Korekta faktury | Interpretacje podatkowe

Korekta faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka nie jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 13 ustawy. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika bowiem, że Spółka po wystawieniu w poprzednich latach faktur korygujących, które to zostały dostarczone konsultantkom wraz z kolejnymi zamówieniami, przesłane listem zwykłym lub opublikowane na portalu konsultantki, a które to faktury nie zostały jeszcze uwzględnione w rozliczeniach Spółki z tytułu VAT, nie jest w posiadaniu bezpośredniego potwierdzenia otrzymania przez konsultantki powyższych faktur.
Fragment:
(...) korekcie faktury. Zatem z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wyraźnie wynika, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwość do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad prawa wspólnotowego należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź tego prawa nie ma.
2017
31
paź

Istota:
1. Czy kwoty Compensation Payment (korekty dokonanej w przypadku, gdy faktyczny wskaźnik ROS uzyskany przez Dystrybutora będzie wyższy/niższy od Zakresu ROS), które Spółka otrzymuje lub płaci, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT?
2. Czy w związku z otrzymaniem/zapłatą Compensation Payment Spółka jest zobowiązana do dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Dystrybutora?
Fragment:
Tym samym, Spółka nie jest/nie będzie zobowiązana do: dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od C. dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz C.l, w tym korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach". Podsumowując, w związku z otrzymaniem/zapłatą kwot wynikających z Compensation Payment Spółka nie jest zobowiązana do dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Dystrybutora. Tym samym kwota Compensation Payment może zostać przez Spółkę lub Dystrybutora udokumentowana jakimkolwiek innym dokumentem pozostającym poza zakresem regulacji ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie dopuszczalnych form potwierdzenia odbioru faktury korygującej
Fragment:
(...) korekcie faktury. ” Z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wynika zatem, że podatnik winien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi wykazać, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał, a transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. Zasady te odzwierciedla art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy. Zaznaczyć należy również, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, faks potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, itp.
2017
11
sty

Istota:
Czy dopuszczalne jest rozliczenie tego typu należności za miesiąc, w którym zostały naniesione zmiany czy też, w przypadku wydania kolejnych wyroków, Jednostka będzie musiała korygować deklaracje za odpowiednie okresy przeszłe?
Fragment:
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 106/10) kryterium decydującym o momencie wykazania obrotu z tytułu korekty podstawy opodatkowania jest charakter zdarzenia powodującego konieczność dokonania korekty faktury. Jeżeli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej np. popełniono błąd), wówczas korekta powinna być dokonana wstecz. Jeżeli natomiast przyczyna korekty powstała w terminie późniejszym, korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco. Analogiczna sytuacja wystąpiła w B. M., wyrok sądu spowodował konieczność wystawienia faktur VAT w miejsce prawidłowo wystawionych not, które odzwierciedlały stan prawny obowiązujący w momencie ich wystawienia. Dopiero w następstwie tego zdarzenia doszło do zwiększenia zobowiązania podatkowego. Jednostka, zgodnie z cytowanym powyżej pismem Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, stoi na stanowisku, iż rozliczenie podatku należnego z tytułu skorygowania pierwotnych dokumentów naliczeniowych, dokonanego na podstawie prawomocnego wyroku sądu, powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu wystawienia dokumentów korygujących naliczenie (tu: faktur VAT). Postępowanie takie dodatkowo ograniczy przekazanie dużej ilości korekt deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego w B., a co za tym idzie nie wpłynie na przejrzystość prowadzonej dokumentacji.
2015
8
lut

Istota:
Rozliczenie na bieżąco korekty faktur w związku z podwyższeniem ceny świadczonych usług o wskaźnik waloryzacji
Fragment:
(...) korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy o VAT został uchylony i jednocześnie wprowadzony został przepis art. 29a. Zgodnie z art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 29a ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o: kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12; zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło; wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.
2014
19
cze

Istota:
Korekta faktury w przedmiocie opodatkowania usługi transportu
Fragment:
Uzyskanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zgodnie z ust. 4 c. tego samego artykułu powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca będzie uprawniony do korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego związanych ze świadczeniem usług transportu wewnątrzwspólnotowego na rzecz niemieckiego kontrahenta. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest; prawidłowe w zakresie dokonania korekty faktury w przedmiocie opodatkowania usługi transportu za okres dotyczący zobowiązania podatkowego, które nie uległo przedawnieniu, nieprawidłowe w zakresie dokonania korekty faktury w przedmiocie opodatkowania usługi transportu za okres dotyczący zobowiązania podatkowego, które uległo przedawnieniu. Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przepisy obowiązujące w 2008 oraz 2009 roku.
2014
9
kwi

Istota:
1. Czy przewidziany w art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej 5-letni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ma zastosowanie do możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, czy też możliwa jest korekta w roku 2013 faktur VAT wystawionych na przełomie lat 2005 i 2006?
2. Czy w przypadku częściowego uregulowania w wyniku planu podziału funduszów masy upadłości należności wynikającej z wystawionej faktury VAT możliwe jest dokonanie korekty faktury w całości czy jedynie w stosunku do wypłaconej części?
3. Czy w przypadku zawarcia z wierzycielami układu likwidacyjnego o którym mowa w art. 271 ust. 1 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze można na gruncie przepisów ustawy o VAT przyjąć, że nastąpiła całkowita spłata wierzyciela i dokonać korekty faktury VAT w całości?
Fragment:
W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT). Według art. 29 ust. 4b cyt. ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w: eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów; dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku. Z treści art. 29 ust. 4c ustawy o VAT wynika, że przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.
2014
28
lut

Istota:
- obniżenie podstawy opodatkowania wynikającego z wystawienia faktury korygującej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (okresy miesięczne, czyli w ostatnim dniu miesiąca) w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi dla którego wystawiono fakturę,- obniżenia podstawy opodatkowania, wynikającego z wystawienia faktury korygującej, w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (okresy miesięczne, czyli w ostatnim dniu miesiąca) w którym uzyskano potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury, jeżeli potwierdzenie to wpłynie do Spółki po terminie złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury.
Fragment:
(...) korektę faktury lub w okresie rozliczeniowym, w którym potwierdzenie faktury korygującej otrzymał. Zatem wskazane przepisy odnoszą prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania z danej faktury korygującej do okresu rozliczeniowego nie warunkując przedmiotowego prawa obowiązkiem zastosowania konkretnej daty (wskazania konkretnego dnia) w okresie rozliczeniowym uprawniającym do zmniejszenia podstawy opodatkowania. W związku z tym korekty faktur (wykazane w fakturach korygujących) do których Wnioskodawca uzyskał potwierdzenie otrzymania przez nabywcę i wpłynęło ono do Wnioskodawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, Wnioskodawca może ująć w ewidencji pod datą ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (w ostatnim dniu miesiąca) w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury. Jednocześnie również korekty faktur do których Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę i wpłynęło ono do Wnioskodawcy po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał korektę faktury, Wnioskodawca może ująć w ewidencji pod datą ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (czyli w ostatnim dniu miesiąca), w którym potwierdzenie to uzyskał.
2014
12
lut

Istota:
Ustalenie możliwości obliczenia należnego podatku VAT na podstawie przelewówz P oraz obowiązku wysłania korekt faktur VAT
Fragment:
(...) korekt faktur VAT – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia możliwości obliczenia należnego podatku VAT na podstawie przelewów z P. oraz obowiązku wysłania korekt faktur VAT. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2013r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 15 lipca 2013r. znak: IBPP2/443-415/13/AMP . W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W 2011 roku Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej publikacji multimedialnych. Na przełomie lutego i marca bieżącego roku przeprowadzona została u niej kontrola z Urzędu Skarbowego w (...), która wykazała, iż stawka podatku VAT, którą stosowała do publikacji multimedialnych, czyli 5% była błędna i miała to być stawka 23%. W związku z tym składać będzie korekty deklaracji za cały rok 2011, a co za tym idzie, powstanie obowiązek zapłaty różnicy podatku. Cała sprzedaż udokumentowana była fakturami VAT, gdyż Wnioskodawczyni wysyłała publikacje tylko do przedsiębiorców za pośrednictwem P. metodą „ za pobraniem ”.
2013
10
wrz

Istota:
Prawo do wystawienia faktur korygujących w związku ze zwolnieniem od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
Fragment:
Stosownie do brzmienia ust. 4a powyższego artykułu, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Jak stanowi ust. 4c tego artykułu, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Kwestie dotyczące m.in. wystawiania faktur i faktur korygujących regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.). Na podstawie § 13 ust. 8 tego rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz „ KOREKTA ” albo wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ”. W świetle § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., fakturę korygującą wystawia się również, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
2013
20
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.