 6.000 zł, korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać w taki sposób, iż okres odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym oddano pojazd do używania jako pojazdy administracyjne lub zastępcze i wpisane do rejestru środków trwałych...

6.Czy w przypadku zmiany wykorzystania pojazdów będących towarami handlowymi podlegającymi odprzedaży na pojazdy samochodowe wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej (ale nie handlowej), dla których Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, informację o tych pojazdach, o której mowa w art. 86a ust. 12 Ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem po zmianie jego przeznaczenia...

7.Czy w przypadku czasowego wykorzystywania (jako samochody demonstracyjne) przed odprzedażą samochodów osobowych nabytych po dniu 1 kwietnia 2014 r. korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 i ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać w taki sposób, iż okres odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy, w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania numer 5

Według Spółki w przypadku sprzedaży po 1 kwietnia 2014 r. samochodów, które były zaliczone do środków trwałych Spółki oraz w stosunku do których Spółce przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku nie więcej niż 6.000 zł, korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać licząc odpowiednio okres 12 lub 60 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym oddano pojazd do używania jako pojazdy administracyjne lub zastępcze i wpisane do rejestru środków trwałych.

Stanowisko w zakresie pytania numer 6

Zdaniem Spółki w przypadku zmiany wykorzystania pojazdów będących towarami handlowymi podlegającymi odprzedaży na pojazdy samochodowe wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej (ale nie handlowej), dla których Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, informację o tych pojazdach, o której mowa w art. 86a ust. 12 Ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem po zmianie jego przeznaczenia z towaru handlowego na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Stanowisko w zakresie pytania numer 7

Według Spółki w przypadku czasowego wykorzystywania (jako samochody demonstracyjne) przed odprzedażą samochodów osobowych nabytych po dniu 1 kwietnia 2014 r. korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 i ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać w taki sposób, iż okres odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy, w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania.

V.Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania numer 5

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a wymienionej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 90b ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, stanowi, że: „W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy (...) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Zgodnie z art. 90b ust. 2 wskazanej ustawy „w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty”.

Natomiast art. 90b ust. 6 stanowi: „w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy nowelizującej, system korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia określony w art. 90b Ustawy o VAT stosuje się również na zasadzie wyjątku odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych nabytych przez podatnika przed dniem wejścia w życie Ustawy zmieniającej tj. 1 kwietnia 2014 r.), przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku nie więcej niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2014r. został uchylony w § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późn. zm.). W związku z tym od dnia 1 kwietnia 2014 r. dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku, nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z art. 90b ust. 2 Ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 wskazanej ustawy, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Skutkuje to prawem do korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych pojazdów samochodowych. Ponieważ podatek naliczony podlegający odliczeniu w odniesieniu do wskazanych pojazdów podlegał ograniczeniu, przy sprzedaży tych pojazdów po 1 kwietnia 2014 r. Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu wskazanych pojazdów, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 Ustawy o VAT. W przedstawionym opisie stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych Spółka wskazała, iż w momencie nabycia opisanych pojazdów Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Spółka była uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych pojazdów z uwagi na to, że pojazdy te stanowiły towar handlowy przeznaczony do dalszej odprzedaży. Następnie Spółka dokonała zmiany przeznaczenia wskazanych pojazdów i w związku z tym dokonała korekty odliczonego podatku do wysokości 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł w deklaracji podatkowej za okres w którym wystąpiła ta zmiana. W związku z tym moment ograniczonego odliczenia podatku naliczonego związanego z danym pojazdem był zrealizowany w momencie zmiany przeznaczenia wskazanych pojazdów tj. oddania ich do używania w Spółce.

Z uwagi na powyższe okres 12 lub 60 miesięcy o których mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 Ustawy o VAT, w tym przypadku należy liczyć począwszy od miesiąca w którym oddano do używania pojazd samochodowy jako środek trwały. Przyjęcie, iż okres wskazanych odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć od miesiąca, w którym nabyto opisane pojazdy byłoby błędne, bowiem w momencie nabycia tych pojazdów Spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości i zrealizowała to prawo (kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu nie była ograniczona do wysokości 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł).

Celem art. 90b ust. 2 Ustawy o VAT było doprowadzenie do sytuacji, w której ograniczenie w prawie do odliczenia stosuje się proporcjonalnie do okresu w którym pojazd wykorzystywany był do celów mieszanych. W omawianym przypadku cel ten będzie zrealizowany wyłącznie wtedy, gdy okres 12 lub 60 miesięcy liczony byłby od oddania do używania pojazdów do celów administracyjnych czy zastępczych. Natomiast w przypadku, gdyby okres ten liczony był od samego momentu nabycia pojazdu (jeszcze jako towaru handlowego), ograniczeniem w prawie do odliczenia VAT objęte byłyby również te okresy, w którym pojazd nie był wykorzystywany do celów mieszanych, ale wyłącznie do działalności gospodarczej (odsprzedaż samochodów). Stałoby to w sprzeczności z Decyzją Rady UE z 13 grudnia 2013 r. (sygn. 2013/805/UE), która stanowi podstawę do odstępstwa w prawie do odliczenia VAT i na podstawie której wprowadzone zostały do Ustawy o VAT przepisy art. 86a oraz częściowo art. 90b. Upoważnienie do wprowadzenia odstępstwa w prawie do odliczenia VAT nie obejmuje przypadku, w którym pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej (a taki charakter ma posiadanie towaru handlowego). Interpretacja zgodnie z którą okres 12 lub 60 miesięcy liczony byłby od momentu nabycia pojazdu byłaby sprzeczna z prawem unijnym, należy ją więc odrzucić.

Reasumując powyższe Spółka przy sprzedaży samochodów będących środkami trwałymi Spółki, w odniesieniu do których Spółce przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku nie więcej niż 6.000 zł, korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać licząc odpowiednio okres 12 lub 60 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym oddano pojazd do używania jako środek trwały.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania numer 6

Art. 86a ust. 1 Ustawy o VAT, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Natomiast zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a tego artykułu, wskazany powyżej przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, m.in., jeżeli „sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (...).

Z kolei warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 5 pkt 1a wymienionej ustawy nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Art. 86a ust. 12 Ustawy o VAT przewiduje, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W sytuacji będącej przedmiotem rozpatrywanego wniosku Spółka nabywała pojazdy samochodowe przeznaczone do dalszej odprzedaży. Pojazdy takie są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W związku z tym ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem pojazdów samochodowych przedstawione w art. 86a ust. 1 Ustawy o VAT nie miały zastosowania w tym przypadku i Spółka odliczyła podatek naliczony w pełnej wysokości.

Jednocześnie w stosunku do tych pojazdów (przeznaczonych do odprzedaży) nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej mają ci podatnicy, którzy są zobowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów dla tych samochodów.

Reasumując, Spółka przy nabyciu samochodów przeznaczonych do dalszej odprzedaży była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości oraz była zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do tych samochodów. Tym samym w odniesieniu do tych pojazdów przeznaczonych od odprzedaży nie występował obowiązek złożenia informacji naczelnikowi urzędu skarbowego (VAT -26).

Tak jak Spółka wskazała w opisie stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych możliwe będą sytuacje kiedy Spółka zdecyduje o zmianie przeznaczenia samochodów nabytych w celu dalszej odprzedaży na pojazdy wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Pojazdy te będą mogły być uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej bowiem sposób ich wykorzystania przez Spółkę będzie określony w zasadach używania potwierdzonych ewidencją przebiegu pojazdu. Ewidencja przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 6 Ustawy o VAT będzie prowadzona dla tych pojazdów od dnia rozpoczęcia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do działalności opodatkowanej czyli w opisywanym przypadku od dnia zmiany przeznaczenia danego pojazdu samochodowego z towaru handlowego przeznaczonego do odprzedaży na pojazd samochodowy wykorzystywany w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

W związku z tym po zmianie przeznaczenia wskazanych pojazdów Spółka będzie zobowiązana do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o pojazdach wykorzystywanych do działalności gospodarczej Spółki, dla których jest zobowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w ciągu 7 dni od dnia, w którym poniesie wydatek związany z tymi pojazdami.

Przy czym w stosunku do omawianych pojazdów pierwszy wydatek z nimi związany nie będzie oznaczał wydatku na nabycie tego pojazdu, bowiem przy nabyciu pojazd ten przeznaczony był do dalszej odprzedaży i jak już Spółka wskazywała powyżej nie podlegał obowiązkowi prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia informacji o nim na druku VAT-26 naczelnikowi urzędu skarbowego. Pierwszy wydatek związany z tym pojazdem w kontekście rozpatrywanej sytuacji będzie oznaczał pierwszy wydatek związany z tym pojazdem po zmianie jego przeznaczenia z towaru handlowego na pojazd wykorzystywany w działalności gospodarczej Spółki.

Podsumowując należy stwierdzić, iż w przypadku zmiany wykorzystania pojazdów będących towarami handlowymi podlegającymi odprzedaży na pojazdy samochodowe wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, informację o tych pojazdach na druku VAT-26 Spółka będzie zobowiązana złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdami po zmianie ich przeznaczenia z towarów handlowych do dalszej odprzedaży na pojazdy samochodowe wykorzystywane w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania numer 7

Art. 90b ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, stanowi, że: „W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu (...).

Zgodnie z art. 90b ust. 4 wskazanej ustawy:

Na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty”. Natomiast art. 90 b ust. 6 stanowi: „w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy nowelizującej, system korekt wskazany w art. 90b ust. 1 Ustawy o VAT ma zastosowanie do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014 r. W przedstawionym opisie stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych Spółka wskazała, że występują sytuacje, kiedy określone modele pojazdów zakupionych przez Spółkę jako towary handlowe w celu dalszej odprzedaży nie zostały sprzedane w założonym terminie. W stosunku do takich pojazdów Spółka może podjąć decyzję o ich czasowym wykorzystaniu jako samochody demonstracyjne. Wówczas pojazdy te zostają zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i ubezpieczone. Daty nabycia wskazanych pojazdów i daty rejestracji (w celu wykorzystywania jako samochody demonstracyjne) nie są tożsame. W zależności od sytuacji mogą wystąpić rożne przerwy czasowe pomiędzy tymi datami.

Spółka w momencie nabycia opisanych pojazdów dokonała odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Spółka była uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych pojazdów z uwagi na to, że pojazdy te stanowiły towar handlowy przeznaczony do dalszej odprzedaży. Następnie Spółka dokonując zmiany przeznaczenia wskazanych pojazdów jako pojazdy będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 90b ust. l Ustawy o VAT.

Zgodnie ze wskazanymi przepisami okres odpowiednio 12 lub 60 miesięcy w sytuacji zmiany przeznaczenia pojazdu na wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, należy liczyć począwszy od miesiąca w którym nabyto pojazd samochodowy. Korekty tej dokonuje się zgodnie z ust. 4 wskazanego artykułu Ustawy o VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt rozpatrywanego pytania należy stwierdzić, że Spółka w sytuacji czasowego wykorzystywania jako samochody demonstracyjne przed odprzedażą samochodów osobowych nabytych po dniu 1 kwietnia 2014 r. korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 i ust. 6 Ustawy o VAT jest zobowiązana dokonać w taki sposób, iż okres odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy, w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego z towaru handlowego podlegającego odprzedaży na pojazd samochodowy wykorzystywany jako samochód demonstracyjny, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Mając na uwadze powyższe argumenty wnosimy o potwierdzenie naszego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w kwestii objętej pytaniem nr 5 - jest nieprawidłowe,
 • w kwestii objętej pytaniem nr 6 - jest prawidłowe,
 • w kwestii objętej pytaniem nr 7 - jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanych przez podatnika czynności opodatkowanej.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Od 1 stycznia 2014 r. zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wydatków dotyczących pojazdów samochodowych zostały uregulowane przepisami art. 86a ustawy. Na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą – przepis art. 86a uległ zmianie.

Kwestie korekty podatku naliczonego dot. pojazdów samochodowych zostały uregulowane w art. 90b ustawy.

Zgodnie z art. 90b ust. 1 ww. ustawy o VAT, w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

 1. o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;
 2. w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Natomiast, w myśl art. 90b ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Z kolei, zgodnie z ust. 3 ww. przepisu art. 90b, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, o którym mowa w art. 86a ust. 13.

W myśl art. 90b ust. 4 ww. ustawy, na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Z kolei zgodnie z art. 90b ust. 5 ustawy, w przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu.

Zgodnie natomiast z art. 90b ust. 6 ww. ustawy, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł korekty o której mowa w ust. 1, dokonuje się jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepis ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 90b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy, przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 7.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

1.wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,

2.należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

4.należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,

5.wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1 oraz w decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy

-nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6.000 zł, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Wyżej cytowany artykuł 90b w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z odliczaniem podatku naliczonego związanych z nabyciem pojazdów samochodowych.

Regulacja ta jest efektem decyzji wykonawczej Rady UE z 17 grudnia 2013r. upoważniającej RP do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Jednym z najważniejszych elementów nowelizacji jest umożliwienie odliczenia pełnej kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury przez podatnika, który wykorzystuje pojazd samochodowy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość odliczenia zależy w dużym stopniu od sposobu wykorzystywania danego pojazdu samochodowego a w szczególności od tego czy dany pojazd jest przez podatnika wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej przepis wprowadza formułę pozwalającą na skorygowanie wysokości odliczenia w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu, względnie braku spełnienia przez podatnika warunków, od spełnienia których ustawodawca uzależnia możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku określonego na fakturze.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2014r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i wprowadzeniem zupełnie nowych regulacji w zakresie możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu (pojazdu samochodowego), ustawodawca wprowadził – rozwiązanie polegające na konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego. Przyjęte rozwiązanie nakłada obowiązek dokonania korekty kwoty podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia pojazdów używanych wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na cele tzw. mieszane. Ustawodawca wprowadził także możliwość dokonania korekty kwoty podatku naliczonego w przypadku zmiany wykorzystania takiego pojazdu samochodowego z celów mieszanych na związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca w ust. 4 art. 90b określa termin dokonania korekty. Zgodnie z tym przepisem na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 90b ust. 1 pkt 1) albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności (art. 90b ust. 1 pkt 2) począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Warto podkreślić, że art. 90b ust. 1 zakreśla okres, w którym korekta powinna zostać dokonana na 60 miesięcy. Oznacza to, że zmiana przeznaczenia pojazdu dokonana po upływie tego okresu nie wpłynie na dokonane przez podatnika odliczenia. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 90b ust. 6, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł omawianej korekty dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.

Zgodnie z art. 90b ust. 2 w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1 a zatem w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, nastąpi sprzedaż tego pojazdu, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na sprzedaży samochodów. W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa pojazdy w celu dalszej odprzedaży ostatecznym odbiorcom. Rodzaj wykonywanej działalności znajduje odzwierciedlenie w umowie spółki oraz we właściwym wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W praktyce występują sytuacje, kiedy określone modele pojazdów zakupionych przez Spółkę jako towary handlowe w celu dalszej odprzedaży nie zostały sprzedane w założonym terminie. W stosunku do takich pojazdów Spółka może podjąć decyzję o ich czasowym wykorzystaniu. Wówczas pojazdy te zostają zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i ubezpieczone. Wnioskodawca przedstawił warianty czasowego wykorzystania pojazdów, o których mowa powyżej jako: samochody demonstracyjne, samochody administracyjne, samochody zastępcze.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy zakreślony pytaniem nr 5 i 7 należy wyjaśnić, że wprowadzony system korekt dotyczy pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014r.

Na zasadzie wyjątku systemem korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostaną jednak objęte przypadki dokonania od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych dotychczasowym ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 50% lub 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł).

Ustawa nowelizująca wprowadziła system korekt podatku naliczonego, który jest stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

 1. z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
 2. z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Zatem przepis art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczy przypadku, gdy podatnik wstępnie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku wynikającej z faktury, dokumentu celnego itd. zmienił przeznaczenie pojazdu co sprawia, że stał się zobowiązany do ograniczenia odliczenia.

Z kolei na podstawie art. 90b ust. 1 pkt 2 podatnik pierwotnie uprawniony jedynie do odliczenia kwoty stanowiącej 50% kwoty podatku wynikającej z faktury, dokumentu celnego itd. zmienił przeznaczenie pojazdu w sposób umożliwiający mu podwyższenie kwoty podatku stanowiącej podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Odnosząc się zatem do stanowiska Wnioskodawcy zakreślonego pytaniem nr 5 należy uznać, że w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę po 1 kwietnia 2014 r. samochodów, które były nabyte jako towary handlowe przed 1 kwietnia 2014 r. a następnie wskutek czasowego wykorzystania jako pojazdy administracyjne lub zastępcze zaliczone do środków trwałych Spółki oraz w stosunku do których Spółce w związku ze zmianą przeznaczenia przed 1 kwietnia 2014r., przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku nie więcej niż 6.000 zł, korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać w taki sposób, iż okres odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy. Użyte w art. 90b ust. 1 sformułowanie „nabyto” należy odnosić do sytuacji nabycia przez podatnika pojazdu samochodowego, natomiast sformułowanie „oddano do używania” - do sytuacji, w której podatnik wytwarza pojazd samochodowy.

Nieprawidłowym jest stwierdzenie Wnioskodawcy, że korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać licząc odpowiednio okres 12 lub 60 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym oddano pojazd do używania jako środek trwały.

Dla wyjaśnienia przedmiotowej kwestii należy mieć na uwadze przepis art. 11 ust. 1 ustawy z 7 lutego 2014r. w którym ustawodawca wskazał trzy sytuacje powodujące wejście w posiadanie przez podatnika pojazdu samochodowego, w oparciu o które może on zastosować przepis art. 90b ustawy określający zarówno sytuacje oraz termin dokonania korekty.

Pierwszą z sytuacji jest nabycie przez podatnika pojazdu samochodowego (zakup na terenie RP), druga sytuacja to import pojazdu samochodowego natomiast trzecia sytuacja dotyczy wytworzenia pojazdu samochodowego przez podatnika.

Zatem w myśl art. 90b, w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio: nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy (wytworzony przez podatnika) (...) podatnik jest podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 5, że korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać licząc odpowiednio okres 12 lub 60 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym oddano pojazd do używania jako środek trwały, czyli od daty zmiany wykorzystania pojazdu jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy zakreślonego pytaniem nr 7 należy uznać, że w przypadku czasowego wykorzystywania (jako samochody demonstracyjne) przed odprzedażą samochodów osobowych nabytych po dniu 1 kwietnia 2014 r. korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 1 i ust. 6 Ustawy o VAT należy dokonać w taki sposób, iż okres odpowiednio 60 lub 12 miesięcy należy liczyć począwszy od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy, w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania...

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 7 jest prawidłowe.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy zakreślonego pytaniem nr 6 należy wyjaśnić, że w myśl art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Przez „poniesienie wydatku” w rozumieniu powyższego przepisu należy rozumieć czynność podlegającą przepisom ustawy o VAT np. dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru czy usługi, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Wobec powyższego w przypadku zmiany wykorzystania pojazdów będących towarami handlowymi podlegającymi wyłącznie odprzedaży na pojazdy samochodowe wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej (ale nie handlowej), dla których Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, informację o tych pojazdach, o której mowa w art. 86a ust. 12 Ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem po zmianie jego przeznaczenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 6 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym sformułowanymi pytaniami, zatem wszelkie kwestie poruszone w stanowisku wykraczające poza zakres pytań nie były przedmiotem rozstrzygnięcia, a w szczególności kwestie dotyczące wysokości w jakiej Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w związku z nabyciem pojazdów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.