Korekta podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku naliczonego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

W zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zostanie uregulowane zobowiązanie, o skorygowaną wcześniej kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

W interpretacji tej stwierdzono m.in. że „w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie znajdzie zastosowania regulacja, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy, ponieważ w art. 89b ust. 4 ustalono odrębny i niezależny termin zwiększenia podatku w przypadku zapłaty należności, w stosunku do której uprzednio dokonano korekty podatku naliczonego. Tym samym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sytuacji Spółka będzie uprawniona do zwiększenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury na podstawie art. 89b ust. 4. Powyższe prawo będzie mogła zrealizować w momencie uregulowania przez nią pozostałej części zobowiązania, niezależnie od okresu, jaki upłynął od otrzymania faktury.” Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej w niniejszym wniosku, stwierdzić należy, że w przypadku gdy Zobowiązanie zostanie uregulowane przez Spółkę A, Spółka A będzie miała prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy o VAT. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania przez Spółkę A z prawa do zwiększenia podatku naliczonego będzie natomiast okoliczność, w którym momencie (w odniesieniu do momentu powstania „ pierwotnego ” prawa do odliczenia) nastąpi uregulowanie Zobowiązania i tym samym nabycie przez Spółkę A prawa do zwiększenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
7
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z wycofaniem z działalności gospodarczej określonych składników majątkowych (środki trwałe, wyposażenie).

Fragment:

(...) korekty podatku naliczonego. Inaczej bowiem niż to ocenił Wnioskodawca w niniejszym przypadku zastosowanie ma nie 5-letni, a 10-letni okres korekty. Wobec braku regulacji, która wprost dotyczyłaby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z ulepszeniem środków trwałych należy zastosować zasady wynikające z art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Ulepszenie należy zatem traktować dla celów podatku od towarów i usług tak jak zakup odrębnego środka trwałego. A zatem limit, o którym mowa w ww. przepisie powinien być ustalany odrębnie w odniesieniu do wartości początkowej danego środka trwałego oraz wartości jego ulepszenia. Nabycie bowiem środka trwałego oraz ewentualne jego późniejsze ulepszenia stanowią co do zasady odrębne i niezależne od siebie decyzje podatnika, które z reguły następują w różnych okresach rozliczeniowych, a nawet latach. Jak wynika z kwot podanych przez Wnioskodawcę wartość nakładów poniesionych na ulepszenie budynku hotelowego przekroczyła limit, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, tj. 15.000 zł. Oznacza to – jak już wskazano powyżej – obowiązek zastosowania 10-letniego okresu korekty w odniesieniu do podatku naliczonego odliczonego od tych nakładów (por. art. 91 ust. 7a w zw. z art. 91 ust. 2 ustawy).

2018
23
wrz

Istota:

Korekta podatku naliczonego od zakładów w obcych środkach trwałych.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż Nakładów w ramach ZCP przez Spółkę na rzecz Uczelni rodzi po stronie Spółki obowiązek korekty podatku naliczonego ? Czy Uczelnia, jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie zobowiązania do dokonania korekty podatku naliczonego jeżeli nabyta ZCP będzie wykorzystywana głównie do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT, ale transakcja nabycia ZCP jest dokonywana po upływie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym Nakłady stanowiące element ZCP zostały oddane do używania ? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawców, sprzedaż Nakładów w ramach ZCP przez Spółkę na rzecz Uczelni nie będzie rodzić po stronie Spółki obowiązku korekty podatku naliczonego. Obowiązek dokonania korekty nie wystąpi również po stronie nabywcy ZCP (tj. Uczelni) z uwagi na upływ 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym Nakłady stanowiące element ZCP zostały oddane do używania. W myśl postanowień art. 91 ust. 1 Ustawy VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

2017
13
gru

Istota:

Podatek od towarów w zakresie korekty podatku naliczonego odliczonego przy poniesionych nakładach inwestycyjnych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym.

Fragment:

Wyburzenie ww. budynku gospodarczego w celu postawienia nowego – myjni samochodowej – nie będzie skutkowało obowiązkiem korekty podatku naliczonego odliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych. Reasumując, w sytuacji, gdy nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o funkcji magazynowo-składowej z częścią biurową, która wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, okazałaby się nieprzydatna (nie spełniałaby już kryteriów funkcjonalnych i ekonomicznych, brak potencjalnych dzierżawców, wysokie koszty utrzymania) i w związku z tym Wnioskodawca podjąłby decyzję o jej wyburzeniu i wzniesieniu w tym miejscu myjni samochodowej, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w myśl przepisów art. 91 ust. 1-8 ustawy. Tutejszy organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej korekty podatku naliczonego odliczonego przy poniesionych nakładach inwestycyjnych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast w części dotyczącej pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2017
6
gru

Istota:

Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem ze Spółki zabudowanej działki gruntu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 20 września 2017 r.), uzupełnionym w dniu 8 listopada 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem ze Spółki zabudowanej działki gruntu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem ze Spółki zabudowanej działki gruntu. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Panowie Wiesław H. i Andrzej H. w 2004 roku zawarli umowę Spółki cywilnej i prowadzą działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmie nieruchomości. W dniu 16 stycznia 2007 r. wspólnicy Spółki nabyli na prawach współwłasności łącznej wspólników prawa cywilnego, niezabudowaną nieruchomość gruntową produkcyjno-usługową oznaczoną jako działka gruntu nr 46/1, mającą obszar 6601 m². Nieruchomość zakupiono od ANR, rep. A nr XXX. Na nieruchomości gruntowej wybudowano halę. Z faktur dokumentujących zakupy związane z budową hali Spółka odliczała podatek VAT. Grunt wraz z poniesionymi nakładami na halę wprowadzono do ewidencji środków trwałych jako inwestycję zakończoną dnia 1 października 2012 r., pod nazwą „ XXX ”, ... ... i dokonuje liniowych odpisów amortyzacyjnych wg. stawki 2,5% rocznie.

2017
9
wrz

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych; zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych; obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

Fragment:

(...) korekty podatku naliczonego oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odstawy nieruchomości zabudowanych; zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych; obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką akcyjną, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych, m. in. olejów roślinnych, margaryn itp. Jest wieczystym użytkownikiem czterech działek leżących na terenie G. wraz z znajdującymi się na ich terenie budynkami oraz budowlami trwale związanymi z gruntem (dalej łącznie „ Nieruchomości ”): Działki nr 1 o obszarze 1 857 m 2 Działki nr 2 o obszarze 14 057 m 2 Działki nr 3 o obszarze 1 821 m 2 Działki nr 4 o obszarze 27 375 m 2 Wskazane działki są przeznaczone pod zabudowę według obowiązującego na dzień złożenia wniosku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem Nieruchomości w oparciu o 10 letni okres korekty.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka rozważa, czy w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości własnych Wnioskodawca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego w oparciu o 10 letni okres korekty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości na rzecz Spółki Nieruchomościowej Wnioskodawca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego w oparciu o 10 letni okres korekty, zgodnie z art. 91 ust. 2, ust 4-6 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o VAT w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości, Wnioskodawca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego w oparciu o 10 letni okres korekty, zgodnie art. 91 ust. 2 oraz ust. 4-6 ustawy o VAT. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywani czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2016
28
lis

Istota:

Czy syndyk masy upadłości O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego przez jego zmniejszenie zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2013 r. w stosunku do niezapłaconych wierzytelności, co do których wnioskodawca otrzymał zawiadomienia o zamiarze skorygowania przez wierzycieli podatku należnego po ogłoszeniu upadłości?

Fragment:

(...) korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na wstępie wyjaśniono, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dotyczy zdarzenia przyszłego, a mianowicie zamiaru dokonania przez syndyka masy upadłości O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. korekty podatku naliczonego VAT za okresy: czerwiec 2012 r., lipiec 2012 r., sierpień 2012 r. i kwiecień 2014 r., na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 12 września 2012 r., postanowieniem Sądu Rejonowego ...... Wydział VI Gospodarczy ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i upadłość ta jest prowadzona pod sygn. akt ........

2016
27
lis

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.

Fragment:

Tym samym Wnioskodawca, na mocy art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, nie będzie zobowiązany do dokonania korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 tej ustawy. Do stosownych korekt podatku naliczonego, w przypadkach określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy, będzie zobowiązany nabywca przedsiębiorstwa, czyli spółka komandytowa, do której będzie wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, o ile poszczególne składniki majątku wnoszonego przedsiębiorstwa nie będą wykorzystywane przez jego nabywcę (spółkę komandytową) wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lub wyłącznie do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2016
6
lip

Istota:

Czy Spółka miała obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie przewidzianym w art. 89b ust. 1 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w przypadku otrzymania przez nią zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli powyższy termin upłynął po ogłoszeniu upadłości?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka miała obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie przewidzianym w art. 89b ust. 1 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w przypadku otrzymania przez nią zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli powyższy termin upłynął po ogłoszeniu upadłości... Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.) w sytuacji, gdy dzień korekty miałby nastąpić po ogłoszeniu upadłości, nie ma zastosowania w przypadku dłużników znajdujących się w upadłości, gdyż zastosowanie art. 89b ust. 1 u.p.t.u. sprzeczne byłaby z unormowaniami art. 342 ust, 1 pkt 1 w zw. z art. 230 ust. 2 13 u.p.u.n mającymi charakter norm lex specialis. Oznacza to więc, iż Spółka nie była zobowiązana w opisanym stanie faktycznym do dokonywania korekt podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 89b ustawy VAT w przypadku, gdy uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło po ogłoszeniu upadłości. Stosownie do art. 89b (...)