Korekta podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Korekta podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku naliczonego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów w zakresie korekty podatku naliczonego odliczonego przy poniesionych nakładach inwestycyjnych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym.
Fragment:
Wyburzenie ww. budynku gospodarczego w celu postawienia nowego – myjni samochodowej – nie będzie skutkowało obowiązkiem korekty podatku naliczonego odliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych. Reasumując, w sytuacji, gdy nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o funkcji magazynowo-składowej z częścią biurową, która wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, okazałaby się nieprzydatna (nie spełniałaby już kryteriów funkcjonalnych i ekonomicznych, brak potencjalnych dzierżawców, wysokie koszty utrzymania) i w związku z tym Wnioskodawca podjąłby decyzję o jej wyburzeniu i wzniesieniu w tym miejscu myjni samochodowej, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w myśl przepisów art. 91 ust. 1-8 ustawy. Tutejszy organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej korekty podatku naliczonego odliczonego przy poniesionych nakładach inwestycyjnych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast w części dotyczącej pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
13
gru

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem ze Spółki zabudowanej działki gruntu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 20 września 2017 r.), uzupełnionym w dniu 8 listopada 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem ze Spółki zabudowanej działki gruntu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z wycofaniem ze Spółki zabudowanej działki gruntu. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Panowie Wiesław H. i Andrzej H. w 2004 roku zawarli umowę Spółki cywilnej i prowadzą działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmie nieruchomości. W dniu 16 stycznia 2007 r. wspólnicy Spółki nabyli na prawach współwłasności łącznej wspólników prawa cywilnego, niezabudowaną nieruchomość gruntową produkcyjno-usługową oznaczoną jako działka gruntu nr 46/1, mającą obszar 6601 m². Nieruchomość zakupiono od ANR, rep. A nr XXX. Na nieruchomości gruntowej wybudowano halę. Z faktur dokumentujących zakupy związane z budową hali Spółka odliczała podatek VAT. Grunt wraz z poniesionymi nakładami na halę wprowadzono do ewidencji środków trwałych jako inwestycję zakończoną dnia 1 października 2012 r., pod nazwą „ XXX ”, ... ... i dokonuje liniowych odpisów amortyzacyjnych wg. stawki 2,5% rocznie.
2017
6
gru

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych; zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych; obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
(...) korekty podatku naliczonego oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odstawy nieruchomości zabudowanych; zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych; obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką akcyjną, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych, m. in. olejów roślinnych, margaryn itp. Jest wieczystym użytkownikiem czterech działek leżących na terenie G. wraz z znajdującymi się na ich terenie budynkami oraz budowlami trwale związanymi z gruntem (dalej łącznie „ Nieruchomości ”): Działki nr 1 o obszarze 1 857 m 2 Działki nr 2 o obszarze 14 057 m 2 Działki nr 3 o obszarze 1 821 m 2 Działki nr 4 o obszarze 27 375 m 2 Wskazane działki są przeznaczone pod zabudowę według obowiązującego na dzień złożenia wniosku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2017
9
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem Nieruchomości w oparciu o 10 letni okres korekty.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe Spółka rozważa, czy w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości własnych Wnioskodawca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego w oparciu o 10 letni okres korekty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości na rzecz Spółki Nieruchomościowej Wnioskodawca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego w oparciu o 10 letni okres korekty, zgodnie z art. 91 ust. 2, ust 4-6 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o VAT w przypadku odpłatnego zbycia Nieruchomości, Wnioskodawca będzie zobligowany do korekty podatku naliczonego w oparciu o 10 letni okres korekty, zgodnie art. 91 ust. 2 oraz ust. 4-6 ustawy o VAT. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywani czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
18
maj

Istota:
Czy syndyk masy upadłości O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego przez jego zmniejszenie zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2013 r. w stosunku do niezapłaconych wierzytelności, co do których wnioskodawca otrzymał zawiadomienia o zamiarze skorygowania przez wierzycieli podatku należnego po ogłoszeniu upadłości?
Fragment:
(...) korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na wstępie wyjaśniono, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dotyczy zdarzenia przyszłego, a mianowicie zamiaru dokonania przez syndyka masy upadłości O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w G. korekty podatku naliczonego VAT za okresy: czerwiec 2012 r., lipiec 2012 r., sierpień 2012 r. i kwiecień 2014 r., na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 12 września 2012 r., postanowieniem Sądu Rejonowego ...... Wydział VI Gospodarczy ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i upadłość ta jest prowadzona pod sygn. akt ........
2016
28
lis

Istota:
Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
Fragment:
Tym samym Wnioskodawca, na mocy art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, nie będzie zobowiązany do dokonania korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 tej ustawy. Do stosownych korekt podatku naliczonego, w przypadkach określonych w art. 91 ust. 1-8 ustawy, będzie zobowiązany nabywca przedsiębiorstwa, czyli spółka komandytowa, do której będzie wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, o ile poszczególne składniki majątku wnoszonego przedsiębiorstwa nie będą wykorzystywane przez jego nabywcę (spółkę komandytową) wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lub wyłącznie do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
27
lis

Istota:
Czy Spółka miała obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie przewidzianym w art. 89b ust. 1 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w przypadku otrzymania przez nią zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli powyższy termin upłynął po ogłoszeniu upadłości?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka miała obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie przewidzianym w art. 89b ust. 1 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w przypadku otrzymania przez nią zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jeżeli powyższy termin upłynął po ogłoszeniu upadłości... Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.) w sytuacji, gdy dzień korekty miałby nastąpić po ogłoszeniu upadłości, nie ma zastosowania w przypadku dłużników znajdujących się w upadłości, gdyż zastosowanie art. 89b ust. 1 u.p.t.u. sprzeczne byłaby z unormowaniami art. 342 ust, 1 pkt 1 w zw. z art. 230 ust. 2 13 u.p.u.n mającymi charakter norm lex specialis. Oznacza to więc, iż Spółka nie była zobowiązana w opisanym stanie faktycznym do dokonywania korekt podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 89b ustawy VAT w przypadku, gdy uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło po ogłoszeniu upadłości. Stosownie do art. 89b (...)
2016
6
lip

Istota:
Skoro już na etapie realizacji inwestycji Miasto wyłączyło ją poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nawet późniejsze włączenie efektów tej inwestycji do działalności gospodarczej poprzez przeznaczenie do czynności opodatkowanych, nie daje prawa do korekty stosownej części podatku naliczonego związanego z jej realizacją. Miasto nie nabyło bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją tej inwestycji, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją pn. „ ... ” - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto prowadziło inwestycję – ... zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Infrastruktura została przekazana do bezpłatnego użytkowania protokołem odbioru w dniu 26 czerwca 2013 r. Przedmiotowa inwestycja nie była i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych ze względu na swój charakter. Obecnie Miasto rozważa przekazanie wybudowanej w latach 2011-2013 infrastruktury w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Infrastruktura po przekazaniu nadal byłaby wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie mniej taka zmiana sposobu zarządzania majątkiem gminnym jest wskazana ze względu na posiadanie przez Ośrodek odpowiednich sił i środków, które pozwolą na należyte użytkowanie przekazanego mienia.
2016
22
kwi

Istota:
Skoro już na etapie realizacji inwestycji Miasto wyłączyło ją poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nawet późniejsze włączenie efektów tej inwestycji do działalności gospodarczej poprzez przeznaczenie do czynności opodatkowanych, nie daje prawa do korekty stosownej części podatku naliczonego związanego z jej realizacją. Miasto nie nabyło bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją tej inwestycji, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada (data wpływu), uzupełnionym w dniu 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją pn. „ ... ” - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto prowadziło inwestycję - P... Miasto jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Infrastruktura została przekazana do bezpłatnego użytkowania protokołem odbioru w dniu 27 czerwca 2011 r. Przedmiotowa inwestycja nie była i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych ze względu na swój charakter. Obecnie Miasto rozważa przekazanie wybudowanej w latach 2010-2011 infrastruktury w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Infrastruktura po przekazaniu nadal byłaby wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie mniej taka zmiana sposobu zarządzania majątkiem gminnym jest wskazana ze względu na posiadanie przez Ośrodek odpowiednich sił i środków, które pozwolą na należyte użytkowanie przekazanego mienia.
2016
16
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy nabyciu nieruchomości, która zostanie wyburzona.
Fragment:
Reasumując powyższe należy uznać, iż na Spółce w związku z dokonaniem w miesiącu styczniu 2016 r. rozbiórki budynków usługowych nie będzie spoczywał za miesiąc styczeń 2016 r. obowiązek korekty podatku naliczonego w kwocie 69.393,98 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote) na zasadach określonych w art. 91 ust.1-8 ustawy o podatku od towarów i usług, od odliczonego od podatku należnego za miesiąc marzec 2012 r. Wskazać też należy, zgodnie z art. 185 ust. 2 Dyrektywy państwa członkowie mogą zobowiązać podatników do dokonania korekty podatku naliczonego między innymi w przypadku kradzieży lub częściowego nieopłacenia transakcji nabycia towaru lub anulowania transakcji, bez wskazania jednakże, iż podatnicy będą zobowiązani do korekty podatku naliczonego w przypadku rozbiórki środka trwałego (dobra inwestycyjnego), przed okresem maksymalnym 20 lat od daty jego nabycia. Z tych też względów, zdaniem strony także z przepisów Dyrektywy opisanych na wstępie, nie wynika, iż Spółka będzie w styczniu 2016 r. zobowiązana do korekty podatku naliczonego w kwocie opisanej na wstępie. Ad. 2 Zdaniem Strony wartość początkowa wartość środka trwałego (w tym wypadku budynku ) jest wyższa niż 15.000 zł ( piętnaście tysięcy złotych ), to co do zasady podatek naliczony związany z ich nabyciem w przypadku zmiany przeznaczenia budynków usługowych będzie podlegał wieloletniej korekcie w okresie 10 lat począwszy od roku, w którym zostały ww. budynki oddane do używania przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
2016
9
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.