IPPP1/443-433/13-4/JL | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury i nie był zobowiązany do zastosowania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy w odniesieniu do zatrzymanej kwoty gwarancyjnej wynikającej z tej faktury, gdyż termin jej płatności, wynikający z zawartej umowy, upłynie dopiero po 3 latach od zakończenia budowy.
IPPP1/443-433/13-4/JLinterpretacja indywidualna
 1. kaucja gwarancyjna
 2. korekta podatku
 3. ulga
 4. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych - przepisy szczególne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2013 r. (data wpływu 09.05.2013 r.) – uzupełnionym w dniu 04.07.2013r. pismem z dnia 04.07.2013r. (data wpływu 05.07.2013r.) na wezwanie Organu z dnia 25.06.2013r. (doręczone w dniu 01.07.2013r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ponownego odliczenia podatku naliczonego skorygowanego wcześniej w trybie art. 89b ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.05.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ponownego odliczenia podatku naliczonego skorygowanego wcześniej w trybie art. 89b ustawy.

Przedmiotowy wniosek uzupełniony został w dniu 04.07.2013r. pismem z dnia 04.07.2013r. (data wpływu 05.07.2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 25.06.2013r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku.

Spółka prowadzi inwestycję - budowa nowej siedziby firmy do kontynuowania dotychczasowej działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Umowa z wykonawcą w punkcie określającym formę płatności, mówi o rękojmii w okresie 3 lat od zakończenia budowy. Gwarancją tej rękojmi jest zatrzymanie z każdej faktury wystawionej przez wykonawcę 5% należności, która zostanie zapłacona po okresie gwarancji. Wykonawca wystawia faktury za kolejne ukończone etapy budowy, zgodnie z umową. Wykonawca do chwili obecnej wystawił kilka faktur, które Spółka zapłaciła w całości bez potrącania umownych 5%. Płatność za kolejną fakturę Spółka wstrzymała na poczet nie potrącanych od poprzednich faktur 5% gwarancji, (wartość faktury odpowiada kwocie dotychczas nie potrąconej gwarancji). Od tej faktury Spółka, tak jak i od wcześniejszych faktur, skorzystała jako podatnik VAT z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższą kwotę Spółka zapłaci dopiero po okresie rękojmi, czyli po 3 latach od zakończenia budowy przez wykonawcę. Nie zachowany został termin 150 dni, w ciągu których należy zapłacić zobowiązania aby móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. W związku z powyższym Spółka dokonała korekty deklaracji dotyczącej pozycji podatku naliczonego od nie zapłaconej powyższej faktury i zgodnie z korektą zwróciła podatek do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie – sformułowane w odpowiedzi na wezwanie.

Czy Spółka będzie miała prawo po okresie rękojmi (3 lata) dokonać ponownej korekty deklaracji i odliczyć podatek VAT od faktury zapłaconej po trzech latach...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Spółka powyższą fakturę zapłaci dopiero po okresie gwarancji czyli po trzech latach od zakończenia budowy przez wykonawcę, a więc nie zostanie zachowany przepis mówiący o 150 dniach, w czasie których należy zapłacić zobowiązania aby móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, Spółka dokonała korekty podatku naliczonego dotyczącego nie zapłaconej faktury i zwróciła go do Urzędu Skarbowego. Po okresie gwarancji czyli umownych 3 latach kiedy zostanie zapłacona wykonawcy faktura, Spółka dokona ponownej korekty podatku naliczonego od tej faktury, korzystając z jego odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i darzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Na mocy art. 89a ust. 1a ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Na podstawie art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. (uchylony);
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 4. (uchylony);
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. (uchylony).

W myśl art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Stosownie do art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.

Z kolei, w myśl art. 89b ust. 1 ustawy, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Natomiast w oparciu o art. 89b ust. 1a ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2 ustawy).

W świetle art. 89b ust. 4 ustawy, w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Jak stanowi art. 89b art. 6 ustawy, w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Z powyższych przepisów wynika, iż dłużnik ma obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury, jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zatem, brzmienie art. 89b ustawy wskazuje, że dłużnik w sytuacji upływu 150 dni od dnia upływu terminu zapłaty za fakturę jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wnika, iż Spółka prowadzi inwestycję - budowa nowej siedziby firmy do kontynuowania dotychczasowej działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Umowa z wykonawcą w punkcie określającym formę płatności, mówi o rękojmii w okresie 3 lat od zakończenia budowy. Gwarancją tej rękojmi jest zatrzymanie z każdej faktury wystawionej przez wykonawcę 5% należności, która zostanie zapłacona po okresie gwarancji. Wykonawca wystawia faktury za kolejne ukończone etapy budowy, zgodnie z umową. Wykonawca do chwili obecnej wystawił kilka faktur, które Spółka zapłaciła w całości bez potrącania umownych 5%. Płatność za kolejną fakturę Spółka wstrzymała na poczet nie potrącanych od poprzednich faktur 5% gwarancji, (wartość faktury odpowiada kwocie dotychczas nie potrąconej gwarancji). Od tej faktury Społka, tak jak i od wcześniejszych faktur, skorzystała jako podatnik VAT z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższą kwotę Spółka zapłaci dopiero po okresie rękojmi, czyli po 3 latach od zakończenia budowy przez wykonawcę. Nie zachowany został termin 150 dni, w ciągu których należy zapłacić zobowiązania aby móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. W związku z powyższym Spółka dokonała korekty deklaracji dotyczącej pozycji podatku naliczonego od nie zapłaconej powyższej faktury i zgodnie z korektą zwróciła podatek do Urzędu Skarbowego.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości dokonania korekty deklaracji po 3-letnim okresie rękojmi i odliczenia podatku VAT z ww. faktury.

Analizując opisaną we wniosku sprawę należy zauważyć, iż prawo Spółki do zatrzymania określonej kwoty z wystawianych przez wykonawcę faktur VAT wynika z zapisów zawartej pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej. Zatrzymana kwota (5% należności) stanowi zabezpieczenie gwarancyjne i zostanie zwrócona Wykonawcy po 3 latach, co wynika z zawartej umowy. Tym samym pomimo, iż na fakturach oznaczony jest termin płatności całości należności, należy uznać, iż termin płatności dla zatrzymanej części należności wykonawcy przekształconej w zabezpieczenie umowy, będzie wynikać z zapisów umowy. Będzie to odpowiednio (jak wskazał Zainteresowany) 3 lata od zakończenia budowy. Ponieważ kwota wynikająca z przedmiotowej faktury, została zatrzymana przez Spółkę tytułem zabezpieczenia należy uznać, że termin płatności tej faktury upływa dopiero po 3 latach od zakończenia budowy, kiedy to Spółka będzie zobowiązana do zwrotu wykonawcy kwot zabezpieczenia gwarancyjnego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w sytuacji objętej zapytaniem Wnioskodawcy (inwestora) na skutek zatrzymania części wynagrodzenia tytułem gwarancji nie dochodzi do nieuregulowania należności. Nie można, w tym przypadku, dokonanego przez Wnioskodawcę zatrzymania wynagrodzenia odpowiadającego kwocie zabezpieczenia utożsamiać z sytuacją, w której nie wywiązuje się On ze swoich zobowiązań pieniężnych, gdyż zgodnie z umową miał On prawo do takiego zatrzymania. Dopiero niezapłacenie wykonawcy zatrzymanej tytułem gwarancji kwoty wynikającej z otrzymanej faktury po upływie 3 lat od zakończenia budowy stanowić będzie niewywiązanie się z zobowiązania. Bez znaczenia jest fakt, iż Wnioskodawca przysługującą mu kwotę zabezpieczenia wynikającą z poprzednich faktur zatrzymał wstrzymując płatność za kolejną fakturę bowiem wartość tej faktury odpowiada kwocie dotychczas niezatrzymanej kwoty zabezpieczenia.

Zatem należy jednoznacznie wskazać, iż w analizowanej sprawie termin 150 dni wynikający z art. 89 b ust. 1 ustawy rozpocznie bieg począwszy od dnia następującego po upływie określonego w umowie terminu płatności zatrzymanej na poczet zabezpieczenia kwoty wynikającej z otrzymanej od wykonawcy faktury (tj. po upływie 3 lat od zakończenia budowy). Dopiero w przypadku niezapłacenia przez Wnioskodawcę należnej wykonawcy kwoty wynikającej z przedmiotowej faktury po upływie 150 dni od dnia następującego po upływie 3 lat od zakończenia budowy, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku odliczonego VAT zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy.

W świetle przedstawionych regulacji prawnych oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury i nie był zobowiązany do zastosowania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy w odniesieniu do zatrzymanej kwoty gwarancyjnej wynikającej z tej faktury, gdyż termin jej płatności, wynikający z zawartej umowy, upłynie dopiero po 3 latach od zakończenia budowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.