Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Korekta podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Wnioskodawczyni będzie ciążył obowiązek skorygowania odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanej w 2013 r. inwestycji w budynku gospodarczym, której wartość początkowa przekracza 15 tys. zł?
Fragment:
Natomiast korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT dokonuje podatnik, o ile poszczególne składniki majątku nie są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku tj. wykorzystywane są zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub wykorzystywane są wyłącznie do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Skoro więc nie nastąpi zmiana wykorzystywania nabytych przez Panią środków trwałych o wartości powyżej 15.000 zł, to użyczenie gospodarstwa nie będzie się wiązało dla Pani z obowiązkiem dokonania korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami zakupionymi do prowadzonego gospodarstwa. W konsekwencji, ze względu na przedstawioną przez Panią argumentację stanowisko wyrażone we wniosku, uznano za nieprawidłowe. Końcowo tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętej zadanym pytaniem, tj. skutków podatkowych (ewentualnej korekty podatku naliczonego) dotyczących nieodpłatnej dzierżawą gospodarstwa rolnego.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Również przepisy art. 91 ustawy, regulujące kwestie korekt podatku naliczonego, nie przyznają prawa do odliczenia, ani nie zmieniają podatku naliczonego związanego pierwotnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek podlegający odliczeniu. Zatem skoro już na etapie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie stadionu miejskiego w miejscowości F., Miasto wyłączyło ją poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nawet późniejsze włączenie tej infrastruktury do działalności gospodarczej poprzez przeznaczenie do czynności opodatkowanych, nie daje prawa do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących do jej budowy (zagospodarowania). Miasto nie nabyło bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty. Wobec powyższego – wbrew stanowisku Miasta – w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 91 ustawy. Reasumując, w związku z planowanym udostępnieniem infrastruktury na rzecz spółki na podstawie umowy dzierżawy, Miastu nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy i odliczenia odpowiedniej części podatku od wydatków inwestycyjnych, bowiem nigdy nie nabyło prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami.
2016
26
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z zakupem maszyny rolniczej.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem maszyny rolniczej, którą Zainteresowany nabył przed datą rejestracji jako podatnik podatku VAT. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nabyty środek trwały (maszyna rolnicza) zmienił swój sposób wykorzystywania. Zakupiona w dniu 30 marca 2013 r. maszyna rolnicza wykorzystywana była do czynności zwolnionych od podatku, a po dokonanej przez Wnioskodawcę rejestracji jako podatnika podatku VAT zaczęła służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Na skutek dokonanego zgłoszenia rejestracyjnego przez Wnioskodawcę jako czynnego podatnika podatku VAT (Zainteresowany składa deklaracje kwartalne począwszy od pierwszego kwartału roku 2015), zaistniała okoliczność zmieniająca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tytułem zakupu ww. maszyny rolniczej. Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego zostały określone w art. 91 ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.
2016
14
sie

Istota:
W zakresie prawa do korekty podatku należnego w związku z nieściągalnością wierzytelności.
Fragment:
Powołane przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Należy także zauważyć, że tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego. Analiza przedstawionego stanu faktycznego i powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro z treści wniosku wynika, że od daty wystawienia faktur dokumentujących niezapłacone wierzytelności upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, kwalifikujący do dokonania korekty podatku należnego. W konsekwencji, nie ma Pani prawa do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego zawartych w ww. fakturach. Ponadto należy zauważyć, że organy podatkowe nie są właściwe do badania zgodności aktów prawnych z Dyrektywami (należy to do obowiązków sądów), zostały one jedynie powołane do stosowania prawa obowiązującego. Tutejszy organ pragnie zauważyć, że porównując treść Dyrektywy do polskich ustaw należy pamiętać, że rolą dyrektyw jest jedynie wskazanie celu, jaki powinien być osiągnięty.
2016
12
sie

Istota:
Korekta.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7a związanego z nabyciem i ulepszeniem przedmiotowej nieruchomości w deklaracji podatkowej za miesiąc czerwiec 2016 tj. w miesiącu, w którym dokonana zostanie transakcja sprzedaży. Jak wynika z wniosku, przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym u Wnioskodawcy nie będzie występował obowiązek dokonania korekty podatku VAT odliczonego w związku z nabyciem nieruchomości w deklaracji podatkowej za miesiąc czerwiec 2016 tj. w miesiącu, w którym dokonana zostanie transakcja sprzedaży i będzie związana ze sprzedażą zwolnioną. Należy wskazać, iż wobec braku regulacji, która wprost dotyczyłaby kwestii korekty podatku naliczonego w związku z nakładami poniesionymi na remont środków trwałych, nakłady na środek trwały należy traktować dla celów podatku VAT tak jak zakup odrębnego środka trwałego. W tej sytuacji korekta dotyczyć będzie nieruchomości. W związku z powyższym, obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z ww. nakładami powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem 10-letniego okresu, licząc od roku, w którym nakłady (traktowane jako odrębny środek trwały) zostały oddane do użytkowania, na podstawie art. 91 ust. 7a w związku z art. 91 ust. 2 ustawy.
2016
28
lip

Istota:
Brak prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego, bezpośrednio na podstawie przepisów Dyrektywy, z tytułu wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona w sposób wskazany w art. 89a ust. la ustawy o VAT, jeśli od momentu wystawienia faktury upłynęło 2 lata, licząc od końca roku w którym została ona wystawiona.
Fragment:
W wyniku tej nowelizacji w ustawie o VAT dodano przepis art. 89a, z którego wynika, że podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, która uzależniona jest jednak od łącznego spełnienia szczegółowo określonych warunków. Dopiero spełnienie kumulatywne wszystkich przesłanek wynikających z art. 89a ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT uprawnia podatnika do skorygowania podatku należnego. Analiza treści art. 90 Dyrektywy prowadzi do wniosku, że uregulowanie wynikające z tego przepisu ma dla państw członkowskich charakter fakultatywny. Państwa członkowskie mają zatem pozostawioną swobodę co do wprowadzenia odpowiedniej regulacji do prawa krajowego. Oznacza to, że niespełnienie jednego z podstawowych warunków zawartych we wprowadzonej do porządku prawnego danego państwa członkowskiego normie prawnej nie daje podatnikowi podstaw do wywodzenia prawa do tzw. ulgi na złe długi bezpośrednio z prawa wspólnotowego. Powyższe argumenty zostały potwierdzone przez WSA w Gdańsku w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 205/16, w którym Sąd wskazał cyt. „Dyrektywa, aby wywoływała skutek bezpośredni, musi spełniać określone wymogi (por. wyroki TSUE w sprawach: 41/47, Yvonne van Duyn v. Home Office 1976, ECR 1337; 28/67, Molke-rei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH v.
2016
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
Fragment:
Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie, rozpatrując kwestię ewentualnej korekty podatku naliczonego, będzie miał zastosowanie przepis art. 91 ust. 2 ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem, korekty podatku naliczonego dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W przedmiotowej sprawie 5-letni okres korekty należy liczyć od 2010 r., bowiem w tym roku samochód osobowy został nabyty i od tego okresu był użytkowany do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym 5-letni okres korekty, w którym Wnioskodawca obowiązany był do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego upłynął wraz końcem 2014 r. Reasumując, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego po upływie 5-letniego okresu zobowiązującego do jej dokonania, bowiem okres ewentualnej korekty podatku naliczonego upłynął wraz z końcem 2014 r. Stąd też okres od listopada 2010 r. do grudnia 2014 r. był 5-letnim okresem rozliczeniowym, w którym należałoby dokonać ewentualnej korekty. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
22
maj

Istota:
Brak prawa do korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a w związku z wydzierżawieniem infrastruktury kanalizacyjnej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wydzierżawieniem infrastruktury, Gmina będzie uprawniona do korekty podatku naliczonego na zasadach, o których mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z wydzierżawieniem infrastruktury Gmina będzie uprawniona dokonać odliczenia podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zasadach korekty podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT. Wydzierżawienie infrastruktury stanowi bowiem zmianę jej przeznaczenia, Gmina powinna dokonać korekty podatku naliczonego związanego z infrastrukturą w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym infrastruktura będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
22
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku należnego.
Fragment:
Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, kwalifikujący do dokonania korekty podatku należnego, bowiem dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia ewentualnej deklaracji podatkowej, w której Gmina mogłaby dokonać korekty podatku należnego jest w trakcie postępowania upadłościowego, na co wskazuje przedstawiony opis zdarzenia. Tym samym w odniesieniu do wierzytelności, wynikających z przedmiotowych faktur, nawet pomimo spełnienia pozostałych przesłanek zawartych w ww. przepisie, Gmina nie ma możliwości korygowania podatku należnego w trybie art. 89a ww. ustawy. Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do badania zgodności aktów prawnych z Dyrektywami (należy to do obowiązków sądów), zostały one jedynie powołane do stosowania prawa obowiązującego. Tut organ pragnie zauważyć, że porównując treść Dyrektywy do polskich ustaw należy pamiętać, że rolą dyrektyw jest jedynie wskazanie celu, jaki powinien być osiągnięty. Zgodnie z art. 249 Traktatu Rzymskiego, państwa członkowskie mają swobodę w zakresie sposobów osiągnięcia tych celów. Dlatego też różnice w brzmieniu ustaw i dyrektyw nie przesądzają o faktycznym naruszeniu prawa wspólnotowego. Wiele przepisów dyrektyw wyznacza bowiem jedynie granice obszaru, w którym kraje Unii Europejskiej mogą się stosunkowo swobodnie poruszać.
2016
16
mar

Istota:
Obowiązek korekty podatku naliczonego i należnego oraz wystawienia noty księgowej
Fragment:
(...) korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach... Czy Spółka jest/będzie uprawniona do dokumentowania dokonywanych korekt dochodowości spółek należących do Grupy, tj. zarówno C. jak i C.l, za pomocą dokumentu księgowego niebędącego fakturą w rozumieniu ustawy o VAT, w tym w szczególności za pomocą not księgowych (obciążeniowej lub uznaniowej)... Zdaniem Wnioskodawcy: Na bazie wystawianego przez Spółkę dokumentu korygującego na rzecz C. oraz C.l, Spółka nie jest/nie będzie zobowiązana do: dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od C. lub do korekty WNT w odniesieniu do towarów nabywanych od innych podmiotów z Grupy (innych niż C.) będących przedmiotem późniejszej sprzedaży do C.l; dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz C.l, w tym korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach. Spółka jest/będzie uprawniona do dokumentowania dokonywanych korekt dochodowości spółek należących do Grupy, tj. zarówno C. jak i C.l za pomocą dowolnego dokumentu księgowego niebędącego fakturą w rozumieniu ustawy o VAT, w tym w szczególności za pomocą not księgowych (obciążeniowej lub uznaniowej).
2016
8
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.