Korekta kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

Moment korekty kosztów w związku z obniżeniem wynagrodzenia należnego Pośrednikowi ubezpieczeniowemu.

Fragment:

(...) korekty kosztów w związku z obniżeniem wynagrodzenia należnego Pośrednikowi ubezpieczeniowemu – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty kosztów w związku z obniżeniem wynagrodzenia należnego Pośrednikowi ubezpieczeniowemu. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 14 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB5/423-502/14-2/AS , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy i wskazał, że po zwrocie składki ubezpieczeniowej Klientowi i odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia należnego Pośrednikowi z tytułu usług pośrednictwa związanych z daną umową zawartą z Klientem podatnik jest zobowiązany do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia) podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej, a więc „ wstecz ”. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc miesiąca (roku), w którym koszty ujęto w rachunku podatkowym, a nie w miesiącu, w którym następuje zwrot składki ubezpieczeniowej Klientowi, tj. w miesiącu w którym część prowizji należnej Pośrednikowi stała się nienależna.

2016
21
sty

Istota:

Ustalenie momentu dokonania korekty kosztów podatkowych

Fragment:

W przedstawionym opisie stanu faktycznego, korekta kosztów ponoszonych przez Spółkę powinna być odniesiona do momentu, w którym koszt ten został potrącony (należy dokonać korekty kosztów wstecz). Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2015
13
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych: Koszty uzyskania przychodów (art. 15b),

Fragment:

Korekta kosztów dla tych dwóch raportów odbywa się w następujący sposób: w przypadku faktur z terminem płatności do 60 dni, Spółka oblicza dzień korekty kosztów w ten sposób, iż od daty terminu płatności dodaje okres kolejnych 30 dni, o którym mowa w przepisie art. 15b ust. 1 ustawy o PDOP. Przykładowo, gdy termin płatności wynosi 30 dni, dniem korekty jest 60-ty dzień, co oznacza, iż w miesiącu, w którym upłynie ten 60-ty dzień, Spółka powinna dokonać korekty kosztów. W dalszym kroku, Spółka sprawdza, czy termin ten upływa w miesiącu X lub w miesiącach poprzednich – jeśli tak, wartość danego rozrachunku zostaje ujęta w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu X. W przypadku faktur z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, Spółka przyjmuje zasadę, iż korekta kosztów dokonywana jest 90-tego dnia od daty zaksięgowania faktury, tj. daty ujęcia faktury w kosztach uzyskania przychodów. W dalszym kroku Spółka sprawdza, czy termin ten upłynął w miesiącu X lub miesiącach poprzednich, jeśli tak, wartość danego rozrachunku ujmuje w kosztach uzyskania przychodów miesiąca X. W każdym kolejnym miesiącu, Spółka powtarza powyższą procedurę.

2015
23
sie

Istota:

W zakresie: momentu ujęcia korekty kosztów sfinansowanych zwiększoną dotacją

Fragment:

Korekta kosztów winna dotyczyć więc miesiąca (roku), w którym koszty ujęto podatkowo. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Wskazać jednak należy, że konieczność dokonania korekty nie „ tworzy ” odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do jej dokonania jest zatem zdarzenie pierwotne. Skorygowanie kosztów powinno następować w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wykazane pierwotne koszty. Otrzymanie zwiększonego dofinansowania i związana z tym korekta kosztów nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Koszty powinny być zatem pomniejszone w okresie sprawozdawczym, w którym zostały wykazane. Zatem korekta kosztów uzyskania przychodów w tym również odpisów amortyzacyjnych, sfinansowanych zwiększoną dotacją powinna być dokonana wstecz. W świetle powyższego, koszty uzyskania przychodów sfinansowane dotacją, będą podlegać skorygowaniu w miesiącu (latach) w których wykazano koszty w zawyżonej wysokości. Reasumując stanowisko Spółki, że w miesiącu (roku) otrzymania zwiększonej dotacji powinna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane zwiększoną dotacją należy uznać za nieprawidłowe.

2015
3
lip

Istota:

Kiedy Spółka jest zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Kiedy Spółka jest zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, jest on zobowiązany do korekty kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że: kontrahent wystawi fakturę ze wskazanym terminem płatności i jeżeli termin ten: nie jest dłuższy niż 60 - Spółka nie dokona zapłaty w terminie 30 dni od wskazanego na fakturze terminu płatności, jest dłuższy niż 60 - Spółka nie dokona zapłaty w terminie 90 dni od daty zaliczenia kwoty zobowiązania z tytułu nabycia odpadów do kosztów uzyskania przychodów. Niewystawienie faktury - wobec braku ustalenia terminu płatności - nie będzie rodzić po stronie Spółki obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15b ust. 1 i 2 updop. Obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań został uregulowany w art. 15b updop. Zasady korekty kosztów są uzależnione od długości ustalonego terminu płatności. Jeżeli termin płatności wynosi do 60 dni korekty kosztów uzyskania przychodów dokonuje się na zasadach określonych w art. 15b ust. 1 updop. Zgodnie z powołanym przepisem (...)

2015
24
kwi

Istota:

Czy Spółka powinna dokonać wstecz korekty deklaracji CIT za poszczególne lata tj. 2011, 2012, 2013, dopłacić podatek dochodowy wraz z należnymi odsetkami za poszczególne lata, a w 2014 r. uzyskany dochód wyłączyć z opodatkowania lub opodatkować uzyskany dochód w 2014 r. i nie korygować wstecz deklaracji CIT za lata 2011, 2012, 2013?

Fragment:

W konsekwencji, do właściwego określenia momentu, w którym powinna zostać rozpoznana korekta kosztu pośredniego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, zastosować należy reguły dotyczące sposobu kwalifikacji kosztów innych niż bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, tj. przepisy art. 15 ust. 4d–4e ustawy o pdop. Odnosząc powołane wyżej przepisy do stanu faktycznego ujętego we wniosku, stwierdzić należy, że skoro, na mocy prawomocnego wyroku sądu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, które Spółka uprzednio zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów okazało się nienależne to powinno skutkować to korektą kosztów, a nie jak twierdzi Wnioskodawca, rozpoznaniem przychodów z tytułu zwrotu nienależnego wynagrodzenia. Tym samym, w przedstawionym opisie sprawy, korekta kosztów ponoszonych przez Spółkę powinna być odniesiona do momentu, w którym koszt ten został potrącony (należy dokonać korekty kosztów wstecz). Podsumowując, Spółka winna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w okresie którego dotyczą zwroty nienależnego wynagrodzenia, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, tj. odpowiednio w latach 2011, 2012, 2013. Stanowisko Spółki należy zatem uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2015
18
lut

Istota:

Obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu, o której mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku potrącenia wzajemnych wierzytelności

Fragment:

Tym samym, (co do zasady) jeżeli do opisanego potrącenia doszło przed upływem terminów, o których mowa w art. 24d ust. 1 i 2, to brak było podstaw do dokonywania korekty kosztów, o której mowa w tym przepisie. Natomiast w sytuacji, w której do ww. uregulowania dojdzie po upływie ww. terminów, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do dokonania tej korekty, a następnie – w momencie dokonania potrącenia – do ponownego zaliczenia do kosztów przypadającej na nią (zgodnie z jej udziałem w wysokości zysku spółki) wartości uregulowanych zobowiązań. Zauważyć przy tym należy, że jak wskazano powyżej, brak obowiązku dokonywania korekty kosztów, o której mowa w art. 24d ww. ustawy jest ściśle uzależniony od prawnie skutecznego wygaśnięcia zobowiązania spółki z tytułu nabycia wskazanych we wniosku usług, a tym samym od prawnej skuteczności wszystkich (wskazanych we wniosku) zawieranych przez spółkę umów. Jednakże postępowanie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jest postępowaniem szczególnym, w którym nie przeprowadza się postępowania dowodowego. Wydając przedmiotową interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego oraz własnym stanowiskiem przedstawionym przez Wnioskodawczynię. Natomiast kwestia prawnej skuteczności wszystkich dokonywanych przez spółkę komandytową czynności prawnych, w tym zawieranych umów może być zweryfikowana (także pod kątem pozorności dokonywanych czynności, w szczególności pomiędzy podmiotami powiązanymi) przez właściwe organy podatkowe w toku prowadzonego ewentualnego postępowania.

2015
10
sty

Istota:

Czy opisane potrącenie wierzytelności będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy o PDOP, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do późniejszego zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury dokumentującej Opłatę licencyjną na podstawie art. 15b ust. 1 lub ust. 2 ustawy o PDOP?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z zastosowaniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2014 r. złożono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z zastosowaniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „ PDOP ”). Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja farb i lakierów przeznaczonych dla sektora motoryzacyjnego, przemysłu meblowego, obuwniczego oraz do zastosowań specjalistycznych. W przyszłości Spółka zostanie stroną umowy licencyjnej z kontrahentem (dalej: Wierzyciel), w oparciu o którą będzie uprawniona do wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej znaku towarowego/znaków towarowych, do którego/których Wierzyciel posiada prawa ochronne w zamian za opłatę za udzielenie licencji na korzystanie z w/w znaku towarowego/znaków towarowych (dalej: Opłata licencyjna).

2015
8
sty

Istota:

Czy opisane potrącenie wierzytelności będzie stanowiło formę uregulowania zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do późniejszego zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury dokumentującej Opłatę licencyjną na podstawie art. 15b ust. 1 lub ust. 2 ustawy?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z zastosowaniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z zastosowaniem art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja materiałów dla lakiernictwa i chemii budowlanej. W przyszłości Spółka zostanie stroną umowy licencyjnej z kontrahentem („ Wierzyciel ”), w oparciu o którą będzie uprawniona do wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej znaku towarowego/znaków towarowych, do którego/których Wierzyciel posiada prawa ochronne, w zamian za opłatę za udzielenie licencji na korzystanie z ww. znaku towarowego/znaków towarowych („ Opłata licencyjna ”). Usługa udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego/znaków towarowych zostanie udokumentowana fakturą wystawioną przez Wierzyciela na Spółkę.

2014
17
gru

Istota:

Moment korekty kosztów w związku z obniżeniem wynagrodzenia należnego Pośrednikowi ubezpieczeniowemu

Fragment:

Co wykazano powyżej, punktem odniesienia do dokonania korekty kosztów jest zdarzenie pierwotne – jak w rozpatrywanej sprawie – wypłacone Pośrednikowi wynagrodzenie, a zwrot składki ubezpieczeniowej Klientowi z przyczyn niezależnych od Spółki jako ubezpieczającego, który uzasadniał będzie obniżenie wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, nie przesądza o tym, że będzie to nowe zdarzenie gospodarcze. Po zwrocie składki ubezpieczeniowej Klientowi i odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia należnego Pośrednikowi z tytułu usług pośrednictwa związanych z daną umową zawartą z Klientem podatnik jest zobowiązany do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia) podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc miesiąca (roku), w którym koszty ujęto w rachunku podatkowym, a nie – jak twierdzi Spółka – w okresie, w którym nastąpił zwrot składki Klientowi. Tym samym stanowisko Spółki w zakresie momentu korekty kosztów w związku z obniżeniem wynagrodzenia należnego Pośrednikowi ubezpieczeniowemu, należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do argumentu Wnioskodawcy dotyczącego negatywnego skutku dla Spółki dokonywania korekty „ wstecz ” w postaci konieczności skorygowania złożonych za poprzednie okresy rozliczeniowe deklaracji, czy też poniesienia kosztów odsetek karnych związanych z zaniżeniem wysokości zaliczki na podatek dochodowy lub samego podatku.