Korekta zeznania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta zeznania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego i otrzymania zwrotu podatku.

Fragment:

Reasumując, Wnioskodawczyni może złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r. i ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, ponieważ ze względu na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, której skutkiem było zawieszenie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie podatkowe jeszcze nie uległo przedawnieniu. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym może ona złożyć korektę zeznania PIT-36 za 2009 r. i ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, uznano za prawidłowe. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul.

2016
2
sie

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może złożyć korektę rozliczeń PIT za lata ubiegłe i skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania dla osób samotnie wychowującej dzieci?

Fragment:

(...) obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. W myśl art. 6 ust. 8 powołanej ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy (...)

2013
15
wrz

Istota:

1) Na jakim druku Wnioskodawczyni powinna złożyć zeznanie podatkowe za 2011 r.?
2) Czy w przypadku, gdy sprawa sądowa zostanie rozstrzygnięta na niekorzyść Wnioskodawczyni i będzie Ona zmuszona do zwrotu uzyskanej kwoty powodowi postępowania sądowego, wystarczającą podstawą do złożenia korekty zeznania podatkowego będzie wyrok sądowy wraz z przelewem środków pieniężnych na rzecz powoda?

Fragment:

Wnioskodawczyni wskazuje, że biorąc pod uwagę wyżej opisane przepisy oraz przesłanki jakimi być może będzie Ona musiała się kierować składając korektę zeznania, stoi na stanowisku, że wyrok sądowy wraz z przelewem środków pieniężnych na rzecz powoda, będą wystarczającymi dokumentami do złożenia skutecznej korekty zeznania podatkowego oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty. W przeciwnym razie musiałaby zapłacić podatek od dochodu, którego de facto nie uzyskała. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Natomiast podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 powyższej ustawy). Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

2013
14
sie

Istota:

Czy Spółka może na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu?

Fragment:

Nr 749; dalej: „ Ordynacja podatkowa ”) złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, może On złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego za rok 2008 i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu. Zgodnie z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Z kolei jak wynika z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.

2013
7
mar

Istota:

1. Czy w chwili obecnej jest możliwa korekta zeznania podatkowego za 2005 rok, w wyniku której zwiększeniu ulegnie zadeklarowana strata podatkowa za rok 2005?
2. Czy możliwe jest rozliczenie straty wykazanej w korekcie deklaracji CIT-8 za rok 2005 w kolejnych latach podatkowych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2012 r. (data wpływu 17 lipca 2012 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej: ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie korekty zeznania podatkowego oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia straty podatkowej wykazanej w skorygowanym zeznaniu podatkowym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka dnia 25 maja 2012 r. złożyła korektę zeznania rocznego CIT-8 za rok 2005. W wyniku złożonej korekty deklaracji strata podatkowa Spółki z kwoty 1 806 624,36 PLN uległa zwiększeniu do kwoty 2 594 614,61 PLN. Powyższa korekta związana była z weryfikacją ksiąg rachunkowych za 2005 r., na podstawie których 30 czerwca 2005 r. w wyniku błędów została zadeklarowana zaniżona strata podatkowa Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w chwili obecnej jest możliwa korekta zeznania podatkowego za 2005 rok, w wyniku której zwiększeniu ulegnie zadeklarowana strata podatkowa za rok 2005... Ponadto Spółka prosi o wyjaśnienie, czy możliwe jest rozliczenie straty wykazanej w korekcie deklaracji CIT-8 za rok 2005 w kolejnych latach podatkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86) <dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych>, „ dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ”.

2012
16
lis

Istota:

Możliwość złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2000-2004.

Fragment:

Należy jednocześnie zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera odrębnych przepisów, które ograniczałyby uprawnienie podatnika do składania korekt deklaracji (zeznań). Jednakże podkreślić należy, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W myśl art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Stosownie natomiast do treści art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Powyższe oznacza, iż zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, za lata podatkowe, których dotyczy złożony wniosek uległy przedawnieniu.

2012
16
lis

Istota:

1.Czy Spółka musi po otrzymaniu zmienionej interpretacji Ministra Finansów dokonać korekty CIT-8 za 2009 r. i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty za 2009 rok oraz dokonać korekty zeznania CIT-8 za 2010 r. i 2011 r., ponieważ w latach 2010 i 2011 rozliczała koszty opłaty wstępnej na skutek zastosowania się do interpretacji, która będzie zmieniona?
2.Czy korekta zeznania podatkowego za lata 2009, 2010 i 2011 powinna obejmować także samochód ciężarowy, który nie był przedmiotem interpretacji?
3.Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji CIT-8 za 2010 r. i 2011 r. trzeba uiścić odsetki?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka musi po otrzymaniu zmienionej interpretacji Ministra Finansów dokonać korekty CIT-8 za 2009 r. i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty za 2009 rok oraz dokonać korekty zeznania CIT-8 za 2010 r. i 2011 r., ponieważ w latach 2010 i 2011 rozliczała koszty opłaty wstępnej na skutek zastosowania się do interpretacji, która będzie zmieniona... Czy korekta zeznania podatkowego za lata 2009, 2010 i 2011 powinna obejmować także samochód ciężarowy, który nie był przedmiotem interpretacji... Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji CIT-8 za 2010 r. i 2011 r. trzeba uiścić odsetki... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Spółka nie powinna korygować swoich deklaracji podatkowych za rok: 2009, 2010 i 2011, ponieważ zastosowała się do błędnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w (...). Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) był nieprawomocny i Spółka nie mogła dalej się do niego zastosować i złożyć korekty deklaracji CIT-8 za 2009 r., a nie mogła przewidzieć, że NSA wyznaczy termin postępowania dopiero w 2012 r. W momencie otrzymania z Krajowej Informacji Podatkowej zmienionej - w wyniku wyroku NSA - interpretacji indywidualnej, zdaniem Spółki, zastosowanie znajdzie art. 14k i art. 14l Ordynacji podatkowej, ponieważ wydana interpretacja dotyczyła stanu faktycznego, który zaistniał przed jej doręczeniem.

2012
25
sty

Istota:

Czy podatnik składając korektę zeznania podatkowego zobowiązany jest do korekty dołączyć załącznik PIT/O, jeżeli dane w załączniku nie uległy zmianie?

Fragment:

W świetle powołanych przepisów prawa oraz stanu faktycznego stwierdzić należy, iż złożona na podstawie art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej korekta zeznania podatkowego za 2010r. to w istocie zeznanie podatkowe za 2010r. uaktualnione, poprawione w związku np. ze zmianą – tak jak w przedmiotowym przypadku – przychodów podlegających opodatkowaniu. Uaktualnione zeznanie (jego korekta) musi być zatem kompletne, tj. w sytuacji, kiedy wskazane w nim (korekcie) dane wynikają z załączników, to te załączniki winny być razem z uaktualnionym zeznaniem (jego korektą) złożone. Zatem korektę zeznania należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym łącznie z informacją PIT/O (pomimo faktu, że dane w tej informacji nie uległy zmianie), która jak wskazano powyżej jest nieodłącznym elementem zeznania podatkowego, a więc i korekty tego zeznania. Należy w tym miejscu zauważyć, iż w korekcie zeznania podatkowego podatnik dokonuje odliczeń od dochodu (przychodu), odliczeń od podatku takich samych jakich dokonał w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak załącznika PIT/O do korekty zeznania świadczyłby o tym, że podatnik w korekcie zeznania nie dokonuje żadnych odliczeń. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy korekty przychodu i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu dokonać za rok podatkowy 2008?

Fragment:

Wnioskodawczyni powinna zatem uwzględnić wystawione w 2010 roku rachunki korygujące, dotyczące sprzedaży dokonanej w 2008 roku, w przychodach za 2008 rok oraz dokonać korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2008 rok. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie dodaje się, iż wniosek Zainteresowanej w zakresie kosztów uzyskania przychodów został rozpatrzony interpretacją indywidualną wydaną w dniu 19 stycznia 2011 r. nr ILPB1/415-1193/10-3/AP . Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
sie

Istota:

Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego

Fragment:

W konsekwencji zostanie złożona także korekta zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006, w którym koszty te nie były uwzględniane. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006 polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców... Zdaniem Wnioskodawcy niezależnie od wydanych innych wyroków oraz od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w podobnej sprawie – wyrok WSA z dnia 07.03.2007 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 132/07) wydany w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, uprawnia go do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006, polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje. Przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Z treści § 1 ww. artykułu wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą korygować uprzednio złożoną deklarację.