IPTPB3/4231-5/13-5/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Spółka może na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 17 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 22 maja 2013 r.) i pismem z dnia 25 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korekty zeznania podatkowego za 2008 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 19 lipca 2013 r., nr IPTPB3/4231-5/13-3/KJ (doręczonym w dniu 24 lipca 2013 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 29 lipca 2013 r. (data nadania 25 lipca 2013 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.

Spółka w 2008 r. poniosła wydatki na nabycie licencji i wdrożenie Systemu Enterprise Resource Planning Impuls 5 (dalej: „System”). System jest kompleksowym systemem wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania kapitałem, personelem, produkcją, dystrybucją i transportem, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów.

Wprowadzenie Systemu pozwoliło Spółce m.in. na efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, wsparcie pracowników w procesach produkcyjnych, wyposażenie zarządu Spółki w dodatkowe narzędzia wspomagające procesy biznesowe, dokładniejsze budżetowanie i kontroling prowadzonej przez Spółkę działalności, poprawę jakości planowania działań służb utrzymania ruchu i odpowiedzialnych za gospodarkę remontową oraz objęcie nowych obszarów funkcjonowania Spółki wspomaganiem informatycznym.

Spółka zwróciła się do Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki (dalej: „Wydział”) o sporządzenie opinii o innowacyjności wdrożonego Systemu (dalej: „Opinia”). Wydział jest niezależną od Spółki jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615), gdyż jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki w rozumieniu § 9 statutu tej uczelni, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Uzyskana przez Spółkę od Wydziału Opinia potwierdza, że System stanowi nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.). Opinia potwierdza również, że wprowadzenie Systemu umożliwiło Spółce wytwarzanie nowych lub udoskonalenie wyrobów lub usług oraz fakt, że System w roku 2008 nie był stosowany na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

Wydatki na nabycie i wdrożenie Systemu zostały zapłacone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych tj. w roku 2008. Spółka uwzględniła w wartości początkowej Systemu jako wartości niematerialnej i prawnej wydatki na jego nabycie zgodnie z art. 16g ust. 3 ww. ustawy, czyli kwotę należną zbywcy licencji na korzystanie z Systemu oraz wdrożenia (instalacji i uruchomienia) Systemu.

Spółka nie prowadziła i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii w postaci Systemu. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków poniesionych na nabycie i wdrożenie Systemu w jakiejkolwiek formie. Ponadto Spółka nie rozpoznała straty podatkowej w roku podatkowym 2008 ani w latach późniejszych, a wielkość Jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była w tym roku niższa od kwoty przysługujących Jej odliczeń (art. 18b ust. 6 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wydatki na zakup i wdrożenie Systemu poniesione w roku 2008 stanowią dla Spółki wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy Spółka może na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 749; dalej: „Ordynacja podatkowa”) złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, może On złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu.

Zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Z kolei jak wynika z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.

Zgodnie natomiast z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, Spółka ma możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowej z jednoczesnym skierowaniem wniosku o zwrot nadpłaty za rok 2008, odliczając od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu zgodnie z art. 18b ust. 1 w związku z art. 18b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej nr IPTPB3/423-185/13/KJ Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, na podstawie opisanego we wniosku stanu faktycznego, iż wydatki na zakup i wdrożenie Systemu poniesione w 2008 r. stanowią dla Spółki wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W myśl natomiast art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Przy czym, w myśl art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

W myśl natomiast art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej, uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  2. przysługuje nadal po zakończeniu:
    1. kontroli podatkowej,
    2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych (art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2008 r. poniósł wydatki na nabycie licencji i wdrożenie kompleksowego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania kapitałem, personelem, produkcją, dystrybucja i transportem, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym wydatki te stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje możliwością ich odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 18b ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku nabycia nowej technologii, możliwe jest odstąpienie od zasady wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy. Oznacza to, że z tytułu tych samych wydatków na nabycie nowej technologii podatnik może korzystać zarówno z prawa do odliczenia 50% kwoty tych wydatków, jak i zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej technologii obliczane od pełnej kwoty poniesionych na ten cel wydatków.

A zatem, w przypadku gdy Wnioskodawca złożył zeznanie roczne za 2008 r., w którym ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, nie odliczył ww. wydatków od podstawy opodatkowania, mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że przysługuje Mu prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za 2008 r., o ile nie występują okoliczności, o których mowa w art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.