0111-KDIB3-1.4012.804.2017.2.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do złożenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 listopada 2017 r. (data wpływu 8 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 stycznia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.804.2017.1.BW.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na imporcie i sprzedaży win i jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka nawiązała współpracę ze swoim kontrahentem (dalej: „kontrahent”), sprzedając na jego rzecz importowane wina. Kontrahent w czasie współpracy ze Spółką, był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Spółka w wykonaniu składanych przez kontrahenta zamówień, dostarczała wina zgodnie z każdym konkretnym zamówieniem i wystawiała faktury z określonym terminem płatności. Kontrahent po pewnym czasie dobrej współpracy utracił płynność finansową i zaprzestał terminowego spłacania wierzytelności wobec Spółki. Strony prowadziły rozmowy zmierzające do polubownego uregulowania płatności, jednak mimo czynienia pewnych warunkowych ustaleń, poszczególne zobowiązania nie zostały regulowane (ani zbyte) w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w porozumieniu lub na fakturze VAT. W trakcie współpracy i wystawiania poszczególnych faktur VAT, według wiedzy Spółki, wobec kontrahenta nie wydano postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie wszczęto też likwidacji. W roku 2016, kilka podmiotów złożyło szereg wniosków o ogłoszenie upadłości kontrahenta. W dniu 15 grudnia 2016 r. jednakże, Sąd Rejonowy dla K-Ś w K., VIII Wydział Gospodarczy ds. spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, na wniosek kontrahenta wydał postanowienie m.in. o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego oraz o oddaleniu złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości. Mimo to, w dniu 10 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla K-Ś w K., Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1) p.r., art. 25 ust. 2 p.r. oraz art. 326 ust. 2 i ust. 3 p.r. orzekł o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego wobec kontrahenta. W międzyczasie, w dniu 14 lutego 2017 r. złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości kontrahenta, którego rozpatrzenie zostało zawieszone do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego. W dniu 21 sierpnia 2017 r. Zarząd kontrahenta, jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych ogłosił, że kontrahent „otrzymał odpis postanowienia Sądu Okręgowego w K. XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy o umorzeniu postępowania sanacyjnego z dnia 11 lipca 2017 r.” W dniu 7 listopada 2017 r. Spółka złożyła korektę opartą o przepisy art. 89a ust. 1 i nast. Ustawy o VAT. W dniu 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla K-Ś w K., VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości kontrahenta.

Powyższe informacje Spółka zebrała na podstawie przesłanych jej jako wierzycielowi odpisów przytoczonych postanowień oraz na bazie informacji udzielonych telefonicznie przez Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla K-Ś w K., a także opierając się o raporty kontrahenta upubliczniane zgodnie z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

W ww. piśmie z 30 stycznia 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego wskazując:

Ad. 1. oraz 2.

Przedstawione we wniosku pytanie odnosi się do następujących faktur VAT (wraz ze wskazaniem kiedy zostały one wystawione, jak i jaki na danej fakturze wskazano termin płatności):

 1. FV/829/2016; data wystawienia: 07-06-2016, termin płatności: 06-08-2016;
 2. FV/830/2016; data wystawienia: 07-06-2016, termin płatności: 06-08-2016;
 3. FV/831/2016; data wystawienia: 07-06-2016, termin płatności: 06-08-2016;
 4. FV/834/2016; data wystawienia: 07-06-2016, termin płatności: 06-08-2016;
 5. FV/843/2016; data wystawienia: 09-06-2016, termin płatności: 08-08-2016;
 6. FV/847/2016; data wystawienia: 09-06-2016, termin płatności: 08-08-2016;
 7. FV/860/2016; data wystawienia: 13-06-2016, termin płatności: 12-08-2016;
 8. FV/862/2016; data wystawienia: 13-06-2016, termin płatności: 12-08-2016;
 9. FV/863/2016; data wystawienia: 14-06-2016, termin płatności: 13-08-2016;
 10. FV/864/2016; data wystawienia: 14-06-2016, termin płatności: 13-08-2016;
 11. FV/865/2016; data wystawienia: 14-06-2016, termin płatności: 13-08-2016;
 12. FV/889/2016; data wystawienia: 17-06-2016, termin płatności: 16-08-2016;
 13. FV/897/2016; data wystawienia: 20-06-2016, termin płatności: 19-08-2016;
 14. FV/904/2016; data wystawienia: 21-06-2016, termin płatności: 20-08-2016;
 15. FV/905/2016; data wystawienia: 21-06-2016, termin płatności: 20-08-2016;
 16. FV/906/2016; data wystawienia: 21-06-2016, termin płatności: 20-08-2016;
 17. FV/910/2016; data wystawienia: 22-06-2016, termin płatności: 21-08-2016;
 18. FV/911/2016; data wystawienia: 22-06-2016, termin płatności: 21-08-2016;
 19. FV/914/2016; data wystawienia: 22-06-2016, termin płatności: 21-08-2016;
 20. FV/921/2016; data wystawienia: 23-06-2016, termin płatności: 22-08-2016;
 21. FV/936/2016; data wystawienia: 27-06-2016, termin płatności: 26-08-2016;
 22. FV/937/2016; data wystawienia: 27-06-2016, termin płatności: 26-08-2016;
 23. FV/938/2016; data wystawienia: 27-06-2016, termin płatności: 26-08-2016;
 24. FV/942/2016; data wystawienia: 27-06-2016, termin płatności: 26-08-2016;
 25. FV/957/2016; data wystawienia: 30-06-2016, termin płatności: 29-08-2016;
 26. FV/958/2016; data wystawienia: 30-06-2016, termin płatności: 29-08-2016;
 27. FV/973/2016; data wystawienia: 04-07-2016, termin płatności: 02-09-2016;
 28. FV/974/2016; data wystawienia: 04-07-2016, termin płatności: 02-09-2016;
 29. FV/975/2016; data wystawienia: 04-07-2016, termin płatności: 02-09-2016;
 30. FV/976/2016; data wystawienia: 04-07-2016, termin płatności: 02-09-2016;
 31. FV/996/2016; data wystawienia: 07-07-2016, termin płatności: 05-09-2016;
 32. FV/997/2016; data wystawienia: 07-07-2016, termin płatności: 05-09-2016;
 33. FV/1007/2016; data wystawienia: 11-07-2016, termin płatności: 09-09-2016;
 34. FV/1008/2016; data wystawienia: 11-07-2016, termin płatności: 09-09-2016;
 35. FV/1009/2016; data wystawienia: 11-07-2016, termin płatności: 09-09-2016;
 36. FV/1021/2016; data wystawienia: 12-07-2016, termin płatności: 10-09-2016;
 37. FV/1026/2016; data wystawienia: 13-07-2016, termin płatności: 11-09-2016;
 38. FV/1030/2016; data wystawienia: 14-07-2016, termin płatności: 12-09-2016;
 39. FV/1038/2016; data wystawienia: 18-07-2016, termin płatności: 16-09-2016;
 40. FV/1047/2016; data wystawienia: 19-07-2016, termin płatności: 17-09-2016;
 41. FV/1049/2016; data wystawienia: 19-07-2016, termin płatności: 17-09-2016;
 42. FV/1064/2016; data wystawienia: 25-07-2016, termin płatności: 23-09-2016;
 43. FV/1065/2016; data wystawienia: 25-07-2016, termin płatności: 23-09-2016;
 44. FV/1083/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 45. FV/1084/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 46. FV/1085/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 47. FV/1086/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 48. FV/1087/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 49. FV/1088/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 50. FV/1089/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 51. FV/1090/2016; data wystawienia: 03-08-2016, termin płatności: 02-10-2016;
 52. FV/1099/2016; data wystawienia: 08-08-2016, termin płatności: 07-10-2016;
 53. FV/1100/2016; data wystawienia: 08-08-2016, termin płatności: 07-10-2016;
 54. FV/1101/2016; data wystawienia: 08-08-2016, termin płatności: 07-10-2016;
 55. FV/1102/2016; data wystawienia: 08-08-2016, termin płatności: 07-10-2016;
 56. FV/1103/2016; data wystawienia: 08-08-2016, termin płatności: 07-10-2016;
 57. FV/1104/2016; data wystawienia: 08-08-2016, termin płatności: 07-10-2016;
 58. FV/623/2016; data wystawienia: 05-05-2016, termin płatności: 04-07-2016;
 59. FV/643/2016; data wystawienia: 09-05-2016, termin płatności: 08-07-2016;
 60. FV/644/2016; data wystawienia: 09-05-2016, termin płatności: 08 07-2016;
 61. FV/646/2016; data wystawienia: 09-05-2016, termin płatności: 08-07-2016;
 62. FV/647/2016; data wystawienia: 09-05-2016, termin płatności: 08-07-2016;
 63. FV/654/2016; data wystawienia: 10-05-2016, termin płatności: 09-07-2016;
 64. FV/674/2016; data wystawienia: 12-05-2016, termin płatności: 11-07-2016;
 65. FV/677/2016; data wystawienia: 12-05-2016, termin płatności: 11-07-2016;
 66. FV/678/2016; data wystawienia: 12-05-2016, termin płatności: 11-07-2016;
 67. FV/683/2016; data wystawienia: 12-05-2016, termin płatności: 11-07-2016;
 68. FV/691/2016; data wystawienia: 16-05-2016, termin płatności: 15-07-2016;
 69. FV/692/2016; data wystawienia: 16-05-2016, termin płatności: 15-07-2016;
 70. FV/693/2016; data wystawienia: 16-05-2016, termin płatności: 15-07-2016;
 71. FV/694/2016; data wystawienia: 16-05-2016, termin płatności: 15-07-2016;
 72. FV/705/2016; data wystawienia: 17-05-2016, termin płatności: 16-07-2016;
 73. FV/706/2016; data wystawienia: 17-05-2016, termin płatności: 16-07-2016;
 74. FV/708/2016; data wystawienia: 17-05-2016, termin płatności: 16-07-2016;
 75. FV/716/2016; data wystawienia: 18-05-2016, termin płatności: 17-07-2016;
 76. FV/721/2016; data wystawienia: 19-05-2016, termin płatności: 18-07-2016;
 77. FV/736/2016; data wystawienia: 23-05-2016, termin płatności: 22-07-2016;
 78. FV/737/2016; data wystawienia: 23-05-2016, termin płatności: 22-07-2016;
 79. FV/738/2016; data wystawienia: 23-05-2016, termin płatności: 22-07-2016;
 80. FV/746/2016; data wystawienia: 23-05-2016, termin płatności: 22-07-2016;
 81. FV/753/2016; data wystawienia: 24-05-2016, termin płatności: 23-07-2016;
 82. FV/754/2016; data wystawienia: 24-05-2016, termin płatności: 23-07-2016;
 83. FV/759/2016; data wystawienia: 24-05-2016, termin płatności: 23-07-2016;
 84. FV/768/2016; data wystawienia: 25-05-2016, termin płatności: 24-07-2016;
 85. FV/786/2016; data wystawienia: 30-05-2016, termin płatności: 29-07-2016;
 86. FV/788/2016; data wystawienia: 30-05-2016, termin płatności: 29-07-2016;
 87. FV/794/2016; data wystawienia: 31-05-2016, termin płatności: 30-07-2016;
 88. FV/800/2016; data wystawienia: 01-06-2016, termin płatności: 31-07-2016;
 89. FV/801/2016; data wystawienia: 01-06-2016, termin płatności: 31-07-2016;

Przy czym Wnioskodawca wskazuje, że od każdego z terminów płatności wskazanych na przedmiotowych fakturach VAT, do dnia złożenia przez Wnioskodawcę korekty, bezskutecznie upłynęło minimum 150 dni, co oznacza, że w tym czasie żadna z wierzytelności objętych ww. fakturami VAT nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Ad. 3.

Na dzień poprzedzający złożenie deklaracji podatkowej w której dokonano korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) w zakresie wierzytelności, których dotyczy przedstawione we wniosku pytanie, tj.; na dzień 6 listopada 2017 r.:

 • dłużnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
 • zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, wobec dłużnika:
  1. nie toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne (w dniu 15 grudnia 2016 r., Sąd Rejonowy dla K-Ś w K., VIII Wydział Gospodarczy ds. spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, na wniosek dłużnika wydał postanowienie m.in. o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego oraz o oddaleniu złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości. W dniu 10 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla K-Ś w K., Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1) p.r., art. 25 ust. 2 p.r. oraz art. 326 ust. 2 i ust. 3 p.r. orzekł o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego wobec dłużnika. W dniu 21 sierpnia 2017 r. Zarząd dłużnika, jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych ogłosił, że dłużnik „otrzymał odpis postanowienia Sądu Okręgowego w K. XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy o umorzeniu postępowania sanacyjnego z dnia 11 lipca 2017 r.”);
  2. nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w dniu 14 lutego 2017 r. złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, którego rozpatrzenie zostało zawieszone do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego. W dniu 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla K-Ś w K., VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika). Zgodnie z regulacją zawartą w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j. z dnia 2017.12.15), według której postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej), należy stwierdzić, że stan upadłości podmiotu powstaje z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu jego upadłości. Postępowanie upadłościowe jest natomiast prowadzone wobec podmiotu, dla którego Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Zatem Wnioskodawca przyjmuje, że określenie użyte w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b) Ustawy o VAT „w trakcie postępowania upadłościowego”, określające warunki korekty podatku należnego, odnosi się do czasu po wydaniu przez Sąd postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego. Skoro zatem na dzień 6 listopada 2017 r. nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika, Wnioskodawca przyjmuje, że w rozumieniu art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b) Ustawy o VAT nie toczyło się wówczas wobec dłużnika postępowanie upadłościowe (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej znak: IPPP2/443-1189/13-3/JW. z dnia 31 stycznia 2014 r.);
  3. nie wszczęto likwidacji dłużnika.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka (Wnioskodawca), była uprawniona do złożenia korekty na podstawie przepisów art. 89a ust. 1 Ustawy o VAT, w odniesieniu do wierzytelności objętych fakturami VAT wskazanymi w opisie sprawy (wyszczególnionymi w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r.)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 89a ust. 1 Ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Przy czym nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przywołany przepis Ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu p.u., postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu p.u., postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Korekta, o której mowa powyżej, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 Ustawy o VAT, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 Ustawy o VAT, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Dodatkowym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi na złe długi jest potwierdzenie, iż na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nieściągalność poszczególnych wierzytelności Spółki (Wnioskodawcy - Wierzyciela) wobec kontrahenta (dłużnika), objętych korektą (wyszczególnionych w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r.), została uprawdopodobniona zgodnie z domniemaniem wskazanym w art. 89a ust. la Ustawy o VAT. Żadna bowiem z przedmiotowych wierzytelności nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ponadto, w czasie wykonania dostaw lub usług objętych poszczególnymi wierzytelnościami, kontrahent (dłużnik) był podatnikiem o jakim mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i nie zostało wobec niego wydane postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, nie zostało wobec niego wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości ani nie wszczęto wobec niego likwidacji. Dodatkowo, na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej, tj.: 6 listopada 2017 r., Spółka (Wnioskodawca) i kontrahent (dłużnik) byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a wobec kontrahenta (dłużnika) prawomocnie umorzono postępowanie restrukturyzacyjne, nie wydano postanowienia ani o wszczęciu kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego ani o ogłoszeniu upadłości, nie wszczęto także postępowania likwidacyjnego. Jednocześnie, od daty wystawienia poszczególnych faktur dokumentujących wierzytelności nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka (Wnioskodawca) stoi na stanowisku, że zostały spełnione wszelkie przesłanki uprawniające ją do dokonania korekty należnego podatku na podstawie art. 89a Ustawy o VAT względem wierzytelności objętych fakturami VAT wskazanymi w opisie sprawy (wyszczególnionymi w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r.), zatem stanowisko Spółki (Wnioskodawcy) w przedstawionym stanie faktycznym w odniesieniu do zadanego pytania należy uznać za całkowicie zasadne i w pełni prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, określanej często jako tzw. ulga na złe długi, zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

I tak, stosownie do treści art. 89a ust. 1 ww. ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Natomiast, w myśl art. 89a ust. la ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przepis ust. 1, na podstawie art. 89a ust. 2 ustawy, stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. (uchylony)
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 4. (uchylony),
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. (uchylony).

Na mocy art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy).

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy).

Przywołane wyżej przepisy art. 89a ustawy dopuszczają możliwość dokonania przez podatnika korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Należy także zauważyć, że tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

Jednym z warunków umożliwiających wierzycielowi skorzystanie z ulgi na złe długi jest ten, aby dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.), ustawa reguluje:

 1. zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu;
 2. przeprowadzanie działań sanacyjnych.

W myśl art. 2 ww. ustawy Prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

 1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
 2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
 3. postępowaniu układowym;
 4. postępowaniu sanacyjnym.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu, postępowanie o zatwierdzenie układu:

 1. umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyspieszone postępowanie układowe:

 1. umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe, zgodnie z ust. 4 ww. artykułu:

 1. umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 2 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 5 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją (art. 3 ust. 6 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

Zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego jest dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W świetle art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych dłużnika. Po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nawiązał współpracę ze swoim kontrahentem, sprzedając na jego rzecz importowane wina. Kontrahent w czasie współpracy z Wnioskodawcą, był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca w wykonaniu składanych przez kontrahenta zamówień, dostarczał wina zgodnie z każdym konkretnym zamówieniem i wystawiał faktury z określonym terminem płatności. Kontrahent po pewnym czasie dobrej współpracy utracił płynność finansową i zaprzestał terminowego spłacania wierzytelności wobec Wnioskodawcy. Strony prowadziły rozmowy zmierzające do polubownego uregulowania płatności, jednak mimo czynienia pewnych warunkowych ustaleń, poszczególne zobowiązania nie zostały regulowane (ani zbyte) w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w porozumieniu lub na fakturze VAT. W trakcie współpracy i wystawiania poszczególnych faktur VAT, według wiedzy Wnioskodawcy, wobec kontrahenta nie wydano postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie wszczęto też likwidacji. W roku 2016, kilka podmiotów złożyło szereg wniosków o ogłoszenie upadłości kontrahenta. Jednakże w dniu 15 grudnia 2016 r. Sąd, na wniosek kontrahenta, wydał postanowienie m.in. o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego oraz o oddaleniu złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości. W dniu 10 lutego 2017 r. Sąd orzekł o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego wobec kontrahenta. W międzyczasie, w dniu 14 lutego 2017 r. złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości kontrahenta, którego rozpatrzenie zostało zawieszone do czasu uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego. W dniu 21 sierpnia 2017 r. Zarząd kontrahenta, jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych ogłosił, że kontrahent „otrzymał odpis postanowienia Sądu Okręgowego w K. XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy o umorzeniu postępowania sanacyjnego z dnia 11 lipca 2017 r.”. W dniu 7 listopada 2017 r. Spółka złożyła korektę opartą o przepisy art. 89a ust. 1 i nast. ustawy o VAT. W dniu 21 listopada 2017 r. Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości kontrahenta.

W opisie sprawy Wnioskodawca wymienił faktury, których dotyczy złożony wniosek wskazując, że od każdego z terminów płatności wskazanych na przedmiotowych fakturach VAT, do dnia złożenia przez Wnioskodawcę korekty, bezskutecznie upłynęło minimum 150 dni, co oznacza, że w tym czasie żadna z wierzytelności objętych ww. fakturami VAT nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Na dzień poprzedzający złożenie deklaracji podatkowej w której dokonano korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT w zakresie wierzytelności, których dotyczy przedstawione we wniosku pytanie, tj.; na dzień 6 listopada 2017 r.:

 • dłużnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
 • zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, wobec dłużnika:
  1. nie toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne
  2. nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  3. nie wszczęto likwidacji dłużnika.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, należy jeszcze raz stwierdzić, iż aby podatnik mógł dokonać korekty określonej w art. 89a ust. 1 ustawy, warunki określone w art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy muszą być spełnione łącznie. Brak któregokolwiek z wymienionych warunków stanowi przesłankę do braku takiego prawa.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, kontrahent (dłużnik) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nie toczyło się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nie wszczęto likwidacji dłużnika, a ponadto jak wynika z opisu sprawy na ten dzień były też spełnione pozostałe warunki przewidziane przepisem art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, to był uprawniony do złożenia korekty na podstawie przepisów art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, w odniesieniu do wierzytelności objętych fakturami VAT wskazanymi w opisie sprawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.