IBPBI/1/415-338/12/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2000-2004.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 14 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 31 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2000-2004 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2012 r. do wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2000-2004. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 18 maja 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-338/12/AB, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 31 maja 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako adiunkt Uniwersytetu, w latach 2000-2004 uzyskiwał przychody (dochody) tylko i wyłącznie z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, które wykazywał w zeznaniu podatkowym (PIT-36) składanym wspólnie z byłą małżonką. W deklaracjach PIT-B składanych przez Niego w ww. latach (tj. w informacjach o wysokości (dochodu) straty z pozarolniczej działalności gospodarczej), pomyłkowo wykazał koszty wynajmu lokalu i opłat za energię elektryczną, ogrzewanie CO, wodę i ścieki. Lokal był wykorzystywany do realizacji badań naukowych z zakresu rehabilitacji ruchowej, przygotowujących Wnioskodawcę do rozprawy habilitacyjnej. Działalność naukowa nie miała nadanego numeru Regon i nie została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Nie zaistniały także zdarzenia o których mowa w art. 70 i 70a Ordynacji podatkowej, powodujące przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można złożyć korektę zeznań podatkowych za lata 2000-2004 ze względu na błędne rozliczenie się...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku przedawnieniem zobowiązań podatkowych nie można złożyć korekt zeznań podatkowych za lata 2000-2004.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, iż przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Z treści § 1 ww. przepisu wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Korekta deklaracji (informacji) ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty. Podatnik może więc skutecznie zmienić (skorygować) wysokość zobowiązania podatkowego oraz innych danych wskazanych w złożonej deklaracji. Należy jednocześnie zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera odrębnych przepisów, które ograniczałyby uprawnienie podatnika do składania korekt deklaracji (zeznań).

Jednakże podkreślić należy, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Stosownie natomiast do treści art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Powyższe oznacza, iż zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, za lata podatkowe, których dotyczy złożony wniosek uległy przedawnieniu.

Przedawnienie zobowiązania oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia. Należy przy tym zauważyć, że przedawnienie następuje z mocy prawa, które wiąże z upływem czasu określone skutki prawne. Z istoty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym wynika, że termin jego realizacji musi być ściśle określony przez prawo.

Powyższe prowadzi do wniosku, że prawo do korekty deklaracji (również informacji PIT-B) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe czyli, co do zasady, 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Z uzupełnienia wniosku wynika, że Wnioskodawca uzyskiwał przychody (dochody) tylko i wyłącznie z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, które wykazywał w deklaracji PIT-36. Dla celów działalności naukowej, która nie miała nadanego numeru Regon i nie została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej wynajmował lokal. W latach 2000-2004 Wnioskodawca pomyłkowo składał deklaracje PIT-B (informacje o wysokości (dochodu) straty z pozarolniczej działalności gospodarczej) w których wykazał koszty wynajmu lokalu i opłat za energię elektryczną, ogrzewanie CO, wodę i ścieki.

Mając powyższe na uwadze oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż skoro zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące wskazanych we wniosku lat podatkowych uległy przedawnieniu, to złożenie korekty zeznań podatkowych dotyczących tychże lat podatkowych nie wywoływałoby skutków prawnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 28 maja 2012 r., Wnioskodawca wskazał, że nie zaistniały zdarzenia o których mowa w art. 70 i 70a Ordynacji podatkowej, powodujące przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.