ILPB1/415-1193/10-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy korekty przychodu i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu dokonać za rok podatkowy 2008?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2010 r. (data wpływu 20 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 16 października 2006 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie usług w zakresie księgowości w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w formie osoby fizycznej. Współpraca rozpoczęła się i była kontynuowana na zasadzie comiesięcznie wystawianych rachunków za wykonywaną usługę. Na początku współpracy cena usługi została ustalona na kwotę 1.000,00 zł / miesiąc.

Z początkiem roku 2008 zaistniały okoliczności zmiany ceny z 1.000,00 zł / miesiąc na 1.700,00 zł / miesiąc. Tak jak na początku współpracy, cena usługi, potem podwyżki zostały uzgodnione ustnie i co miesiąc były wystawiane rachunki na podwyższoną cenę, które były księgowane w przychodach podatkowej księgi przychodów i rozchodów pod datą wystawienia rachunku.

Pod koniec kwietnia 2009 roku Wnioskodawczyni otrzymała od pełnomocnika podmiotu wezwanie do zapłaty różnicy wynikającej z podwyżki. Wezwanie potraktowała jako bezzasadne, ponieważ podmiot zalegał z płatnością za dwa miesiące 2009 roku. Powstał spór, którego finałem było złożenie przez pełnomocnika pozwu o zapłatę do Sądu, gdzie wyrokiem z ... października 2009 r. zasądzona została kwota 8.400,00 zł do zwrotu z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 1.637,00 zł.

Od ww. wyroku została złożona apelacja przez pełnomocnika reprezentującego Wnioskodawczynię do Sądu Okręgowego, gdzie wyrokiem z ... lutego 2010 r. została oddalona i zasądzono kwotę 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym i poniesione zostały koszty procesu apelacyjnego w kwocie 420,00 zł.

Zwrotu zasądzonej kwoty 8.400,00 zł Wnioskodawczyni dokonała w lutym 2010 r., wystawiając i przesyłając na adres podmiotu rachunki korygujące do okresów, w których nastąpiła podwyżka. Również w lutym 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała przekazania zasądzonych ustawowych odsetek naliczonych do dnia zapłaty, jak i kosztów procesu, zastępstwa procesowego, zasądzonych i poniesionych w I i II instancji.

Od 1 listopada 2009 r. Wnioskodawczyni zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej na 2 lata, ze względu na stan zdrowia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie korekty przychodów.

Czy korekty przychodu i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu dokonać za rok podatkowy 2008...

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 14 ustawy określa, jakie kwoty są uznawane za przychody z działalności gospodarczej i datę powstania przychodu. W przedstawionym stanie faktycznym datą powstania przychodu była data wystawienia rachunku, pod którą ten rachunek był zapisany w podatkowej księdze przychodów, która była prowadzona metodą memoriału.

Podwyżka, która zaistniała z początkiem 2008 roku nie została uznana przez Sąd w I i II instancji, ale została wykazana i opodatkowana w roku podatkowym 2008. W związku z powyższym, przychód powinien być skorygowany w roku podatkowym, którego dotyczył, czyli w 2008 i powinna być złożona korekta zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za ten rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), źródłami przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1e ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają przepisów regulujących zasady dokonywania korekty przychodów. Nie zawierają także uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia) przychodów, tj. czy przychód powiększa się (pomniejsza) w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu należnego. Zauważyć jednak należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje bowiem zmiany daty powstania przychodu, wpływa jedynie na jego wysokość. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w roku 2006 Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie usług w zakresie księgowości w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Za wykonaną usługę Zainteresowana wystawiała rachunki początkowo na kwotę 1.000,00 zł za miesiąc, natomiast z początkiem roku 2008 na kwotę 1.700,00 zł za miesiąc. Pod koniec kwietnia 2009 roku Wnioskodawczyni otrzymała od pełnomocnika podmiotu wezwanie do zapłaty różnicy wynikającej z podwyżki. Powstał spór, w efekcie którego Sąd zasądził kwotę 8.400,00 zł do zwrotu z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 1.637,00 zł. Zwrotu zasądzonej kwoty 8.400,00 zł Wnioskodawczyni dokonała w lutym 2010 r., wystawiając i przesyłając na adres podmiotu rachunki korygujące do okresów, w których nastąpiła podwyżka.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż zwrot kwoty 8.400,00 zł, potwierdzony wystawionymi rachunkami korygującymi, wpływa na zmniejszenie wcześniej uzyskanego przychodu z prowadzonej przez Zainteresowaną działalności gospodarczej. W konsekwencji zwrot ten powinien zostać uwzględniony w wielkości przychodu poprzez jego zmniejszenie w okresie sprawozdawczym, w którym przychód ten powstał. Wnioskodawczyni powinna zatem uwzględnić wystawione w 2010 roku rachunki korygujące, dotyczące sprzedaży dokonanej w 2008 roku, w przychodach za 2008 rok oraz dokonać korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2008 rok.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie dodaje się, iż wniosek Zainteresowanej w zakresie kosztów uzyskania przychodów został rozpatrzony interpretacją indywidualną wydaną w dniu 19 stycznia 2011 r. nr ILPB1/415-1193/10-3/AP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.