PT8/033/35/273/WCH/14/RD53330 | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku Nr 11 do tej ustawy
PT8/033/35/273/WCH/14/RD53330interpretacja indywidualna
  1. korekta podatku
  2. wierzytelności nieściągalne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych - przepisy szczególne

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2014 r. nr IBPP2/443-961/13/KO wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dla Przedsiębiorstwa spółka jawna, na wniosek z dnia 8 października 2013 r. (data wpływu 11 października 2013 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2013 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa spółka jawna z dnia 8 października 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

P. spółka jawna jest firmą prowadzącą skup i sprzedaż złomu. W rozliczeniach podatku VAT stosuje art. 17 ust. 1 pkt 7 mówiący o samonaliczaniu VAT.

W dniu 15 lutego 2013 r. Spółka otrzymała fakturę z numerem F/0121/M1/2013 od swojego kontrahenta za dostawę złomu stalowego na kwotę 38.361,00 zł. W związku z tym, że przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w zał. 11 do ustawy o VAT, dostawca jest czynnym podatnikiem VAT-u i dostawa towaru nie jest objęta zwolnieniem z VAT jako towar używany – Spółka zastosowała zasadę opodatkowania dostawy przez nabywcę.

W dniu 28 lutego 2013 r. Spółka wystawiła zbiorczą fakturę wewnętrzną od wszystkich nabyć złomu dokonanych w miesiącu lutym (w tym od omawianej faktury), obliczając w niej VAT naliczony i należny. Spółka wykazała go w deklaracji VAT-7 za luty 2013 r.

Termin płatności omawianej faktury przypadał na 22 lutego 2013 r. Spółka zapłaciła fakturę w dwóch częściach. W dniu 7 czerwca 2013 r. przekazała przelewem kwotę 17457,00 zł. pozostałą część tj. 20904,00 zł w dniu 2 sierpnia 2013r. tj. w 161 dniu od terminu zapłaty.

Dzień 150 od terminu płatności przypadał na 22 lipca 2013 r. Sporządzając deklarację VAT-7 z m-c lipiec 2013 r. Spółka nie dokonała korekty VAT-u naliczonego z tytułu złego długu, dotyczącego omawianej faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo...

Czy do omawianej sytuacji, gdzie na fakturze zakupu nie występuje VAT naliczony, należy stosować art. 89b ust. 1 ustawy o VAT mówiący o złych długach i korekcie podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy postąpił on prawidłowo bowiem art. 89b ust. 1 mówi, że: „w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze”. „Tą fakturą” nie jest faktura zakupu złomu, gdyż na niej nie występuje VAT naliczony. VAT naliczony występuje na fakturze zbiorczej wewnętrznej, która jest samodzielnym dokumentem nie podlegającym płatności.

W dniu 9 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając, na podstawie przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IBPP2/443-961/13/KO, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 89b ust. 1, ust. 1a i ust. 2, art. 106 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), których treść odniósł do stanu faktycznego, pytania i stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Analizując treść wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy Dyrektor ww. Izby Skarbowej stwierdził, że w wyniku nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy, co do zasady, nabywca towarów nie dokonuje odliczenia kwoty podatku wynikającej stricte z faktury dokumentującej nabycie towaru. Nie oznacza to jednak, że Wnioskodawca w ogóle nie dokonuje odliczenia podatku z tytułu przedmiotowych czynności. Należy bowiem zauważyć, że podatnik dokonuje swoistego odliczenia kwoty podatku odnoszącej się do niniejszych czynności poprzez wykazanie zarówno podatku należnego jak i naliczonego. Przepis art. 89b ustawy zobowiązuje natomiast dłużnika do korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Skoro zatem Wnioskodawca – dłużnik dokonuje odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy, tj. odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej niniejsze czynności Spółka jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego stosownie do art. 89b ustawy. Okoliczność, że podatek, który odlicza Spółka nie wynika bezpośrednio z faktury, stanowi sytuację szczególną. Tego rodzaju mechanizm (określany odwróconym mechanizmem poboru, ang. reverse charge mechanizm) jest wprowadzony w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych. Fakt, że podatek, którego odliczenia dokonał Wnioskodawca nie wynika bezpośrednio z faktury nie przesądza zatem o tym, iż nie znajdzie zastosowania art. 89b ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie Dyrektor ww. Izby Skarbowej uznał za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2014 r. nr IBPP2/443-961/13/KO wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowa.

Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w związku z zakupem towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy jest prawidłowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
  3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

W myśl art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Na mocy art. 89b ust. 1 ustawy o VAT dłużnik (podatnik) w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W zakresie obowiązków dokumentacyjnych podatnicy podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku (art. 106 ust. 1a ustawy o VAT). Prawodawca rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem, doprecyzowuje zakres danych umieszczanych przez podatnika na fakturze. Stosownie do § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 12-14 rozporządzenia faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych o stawce podatku, sumie wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Jednocześnie faktura dokumentująca transakcję dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi powinna zawierać dodatkowo wyrazy - "odwrotne obciążenie" (§ 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia).

Stosownie zaś do ust. 7 art. 106 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na skupie i sprzedaży złomu. Czynności te zobowiązują Wnioskodawcę do zastosowania rozliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 tzw. samonaliczania podatku VAT bowiem, jak zostało przedstawione we wniosku, dostawca i nabywca są czynnymi podatnikami podatku VAT, sprzedaż u dostawcy nie jest zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 oraz dostawa towaru nie jest objęta zwolnieniem z podatku VAT jako towar używany. Transakcja została udokumentowana zbiorczą fakturą wewnętrzną od wszystkich nabyć złomu dokonanych w miesięcznym okresie rozliczeniowym. W tej fakturze Wnioskodawca obliczył podatek naliczony i należny oraz wykazał go w deklaracji VAT-7.

Podstawową kwestią dla rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej zagadnienia jest ustalenie zasadności zastosowania przepisu art. 89b ust.1 ustawy o VAT wobec opisanej transakcji, w której za część faktury zapłacono w 161 dniu po upływie terminu płatności.

Nabycie towarów z załącznika nr 11 ustawy o VAT kreuje wyjątkowy mechanizm rozliczania podatku VAT (revers charge). W wyniku jego zastosowania podatnik - nabywca sam nalicza podatek należny, który równocześnie jest dla niego podatkiem naliczonym. Tak więc, w wyniku nabycia towarów z załącznika nr 11 nabywca towarów nie dokonuje odliczenia kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej nabycie towaru. Cała operacja rozliczenia podatku naliczonego z należnym odbywa się według dokumentów „wewnętrznych” kupującego. W tym miejscu należy dodatkowo zaznaczyć, że również sprzedający wystawiając fakturę bez kwoty podatku nie skorzysta z ulgi określonej w art. 89a ustawy o VAT.

Reasumując w tego typu transakcjach brak faktury od dostawcy, w której wykazana byłaby kwota podatku „do odliczenia” i występowanie wewnętrznego rozliczenia podatku naliczonego z należnym przez nabywcę, wyklucza zastosowanie art. 89b ust.1 ustawy o VAT.

Z uwagi na powyższe należy więc stwierdzić, że w stosunku do transakcji kupna złomu udokumentowanej fakturą VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”, za którą zapłata w części nastąpiła w 161 dniu od terminu jej zapłaty nie znajdzie zastosowania art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym dłużnik w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 9 stycznia 2014 r. nr IBPP2/443-961/13/KO, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia stanu faktycznego.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
ITPP1/443-1047/14/KM | Interpretacja indywidualna

wierzytelności nieściągalne
IBPBI/1/415-864/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-961/13/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.