IBPBI/1/4511-125/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego
IBPBI/1/4511-125/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. korekta przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2012 r. Wnioskodawca wykonał prace zlecone przez gminę. Za część wykonanych prac gmina nie zapłaciła; była to kwota 150.355,42 zł. Na tę kwotę Wnioskodawca wystawił zgodnie z umową trzy faktury, tj. kolejno na kwotę 108.356,57 zł, 9.979 zł i 32.019,85 zł. Kwoty powyższe zostały zaksięgowane i rozliczone, a należny podatek dochodowy zapłacony. Ww. faktury gmina przyjęła, a następnie odesłała. W związku z powyższym Wnioskodawca złożył pozew do sądu okręgowego. W związku z procesem zapadł wyrok, w którym sąd zasądził na rzecz Wnioskodawcy kwoty 108.356,57 zł i 9.979 zł, które nakazał gminie zapłacić. W przypadku trzeciej faktury, po przeprowadzeniu analizy przez biegłych sąd skorygował wykazaną w fakturze 3/2013 kwotę na minus, przyznając Wnioskodawcy kwotę w wysokości 3.733,22 zł. Od ww. wyroku gmina złożyła apelację do sądu apelacyjnego. W dniu 16 grudnia 2014 r. sąd apelacyjny odrzucił w całości apelację, uznając jednocześnie zasadność wyroku sądu okręgowego. W tym samym dniu Wnioskodawca skorygował fakturę 3/2013 z 18 lutego 2013 r. i dostarczył ją wraz z oryginałem faktury w dniu 19 grudnia 2014 r. do biura podawczego w gminie. Po kilkunastu dniach gmina odesłała Wnioskodawcy oryginał faktury nr 3/2013 z korektą do niej zasądzoną, a kwotę korekty tj. 3.733,22 zapłaciła wraz z kosztami sądowymi, wypełniając wyrok sądowy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odesłanie przez gminę skorygowanej faktury, przy jednoczesnej zapłacie należności w wartości zasądzonej wyrokiem sądu, skutkuje brakiem możliwości skorygowania podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 pkt 1 (winno być art. 14 ust. 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miał prawo i obowiązek do skorygowania faktury 3/2013 z 18 lutego 2013 r., ponieważ zgodnie z wyrokiem sądu okręgowego z 18 czerwca 2014 r., jak również wyrokiem sądu apelacyjnego z 16 grudnia 2014 r. gmina zapłaciła Wnioskodawcy kwotę 3.733,22 zł, a nie jak pierwotnie było zafakturowane 32.019,85 zł. Tym samym Wnioskodawca uważa, ze okoliczność jaką było przyjęcie faktury z 18 lutego 2013 r. nr 3/2013 i korekty do niej z 16 grudnia 2014 r. nr 1/2013/kor, a następnie odesłanie ich przez gminę, nie zwalnia Wnioskodawcy z prawa i obowiązku dokonania korekty przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 1c ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., określającego generalną zasadę momentu powstania przychodu podatkowego, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zauważyć w tym miejscu należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „należny”. Zatem, należy dokonać jego interpretacji zgodnie z powszechnie przyjętym rozumieniem, odwołując się do słownikowego rozumienia tego pojęcia. Wg definicji słownikowej, należny to „przysługujący”, należący się komuś”. Z kolei czasownik „należeć się” oznacza tyle co „przysługiwać komuś”, „stanowić dług”, powinność”, zapłatę” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Przychody należne – niejasność potrzeba zmian. Lex). Kwota należna najbardziej odpowiada określeniu długu (pieniężnego). Zatem kwota należna powstaje wówczas, gdy po stronie dłużnika powstaje obowiązek świadczenia. Od tego czasu możemy w zasadzie mówić o przychodzie (A .Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 10, art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex).

W konsekwencji uznać należy, że przysługująca podmiotowi gospodarczemu (osobie fizycznej) zapłata za sprzedany towar, stanowi kwotę należną w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in. że w 2012 r., Wnioskodawca wykonał na rzecz gminy prace, za które w części nie otrzymał zapłaty. Na tę okoliczność wystawił trzy faktury, a przychód z nich wynikający zaewidencjonował i opodatkował podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gmina przyjęła faktury, a następnie odesłała do Wnioskodawcy. W związku z czym Wnioskodawca złożył pozew do sądu. Sąd okręgowy nakazał zapłatę dwóch z trzech faktur, a należność wynikającą z ostatniej faktury obniżył do kwoty 3.733,22 zł. Złożona przez gminę apelacja została rozstrzygnięta na korzyść Wnioskodawcy, w związku z czym gmina została zobowiązana do zapłaty ww. kwoty. W tych okolicznościach w dniu wydania wyroku przez sąd apelacyjny, tj. 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawca skorygował fakturę z 18 lutego 2013 r. nr 3/2013 r. Po kilkunastu dniach gmina odesłała jednak ww. korektę wraz z fakturą, a zasądzoną należność zapłaciła wraz z kosztami sadowymi.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny, zauważyć należy, że w sytuacji gdy faktura pierwotna wystawiona na okoliczność świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz gminy błędnie dokumentowała stan faktyczny (nienależny przychód), to skutkowało to zadeklarowaniem i zapłatą podatku dochodowego w nieodpowiedniej wysokości. Z tego też względu Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorygowania wysokości przychodu należnego, zarówno za miesiąc podatkowy, jak i za rok podatkowy którego przychód ten dotyczy. Nie zmienia tego fakt, że Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą oraz że ta faktura korygująca wraz z oryginałem faktury została odesłana mu przez gminę. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają bowiem możliwości skorygowania przychodu należnego od faktu zatrzymania przez kontrahenta, prawidłowo sporządzonej faktury korygującej (tym bardziej, że jak wynika z wniosku faktura korygująca została gminie doręczona).

Niejako na marginesie zauważyć należy, że korekta przychodu należnego, winna zostać dokonana wstecz do okresu zaewidencjonowania pierwotnie przychodu wynikającego z dokumentu stwierdzającego wykonanie usługi (wykazania przychodu należnego). Korekta ta nie generuje bowiem nowego momentu powstania przychodu, lecz odnosi się do przychodu uprzednio wykazanego w ewidencji księgowej na podstawie wystawionej faktury. Nieprawidłowości te powinny zatem zostać skorygowane w odpowiednim okresie sprawozdawczym, w którym pierwotnie wykazano przychód należny z określonej transakcji, ujęty w ewidencji księgowej. Fakt, że Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą potwierdza jedynie, że do transakcji takiej doszło w terminie wcześniejszym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Jednocześnie zauważyć należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta przychodu
ILPB1/415-551/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.