Korekta przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

W zakresie momentu korekty przychodu

Fragment:

Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2014 r. Spółka naliczyła kontrahentowi karę umowną z tytułu nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane. Kara umowna została rozliczona z zobowiązaniami Spółki wobec kontrahenta poprzez jednostronne potrącenie. W miesiącu sporządzenia potrącenia kara umowna zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych została zaliczona do przychodów podatkowych. W wyniku wyroku sądu w 2016 r. kary umowne naliczone wobec kontrahenta zostały przez sąd anulowane - uznane za bezzasadnie naliczone. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałej sytuacji Spółka powinna skorygować przychód podatkowy roku 2014 czy roku 2016 (uprawomocnienie się wyroku Sądu). Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że korektę przychodu w związku z anulowaniem kar umownych należy ująć w zeznaniu podatkowym za rok 2014, czyli w roku kiedy pierwotnie przychód był ujęty? Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kara umowna stanowi przychód w momencie otrzymania zapłaty to również korekta tego przychodu powinna nastąpić w tym samym roku tj. 2014.

2018
25
lip

Istota:

Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej.

Fragment:

Podstawą korekty przychodu w przedstawionym stanie faktycznym jest wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22 września 2014 r., w którym stwierdzono nieważność uchwał podjętych na ZZW oraz NZW, w tym uchwały dotyczącej wyboru zarządu Dłużnika, który następnie zawarł ze Spółką Umowę będącą źródłem Wierzytelności ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc) oraz treść postanowienia Sądu odmawiającego uznania wierzytelności Spółki na liście wierzytelności. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa dotyczące zasad dokonywania korekty przychodu należy stwierdzić, że przyczyną korekty przychodu (przez jego zmniejszenie) jest inna omyłka, rozumiana jako błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji w której – zgodnie z opisem stanu faktycznego – przychód ten nie powstał, ponieważ zaistniała wadliwość czynności prawnej, a samą umowę należy uznać za nieważną ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc). Wobec powyższego w opisanym stanie faktycznym, w związku z tym że z treści wyroków sądów powszechnych wynika, że umowa obsługi prawnej zawartej ze spółką z o.o przez spółkę partnerską, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, była nieważna od chwili jej zawarcia, Wnioskodawcy - zgodnie z jego stanowiskiem - przysługuje możliwość skorygowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2014 r.

2018
25
lip

Istota:

Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważ-ności czynności prawnej

Fragment:

Podstawą korekty przychodu w przedstawionym stanie faktycznym jest wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22 września 2014 r., w którym stwierdzono nieważność uchwał podjętych na ZZW oraz NZW, w tym uchwały dotyczącej wyboru zarządu Dłużnika, który następnie zawarł ze Spółką Umowę będącą źródłem Wierzytelności ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc) oraz treść postanowienia Sądu odmawiającego uznania wierzytelności Spółki na liście wierzytelności. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa dotyczące zasad dokonywania korekty przychodu należy stwierdzić, że przyczyną korekty przychodu (przez jego zmniejszenie) jest inna omyłka, rozumiana jako błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji w której – zgodnie z opisem stanu faktycznego – przychód ten nie powstał, ponieważ zaistniała wadliwość czynności prawnej, a samą umowę należy uznać za nieważną ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc). Wobec powyższego w opisanym stanie faktycznym, w związku z tym że z treści wyroków sądów powszechnych wynika, że umowa obsługi prawnej zawartej ze spółką z o.o przez spółkę partnerską, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, była nieważna od chwili jej zawarcia, Wnioskodawcy - zgodnie z jego stanowiskiem - przysługuje możliwość skorygowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2014 r.

2018
25
lip

Istota:

Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej

Fragment:

Podstawą korekty przychodu w przedstawionym stanie faktycznym jest wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22 września 2014 r., w którym stwierdzono nieważność uchwał podjętych na ZZW oraz NZW, w tym uchwały dotyczącej wyboru zarządu Dłużnika, który następnie zawarł ze Spółką Umowę będącą źródłem Wierzytelności ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc) oraz treść postanowienia Sądu odmawiającego uznania wierzytelności Spółki na liście wierzytelności. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa dotyczące zasad dokonywania korekty przychodu należy stwierdzić, że przyczyną korekty przychodu (przez jego zmniejszenie) jest inna omyłka, rozumiana jako błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji w której – zgodnie z opisem stanu faktycznego – przychód ten nie powstał, ponieważ zaistniała wadliwość czynności prawnej, a samą umowę należy uznać za nieważną ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc). Wobec powyższego w opisanym stanie faktycznym, w związku z tym że z treści wyroków sądów powszechnych wynika, że umowa obsługi prawnej zawartej ze spółką z o.o przez spółkę partnerską, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, była nieważna od chwili jej zawarcia, Wnioskodawcy - zgodnie z jego stanowiskiem - przysługuje możliwość skorygowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2014 r.

2018
25
lip

Istota:

Korekta przychodu w sytuacji stwierdzenia przez sąd nieważności czynności prawnej.

Fragment:

Podstawą korekty przychodu w przedstawionym stanie faktycznym jest wyrok Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy z dnia 22 września 2014 r., w którym stwierdzono nieważność uchwał podjętych na ZZW oraz NZW, w tym uchwały dotyczącej wyboru zarządu Dłużnika, który następnie zawarł ze Spółką Umowę będącą źródłem Wierzytelności ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc) oraz treść postanowienia Sądu odmawiającego uznania wierzytelności Spółki na liście wierzytelności. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa dotyczące zasad dokonywania korekty przychodu należy stwierdzić, że przyczyną korekty przychodu (przez jego zmniejszenie) jest inna omyłka, rozumiana jako błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji w której – zgodnie z opisem stanu faktycznego – przychód ten nie powstał, ponieważ zaistniała wadliwość czynności prawnej, a samą umowę należy uznać za nieważną ze skutkiem wstecznym od samego początku (ex tunc). Wobec powyższego w opisanym stanie faktycznym, w związku z tym że z treści wyroków sądów powszechnych wynika, że umowa obsługi prawnej zawartej ze spółką z o.o przez spółkę partnerską, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, była nieważna od chwili jej zawarcia, Wnioskodawcy - zgodnie ze jego stanowiskiem - przysługuje możliwość skorygowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2014 r.

2018
18
kwi

Istota:

Moment ujęcia korekty przychodów

Fragment:

Wobec przytoczonej argumentacji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, albowiem w świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zakładane koszty świadczenia usługi i ich szacunkowe obliczanie stanowi błąd rachunkowy lub inną oczywista omyłkę, który w momencie jego weryfikacji implikuje konieczność dokonania korekty przychodu, rozliczanej w związku z tym błędem „ wstecz ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595; dalej: „ ustawa nowelizująca ”), wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące uproszczonych zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. Ustawa przewiduje rozwiązanie polegające na rozliczaniu faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu bądź kosztów uzyskania przychodów w bieżącym okresie rozliczeniowym. Powyższa ustawa dokonała nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych m.in. poprzez dodanie art. 12 ust. 3j, 3k, 3l oraz 3m, dotyczących korekty przychodów. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.), jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

2018
6
mar

Istota:

W zakresie momentu korekty wskazanych we wniosku przychodów podatkowych

Fragment:

(...) korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W ocenie Wnioskodawcy nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zatem zasadę, że przychód należy korygować na bieżąco, o ile nie wynika on z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, tj. w okresie w którym otrzymano dokument będący podstawą skorygowania przychodu. Z powyższego stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymała wyrok sądu, na podstawie którego koryguje przychód a zatem korekta przychodu wynika z bieżącego zdarzenia, dodatkowo nie wynika z omyłki. Zdaniem Wnioskodawcy Spółka uprawniona była do dokonania korekty przychodu podatkowego na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano wyrok sądu a więc w roku podatkowym 2017. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
16
sty

Istota:

Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty oraz Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą (...)

2018
4
sty

Istota:

W zakresie korekty przychodów podatkowych

Fragment:

(...) korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W ocenie wnioskodawcy nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zatem zasadę, że przychód należy korygować na bieżąco, o ile nie wynika on z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, tj. w okresie w którym otrzymano dokument korygujący przychód. Z powyższego stanu faktycznego wynika iż Spółka otrzymała wyrok sądu, który koryguje przychód a zatem korekta przychodu wynika z bieżącego zdarzenia, dodatkowo nie wynika z omyłki. Zdaniem Wnioskodawcy Spółka uprawniona była do dokonania korekty przychodu podatkowego na bieżąco tj. w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano wyrok sądu a więc w roku podatkowym 2016. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2017
26
sie

Istota:

Możliwość skorygowania przychodu z tytułu zwrotu pobranych kar na rzecz Dostawcy.Moment dokonania ww. korekty przychodów.

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 3j updop, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Natomiast jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 12 ust. 3k updop). Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), tj. przepisem wprowadzającym ww. ust. 3j i 3k art. 12 updop, przepisy ustaw zmienianych w art. 2-4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jak podniesiono w uzasadnieniu ustawy zmieniającej (Druk nr 3432, www.sejm.gov.pl (...)