Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Prawo do odliczenia poprzez korektę podatku naliczonego.

Fragment:

Czy z uwagi na planowaną częściową zmianę przeznaczenia użytkowanego budynku B 1 i wykorzystania tego budynku również do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, według stawki innej niż zwolniona, Politechnika .......... ma prawo do korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z wytworzeniem (przebudowaniem) tej nieruchomości, a dokonanych przed momentem zmiany przeznaczenia (z uwzględnieniem obowiązujących zasad wieloletniej korekty podatku VAT zgodnie z art. 91 ust. 2, 3, 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług)? Zdaniem Wnioskodawca - z uwagi na planowaną częściową zmianę przeznaczenia użytkowanego budynku ... i wykorzystania tego budynku również do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, według stawki innej niż zwolniona, Politechnika ........ będzie miała prawo do korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z wytworzeniem (przebudowaniem) tej nieruchomości (budynku ...), a dokonanych przed momentem zmiany przeznaczenia (z uwzględnieniem obowiązujących zasad wieloletniej korekty podatku VAT zgodnie z art. 91 ust. 2, 3, 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (pod pewnymi zastrzeżeniami).

2018
17
lis

Istota:

Obowiązek oraz moment dokonania korekty podatku VAT (zwrot towaru, bezskuteczność czynności)

Fragment:

GJ powinien natomiast korekty podatku VAT naliczonego oraz zwrócić podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Faktury korekty powinny być wystawione dla skrzyniopalet w lipcu 2018 a dla wózka widłowego po dokonaniu fizycznego zwrotu Spółce. Po wystawieniu przez Syndyka faktury korygującej sprzedaż z roku 2015 i skorygowaniu przez GJ podatku VAT naliczonego powinien on mieć prawo do ponownego odliczenia podatku VAT z faktury z 2018 roku (faktura dokumentuje ponowny zakup skrzyniopalet). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej obowiązku oraz momentu dokonania korekty podatku VAT naliczonego przy transakcji nabycia wózka widłowego oraz nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązku oraz momentu dokonania korekty podatku VAT naliczonego przy transakcji nabycia skrzyniopalet w 2015 roku oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej ponowny zakup skrzyniopalet. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy.

Fragment:

Wierzyciele, po uzyskaniu potwierdzenia odbioru przez Wnioskodawcę zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego i nieuregulowaniu długu w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zamierzają dokonać korekty podatku należnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca, znajdujący się w stanie upadłości likwidacyjnej, po otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu korekty podatku należnego przez wierzycieli jest obowiązany, na podstawie art. 89b ust. 1 u.p.t.u., do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur VAT, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1, czy korekta deklaracji w imieniu Wnioskodawcy, w trybie art. 89b ust. 1 u.p.t.u., powinna być dokonana przez syndyka masy upadłości? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy znajduje się on w upadłości likwidacyjnej, po otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu korekty podatku należnego przez wierzycieli, Wnioskodawca nie jest obowiązany, na podstawie art. 89b ust. 1 u.p.t.u., do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur VAT, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b.

Fragment:

Kolejna wątpliwość Wnioskodawcy (wyrażona w pytaniu nr 2) dotyczy problemu, w którym okresie rozliczeniowym ma prawo dokonać ponownej korekty podatku naliczonego w sytuacji dokonania uprzednio korekty podatku VAT na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli nie istniał obowiązek dokonania korekty. Wobec uznania, że Wnioskodawca nie był zobowiązany do korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy z uwagi na brak faktury od dostawcy, w której wykazana byłaby kwota podatku „ do odliczenia ” i występowanie wewnętrznego rozliczenia podatku naliczonego z należnym przez nabywcę, w sytuacji gdy jednak, jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca dokonał korekt odliczonej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur nieregulowanych w terminie, Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania ponownej korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zastosował korektę wynikającą z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe. Następna wątpliwość Wnioskodawcy (pytanie nr 3) dotyczy ustalenia, czy w odniesieniu do zobowiązań które zostały umorzone przez dostawcę, a co do których Wnioskodawca dokonał korekty, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien dokonać ponownych korekt deklaracji podatkowych.

2018
15
cze

Istota:

Obowiązek korekty podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 24 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku VAT: w części dotyczącej wysokości korekty podatku – jest prawidłowe w części dotyczącej terminu dokonania korekty – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku VAT. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem podatku VAT dokonał zakupu działki budowlanej. Na działce tej w latach 2008-2010 Wnioskodawca pobudował budynek z przeznaczeniem na wynajem lokali. Budynek ten został odebrany i oddany do użytkowania w 2010 roku. Budynek był budowany przy odliczaniu podatku VAT naliczonego przy zakupie materiałów związanych z budową. Powyższa nieruchomość (budynek + grunt) został wniesiony w 2014 roku aportem do spółki cywilnej (rodzinnej). Powyższa nieruchomość była we władaniu spółki cywilnej (rodzinnej) do miesiąca kwietnia 2018 roku. Od momentu oddania budynku do użytkowania tj. od 2010 roku do chwili sprzedaży tj. w miesiącu kwietniu 2018 roku były zawarte umowy na wynajem wszystkich poszczególnych lokali. Powyższa nieruchomość została w miesiącu kwietniu 2018 roku sprzedana wraz z najemcami lokali.

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązek opodatkowania usług najmu nieruchomości oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nieruchomością.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kiedy usługi najmu będą nadal opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie dojdzie tym samym do zmiany przeznaczenia nieruchomości, od której Wnioskodawca przy zakupie odliczył podatek naliczony, co z kolei skutkuje brakiem obowiązku korekty podatku naliczonego przy zakupie nieruchomości. Reasumując powyższe rozważania, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku należnego, ani korekty podatku naliczonego związanego z przedmiotowymi nieruchomościami w następstwie przekazania ich na cele „ prywatne ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących (...)

2018
15
kwi

Istota:

Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Zainteresowanego dotyczą ustalenia, czy na skutek ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku, syndyk masy upadłości ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy, w związku z art. 89a ustawy w przypadku, gdy należność powstała przed datą ogłoszenia upadłości. W rozpatrywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 397/13 stwierdził, że: „(...) istotną kwestią dla rozpatrywanej sprawy pozostaje, czy w świetle art. 89a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. warunek niepozostawania w stanie upadłości dłużnika odnosi się wyłącznie do momentu dostawy towaru czy również do daty dokonywania korekty podatku należnego przez wierzycieli upadłego. W ocenie Sądu warunek określony w powołanym przepisie, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść również do daty złożenia korekty podatku przez wierzyciela. Takie stanowisko wyłania się z zastosowania wykładni systemowej zewnętrznej, nie można bowiem, w ocenie Sądu, przy wykładni art. 89a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. poprzestać na językowej wykładni powołanych przepisów”. Zgodnie art. 160 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112) w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego lecz w imieniu własnym.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie obowiązku korekty podatku w związku z umorzeniem zobowiązań

Fragment:

Obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z korekty podatku należnego. W tym miejscu należy zauważyć, że powołany przepis art. 89b ust. 1 ustawy wyraźnie wskazuje na obowiązek podatnika do korekty podatku naliczonego w przypadku należności, która nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zakres pojęciowy zwrotu użytego w art. 89b ustawy, tj. „ uregulowania należności ” nie budzi wątpliwości. Jego istotą jest zaspokojenie wierzyciela, zatem należy przyjąć, że „ uregulowanie ” następuje z chwilą, z którą wierzyciel zostaje zaspokojony. Wierzytelność jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Instytucja potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu została uregulowana w przepisach art. 498-508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459,z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 508 § 1 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W przypadku umorzenia długu nie dochodzi do zaspokojenia roszczeń wierzyciela z tytułu istniejącego stosunku cywilnoprawnego łączącego strony transakcji, poprzez uiszczenie należności w jakiejkolwiek części.

2018
23
lut

Istota:

Prawo do złożenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Zatem Wnioskodawca przyjmuje, że określenie użyte w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b) Ustawy o VAT „ w trakcie postępowania upadłościowego ”, określające warunki korekty podatku należnego, odnosi się do czasu po wydaniu przez Sąd postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego. Skoro zatem na dzień 6 listopada 2017 r. nie wydano postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika, Wnioskodawca przyjmuje, że w rozumieniu art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b) Ustawy o VAT nie toczyło się wówczas wobec dłużnika postępowanie upadłościowe (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej znak: IPPP2/443-1189/13-3/JW . z dnia 31 stycznia 2014 r.); nie wszczęto likwidacji dłużnika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka (Wnioskodawca), była uprawniona do złożenia korekty na podstawie przepisów art. 89a ust. 1 Ustawy o VAT, w odniesieniu do wierzytelności objętych fakturami VAT wskazanymi w opisie sprawy (wyszczególnionymi w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r.)? Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 89a ust. 1 Ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności darowizny przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że darowanie przedsiębiorstwa dzieciom Wnioskodawcy, które przyjmą je do spółki cywilnej, w ramach której, na zasadzie współwłasności łącznej, będą działać i dalej będą prowadzić opisane przedsiębiorstwo, nie spowoduje w świetle art. 91 ust. 9 ustawy, obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego, określonej w art. 91 ustawy. Obowiązek dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego – zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, będzie ciążył na nabywcy ww. przedsiębiorstwa. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 wniosku należało uznać za prawidłowe. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji. Zauważa się również, iż organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.