Korekta | Interpretacje podatkowe

Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 91 ust. 2a ustawy). Na mocy art. 91 ust. 3 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W myśl art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2017
9
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia otrzymanej noty uznaniowej lub obciążeniowej z tytułu korekty rentowności.
Fragment:
Wobec tego w sytuacji dokonania korekty rentowności dla Spółki nie dochodzi do dostawy czy nabycia towarów lub usług, ani też nie dochodzi do korekty wcześniej zrealizowanych transakcji. Zatem wyrównanie to, poprzez wystawienie noty uznaniowej lub obciążeniowej nie odnosi się do żadnych zdarzeń z przeszłości, a ogólnie dotyczy rentowności Spółki. Tym samym należy stwierdzić, że skoro wystawiona nota uznaniowa lub obciążeniowa dotycząca korekty rentowności jest związana z całokształtem działalności Spółki, czyli nie odnosi się do konkretnych faktur zakupowych czy sprzedażowych, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych, to kwota wynikająca z takiej noty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto należy wskazać, że przedmiotowy mechanizm wyrównawczy nie jest związany z żadnym błędem popełnianym przez podmioty Grupy na realizowanych transakcjach, a rentowność podlega weryfikacji po zakończonym roku podatkowym, zatem wartość ta nie jest i nie może być znana w okresach wcześniejszych, niż następuje korekta poziomu rentowności. Jednocześnie korekta rentowności nie stanowi wynagrodzenia za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, przez co działanie to pozostaje poza zakresem ustawy.
2017
6
paź

Istota:
Ustalenie współczynnika proporcji po zakończeniu roku, w którym połączyły się spółki oraz rozliczenie korekt podatku VAT
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy). W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty – art. 91 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2017
21
wrz

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w związku z uregulowaniem należności wynikającej z faktury oraz terminu realizacji tego prawa.
Fragment:
Termin korekty VAT w przypadku uregulowania zaległych zobowiązań Spółka podkreśla, iż ustawodawca ustanowił odrębne przepisy dla korekty VAT w przypadkach, w jakich nie doszło do uiszczenia należności z tytułu zrealizowanych dostaw lub usług (tj. art. 89a oraz 89b ustawy o VAT). Przedmiotowe regulacje w szczególności zobowiązują dłużnika do obniżenia kwoty VAT naliczonego w przypadku, gdy nie ureguluje zobowiązania wynikającego z faktury dokumentującej dostawę towarów lub usług, jak również otrzyma od wierzyciela stosowne zawiadomienie o zamiarze dokonania korekty VAT należnego z tego tytułu, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. Zgodnie natomiast z art. 89b ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa powyżej, dłużnikowi przysługuje prawo do ponownego zwiększenia kwoty VAT naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano. W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe przepisy celowo nie przewidują wprost terminu, w jakim podatnikowi przysługuje możliwość korekty VAT naliczonego z tytułu dokonania zapłaty za zaległą fakturę (tj. w stosunku do której zastosowano uprzednio ulgę na złe długi).
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie możliwości skorygowania całej kwoty podatku należnego w przypadku braku otrzymania zapłaty za faktury korygujące.
Fragment:
Na podstawie art. 89a ust. 5 ustawy, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Powyższe przepisy mają na celu uregulowanie sytuacji, do których dochodzi często w obrocie gospodarczym, a mianowicie, gdy kontrahent nie uiszcza zapłaty za dostarczony towar czy też wykonaną usługę. Jest to sytuacja wyjątkowo niekorzystna dla sprzedawcy, ponieważ nie tylko traci on pieniądze, ale również jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku od towarów i usług, jaki powstał z tytułu dokonanej transakcji. Racjonalny ustawodawca wprowadził regulację prawną pozwalającą na zminimalizowanie negatywnych skutków, jakie powstają dla sprzedawcy, w sytuacji gdy nierzetelny nabywca nie zapłaci za towar lub też wykonaną usługę. Mowa tu o instytucji noszącej nazwę „ ulga na złe długi ”. Skorzystanie z ulgi na złe długi przez podatnika – sprzedawcę i skorygowanie przezeń podatku należnego wiąże się bowiem z obowiązkami w zakresie korekty podatku naliczonego przez podatnika – nabywcę. Zastosowanie trybu korekty podatku powoduje de facto, że konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek należny, przez co przestaje też faktycznie istnieć podatek naliczony, który można by odliczyć.
2017
2
wrz

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonywać korekt rozliczeń CIT, w przypadku wystawienia lub otrzymania w dniu lub po dniu połączenia faktur korygujących dotyczących działalności Spółki Przejmowanej z okresu sprzed dnia połączenia
Fragment:
(...) korekty. Korekty mogą więc być dokonywane „ wstecz ” lub „ na bieżąco ” - w zależności od ich przyczyn. Celem Wnioskodawcy jest potwierdzenie, iż w opisanych powyżej przypadkach to on jako następca prawny Spółki Przejmowanej będzie uprawiony/zobowiązany technicznie do dokonania odpowiedniej korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów poprzez uwzględnienie jej w zeznaniu CIT Spółki Przejmowanej bądź zeznaniu CIT Spółki Przejmującej. W konsekwencji powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na sukcesję podatkową Spółki Przejmującej wynikającą z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Spółka Przejmująca będzie uprawniona/zobowiązana do kontynuacji rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w odniesieniu do korekt przychodów, jak i korekt kosztów podatkowych Spółki Przejmowanej. W zależności od przyczyny korekty, zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku gdy korekta będzie miała zostać ujęta zgodnie z regulacjami ustawy o CIT w okresie za jaki składana jest osobna deklaracja CIT Spółki Przejmowanej (wstecz), to korekta będzie ujęta poprzez korektę deklaracji Spółki Przejmowanej. Natomiast, jeśli korekta będzie miała zostać ujęta zgodnie z regulacjami ustawy o CIT po powyższym okresie (tj. w okresie w jakim nie jest składana osobna deklaracja Spółki Przejmowanej a rozliczenia tej działalności ujmowane są w deklaracji Spółki Przejmującej – w szczególności po połączeniu), to korekta będzie ujmowana w rozliczeniach i deklaracji Spółki Przejmującej.
2017
30
sie

Istota:
Możliwość oraz moment dokonania korekty przychodów.
Fragment:
Oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty, korekta dokonywana winna być w okresie otrzymania faktury korygującej (bądź innego dokumentu potwierdzającego stosowną korektę). Tylko w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że nieprawidłowe ujęcie kosztu było bezpośrednim wynikiem błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, korekta kosztu winna być uwzględniana „ wstecznie ”, tj. w okresie, w którym koszt taki został pierwotnie ujęty przez podatnika”. Mając na uwadze wyjaśnienia zawarte w cytowanej interpretacji Wnioskodawca uważa, że korekta przychodów powinna mieć miejsce w okresie w którym powstał korygowany przychód (korekta wstecz, a nie korekta na bieżąco). Przyczyną korekty w omawianych przypadkach nie będzie błąd rachunkowy rozumiany jako błąd wtoku wykonywania obliczeń. Przyczyną korekty będzie jednak inna omyłka. Przyczyną korekty będzie błędne rozpoznanie przychodu w sytuacji w której przychód ten nie powstał ponieważ zaistniała jedna z sytuacji związanych z zawieraniem umów, a „ umowę ” należy uznać za niezawartą, nieważną albo bezskuteczną. Mamy zatem do czynienia z błędem, czyli niezgodnością z rzeczywistością, ponieważ Wnioskodawca rozpoznał przychód należny, którego jednak nie było.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie uprawnienia Wnioskodawcy dokonującego w 2017 r. korekt zeznań CIT-8 za lata 2012, 2013 i 2014 do obniżenia dochodu o straty osiągnięte w roku podatkowym 2009 i 2010
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać korekt zeznań CIT-8 za lata, które – na moment dokonywania korekty – nie będą objęte przedawnieniem. Ostatnim rokiem, za który nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych jest rok 2011, stąd Wnioskodawca dokonywał będzie korekt zeznań CIT-8 począwszy od roku 2011. Planowane korekty uwzględniały będą prawidłową wysokość kosztów uzyskania przychodów, które Wnioskodawca mógł – zgodnie z obecnie prezentowanym stanowiskiem organów podatkowych – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Na skutek korekt zeznań CIT-8 Wnioskodawca wykaże nowe wartości dochodu lub straty podatkowej za poszczególne lata nieobjęte przedawnieniem. W odniesieniu do tych lat podatkowych, gdzie na skutek korekt zeznań CIT-8 okaże się, że Wnioskodawca w miejsce straty powinien osiągnąć dochód lub wykazany uprzednio dochód powinien być wykazany w wysokości wyższej, kwota tego dochodu zostanie obniżona o straty z lat poprzednich, tj. o straty z lat poprzednich, ale w zaktualizowanej wysokości (wysokości wynikającej z dokonanych korekt zeznań CIT-8). Obniżenie dochodu o straty następowało będzie zgodnie z treścią art. 7 ust. 5 UoCIT, zgodnie z którym o wysokość straty, o której mowa w art. 7 ust. 2 UoCIT, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżeni w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
2017
26
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z darowizną gospodarstwa rolnego na rzecz syna.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Na mocy art. 91 ust. 3 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).
2017
7
sie

Istota:
Wskazanie czy Wnioskodawca jest uprawniony, w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania stawki VAT 0% w odniesieniu do transakcji eksportowych dokonanych przed przeprowadzeniem podziału przez wydzielenie, do uwzględnienia korekty rozliczeń VAT w deklaracji Spółki Dzielonej i uzyskania zwrotu podatku uiszczonego w związku z koniecznością wcześniejszego opodatkowania dokonanych transakcji według zasad właściwych dla dostaw krajowych
Fragment:
W konsekwencji, art. 41 ust. 9 ustawy o VAT, wskazujący, w jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać samej korekty, uznać należy za przepis o charakterze technicznym, który tym samym nie powinien decydować o tym, który z podmiotów zaangażowanych w przeprowadzoną reorganizację będzie uprawniony do skorygowania wcześniejszych rozliczeń z tytułu dokonanych transakcji eksportowych. Co kluczowe w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację, dokonywana korekta dotyczy transakcji, która została wykazana w deklaracji podatkowej Wnioskodawcy w okresie poprzedzającym datę przeprowadzenia podziału przez wydzielenie i tym samym dotyczy ona obowiązku, który uległ konkretyzacji przed tą datą. W konsekwencji, dotyczy ona tzw. „ stanu zamkniętego ”, czyli obowiązku o charakterze podatkowym, który uległ konkretyzacji jeszcze przed datą podziału przez wydzielenie. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy to właśnie Wnioskodawca jest uprawniona do skorygowania rozliczeń w powyższym zakresie, a powołany art. 41 ust. 9 ustawy o VAT wskazuje wyłącznie, w którym momencie Spółka Dzielona powinna dokonać przedmiotowej korekty. Wnioskodawca pragnie również zauważyć, iż konsekwencją korekty podatku VAT należnego, polegającą na zastosowaniu do dokonanej transakcji stawki VAT 0%, jest prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconego wcześniej podatku, stanowiące korzyść majątkową dla uprawnionego.
2017
28
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korekta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.