IPPP2/4512-253/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Warunkiem dokonania korekty była okoliczność, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogły upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.
IPPP2/4512-253/15-4/BHinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. wierzytelności nieściągalne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 8 maja 2015 r. doręczone Stronie w dniu 15 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT jest:

 • prawidłowe – w zakresie wierzytelności nieściągalnych wynikających z faktury z dnia 28 czerwca 2012 r.,
 • nieprawidłowe – w zakresie wierzytelności nieściągalnych wynikających z faktury z dnia 27 sierpnia 2012 r.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca skorzystał z ulgi na złe długi na podstawie art. 89a ustawy o VAT w ostatecznym terminie tj. deklaracji za m-c grudzień 2014 r. Organ podatkowy w Wyszkowie na podstawie protokołu z czynności sprawdzających z dnia 10 marca 2015 r. odmówił Wnioskodawcy prawa do skorzystania z ww. ulgi, motywując, że od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność upłynęły dwa lata w dniu 31 grudnia 2014 r. licząc od końca roku ,w którym zostały wystawione faktury. Wobec powyższego Wnioskodawca nie może dokonać skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego wynikającego z ww. wierzytelności.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 19 maja 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że termin płatności wynikający z faktury sprzedaży z dnia 28 czerwca 2012 r. upłynął w dniu 27 lipca 2012 r. Natomiast termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności tj. 150 dni upłynął w dniu 24 grudnia 2012 r. czyli przed 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca informuje, że dostawa towarów tj. skór surowych odbyła się dla G., który był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji. Wnioskodawca wykazał obrót opodatkowany i podatek należny w deklaracji VAT-7 za m-c VI 2012 r. złożonej w US dnia 23 lipca 2012 r. Na dzień dokonania korekty wnioskodawca i dłużnik byli czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.

Wnioskodawca zawiadomił dłużnika G. w dniu 5 grudnia 2014 r. o zamiarze skorygowania podatku należnego lecz do dnia złożenia korekty nie uregulowano wierzytelności. Powiadomiono również o dokonaniu korekty właściwy Urząd Skarbowy. Wnioskodawca informuje, że w przypadku faktury z dnia 27 sierpnia 2012 r., której 30-dniowy termin płatności upłynął w dniu 26 września 2012 r., a uprawdopodobniony termin nieściągalności upłynął 23 lutego 2013 r. czyli po l stycznia 2013 r. Obrót i podatek należny wynikający z ww. faktury został wykazany w deklaracji VAT-7 za m-c sierpień 2012 r. złożonej w dniu 25 września 2012 r. w US. G. był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie był w stanie upadłości ani likwidacji. Wnioskodawca był i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi czy nie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że ma prawo do korekty podatku w deklaracji za m-c grudzień 2014 r. pomimo, że deklaracja składana jest w kolejnym miesiącu tj. do dnia 25 stycznia 2015 r. czyli w terminie. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2010 r. Nr IBPP2/443-341/10/BW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie wierzytelności nieściągalnych wynikających z faktury nr 1/08/W/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz jest nieprawidłowe w zakresie wierzytelności nieściągalnych wynikających z faktury nr 2/08/W/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.), zwanej dalej „ustawą”. Cytowana poniżej treść tych przepisów obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

I tak, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ww. ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 1, 3 i 5 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Stosownie do treści art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W tym miejscu należy wskazać, że użycie przez ustawodawcę w treści art. 89a ust. 3 ustawy, sformułowania „może nastąpić” należy rozumieć wyłącznie jako możliwość dokonania korekty podatku należnego stworzoną przez ustawodawcę podatnikowi, a nie możliwość dokonania korekty podatku należnego także w okresach późniejszych niż wskazane w ust. 3. Innymi słowy, w sytuacji gdy podatnik nie dokonał korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy wskazany w art. 89a ust. 3 ustawy, nie mógł jej dokonać za okresy późniejsze.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (89a ust. 4 ustawy).

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (89a ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4.

Powyższe zasady stosowania tzw. ulgi za złe długi mają zastosowanie do wierzytelności, które powstały od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność została uprawdopodobniona (zgodnie z nowymi zasadami) już w 2013 r., tj. w 2013 r. upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu ich płatności.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że w stosunku do należności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona do 31 grudnia 2012 r., zastosowanie mają przepisy o treści obowiązującej do 31 grudnia 2012 r.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wystawił dwie faktury na dostawę towarów i w związku z brakiem zapłaty ze strony nabywcy Wnioskodawca zamierzał skorzystać z ulgi na złe długi w deklaracji za miesiąc grudzień 2014 r. Organ podatkowy w Wyszkowie na podstawie protokołu z czynności sprawdzających z dnia 10 marca 2015 r. odmówił Wnioskodawcy prawa do skorzystania z ww. ulgi, motywując, że od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność upłynęły dwa lata w dniu 31 grudnia 2014 r. licząc od końca roku, w którym zostały wystawione faktury. Wobec tego Wnioskodawca nie może dokonać skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego wynikającego z ww. wierzytelności. Wnioskodawca wskazuje, że termin płatności wynikający z faktury sprzedaży z dnia 28 czerwca 2012 r. upłynął w dniu 27 lipca 2012 r. natomiast termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (150. dzień od terminu płatności) upłynął w dniu 24 grudnia 2012 r. czyli przed 1 stycznia 2013 r. Z kolei w przypadku faktury z dnia 27 sierpnia 2012 r. termin płatności upłynął z dniem 26 września 2013 r. natomiast termin uprawdopodobnienia się nieściągalności wynikającej z tej faktury wierzytelności (150. dzień od terminu płatności) upłynął w dniu 23 lutego 2013 r. a zatem po dniu 1 stycznia 2013 r.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w rezultacie ma On prawo skorzystać z ulgi na złe długi czy też takiego prawa nie ma.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że przepisy art. 89a i 89b w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. będą miały zastosowanie jedynie w odniesieniu do faktury z dnia 27 sierpnia 2012 r. W sytuacji tej dokonanie korekty jest możliwe w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności wierzytelności, pod warunkiem jednak, że od dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przedstawionej we wniosku sprawie wierzytelność nie została uregulowana przez dłużnika, a zatem Wnioskodawca miał prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc luty 2013 r., (nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w dniu 23 lutego 2013 r.). Należy wskazać, że Wnioskodawca mógł zrealizować przysługujące mu prawo do korekty w terminie późniejszym, jednakże korekta ta mogła być dokonana jedynie w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną wierzytelność, zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy. Ponieważ w analizowanym przypadku faktura została wystawiona w 2012 r. Wnioskodawca mógł dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego tylko w ciągu dwóch lat licząc od końca 2012 r., a zatem do końca 2014 r. Wnioskodawca dokonał korekty w deklaracji za miesiąc grudzień 2014 r. złożonej w miesiącu styczniu 2015 r., a zatem korekta została złożona niewłaściwie. Jak wskazano wcześniej Wnioskodawca powinien wykazać korektę podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym nieściągalność została uprawdopodobniona tj. w deklaracji za miesiąc luty 2013 r. Możliwość dokonania tej korekty wygasła z dniem 31 grudnia 2014 r.

W odniesieniu do wierzytelności wynikającej z faktury z dnia 28 czerwca 2012 r., w przypadku której termin płatności upłynął z dniem 27 lipca 2012 r. natomiast termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (150. dzień od dnia terminu płatności) upłynął w dniu 24 grudnia 2012 r. zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w stanie prawnym przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy (o treści obowiązującej przed dniem 1 stycznia 2013 r.), podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze art. 89a ust. 1a).

W myśl ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
 3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
 4. wierzytelności nie zostały zbyte;
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6 (art. 89a ust. 3).

W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4).

Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego (art. 89a ust. 5).

Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 89a ust. 6).

Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 (art. 89a ust. 7).

Z powyższych przepisów wynika, że zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy, pierwszym etapem postępowania wierzyciela w celu skorzystania przez niego z ulgi na złe długi było zawiadomienie dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnej, wraz z poinformowaniem o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi. Doręczenie tego zawiadomienia dłużnikowi powodowało rozpoczęcie 14-dniowego okresu oczekiwania. Był to czas dla dłużnika na ewentualne uregulowanie należności, o odpisaniu której, jako wierzytelności nieściągalnej zawiadomił sprzedawca. Po bezskutecznym upływie 14 dni od zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z prawa korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych dostawca stosownie do art. 89a ust. 5 ustawy obowiązany był wraz z deklaracją podatkową, w której dokonywał korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. Natomiast w myśl art. 89a ust. 6 ustawy podatnik (wierzyciel) w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany był również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia przesyłana była do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Dokonanie korekty mogło nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. Zgodnie z ust. 2 pkt 5 ww. artykułu, korekta ta mogła być dokonana wyłącznie w ciągu dwóch lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu faktura została wystawiona w dniu 28 czerwca 2012 r.; termin płatności upłynął w dniu 27 lipca 2012 r. Nieściągalność wierzytelności (180. dzień od upływu terminu płatności) upłynął z dniem 23 stycznia 2013 r. Wnioskodawca w dniu 5 grudnia 2014 r. zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego lecz należność nie została przez dłużnika uregulowana. Należy wskazać, że zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. korekta podatku należnego mogła nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania przez wierzyciela podatku należnego. A zatem w przypadku Wnioskodawcy, jeżeli potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia nastąpiło w grudniu 2014 r., Wnioskodawca mógł dokonać korekty podatku należnego (po spełnieniu innych koniecznych warunków) w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2014 r.

Należy zwrócić uwagę, że warunkiem dokonania korekty była okoliczność, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogły upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym został wystawiona faktura. Przedmiotowa faktura została wystawiona w dniu 28 czerwca 2012 r., a zatem możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” w odniesieniu do nieściągalnej wierzytelności wynikającej z tej faktury wygasła z dniem 31 grudnia 2014 r. Ponieważ w tym konkretnym przypadku korekta podatku należnego mogła nastąpić w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2014 r. to należy uznać, że pomimo tego, że deklaracja VAT-7 za miesiąc grudzień 2014 r. została złożona w styczniu 2015 r., zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, to został zachowany termin do dokonania korekty podatku.

Reasumując, Wnioskodawca w odniesieniu do wierzytelności wynikającej z faktury nr 2/08/W/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. nie dokonał korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, we właściwej deklaracji tj. w deklaracji za luty 2013 r. jak również nie dokonał korekty podatku w wymaganym terminie tj. w terminie dwóch lat licząc od końca roku, w którym faktury zostały wystawione. Wnioskodawca dokonał korekty podatku w deklaracji za miesiąc grudzień 2014 r. złożonej w miesiącu styczniu 2015 r., a zatem niezgodnie z treścią art. 89a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. W odniesieniu zaś do wierzytelności wynikającej z faktury nr 1/06/W/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., biorąc pod uwagę stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 r. należy uznać, że w okolicznościach opisanych we wniosku, termin do złożenia korekty podatku został zachowany pomimo złożenia deklaracji w styczniu 2015 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do wskazanej we wniosku interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2010 r. Nr IBPP2/443-341/10/BW, przywołanej dla potwierdzenia własnego stanowiska, tut. Organ wyjaśnia, że interpretacja ta nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem zawartym w niniejszym rozstrzygnięciu w zakresie nieściągalnej wierzytelności wynikającej z faktury nr 1/06/W/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. W odniesieniu zaś do wierzytelności wynikającej z faktury nr 2/08/W/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., należy wskazać, że stan faktyczny opisany we wniosku różni się od stanu faktycznego zawartego w przywołanej przez Stronę interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
IPPP3/4512-86/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

wierzytelności nieściągalne
IBPBI/1/415-864/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-341/10/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.