Korekta przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Moment ujęcia korekty przychodów

Fragment:

Wobec przytoczonej argumentacji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, albowiem w świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zakładane koszty świadczenia usługi i ich szacunkowe obliczanie stanowi błąd rachunkowy lub inną oczywista omyłkę, który w momencie jego weryfikacji implikuje konieczność dokonania korekty przychodu, rozliczanej w związku z tym błędem „ wstecz ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595; dalej: „ ustawa nowelizująca ”), wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące uproszczonych zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. Ustawa przewiduje rozwiązanie polegające na rozliczaniu faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu bądź kosztów uzyskania przychodów w bieżącym okresie rozliczeniowym. Powyższa ustawa dokonała nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych m.in. poprzez dodanie art. 12 ust. 3j, 3k, 3l oraz 3m, dotyczących korekty przychodów. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.), jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

2018
6
mar

Istota:

W zakresie momentu korekty wskazanych we wniosku przychodów podatkowych

Fragment:

(...) korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W ocenie Wnioskodawcy nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zatem zasadę, że przychód należy korygować na bieżąco, o ile nie wynika on z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, tj. w okresie w którym otrzymano dokument będący podstawą skorygowania przychodu. Z powyższego stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymała wyrok sądu, na podstawie którego koryguje przychód a zatem korekta przychodu wynika z bieżącego zdarzenia, dodatkowo nie wynika z omyłki. Zdaniem Wnioskodawcy Spółka uprawniona była do dokonania korekty przychodu podatkowego na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano wyrok sądu a więc w roku podatkowym 2017. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2018
16
sty

Istota:

Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, może dokonywać korekty przychodu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty oraz Spółka przekształcona, o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą (...)

2018
4
sty

Istota:

W zakresie korekty przychodów podatkowych

Fragment:

(...) korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W ocenie wnioskodawcy nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła zatem zasadę, że przychód należy korygować na bieżąco, o ile nie wynika on z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, tj. w okresie w którym otrzymano dokument korygujący przychód. Z powyższego stanu faktycznego wynika iż Spółka otrzymała wyrok sądu, który koryguje przychód a zatem korekta przychodu wynika z bieżącego zdarzenia, dodatkowo nie wynika z omyłki. Zdaniem Wnioskodawcy Spółka uprawniona była do dokonania korekty przychodu podatkowego na bieżąco tj. w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano wyrok sądu a więc w roku podatkowym 2016. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2017
26
sie

Istota:

Możliwość skorygowania przychodu z tytułu zwrotu pobranych kar na rzecz Dostawcy.Moment dokonania ww. korekty przychodów.

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 3j updop, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Natomiast jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 12 ust. 3k updop). Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), tj. przepisem wprowadzającym ww. ust. 3j i 3k art. 12 updop, przepisy ustaw zmienianych w art. 2-4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jak podniesiono w uzasadnieniu ustawy zmieniającej (Druk nr 3432, www.sejm.gov.pl (...)

2017
17
maj

Istota:

Czy w przypadku dokonania korekt przychodów, Spółka powinna stosować do przeliczenia euro na złotówki, taki kurs euro jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych

Fragment:

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdzają także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 października 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.762.2016.1.JKT stwierdził „ To, że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej. (...). Podsumowując, do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej lub noty korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 10 czerwca 2016 r., Znak: IPPB6/4510-276/16-4/AP stwierdził „ Podsumowując, do przeliczenia na złote korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej lub zbiorczej faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty do przeliczenia faktur pierwotnych. ” W związku z powyższym, Spółka do przeliczania na złote korekty przychodu: niezależnie od przyczyny korekty przychodu (spowodowanej błędem rachunkowym/oczywistą omyłką, czy zdarzeniami nieistniejącymi w chwili powstania przychodu) oraz niezależnie od momentu rozliczenia korekt, powinna stosować taki kurs euro, jaki został zastosowany do przeliczenia faktur pierwotnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
11
maj

Istota:

Czy w owietle przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przysz3ego Wnioskodawca mo?e uwzgledniaa wystawiane faktury koryguj1ce lub inne dokumenty potwierdzaj1ce przyczyny korekty, które odpowiednio zmniejszaj1 lub zwiekszaj1 przychody podatkowe - w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy za okres rozliczeniowy, w którym te faktury lub dokumenty zosta3y wystawione?
Czy w owietle przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przysz3ego Wnioskodawca mo?e uwzgledniaa otrzymywane faktury koryguj1ce lub inne dokumenty potwierdzaj1ce przyczyny korekty, które odpowiednio zmniejszaj1 lub zwiekszaj1 koszty podatkowe- w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy za okres rozliczeniowy, w którym te faktury lub dokumenty zosta3y otrzymane?

Fragment:

W opinii Spó3ki, zgodnie z przepisami obowi1zuj1cymi od 1 stycznia 2016 r. w odniesieniu do wszystkich faktur koryguj1cych lub innych dokumentów potwierdzaj1cych przyczyny korekty, Spó3ka bedzie zobowi1zana do ujecia korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów „ na bie?1co ”, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym Spó3ka wystawi lub otrzyma dan1 fakture lub inny dokument potwierdzaj1cy przyczyny korekty. Dodatkowo maj1c na uwadze treoa przytoczonego powy?ej przepisu przejociowego (art. 11 ustawy zmieniaj1cej), zdaniem Spó3ki nowe regulacje powinny miea zastosowanie do korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego, nawet je?eli faktury koryguj1ce lub inne dokumenty potwierdzaj1ce przyczyny korekty zosta3y wystawione lub otrzymane przez Spó3ke w kolejnym roku podatkowym (po 31 grudnia 2015 roku). W szczególnooci, zdaniem Spó3ki nowe regulacje bed1 mia3y zastosowanie do korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r. - o ile faktura lub inny dokument potwierdzaj1cy przyczyny korekty zostanie wystawiony lub otrzymany po 31 grudnia 2015 r. W tym kontekocie, Spó3ka pragnie wskazaa na interpretacje indywidualn1 wydan1 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 maja 2016 r., znak IBPB-1-2/4510-278/16/MM , w której organ uznaj1c prawid3owooa „ bie?1cego ” ujmowania korekt, zgodzi3 sie z twierdzeniem wnioskodawcy, ?e „ Skoro w rozpatrywanym przypadku zdarzeniem powoduj1cym korekte jest zmiana ceny jednostkowej przez dostawce poprzez wystawienie faktury koryguj1cej, to od daty jej wystawienia zale?ea bedzie stosowanie przepisów obowi1zuj1cych przed 1 stycznia 2016 r. b1dY obowi1zuj1cych od tego dnia.

2016
2
gru

Istota:

W zakresie możliwości i momentu dokonania korekty przychodów w związku z zawartym w 2016 r. porozumieniem

Fragment:

Intencją ustawodawcy, co wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, było przesądzenie, iż korekty przychodów, o ile nie dotyczą one omyłek, powinny być rozpoznawane na bieżąco, tak aby nie narażać podatnika na konieczność zapłaty odsetek. Z powyższego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) wynika, że Spółka zawarła porozumienie, które koryguje przychód, a zatem bezsprzecznie korekta przychodu wynika z bieżącego zdarzenia. Dodatkowo korekta przychodu nie wynika z omyłki. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości że Spółka winna była dokonać korekty przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym będą postawy do korekty przychodu (zawarto porozumienie). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zauważyć należy, że stanowisko Spółki uznano za prawidłowe albowiem z treści złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że zawarcie porozumienia było warunkiem niezbędnym do refinansowania kredytu i utrzymania działalności Spółki, jak również, że potrącenia dokonano na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy Kodeks cywilny, a w ocenie Wnioskodawcy, porozumienie jest prawnie skuteczne.

2016
28
lis

Istota:

Kiedy należy pomniejszyć przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystawienia korekty rachunków (na minus) w przypadku udzielenia opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, czy w miesiącu w którym wystawiono korektę rachunku, czy w miesiącu w którym spółka udzieliła opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych tj. miesiącu sprzedaży?

Fragment:

W konsekwencji istnieje konieczność dokonania korekty przychodu należnego oraz jego pochodnych (dochód, należny podatek). Korekta przychodu należnego, wynikająca z korekty wystawionych do 31 grudnia 2015 r. faktur, powinna zostać dokonana wstecz, do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej. Zatem faktury korygujące wystawione w lipcu i sierpniu 2015 r. w związku z wykonaniem usług na rzecz osób nieubezpieczonych w styczniu i lutym 2015 r., powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych usług, tj. w styczniu i lutym 2015 r. Prawidłowo więc Wnioskodawca stwierdził, że w sytuacji kiedy Spółka cywilna udzieliła opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych i wystawiła korektę rachunku na wniosek NFZ, przychód należy pomniejszyć w miesiącu w którym Spółka udzieliła opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych tj. miesiącu sprzedaży, a nie w miesiącu wystawienia korekty rachunku. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
3
sie

Istota:

Czy należna Spółce dopłata rekompensaty (ewentualnie zwrot rekompensaty), za świadczenie usług komunikacji miejskiej wykonanych przez Spółkę w poprzednim roku, ustalona i zaakceptowana przez strony umowy w następnym roku, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi przychód podatkowy (ewentualnie korektę tego przychodu), tego miesiąca, w którym wielkość dopłaty ustalono i zaakceptowano?

Fragment:

We wniosku przedstawiono że zdarzeniem powodującym konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekty przychodów jest całoroczne rozliczenie świadczonych usług komunikacyjnych (rekompensata). Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanym stanie faktycznym nie ma miejsca korekta na skutek błędu rachunkowego bądź oczywistej omyłki. Pierwotne transakcje zostały zrealizowane prawidłowo, a wystawiona przez Spółkę faktura korygująca, będąca podstawą ujęcia korekty przychodu podatkowego, dokumentuje rzeczywiste wynagrodzenie za świadczone usługi komunikacyjne, które znane będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Skoro zatem pierwotne usługi zostały zrealizowane prawidłowo, nie sposób uznać, że zmiana wartości przychodu jest efektem błędu rachunkowego albo innej oczywistej omyłki. Zdaniem Organu, przepis art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi podstawy do ujęcia korekty przychodu podatkowego w związku z rozliczeniem świadczonych usług komunikacyjnych w momencie „ pierwotnego ” jego uzyskania. Korekta przychodu ze względu na rozliczenie świadczonych usług, nie może być uznana za „ błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę ”.