Korekta przychodu | Interpretacje podatkowe

Korekta przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości i momentu dokonania korekty przychodów w związku z zawartym w 2016 r. porozumieniem
Fragment:
Intencją ustawodawcy, co wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, było przesądzenie, iż korekty przychodów, o ile nie dotyczą one omyłek, powinny być rozpoznawane na bieżąco, tak aby nie narażać podatnika na konieczność zapłaty odsetek. Z powyższego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) wynika, że Spółka zawarła porozumienie, które koryguje przychód, a zatem bezsprzecznie korekta przychodu wynika z bieżącego zdarzenia. Dodatkowo korekta przychodu nie wynika z omyłki. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości że Spółka winna była dokonać korekty przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym będą postawy do korekty przychodu (zawarto porozumienie). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zauważyć należy, że stanowisko Spółki uznano za prawidłowe albowiem z treści złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że zawarcie porozumienia było warunkiem niezbędnym do refinansowania kredytu i utrzymania działalności Spółki, jak również, że potrącenia dokonano na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy Kodeks cywilny, a w ocenie Wnioskodawcy, porozumienie jest prawnie skuteczne.
2016
2
gru

Istota:
Kiedy należy pomniejszyć przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystawienia korekty rachunków (na minus) w przypadku udzielenia opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, czy w miesiącu w którym wystawiono korektę rachunku, czy w miesiącu w którym spółka udzieliła opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych tj. miesiącu sprzedaży?
Fragment:
W konsekwencji istnieje konieczność dokonania korekty przychodu należnego oraz jego pochodnych (dochód, należny podatek). Korekta przychodu należnego, wynikająca z korekty wystawionych do 31 grudnia 2015 r. faktur, powinna zostać dokonana wstecz, do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej. Zatem faktury korygujące wystawione w lipcu i sierpniu 2015 r. w związku z wykonaniem usług na rzecz osób nieubezpieczonych w styczniu i lutym 2015 r., powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych usług, tj. w styczniu i lutym 2015 r. Prawidłowo więc Wnioskodawca stwierdził, że w sytuacji kiedy Spółka cywilna udzieliła opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych i wystawiła korektę rachunku na wniosek NFZ, przychód należy pomniejszyć w miesiącu w którym Spółka udzieliła opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych tj. miesiącu sprzedaży, a nie w miesiącu wystawienia korekty rachunku. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
28
lis

Istota:
Czy należna Spółce dopłata rekompensaty (ewentualnie zwrot rekompensaty), za świadczenie usług komunikacji miejskiej wykonanych przez Spółkę w poprzednim roku, ustalona i zaakceptowana przez strony umowy w następnym roku, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi przychód podatkowy (ewentualnie korektę tego przychodu), tego miesiąca, w którym wielkość dopłaty ustalono i zaakceptowano?
Fragment:
We wniosku przedstawiono że zdarzeniem powodującym konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekty przychodów jest całoroczne rozliczenie świadczonych usług komunikacyjnych (rekompensata). Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanym stanie faktycznym nie ma miejsca korekta na skutek błędu rachunkowego bądź oczywistej omyłki. Pierwotne transakcje zostały zrealizowane prawidłowo, a wystawiona przez Spółkę faktura korygująca, będąca podstawą ujęcia korekty przychodu podatkowego, dokumentuje rzeczywiste wynagrodzenie za świadczone usługi komunikacyjne, które znane będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Skoro zatem pierwotne usługi zostały zrealizowane prawidłowo, nie sposób uznać, że zmiana wartości przychodu jest efektem błędu rachunkowego albo innej oczywistej omyłki. Zdaniem Organu, przepis art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi podstawy do ujęcia korekty przychodu podatkowego w związku z rozliczeniem świadczonych usług komunikacyjnych w momencie „ pierwotnego ” jego uzyskania. Korekta przychodu ze względu na rozliczenie świadczonych usług, nie może być uznana za „ błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę ”.
2016
3
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo przyjął, iż w przypadku wystawienia w dniu 9 marca 2015 r. faktury korygującej dotyczącej sprzedaży 2014 r. - powinien skorygować zeznanie roczne PIT-28 za 2014 r. o wartość netto wynikającą z dokumentu korygującego sprzedaż?
Fragment:
W konsekwencji istnieje konieczność dokonania korekty przychodu należnego oraz jego pochodnych (dochód, należny podatek). Korekta przychodu należnego, wynikająca z korekty wystawionych do 31 grudnia 2015 r. faktur, powinna zostać dokonana wstecz, do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej. Zatem faktura korygująca wystawiona w dniu 9 marca 2015 r. w związku ze zwrotem towaru zakupionego w 2014 r., powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży, tj. w 2014 r. Prawidłowo więc Wnioskodawca stwierdził, że w przypadku wystawienia w 2015 r. faktury korygującej dotyczącej sprzedaży roku 2014, powinien skorygować przychód, należny podatek oraz zeznanie roczne PIT-28 za 2014 r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
5
kwi

Istota:
Moment dokonania korekty przychodów
Fragment:
Przepisy ustawy o CIT nie regulują wprost zasad dokonywania korekt przychodów podatkowych, zarówno w przypadku korekty przychodów in minus, jak i in plus. Ustawa o CIT nie precyzuje czy zmiana przychodów powinna następować w dacie wystawienia faktury korygującej lub zmiany ceny, czy też w dacie powstania pierwotnego obowiązku podatkowego (udokumentowanego fakturą pierwotną). Faktury korygujące mogą być wystawione w dwóch sytuacjach: kiedy korekta jest wynikiem błędu podatnika (np. wskutek niewłaściwego określenia ceny, wartości lub ilości towaru), kiedy korekta jest wynikiem działań i sytuacji powstałych między stronami już po wystawieniu pierwotnej faktury (pierwotna faktura została wystawiona przez podatnika prawidłowo, jednakże następnie strony ustaliły np. rabat, bonifikatę bądź nastąpił zwrot towaru lub tez podwyższono cenę na skutek zdarzeń mających miejsce po wystawieniu lektury pierwotnej). W związku z tym, że przepisy ustawy o CIT nie definiują szczegółowych zasad dokonywania korekt przychodów i zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych i organów podatkowych, późniejsza zmiana ceny (jej podniesienie) za wykonane usługi nie powoduje zmiany daty powstania przychodu. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, korekta przychodów powinna być dokonana przez Wnioskodawcę „ wstecz ”.
2016
4
mar

Istota:
Czy można skorygować rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych za lata ubiegłe zmieniając podstawę opodatkowania poprzez korektę przychodów?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 8 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca posiada wierzytelności (należności) od dłużnika – sp. z o.o. Wierzytelności obejmują 8 faktur za usługi księgowe, wystawionych w okresie od 30 lipca 2012 r. do 12 marca 2013 r. na łączną kwotę 7.107 zł 95 gr netto. Wierzytelności wynikające z faktur były uprzednio zaliczone do przychodów należnych i wykazane w ewidencjach. Sądowy nakaz zapłaty był wydany 11 kwietnia 2014 r., w czasie kiedy jeszcze Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą. Nakaz zapłaty uprawomocnił się 12 stycznia 2015 r. już po zlikwidowaniu jego działalności gospodarczej (likwidacja od 1 lipca 2014 r.). Wierzytelności te nie były przeterminowane. Wierzytelność jest nieściągalna uprawdopodobniona: odmową windykacji przez firmy windykacyjne (29 lipca 2015 r.) oraz informacji od komornika, że na wierzytelność zostanie wydane postanowienie o nieściągalności, które Wnioskodawca otrzyma w terminie późniejszym.
2016
4
mar

Istota:
W zakresie momentu dokonania korekty przychodu ze sprzedaży produktów przez Spółki Grupy Kapitałowej
Fragment:
Zdaniem Spółki, brak w przepisach ustawy o CIT jasnych zasad w zakresie dokonywania korekt przychodów uzasadnia odwołanie się także do wykładni celowościowej. W tym zakresie wskazać należy, że w przypadku uznania, że z art. 12 ust. 3 UPDOP wynika obowiązek dokonywania korekty przychodów „ wstecz ” związanej ze zwrotem produktów lub udzieleniem rabatu, tj. w dacie wykazania przychodu z faktury pierwotnej, należałoby uznać, że podatnicy, którzy (podobnie jak Spółka) przyjmują zwroty towaru lub udzielają rabatów, byliby obowiązani do licznych korekt przeszłych rozliczeń (zeznań podatkowych). W przypadku Wnioskodawcy, przyjęcie takiego stanowiska skutkowałoby następującymi konsekwencjami: konieczność składania wielokrotnych korekt zeznań podatkowych z wyjaśnieniami, wynikającą z tego koniecznością występowania z licznymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty. Zdaniem Spółki, nałożenie takich utrudnień na podatników podatku dochodowego byłoby nieuzasadnione i nieracjonalne, co oznacza, że nie mogło być celem ustawodawcy (z uwagi na obowiązującą zasadę racjonalności ustawodawcy). Przemawia to, zdaniem Spółki, za prawidłowością rozliczania korekt przychodów na bieżąco, tj. w dacie zaistnienia przyczyny korekty i wystawienia faktury korygującej.
2015
11
gru

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, korekty przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych należy uwzględnić „na bieżąco”, tj. w rozliczeniu PDOP za bieżący okres, czy też należy rozpoznać ten przychód „wstecz”, tj. przez korektę kwot zaliczek na podatek dochodowy w poszczególnych miesiącach 2010,2011,2012 i 2013 r. oraz korektę poszczególnych zeznań podatkowych za 2010,2011,2012 i 2013 rok?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty przychodów podatkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty przychodów podatkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej różnego rodzaju sprzętu i artykułów przemysłowych. W ofercie Spółki znajdują się artykuły objęte różnymi stawkami podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca oferuje pełnoletnim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej możliwość przystąpienia do zorganizowanego przez niego klubu (dalej: „ Klub ”). Warunkiem przystąpienia do Klubu jest dokonanie zakupu członkostwa, opłacenie go oraz wypełnienie w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do Spółki jako organizatora Klubu. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą dokonania opłaty. Potwierdzeniem członkostwa w Klubie jest nadawany klientowi indywidualny numer klienta oraz wydawana członkom Klubu spersonalizowana karta (dalej: „ Karta klubowa ”).
2015
18
paź

Istota:
W zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego
Fragment:
Biura 5 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu podatkowego. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2012 r. Wnioskodawca wykonał prace zlecone przez gminę. Za część wykonanych prac gmina nie zapłaciła; była to kwota 150.355,42 zł. Na tę kwotę Wnioskodawca wystawił zgodnie z umową trzy faktury, tj. kolejno na kwotę 108.356,57 zł, 9.979 zł i 32.019,85 zł. Kwoty powyższe zostały zaksięgowane i rozliczone, a należny podatek dochodowy zapłacony. Ww. faktury gmina przyjęła, a następnie odesłała. W związku z powyższym Wnioskodawca złożył pozew do sądu okręgowego. W związku z procesem zapadł wyrok, w którym sąd zasądził na rzecz Wnioskodawcy kwoty 108.356,57 zł i 9.979 zł, które nakazał gminie zapłacić. W przypadku trzeciej faktury, po przeprowadzeniu analizy przez biegłych sąd skorygował wykazaną w fakturze 3/2013 kwotę na minus, przyznając Wnioskodawcy kwotę w wysokości 3.733,22 zł.
2015
12
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zasad dokonania korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur korygujących.
Fragment:
Przepisy ustawy pdof nie regulują bezpośrednio zasad dokonywania korekt pierwotnie rozpoznanych przychodów podatkowych, zarówno jeżeli chodzi o korektę przychodów polegającą na ich zwiększeniu, jak i o korektę przychodów polegającą na ich zmniejszeniu. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów zaistnieje już po wystawieniu faktury pierwotnej (faktura pierwotna została wystawiona prawidłowo), wówczas nie ma podstaw do dokonywania korekty przychodów wstecz. W chwili wystawienia faktury pierwotnej Spółka nie miała bowiem podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikająca z tej faktury. Z tego względu na dzień wystawienia faktury pierwotnej była to jedyna prawidłowa kwota przychodu. W konsekwencji, skutki zdarzeń zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej powinny być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych na bieżąco. Powyższe stanowisko było wielokrotnie potwierdzane zarówno przez organy skarbowe, jak i sądy administracyjne. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2010 r. ( ILPB3/423-1004/09-2/KS ) wskazano, iż „ (...) spółka w związku z otrzymanym zwrotem towarów powinna dokonać korekty przychodów podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu, w którym wystawiane są faktury korygujące.
2014
14
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.