Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek dokonania przez syndyka korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
(...) korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy w deklaracji podatkowej (składanej po dniu ogłoszenia upadłości) za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności. Tym samym odnoszące się do pytania nr 1, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym syndyk masy upadłości nie jest zobowiązany do dokonywania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy VAT a tym samym nie jest zobowiązany do rozliczenia (a w efekcie zapłaty) korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, z których wynika kwota podatku naliczonego, powstały przed datą ogłoszenia upadłości, jest prawidłowe. Należy zauważyć, że podjęta w niniejszej interpretacji ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, odnoszącego się do kwestii objętych pytaniem nr 1, dotyczy wyłącznie przedstawionego we wniosku stanowiska, zgodnie z którym syndyk masy upadłości nie jest zobowiązany do dokonywania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy VAT a tym samym nie jest zobowiązany do rozliczenia (a w efekcie zapłaty) korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, z których wynika kwota podatku naliczonego, powstały przed datą ogłoszenia upadłości a uprawdopodobnienie nieściągalności tych wierzytelności następuje po ogłoszeniu upadłości.
2017
5
wrz

Istota:
Ustalenie współczynnika VAT Wnioskodawcy po zakończeniu roku, w którym dokonano połączenia Spółek, ustalenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekty podatku VAT w stosunku do zakupów dokonanych przez Spółkę Przejmowaną oraz obowiązku kontynuowania przez Wnioskodawcę korekty do momentu zakończenia pięcio- lub dziesięcioletniego okresu korekty
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, że w kalkulacji wartości WSS Spółki Przejmującej po zakończeniu roku podatkowego dla celów korekty podatku VAT, o której mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT, należy uwzględnić wartość obrotów zrealizowanych przez Spółkę Przejmującą w 2017 r. oraz wartość obrotów Spółki Przejmowanej, zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia połączenia. W tym względzie, w kalkulacji WSS Spółki Przejmującej, która jako sukcesor prawny będzie dokonywała korekty, o której mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT w zakresie zakupów, w odniesieniu do których pierwotnie odliczenia VAT dokonała Spółka Przejmowana, należy z jednej strony uwzględnić obroty zrealizowane przez Spółkę Przejmującą (obroty własne) jak i obroty zrealizowane przez Spółkę Przejmowaną od początku roku podatkowego (roku kalendarzowego) do dnia połączenia. Powyższe podejście wynika przede wszystkim z tego, że w praktyce dokonanie korekty przez Spółkę Przejmowaną nie byłoby możliwe z uwagi na utratę bytu prawno-podatkowego, która uniemożliwia składanie deklaracji i dokonanie korekty po zakończeniu roku, w którym doszło do połączenia (2017 r.). W efekcie, w ocenie Wnioskodawcy, zasadnym jest, aby korekta podatku VAT odliczonego pierwotnie przez Spółkę Przejmowaną do dnia połączenia, była dokonywana przez Wnioskodawcę jako następcę prawnopodatkowego Spółki Przejmowanej w deklaracji VAT składanej za styczeń 2018 r.
2017
26
sie

Istota:
Obowiązek korygowania uprzednio odliczonego podatku VAT w trybie art. 89b ustawy o VAT
Fragment:
Korekta podatku naliczonego jest przede wszystkim związana z istnieniem długu, który nie został uregulowany - dopiero bowiem w takim przypadku dopuszczalne jest dokonanie korekty podatku należnego przez wierzyciela. Skoro Podatnik swoje wierzytelności potrącił z wierzytelności Kontrahenta, to tym samym z chwilą dokonania potrącenia należność Podatnika wobec Kontrahenta została uregulowana. Skoro uregulowanie przez Podatnika należności wobec Kontrahenta nastąpiło przed upływem 180 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin płatności za faktury, to nie zaistniała ani przesłanka nieuregulowania należności, ani tym bardziej przesłanka nieściągalności wierzytelności, warunkujące po stronie Kontrahenta prawo korekty podatku należnego, o czym mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, a po stronie Podatnika obowiązek korekty podatku naliczonego, o czym mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (w stanie prawnym obowiązującym w 2011 roku). Wobec tego, skoro należność z wynikająca z faktur Kontrahenta została przez Podatnika uregulowana w całości w drodze potrącenia przed upływem 180 dni od daty płatności każdej z tych faktur, to zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 roku do dnia 1 stycznia 2013 roku) Podatnik nie jest obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wystawianymi przez Dostawcę dokumentami (credit/debit note), opisanymi w stanie faktycznym, Spółka powinna dokonywać korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za okresy rozliczeniowe, w których te dokumenty zostały przez nią otrzymane? Zdaniem Wnioskodawcy, W związku z wystawianymi przez Dostawcę dokumentami (credit/ debit note), opisanymi w stanie faktycznym, Spółka powinna dokonywać korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT za okresy rozliczeniowe, w których te dokumenty zostały przez nią otrzymane. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają; odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Opodatkowanie WNT Stosownie do art. 9 ust. 1 Ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
2017
18
sie

Istota:
Rezygnacja ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży budynku oraz brak obowiązku dokonania korekty.
Fragment:
(...) korekty podatku naliczonego. Na wstępie należy wskazać, że - jak wynika z opisu sprawy - Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać budynek pałacu pod działalność usługową wynajem i od ponoszonych nakładów na ulepszenie dokonywał odliczenia podatku naliczonego. We wniosku wskazano, że przed dniem dokonania sprzedaży zostanie złożone zgodne oświadczenie dokonującego dostawy i nabywcy do właściwego dla nabywcy Naczelnika Urzędu Skarbowego o opodatkowaniu sprzedaży budynku. W analizowanym przypadku, w związku z rezygnacją ze zwolnienia sprzedaży nieruchomości, nie nastąpi zmiana przeznaczenia budynku. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego od ponoszonych nakładów – nabytych towarów i usług na ulepszenie budynku-pałacu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
25
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Możliwość skorygowania przez podatnika-sprzedawcę podatku należnego wiąże się z obowiązkami w zakresie korekty podatku naliczonego przez podatnika-nabywcę. Zastosowanie trybu korekty podatku powoduje de facto, że konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek należny, przez co przestaje też faktycznie istnieć podatek naliczony, który można by odliczyć. Stąd też konieczna jest korekta podatku naliczonego. Przepisy art. 89b ust. 1 i ust. 2 ustawy są zawsze konsekwencją zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Korekty podatku należnego, na podstawie przepisu art. 89a ust. 1 ustawy, można dokonać bowiem tylko jeśli wierzytelność, z której wynika korygowany podatek należny, nie została uregulowana w określonym przez strony terminie. Zgodnie z przywołanymi przepisami, dłużnik ma obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury, jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z korekty podatku należnego. Dłużnik nie jest zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego wówczas gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności.
2017
25
lip

Istota:
Brak obowiązku stosowania przepisów o sposobie określania proporcji regulowanych przepisami art. 86 ust. 2a-2g i 22 ustawy o VAT po centralizacji oraz braku obowiązku korekty podatku VAT
Fragment:
(...) korekty podatku VAT z tytułu wydatków bieżących ponoszonych w okresie 01.01.2016-31.12.2016 – jest prawidłowe, braku obowiązku korekty podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych ponoszonych w okresie 01.01.2016-31.12.2016 – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania przepisów o sposobie określania proporcji regulowanych przepisami art. 86 ust. 2a-2g i 22 ustawy o VAT po centralizacji oraz braku obowiązku korekty podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w okresie 01.01.2016-31.12.2016. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku). Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż opodatkowana dotyczy między innymi: wynajmu lokali, dostawy wody, odbioru ścieków komunalnych.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz obowiązkiem korekty podatku VAT.
Fragment:
Po zmianie, z art. 90a ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu. Natomiast wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 90c ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a (art. 90c ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.).
2017
16
maj

Istota:
Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej nabycie towarów rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia (towary określone w załączniku nr 11 do ustawy o VAT), będzie miał zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, obligujący do skorygowania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 15 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będąc podatnikiem podatku VAT, dokonuje transakcji zakupu i sprzedaży, w tym również nabyć towarów określonych w załączniku nr 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabycie to jest potwierdzone otrzymaniem faktury, według której podatek VAT rozlicza nabywca w ramach odwrotnego obciążenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej nabycie towarów (...)
2017
11
maj

Istota:
Prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy
Fragment:
(...) korekta podatku oraz podstawy opodatkowania nastąpiła w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, do dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Tym samym korekta podatku należnego została dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i była prawidłowa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.