Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku stosowania przepisów o sposobie określania proporcji regulowanych przepisami art. 86 ust. 2a-2g i 22 ustawy o VAT po centralizacji oraz braku obowiązku korekty podatku VAT
Fragment:
(...) korekty podatku VAT z tytułu wydatków bieżących ponoszonych w okresie 01.01.2016-31.12.2016 – jest prawidłowe, braku obowiązku korekty podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych ponoszonych w okresie 01.01.2016-31.12.2016 – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku stosowania przepisów o sposobie określania proporcji regulowanych przepisami art. 86 ust. 2a-2g i 22 ustawy o VAT po centralizacji oraz braku obowiązku korekty podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w okresie 01.01.2016-31.12.2016. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku). Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż opodatkowana dotyczy między innymi: wynajmu lokali, dostawy wody, odbioru ścieków komunalnych.
2017
18
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz obowiązkiem korekty podatku VAT.
Fragment:
Po zmianie, z art. 90a ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu. Natomiast wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 90c ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a (art. 90c ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.).
2017
16
maj

Istota:
Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej nabycie towarów rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia (towary określone w załączniku nr 11 do ustawy o VAT), będzie miał zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, obligujący do skorygowania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury zakupu?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 15 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będąc podatnikiem podatku VAT, dokonuje transakcji zakupu i sprzedaży, w tym również nabyć towarów określonych w załączniku nr 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabycie to jest potwierdzone otrzymaniem faktury, według której podatek VAT rozlicza nabywca w ramach odwrotnego obciążenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej nabycie towarów (...)
2017
11
maj

Istota:
Prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy
Fragment:
(...) korekta podatku oraz podstawy opodatkowania nastąpiła w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, do dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Tym samym korekta podatku należnego została dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i była prawidłowa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
2017
11
maj

Istota:
Czy wymagana jest korekta podatku naliczonego od poniesionych nakładów remontowych, o której stanowi art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
W analizowanej sprawie, od daty zakończenia prac remontowych do chwili sprzedaży nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, zatem Wnioskodawca – na podstawie art. 91 ust. 7b i ust. 7c ustawy – ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na remont. Podsumowując, w odniesieniu do towarów i usług zakupionych w związku z remontem budynków przy ul. T. i ul. K., które były wykorzystywane w działalności gospodarczej, Wnioskodawca ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 7b i 7c ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów remontowych jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w wyżej wskazanym zakresie. Kwestia zakreślona pytaniem nr 1 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego w szczególności gdy wydatki opisane we wniosku nie stanowiły wydatków na remont lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n (...)
2017
11
maj

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego związanego z tą inwestycją.
Fragment:
(...) korekty podatku naliczonego związanego z tą inwestycją – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego związanego z tą inwestycją. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z tych zadań jest wykonywana przez Gminę w ramach systemu publicznoprawnego. „ Zadania o takim charakterze, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów (np. związane z budową ogólnodostępnej, darmowej infrastruktury, jak chodniki czy drogi gminne) ”. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wybrane działania przeprowadzane są przez Gminę na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.
2017
10
maj

Istota:
Braku obowiązku dokonywania korekty podatku odliczonego od zakupów poniesionych do 31 grudnia 2015 r. dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz od wydatków bieżących na funkcjonowanie infrastruktury stadionowej na podstawie art. 90c ustawy o VAT
Fragment:
Zatem, skoro w świetle ww. okoliczności w przedmiotowej sprawie nie znajdowały zastosowania zasady dotyczące dokonywania korekt podatku naliczonego określone przepisem art. 90a ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., to Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania od wydatków inwestycyjnych korekty podatku VAT w trybie art. 90c ustawy o VAT. Ponadto wskazać należy, że art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z 9 kwietnia 2015 r. odnosi się do nakładów inwestycyjnych poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika wykorzystywanej zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zatem przepis ten nie znajduje zastosowania do ponoszonych przez podatnika do 31 grudnia 2015 r. wydatków bieżących. W konsekwencji stwierdzić należy, że przepis art. 90c ustawy stanowiący o obowiązku dokonywania korekt podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania do wydatków bieżących poniesionych przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2015 r. na utrzymanie obiektu stadionu miejskiego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązku dokonania przez syndyka korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
W sytuacji bowiem, gdy wierzyciel nie ma uprawnienia do korekty podatku należnego z tytułu tzw. "ulgi na złe długi", a jednocześnie dłużnik zobligowany jest do dokonania stosownej korekty podatku naliczonego, dochodzi do naruszenia tych zasad. Wynika to stąd, że Skarb Państwa otrzymałby wówczas od wierzyciela podatek należny z tytułu danej transakcji, którego wierzyciel nie skorygował, a dłużnik - dokonując korekty podatku naliczonego w bieżącej deklaracji (in minus), za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia terminu płatności za fakturę - zostałby pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego od opodatkowanej transakcji, z tego powodu, że nie uregulował terminowo należności z faktury. Zdaniem NSA, w przypadku wierzytelności, których uprawdopodobnienie nieściągalności nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz po ogłoszeniu upadłości dłużnika, z uwagi na wyłączone prawo wierzyciela do korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o VAT, dłużnik nie jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 1 cytowanej ustawy. W ocenie NSA wskazać należy, że w przypadku wierzytelności, których uprawdopodobnienie nieściągalności nastąpiło po dniu 1 stycznia 2013 r. oraz przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, jeżeli wierzyciel obniżył podatek należny, na dłużniku ciąży obowiązek obniżenia podatku naliczonego.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z usługami odprowadzania ścieków oraz obowiązku korekty podatku VAT
Fragment:
Po zmianie, z art. 90a ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu. Natomiast wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 90c ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a (art. 90c ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.).
2017
23
lut

Istota:
 • Ustalenie ostatecznego współczynnika VAT Wnioskodawcy jako podmiotu połączonego za rok, w którym nastąpiło połączenie.
 • Brak obowiązku dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w roku połączenia.
 • Braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w latach poprzedzających rok połączenia.
 • Braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia i wykorzystanych przez nią do dnia połączenia.
 • 5-letniego okresu korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym.
 • Fragment:
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie: ustalenia ostatecznego współczynnika VAT Wnioskodawcy jako podmiotu połączonego za rok, w którym nastąpiło połączenie, nieprawidłowe w zakresie: braku obowiązku dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w roku połączenia, prawidłowe w zakresie: braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekraczała 15.000 zł, nabytych lub wytworzonych przez Spółkę przejmowaną i oddanych do użytkowania w latach poprzedzających rok połączenia, braku obowiązku korekty podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług nabytych przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia i wykorzystanych przez nią do dnia połączenia, 5-letniego okresu korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym. Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki będącej przedmiotem wniosku z dnia 28 października 2016 r., tut. Organ postanowił ująć kwestie objęte zakresem wniosku w jednej interpretacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
  2017
  10
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.