IPPP3/4512-183/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90a ust. 1 ustawy.
IPPP3/4512-183/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. cele osobiste
 3. korekta podatku naliczonego
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90a ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90a ust. 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

P. spółka cywilna, podatnik podatku od towarów w roku 2001 podpisała umowę leasingu na budowlę myjni samochodowej. Następnie w styczniu 2002 roku P. s.c. nabyła przedmiotową budowlę od firmy leasingowej i wprowadziła ją do ewidencji środków trwałych, nie dokonując w niej żadnych istotnych zmian bądź ulepszeń, które by przekraczały 30% wartości początkowej. Podatek VAT naliczony związany z inwestycją został odliczony w całości - zgodnie z przepisami prawa.

W dniu 2 września 2014 r. na podstawie oświadczenia inwestycja została wycofana z ewidencji środków trwałych Podatnika i następnie została przekazana na cele prywatne wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowym stanie faktycznym podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz czy istniej konieczność dokonania korekty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przedstawionym stanie faktycznym właściwą stawką związaną z wycofaniem składnika majątku do majątku prywatnego wspólników będzie stawka, o której mowa w art. 43. ust. 1 pkt 10 Ustawy (tj. zwolniona). Nie istnieje konieczność korekty, o której mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej - ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów. Przy czym stosownie do art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 dostawą towarów jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub (...) wspólników lub udziałowców, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia (...) towarów lub ich części składowych.

Mając na względzie powyższe ustawodawca zrównuje przekazanie nieodpłatne ze sprzedażą. W tym miejscu należy zaznaczyć, że podatnikiem w zakresie podatku VAT będzie spółka.

Dla celów VAT przekazanie wspólnikowi spółki cywilnej nieruchomości należy traktować analogicznie jak nieodpłatne przekazanie towaru na cele inne niż działalność gospodarcza (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2012 r., nr IPPP1/443-632/12-2/AS). Czynność ta zatem podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT od nabycia, importu lub wytworzenia towaru (tu: nieruchomości) lub jego części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Warto podkreślić, że przywołany przepis odnosi się nie tylko do „nabycia” towaru, ale także do jego „wytworzenia”. Dla celów VAT przez „wytworzenie nieruchomości” rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 2 pkt 14a ustawy o VAT). Ulepszenie nieruchomości traktowane jest zatem analogicznie jak jej wybudowanie. W związku z powyższym obecnie zazwyczaj przyjmuje się, że jeżeli podatnik poniósł wydatki na ulepszenie nieruchomości, od których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, wycofanie tej nieruchomości z działalności gospodarczej jest opodatkowane, na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Tak też uznał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2014 r., nr ITPP2/443-1368/13/PS, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2013 r., nr IBPP1/443-820/13/LSZ.

Jeżeli - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT - wycofanie ze spółki nieruchomości jest opodatkowane, do czynności tej należy zastosować taką samą stawkę VAT, jaka byłaby właściwa przy sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli zatem przedmiotem tego wycofania jest budynek, budowla lub ich część, transakcja może być zwolniona z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT.

Pierwsze z tych zwolnień może być stosowane, jeżeli wycofanie budynku (budowli, itp.) z działalności gospodarczej nastąpi po upływie 2 lat od tzw. „pierwszego zasiedlenia”. Definicję tego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Do takiego zasiedlenia dochodzi np. przy sprzedaży (wycofaniu z firmy) lub wynajmie nowo wybudowanego budynku lub budynku ulepszanego, jeżeli wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 10 zwalnia z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., nr IPPP1/443-522/13-4/EK gdzie czytamy, że sprzedaż lokalu po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia jest zwolniona z VAT.

Fakt, że ustawodawca zwalania z podatku przedmiotowe transakcje nie oznacza, że nie wywołują one żadnych skutków w zakresie obciążeń podatkiem VAT z tego tytułu.

Zgodnie bowiem z art. 86. ust. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast jak czytamy w art. 90a. ust. 1 w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., nr IPPP1/443-622/13-4/EK gdzie czytamy, że „Jednak w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi w okresie korekty, wystąpi obowiązek korekty VAT naliczonego związanego z zakupem lokalu oraz obowiązek dokonania korekty VAT od nakładów poniesionych na jego ulepszenie. Podatnik nie ponosił nakładów na jego ulepszenie przekraczających 30% jego wartości. Tak więc z uwagi na to, że przekazanie nieruchomości nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, to jest ona zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W sytuacji jednak, gdy przekazanie lokalu korzystać będzie ze zwolnienia z VAT, nastąpi zmiana przeznaczenia tego lokalu, a tym samym wystąpi obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego przy zakupie tego lokalu. Podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty w części dotyczącej pozostałego 10-letniego okresu korekty”.

W przedstawionym stanie faktyczny zamiana przeznaczenia składnika majątku nastąpi z chwilą przekazania go wspólnikom do majątku prywatnego. W tym też momencie dojedzie do dostawy towarów, na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Ze względu na to, że zostały spełnione wszystkie dyspozyce płynące z normy prawnej zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT tzn.:

 1. dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 3. ewentualne dodatkowe nakłady nie przekroczyły 30% - właściwą do zastosowania stawką podatku VAT, jest stawka „zwolniona”.

Jednocześnie, ze względu na przekroczenie terminie 120 miesięcy nie będzie konieczności korekty podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego to nieodpłatne przekazanie towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Z powyższych przepisów wynika, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca, podatnik podatku od towarów i usług, wskazał, że w 2001 roku podpisał umowę leasingu na budowlę myjni samochodowej. Następnie w styczniu 2002 Wnioskodawca nabył przedmiotową budowlę od firmy leasingowej i wprowadziła ją do ewidencji środków trwałych, nie dokonując w niej żadnych istotnych zmian bądź ulepszeń, które by przekraczały 30% wartości początkowej. Podatek VAT naliczony związany z inwestycją został odliczony w całości. W dniu 2 września 2014 roku na podstawie oświadczenia inwestycja została wycofana z ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy i następnie została przekazana na cele prywatne wspólników.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca przekazując na cele prywatne wspólników myjnię samochodową ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przekazanie na cele prywatne wspólników przedmiotowej myjni samochodowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy. Jak wynika z powołanych powyższej przepisów nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług, przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa, przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu oraz przekazanie to następuje między innymi na cele osobiste wspólników. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał nieodpłatnego przekazania należącej do jego przedsiębiorstwa myjni samochodowej (towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na cele prywatne wspólników. Wnioskodawca w całości odliczył podatek naliczony związany z tą inwestycją. Zatem przedmiotowe przekazanie myjni samochodowej na cele prywatne wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy. Stosownie do tego przepisu, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidzianew art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2001 roku podpisał umowę leasingu na budowlę myjni samochodowej. Następnie w styczniu 2012 roku Wnioskodawca nabył przedmiotową budowlę od firmy leasingowej oraz wprowadził ją do ewidencji środków trwałych nie dokonując w niej żadnych istotnych zmian bądź ulepszeń, które przekroczyły 30% wartości początkowej.

Analiza okoliczności sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że przekazanie przedmiotowej myjni samochodowej na cele prywatne wspólników Wnioskodawcy, jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na postawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy przedmiotowa dostawa myjni samochodowej nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a powyższą czynnością upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w przedmiotowym stanie faktycznym istnieje konieczność dokonania korekty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3–10, zastosowaną przy odliczeniu.

Zatem z art. 90a ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2002 roku nabył myjnię samochodową od firmy leasingowej oraz wprowadził ją do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca odliczył w całości podatek związany z inwestycją. Następnie w dniu 2 września 2014 roku na podstawie oświadczenia inwestycja została wycofana z ewidencji środków trwałych i przekazana na cele prywatne wspólników. Przy czym jak wskazano powyżej przekazanie przedmiotowej myjni samochodowej na cele prywatne wspólników Wnioskodawcy, jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na postawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 90a ust. 1 ustawy i w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu budowli myjni samochodowej na podstawie wskazanego powyżej przepisu.

Tym samym w przedmiotowym stanie faktycznym nie istnieje konieczność dokonania korekty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.