IPPP1/443-1135/14-3/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku i momentu dokonania korekty podatku naliczonego od samochodów nabytych w celu odsprzedaży, których przeznaczenie zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych działalność oraz uznania, że momentem zmiany przeznaczenia samochodu jest dzień jego rejestracji.
IPPP1/443-1135/14-3/MPeinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. rejestracja
 3. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku i momentu dokonania korekty podatku naliczonego od samochodów nabytych w celu odsprzedaży, których przeznaczenie zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych działalność oraz uznania, że momentem zmiany przeznaczenia samochodu jest dzień jego rejestracji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku i momentu dokonania korekty podatku naliczonego od samochodów nabytych w celu odsprzedaży, których przeznaczenie zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych działalność oraz w zakresie określenia momentu zmiany przeznaczenia samochodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT). Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest sprzedaż nowych samochodów, które Spółka nabywa od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, oraz sprzedaż samochodów używanych. Spółka prowadzi sprzedaż samochodów we własnym salonie oraz za pośrednictwem niezależnych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w ramach sieci dealerskiej Spółki.

Co do zasady, Spółka sprzedaje samochody przed dokonaniem ich rejestracji w trybie opisanym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Spółka przez pewien czas magazynuje samochody w magazynach należących do podmiotu trzeciego, świadczącego na rzecz Spółki usługi związane z transportem i przechowaniem pojazdów. W niektórych wypadkach samochody mogą być przechowywane na parkingu Spółki w strefie przeznaczonej do magazynowania pojazdów stanowiących towary handlowe. Samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży nie są udostępniane pracownikom ani współpracownikom Spółki. Pracownicy Spółki nie mają też dostępu do kluczyków do tych samochodów.

Spółka nabywa pojazdy wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży. Niewielka część samochodów, które stanowiły towary handlowe przeznaczone pierwotnie wyłącznie do odsprzedaży, jest później przejściowo wykorzystywana przez Spółkę do innych celów. Spółka wykorzystuje niektóre zakupione pojazdy jako np. samochody demonstracyjne i samochody prasowe (udostępniane w celach testowych klientom zainteresowanym nabyciem tych samochodów oraz dziennikarzom), oraz jako samochody zastępcze (wypożyczane klientom serwisu odpłatnie lub w ramach świadczonej usług serwisowej). Decyzję o zmianie przeznaczenia pojazdu Spółka podejmuje w odniesieniu do samochodów, które zostały już przez Spółkę zakupione i są przechowywane jako towary handlowe przeznaczone pierwotnie wyłącznie do dalszej odsprzedaży.

Pojazdy, które zostały następczo zakwalifikowane jako pojazdy wyłączone z puli samochodów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, są rejestrowane zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Pomimo zmiany przeznaczenia pojazdy te są traktowane przez Spółkę jako towary handlowe. Spółka po upływie określonego czasu przeznacza opisywane powyżej samochody do odsprzedaży klientom detalicznym jako samochody używane. Dlatego z reguły opisywane samochody wykorzystywane przez Spółkę przez okres krótszy niż rok nie są rejestrowane w ewidencji środków trwałych.

Po dokonaniu rejestracji pojazdy są kierowane do wykorzystania jako samochody demonstracyjne, prasowe lub zastępcze. Zakres ich wykorzystania jest różnorodny - w odniesieniu do części samochodów Spółka jest w stanie zapewnić, że samochody będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. W odniesieniu do niektórych samochodów wykorzystywanych jako samochody demonstracyjne nie jest to jednak możliwe. W odniesieniu do tych samochodów, z uwagi na brak możliwości zagwarantowania ich wykorzystania wyłącznie do celów działalności gospodarczej, Spółka dokonuje odliczenia 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami.

W wypadku samochodów, które są dedykowane do wykorzystania w sposób wykluczający użytek do celów innych niż działalność gospodarcza Spółki, Spółka prowadzi ewidencję przebiegu i po dokonaniu rejestracji każdego z tych pojazdów składa do właściwego urzędu skarbowego formularz VAT-26. W celu zagwarantowania, że samochody będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółka wprowadziła zakaz wykorzystywania samochodów w celach prywatnych. Kluczyki i dokumenty tych pojazdów są wydawane wyłącznie imiennie wskazanym pracownikom lub współpracownikom Spółki w celu wykonywania jazd służbowych, w tym przede wszystkim jazd testowych z potencjalnymi klientami Spółki. Samochody mogą być udostępniane osobom współpracującym ze Spółką w celu prowadzenia działań marketingowych oraz klientom Spółki w charakterze samochodów zastępczych. Pracowników wykorzystujących te samochody obowiązuje zakaz ich używania do celów prywatnych. Poza godzinami pracy samochody muszą znajdować się na terenie parkingu należącego do Spółki. Spółka wyznaczyła osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji i sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem pojazdów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w wypadku samochodu, zakupionego wyłącznie w celu odsprzedaży, którego przeznaczenie w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia tego pojazdu w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka dokonała zmiany przeznaczenia pojazdu...
 2. Czy Spółka postępuje prawidłowo określając w celu dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu nabytego wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży, którego przeznaczenie zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, moment zmiany przeznaczenia pojazdu na dzień rejestracji pojazdu...

Zdaniem Wnioskodawcy, na wskazane pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Brzmienie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: UVATJ, wskazuje, że w wypadku zmiany sposobu wykorzystania samochodu z odsprzedaży na wykorzystanie do celów związanych z działalnością gospodarczą i dla celów z tą działalnością nie związanych, Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka dokonała zmiany przeznaczenia pojazdu.

Moment zmiany przeznaczenia może być przy tym wyznaczony w oparciu o datę rejestracji samochodu przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.; dalej: Prawo o ruchu drogowym). Jest to bowiem pierwszy moment, w którym Spółka może udokumentować zmianę przeznaczenia i może rozpocząć wykorzystanie pojazdu w celu innym niż odsprzedaż.

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, korekta kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu pojazdu, który został nabyty w celu dalszej odsprzedaży i którego przeznaczenie zostało następnie zmienione w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia, na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, powinno nastąpić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia samochodu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 UVAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z art. 86a ust. 1 pkt 2 lit. c) UVAT wynika jednak, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwota podatku podlegającego odliczeniu stanowi 50% kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przepis art. 86a ust. 1 UVAT nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 UVAT). Ustawodawca wprost wskazuje, że pojazdy przeznaczone wyłącznie do dalszej odsprzedaży są uważane za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Stosownie art. 90b ust. 1 pkt 1 UVAT, dokonanie w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu wykorzystywanego dotychczas wyłącznie do działalności gospodarczej, nakłada na podatnika obowiązek dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu tego pojazdu.

Zgodnie z art. 90b ust. 4 UVAT, na potrzeby tej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania, a korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła przedmiotowa zmiana.

Sposób zastosowania powyższych przepisów potwierdził Minister Finansów, który wyjaśnił, że dokonanie korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 UVAT, powinno następować w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu na wykorzystanie w celu działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza (tak: broszura „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”, www.mf.gov.pl, str. 27).

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, moment zmiany przeznaczenia pojazdu, który został nabyty wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży i którego przeznaczenie zostało następnie zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, powinien zostać wyznaczony w oparciu o datę rejestracji samochodu w trybie wynikającym z przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Stosownie art. 90b ust. 1 pkt 1 UVAT, dokonanie w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu z wykorzystania wyłącznie do celów działalności gospodarczej na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i celów innych niż działalność gospodarcza, nakłada na podatnika obowiązek dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu tego pojazdu. Z kolei zgodnie z art. 90b ust. 4 UVAT, na potrzeby tej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła opisywana zmiana.

UVAT i ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 marca 2014 r.), która wprowadziła do UVAT art. 90b, nie wyjaśniają, w jaki sposób należy ustalić moment zmiany przeznaczenia pojazdu. Nie budzi jednak wątpliwości, że moment ten powinien zostać określony w oparciu o obiektywne kryteria, które będą mogły wskazywać na fakt zmiany przeznaczenia samochodu (tak: Minister Finansów, Broszura „Nowe zasady..str. 27). Powyższe wyklucza możliwość odnoszenia się do procedur wewnętrznych Spółki i decyzji, które są podejmowane ustnie w drodze bieżących ustaleń i mogą zostać w każdej chwili zmienione. Brak jest przepisów prawa, które określałyby zasady dokumentowania decyzji o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu, lub zobowiązywały Spółkę do prowadzenia szczególnej dokumentacji lub rejestrów w tym zakresie. Ponieważ Spółka nie ujmuje opisywanych pojazdów w ewidencji środków trwałych, moment zmiany przeznaczenia nie może być również identyfikowany w oparciu o odpowiednie zapisy w tej ewidencji.

Dlatego też w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, momentem najłatwiej uchwytnym oraz najbardziej jednoznacznym dla stron stosunku prawno-podatkowego, jest rejestracja pojazdu w trybie opisanym w Prawie o ruchu drogowym. Moment ten jednoznacznie wyznacza datę, w której Spółka uzyskuje możliwość przeznaczania pojazdu do innych celów niż odsprzedaż. Przed dokonaniem rejestracji, samochód nie może być wykorzystywany w innym charakterze niż jako pojazd przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży. Nie może on zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym zostać dopuszczony do ruchu po drogach publicznych i nie można realizować nim jakichkolwiek przejazdów. Moment rejestracji jest zatem momentem, w którym Spółka uzyskuje praktyczną możliwość zmiany sposobu wykorzystania pojazdu i w którym Spółka otrzymuje dokumenty, które mogą zostać uznane za obiektywnie potwierdzające zmianę jego przeznaczenia.

W związku z powyższym należy przyjąć, że najwcześniejszym momentem, w którym Spółka powinna identyfikować zmianę sposobu wykorzystania pojazdu, jest moment jego rejestracji. W miesiącu, w którym pojazd, przeznaczony przez Spółkę do wykorzystania w działalności gospodarczej i do celów nie związanych z tą działalnością, zostanie zarejestrowany, Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b UVAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Wskazać należy, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. kwestię korekt podatku odnośnie samochodów reguluje art. 90b ustawy. I tak, w myśl ust. 1 tego przepisu wskazano, że w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

 1. o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;
 2. w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

W myśl art. 90b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, o którym mowa w art. 86a ust. 13 (art. 90b ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 90b ust. 4 ustawy, na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

W przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu (art. 90b ust. 5 ustawy).

Stosownie do art. 90b ust. 6 ustawy, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014, poz. 312) – przepisy art. 90b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W ust. 2 ww. artykułu wskazano, że przepisy art. 90b ust. 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 7.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy
 • nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

 • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy (lub 12 miesięcy, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł) od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
 • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy (lub 12 miesięcy, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł) od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż nowych samochodów, nabywanych od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, oraz sprzedaż samochodów używanych. Spółka prowadzi sprzedaż samochodów we własnym salonie oraz za pośrednictwem niezależnych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w ramach sieci dealerskiej Spółki.

Co do zasady, Spółka sprzedaje samochody przed dokonaniem ich rejestracji w trybie opisanym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Spółka przez pewien czas magazynuje samochody w magazynach należących do podmiotu trzeciego, świadczącego na rzecz Spółki usługi związane z transportem i przechowaniem pojazdów. W niektórych wypadkach samochody mogą być przechowywane na parkingu Spółki w strefie przeznaczonej do magazynowania pojazdów stanowiących towary handlowe. Samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży nie są udostępniane pracownikom ani współpracownikom Spółki. Pracownicy Spółki nie mają też dostępu do kluczyków do tych samochodów.

Spółka nabywa pojazdy wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży. Niewielka część samochodów, które stanowiły towary handlowe przeznaczone pierwotnie wyłącznie do odsprzedaży, jest później przejściowo wykorzystywana przez Spółkę do innych celów. Decyzję o zmianie przeznaczenia pojazdu Spółka podejmuje w odniesieniu do samochodów, które zostały już przez Spółkę zakupione i są przechowywane jako towary handlowe przeznaczone pierwotnie wyłącznie do dalszej odsprzedaży.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w wypadku samochodu, zakupionego wyłącznie w celu odsprzedaży, którego przeznaczenie w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia tego pojazdu w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka dokonała zmiany przeznaczenia pojazdu.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, że stosownie do ww. art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy w sytuacji zmiany przeznaczenia w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia samochodu osobowego na wykorzystywanie go do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawca obowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem takiego samochodu. Korekty tej, stosownie do ww. art. 90b ust. 4 ustawy dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana wykorzystywania samochodu do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym korekta kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu pojazdu, który został nabyty w celu dalszej odsprzedaży i którego przeznaczenie zostało następnie zmienione w ciągu 60 miesięcy od dnia nabycia, na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, powinno nastąpić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia samochodu, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą również tego czy momentem zmiany przeznaczenia pojazdu będzie dzień jego rejestracji.

Zdaniem Wnioskodawcy, moment zmiany przeznaczenia może być wyznaczony w oparciu o datę rejestracji samochodu przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, gdyż jest to pierwszy moment, w którym Spółka może udokumentować zmianę przeznaczenia i może rozpocząć wykorzystanie pojazdu w celu innym niż odsprzedaż.

Z opisu sprawy wynika, że przed dokonaniem rejestracji, samochód nie może być wykorzystywany przez Spółkę w innym charakterze niż jako pojazd przeznaczony do odsprzedaży, gdyż bez dokonania rejestracji samochodu Spółka nie może realizować nim jakichkolwiek przejazdów. Zatem skoro z momentem rejestracji pojazdu Spółka uzyskuje praktyczną możliwość zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu, to w momencie rejestracji pojazdu będzie spełniona przesłanka do dokonania korekty, o której mowa w ww. art. 90b ust. 1 ustawy.

Tym samym w niniejszym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie obowiązku i momentu dokonania korekty podatku naliczonego od samochodów nabytych w celu odsprzedaży, których przeznaczenie zostało zmienione na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych działalność oraz w zakresie określenia momentu zmiany przeznaczenia samochodu (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2), w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu i złożenia informacji VAT-26 dla pojazdu, który został nabyty wyłącznie do odsprzedaży i którego przeznaczenie czasowo zmieniono na samochód demonstracyjny, prasowy lub zastępczy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.