Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z usługami odprowadzania ścieków oraz obowiązku korekty podatku VAT
Fragment:
Po zmianie, z art. 90a ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu. Natomiast wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 90c ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a (art. 90c ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.).
2017
23
lut

Istota:
 • Ustalenie ostatecznego współczynnika VAT Wnioskodawcy jako podmiotu połączonego za rok, w którym nastąpiło połączenie.
 • Brak obowiązku dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w roku połączenia.
 • Braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w latach poprzedzających rok połączenia.
 • Braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia i wykorzystanych przez nią do dnia połączenia.
 • 5-letniego okresu korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym.
 • Fragment:
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie: ustalenia ostatecznego współczynnika VAT Wnioskodawcy jako podmiotu połączonego za rok, w którym nastąpiło połączenie, nieprawidłowe w zakresie: braku obowiązku dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w roku połączenia, prawidłowe w zakresie: braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w latach poprzedzających rok połączenia, braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia i wykorzystanych przez nią do dnia połączenia, 5-letniego okresu korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym. Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki będącej przedmiotem wniosku z dnia 28 października 2016 r., tut. Organ postanowił ująć kwestie objęte zakresem wniosku w jednej interpretacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
  2017
  10
  lut

  Istota:
  Czy na Wnioskodawczyni będzie ciążył obowiązek skorygowania odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanej w 2013 r. inwestycji w budynku gospodarczym, której wartość początkowa przekracza 15 tys. zł?
  Fragment:
  Natomiast korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT dokonuje podatnik, o ile poszczególne składniki majątku nie są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku tj. wykorzystywane są zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Skoro więc nie nastąpi zmiana wykorzystywania nabytych przez Panią środków trwałych o wartości powyżej 15.000 zł, to użyczenie gospodarstwa nie będzie się wiązało dla Pani z obowiązkiem dokonania korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami zakupionymi do prowadzonego gospodarstwa. W konsekwencji, ze względu na przedstawioną przez Panią argumentację stanowisko wyrażone we wniosku, uznano za nieprawidłowe. Końcowo tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętej zadanym pytaniem, tj. skutków podatkowych (ewentualnej korekty podatku naliczonego) dotyczących nieodpłatnej dzierżawą gospodarstwa rolnego.
  2016
  28
  lis

  Istota:
  Prawo do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
  Fragment:
  Również przepisy art. 91 ustawy, regulujące kwestie korekt podatku naliczonego, nie przyznają prawa do odliczenia, ani nie zmieniają podatku naliczonego związanego pierwotnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek podlegający odliczeniu. Zatem skoro już na etapie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie stadionu miejskiego w miejscowości F., Miasto wyłączyło ją poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nawet późniejsze włączenie tej infrastruktury do działalności gospodarczej poprzez przeznaczenie do czynności opodatkowanych, nie daje prawa do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących do jej budowy (zagospodarowania). Miasto nie nabyło bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty. Wobec powyższego – wbrew stanowisku Miasta – w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 91 ustawy. Reasumując, w związku z planowanym udostępnieniem infrastruktury na rzecz spółki na podstawie umowy dzierżawy, Miastu nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy i odliczenia odpowiedniej części podatku od wydatków inwestycyjnych, bowiem nigdy nie nabyło prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami.
  2016
  26
  lis

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z zakupem maszyny rolniczej.
  Fragment:
  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem maszyny rolniczej, którą Zainteresowany nabył przed datą rejestracji jako podatnik podatku VAT. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nabyty środek trwały (maszyna rolnicza) zmienił swój sposób wykorzystywania. Zakupiona w dniu 30 marca 2013 r. maszyna rolnicza wykorzystywana była do czynności zwolnionych od podatku, a po dokonanej przez Wnioskodawcę rejestracji jako podatnika podatku VAT zaczęła służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Na skutek dokonanego zgłoszenia rejestracyjnego przez Wnioskodawcę jako czynnego podatnika podatku VAT (Zainteresowany składa deklaracje kwartalne począwszy od pierwszego kwartału roku 2015), zaistniała okoliczność zmieniająca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tytułem zakupu ww. maszyny rolniczej. Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego zostały określone w art. 91 ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.
  2016
  14
  sie

  Istota:
  W zakresie prawa do korekty podatku należnego w związku z nieściągalnością wierzytelności.
  Fragment:
  Powołane przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Należy także zauważyć, że tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego. Analiza przedstawionego stanu faktycznego i powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro z treści wniosku wynika, że od daty wystawienia faktur dokumentujących niezapłacone wierzytelności upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, kwalifikujący do dokonania korekty podatku należnego. W konsekwencji, nie ma Pani prawa do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego zawartych w ww. fakturach. Ponadto należy zauważyć, że organy podatkowe nie są właściwe do badania zgodności aktów prawnych z Dyrektywami (należy to do obowiązków sądów), zostały one jedynie powołane do stosowania prawa obowiązującego. Tutejszy organ pragnie zauważyć, że porównując treść Dyrektywy do polskich ustaw należy pamiętać, że rolą dyrektyw jest jedynie wskazanie celu, jaki powinien być osiągnięty.
  2016
  12
  sie

  Istota:
  Korekta.
  Fragment:
  Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7a związanego z nabyciem i ulepszeniem przedmiotowej nieruchomości w deklaracji podatkowej za miesiąc czerwiec 2016 tj. w miesiącu, w którym dokonana zostanie transakcja sprzedaży. Jak wynika z wniosku, przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym u Wnioskodawcy nie będzie występował obowiązek dokonania korekty podatku VAT odliczonego w związku z nabyciem nieruchomości w deklaracji podatkowej za miesiąc czerwiec 2016 tj. w miesiącu, w którym dokonana zostanie transakcja sprzedaży i będzie związana ze sprzedażą zwolnioną. Należy wskazać, iż wobec braku regulacji, która wprost dotyczyłaby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z nakładami poniesionymi na remont środków trwałych, nakłady na środek trwały należy traktować dla celów podatku VAT tak jak zakup odrębnego środka trwałego. W tej sytuacji korekta dotyczyć będzie nieruchomości. W związku z powyższym, obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z ww. nakładami powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem 10-letniego okresu, licząc od roku, w którym nakłady (traktowane jako odrębny środek trwały) zostały oddane do użytkowania, na podstawie art. 91 ust. 7a w związku z art. 91 ust. 2 ustawy.
  2016
  28
  lip

  Istota:
  Brak prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego, bezpośrednio na podstawie przepisów Dyrektywy, z tytułu wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona w sposób wskazany w art. 89a ust. la ustawy o VAT, jeśli od momentu wystawienia faktury upłynęło 2 lata, licząc od końca roku w którym została ona wystawiona.
  Fragment:
  W wyniku tej nowelizacji w ustawie o VAT dodano przepis art. 89a, z którego wynika, że podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, która uzależniona jest jednak od łącznego spełnienia szczegółowo określonych warunków. Dopiero spełnienie kumulatywne wszystkich przesłanek wynikających z art. 89a ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT uprawnia podatnika do skorygowania podatku należnego. Analiza treści art. 90 Dyrektywy prowadzi do wniosku, że uregulowanie wynikające z tego przepisu ma dla państw członkowskich charakter fakultatywny. Państwa członkowskie mają zatem pozostawioną swobodę co do wprowadzenia odpowiedniej regulacji do prawa krajowego. Oznacza to, że niespełnienie jednego z podstawowych warunków zawartych we wprowadzonej do porządku prawnego danego państwa członkowskiego normie prawnej nie daje podatnikowi podstaw do wywodzenia prawa do tzw. ulgi na złe długi bezpośrednio z prawa wspólnotowego. Powyższe argumenty zostały potwierdzone przez WSA w Gdańsku w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 205/16, w którym Sąd wskazał cyt. „Dyrektywa, aby wywoływała skutek bezpośredni, musi spełniać określone wymogi (por. wyroki TSUE w sprawach: 41/47, Yvonne van Duyn v. Home Office 1976, ECR 1337; 28/67, Molke-rei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH v.
  2016
  12
  lip

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
  Fragment:
  Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie, rozpatrując kwestię ewentualnej korekty podatku naliczonego, będzie miał zastosowanie przepis art. 91 ust. 2 ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem, korekty podatku naliczonego dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W przedmiotowej sprawie 5-letni okres korekty należy liczyć od 2010 r., bowiem w tym roku samochód osobowy został nabyty i od tego okresu był użytkowany do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym 5-letni okres korekty, w którym Wnioskodawca obowiązany był do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego upłynął wraz końcem 2014 r. Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego po upływie 5-letniego okresu zobowiązującego do jej dokonania, bowiem okres ewentualnej korekty podatku naliczonego upłynął wraz z końcem 2014 r. Stąd też okres od listopada 2010 r. do grudnia 2014 r. był 5-letnim okresem rozliczeniowym, w którym należałoby dokonać ewentualnej korekty. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
  2016
  22
  maj

  Istota:
  Brak prawa do korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a w związku z wydzierżawieniem infrastruktury kanalizacyjnej
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wydzierżawieniem infrastruktury, Gmina będzie uprawniona do korekty podatku naliczonego na zasadach, o których mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z wydzierżawieniem infrastruktury Gmina będzie uprawniona dokonać odliczenia podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zasadach korekty podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT. Wydzierżawienie infrastruktury stanowi bowiem zmianę jej przeznaczenia, Gmina powinna dokonać korekty podatku naliczonego związanego z infrastrukturą w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym infrastruktura będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2016
  22
  kwi
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.