IPPB1/415-118/10-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2010 r. (data wpływu 08.02.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia zeznania podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 15.05.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję w sprawie odpowiedzialności Wnioskodawcy i określił wysokość należności z tytułu nie pobranego i nie wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Decyzja ta została podtrzymana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie a następnie uchylona wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 07.03.2007 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 132/07). Od dnia wydania decyzji do dnia uprawomocnienia się wyroku WSA Wnioskodawca stosował się do interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym – zgodnie z decyzją. Aktualnie Wnioskodawca zamierza dokonać korekty w księdze przychodów i rozchodów polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów kwestionowanej w decyzji pozycji, tj. diet z tytułu podróży służbowych kierowców. W konsekwencji zostanie złożona także korekta zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006, w którym koszty te nie były uwzględniane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006 polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców...

Zdaniem Wnioskodawcy niezależnie od wydanych innych wyroków oraz od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w podobnej sprawie – wyrok WSA z dnia 07.03.2007 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 132/07) wydany w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, uprawnia go do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006, polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Z treści § 1 ww. artykułu wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą korygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 81b § 1 uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 81b § 2 korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

W myśl art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji oraz z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korektę zeznania podatkowego należy składać wyłącznie na odpowiednich formularzach tj. obwiązujących przy rozliczaniu podatku za dany rok.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 70 § 1 ww. ustawy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał orzeczenie WSA pozwalające uwzględnić mu w kosztach uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych kierowców za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Ponieważ Wnioskodawca również w 2006 r. nie uwzględniał wartości diet z tytułu podróży służbowych kierowców, chce na podstawie powyższego wyroku dokonać korekty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za 2006 r. z uwzględnieniem w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców i w konsekwencji dokonać korekty zeznania PIT-36L, w którym koszty te nie były uwzględnione.

Mając na uwadze powyższe Organ podatkowy wyjaśnia, iż zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku ze skargą stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia.

Zatem orzeczenia sądowe są wydawane w konkretnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 120 Ordynacji podatkowej organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.

Stosownie zaś do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Katalog źródeł prawa zawarty w art. 87 Konstytucji wyraźnie wyklucza orzecznictwo sądów jak i innych organów podatkowych jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, a zatem zasady konstytucyjne nie nadają orzecznictwu sądów administracyjnych mocy powszechnie obowiązującej.

W kontekście powyższych ustaleń odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę orzeczenia WSA w Warszawie wskazać należy, iż orzeczenie to dotyczy konkretnych spraw Wnioskodawcy osądzonych w określonym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Wyrok ten nie ma zatem konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż co do zasady jeżeli wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że Wnioskodawca niewłaściwie wykazał w złożonym zeznaniu podatkowym koszty diet z tytułu podróży służbowych kierowców, wówczas jest on uprawniony do złożenia korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006 r., dołączając pisemne uzasadnienie przyczyny korekty z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podkreślić jednakże należy, iż korekta taka nie może być dokonana w oparciu o wyrok, który dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców za 2004 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.