IBPP2/443-1076/10/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Moment, w którym Spółka może dokonać rozliczenia wystawionych pierwotnie faktur wewnętrznych za pomocą faktur korygujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2010r. (data wpływu 28 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu, w którym Spółka może dokonać rozliczenia wystawionych pierwotnie faktur wewnętrznych za pomocą faktur korygujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu, w którym Spółka może dokonać rozliczenia wystawionych pierwotnie faktur wewnętrznych za pomocą faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (dalej: Spółka) dokonuje nieodpłatnych przekazań towarów należących do swojego przedsiębiorstwa dla celów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Spółka potraktowała te nieodpłatne dostawy towarów jako dostawy towarów podlegające opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług. Obecnie Spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien być naliczany. W konsekwencji, Spółka zamierza wystawić wewnętrzne faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych dokumentujących opisane powyżej czynności. W rezultacie podatek należny z tytułu wykonywania tych czynności zostanie odpowiednio skorygowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Do jakiego momentu w czasie Spółka może dokonać rozliczenia wystawionych pierwotnie faktur wewnętrznych za pomocą faktur korygujących...

Zdaniem Wnioskodawcy, uprawnienie do wystawienia faktury korygującej nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem, wynikającym z przepisów ustawy o VAT bądź Rozporządzenia. Jednakże istotą faktury korygującej jest korekta faktury pierwotnej, a korekty wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Podatnicy, stosownie do art. 112 ustawy o VAT, obowiązani są do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przechowywać ewidencję i dokumenty związane z rozliczaniem podatku VAT. Zgodnie zaś z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany w rozliczeniu podatku należnego, która to zmiana związana jest z faktem wystawienia pierwotnej faktury wewnętrznej.

Z związku z tym, że przepisy ustawy o VAT ani rozporządzenia nie regulują terminów w ramach, których Wnioskodawca mógłby wystawić skuteczną fakturę korygującą (taką, która uprawniałaby Wnioskodawcę do obniżenia podatku należnego za okres wystawienia korekty) należy przyjąć, że zastosowanie powinien mieć termin wynikający z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2009r. (Sygn. akt III SA/Wa 2773/08), w którym sąd stwierdza, iż „(...) choć z przepisów nie wynikają wprost terminy ograniczające prawo podatnika do wystawiania faktur, dokumenty korygujące należy wystawiać niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ich wystawienie. Mogą się bowiem rodzić wątpliwości co do skuteczności faktury wystawionej po terminie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego”.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dopóki zobowiązanie podatkowe wynikające z wystawienia pierwotnej faktury VAT nie uległo przedawnieniu Wnioskodawca ma prawo wystawić i rozliczyć fakturę korygującą do uprzednio wystawionej faktury wewnętrznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

  1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,
  2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1 ww. artykułu, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3. (art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zwanej dalej ustawy o VAT, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Stosownie do art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Stosownie natomiast do art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Natomiast w myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z literalnego brzmienia powyższych przepisów jednoznacznie wynika, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej. Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku należnego.

Zarówno przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jak i rozporządzeń Ministra Finansów zawierających przepisy wykonawcze do ustawy, nie regulują terminów do wystawienia faktur korygujących. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze termin przedawnienia zobowiązania podatkowego określony w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w toku prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (dalej: Spółka) dokonuje nieodpłatnych przekazań towarów należących do swojego przedsiębiorstwa dla celów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Spółka potraktowała te nieodpłatne dostawy towarów jako dostawy towarów podlegające opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług. Obecnie Spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien być naliczany. W konsekwencji, Spółka zamierza wystawić wewnętrzne faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych dokumentujących opisane powyżej czynności. W rezultacie podatek należny z tytułu wykonywania tych czynności zostanie odpowiednio skorygowany.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli więc w wystawionych przez Wnioskodawcę fakturach wewnętrznych została wykazana kwota podatku, to zgodnie z powołanymi wyżej przepisami należało ją uiścić (powstało zobowiązanie podatkowe) nawet, jeśli była ona nienależna, chyba, że została skorygowana do właściwej wartości. Uprawnienie do skorygowania wystawionych faktur wewnętrznych wygasa jednak po upływie okresu przedawnienia, ponieważ po tym okresie nie ma już czego korygować – zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej wygasa samo zobowiązanie podatkowe.

Istotą faktur korygujących VAT jest korekta faktur pierwotnych. Faktura korygująca służy do udokumentowania korekty dostawy towarów i usług i związanego z tą dostawą podatku należnego. Zatem, korekta faktury powinna być dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

Zgodnie z § 21 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, podatnicy są obowiązani przechowywać faktury oraz faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z powołanych regulacji wynika więc, iż dla celów podatkowych okres przechowywania faktur VAT związany jest wyłącznie z okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Reasumując, dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Chociaż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zakreślają terminu do wystawienia faktury korygującej w przypadku np. zawyżenia stawki podatku VAT, to jednak nie mogą być dokonane korekty faktur dokumentujących zdarzenia dotyczące wygasłych przez przedawnienie zobowiązań podatkowych. (art. 59 § 1 pkt 9 w związku z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie momentu, w którym Spółka może dokonać rozliczenia wystawionych pierwotnie faktur wewnętrznych za pomocą faktur korygujących. Natomiast w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury oraz w zakresie, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.