Korekta | Interpretacje podatkowe

Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 w związku z likwidacją działalności.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Z kolei art. 91 ust. 5 ustawy wskazuje, że w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2017
22
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wycofania budynku z działalności gospodarczej i przekazania jej na cele osobiste wspólników oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego od dokonanych nakładów na modernizację nieruchomości.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2 ustawy, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy. W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powołanego wyżej artykułu, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).
2017
8
cze

Istota:
Wystawienie faktury korekty tytułem obniżenia ceny sprzedaży transakcji
Fragment:
Jak wynika z ust. 2 ww. artykułu, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. W tym miejscu przywołać należy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Na podstawie ust. 10 ww. artykułu, podstawę (...)
2017
8
cze

Istota:
Brak możliwości wyłączenia z opodatkowania transakcji darowizny pojazdu na rzecz fundacji; brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z tą transakcją.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W świetle art. 91 ust. 3 korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W myśl art. 91 ust. 4 w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Stosownie do art. 91 ust. 5 w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2017
7
cze

Istota:
Możliwość dokonania korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczenia usług wstępu na salę zabaw dla dzieci w związku ze zmianą stawki VAT z 23% na 8%.
Fragment:
Korekta należnego podatku na podstawie paragonów jest Pana zdaniem możliwa, gdyż istotą kasy fiskalnej jest posiadanie pamięci uniemożliwiającej jakąkolwiek ingerencję użytkownika w prowadzoną przez urządzenie ewidencję sprzedaży. W związku z tym na podstawie jej zapisów, korekty można dokonać. W świetle obowiązujących przepisów podatkowych w istocie obowiązuje jedynie zakaz zmiany treści paragonu, a nie dokumentacji kasowej transakcji. Z Pana wiedzy wynika, że przepisy prawa nie normują w sposób jednoznaczny korygowania sprzedaży i podatku należnego wykazanego na paragonie fiskalnym (jak to jest w przypadku precyzyjnie określonych faktur VAT), jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty. Skoro urządzenie nie umożliwia korekty po wystawieniu paragonu, to korekta powinna być dokonana za pomocą innego narzędzia księgowego, chociażby prowadzonej ewidencji korekt paragonów. Korekta deklaracji podatkowej jest jak najbardziej zasadna, gdyż w myśl stosownej ustawy korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzaniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji.
2017
2
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego.
Fragment:
W związku z planowaną zmianą w 2014 r. przeznaczenia infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, Gmina ma prawo do dokonania korekty odpowiedniej części VAT naliczonego od wydatków poniesionych w 2010 r. i 2011 r. na inwestycję dotyczącą budowy infrastruktury. Po przywołaniu treści art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina wskazała, że w związku z faktem, że przedmiotowa infrastruktura stanowi nieruchomość, korekta podatku naliczonego powinna być dokonana w ciągu 10 kolejnych lat licząc od roku, w którym infrastruktura została oddana do użytkowania. W przypadku, gdy protokół odbioru inwestycji miał miejsce w 2011 r. a także mając na uwadze konieczność zastosowania 10-letniej korekty, Gmina jest uprawniona do odliczenia 7/10 części podatku naliczonego. Może bowiem dokonać korekty podatku naliczonego związanego z budową infrastruktury w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych, licząc do końca 10-letniego okresu korekty. Przedmiotowej korekty Gmina winna dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Skoro rozlicza się miesięcznie – za miesiąc styczeń roku następującego po roku, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.
2017
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, zobowiązany będzie do dokonywania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) za okres sprzed Dnia Wydzielenia?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano min. następujące pytanie, (oznaczone numerem 7 wniosku): Która ze Spółek (Spółka Dzielona, czy Spółka Przejmująca) zobowiązana będzie do dokonywania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) za okres sprzed Dnia Wydzielenia? Niniejsza interpretacja dotyczy pytania nr 7 wniosku, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Dzielona będzie zobowiązana do dokonywania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT za okres sprzed Dnia Wydzielenia, a dotyczących działalności Oddziału oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności Oddziału sprzed Dnia Wydzielenia. Z kolei Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do dokonywania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT za okres po Dniu Wydzielenia oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) za ten okres. W myśl art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
2017
26
maj

Istota:
W którym okresie Spółka powinna dokonać korekty rozliczenia (stosując stawkę 8% w miejsce 23% stawki VAT)?
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwości, w którym okresie powinien dokonać korekty rozliczenia (stosując stawkę 8% w miejsce 23% stawki VAT). Z uwagi na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania bowiem czynność ta będzie odzwierciedlała zaistniałe zdarzenie gospodarcze. W niniejszej sprawie Wnioskodawca rzeczywiście poniósł koszt podatku na skutek wadliwego opodatkowania. Jednocześnie zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że z uwagi na to, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie została udokumentowana fakturami, w omawianej sytuacji nie znajdzie zastosowania przepis art. 29a ust. 13 ustawy, nakładający obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury, dlatego też Spółka powinna dokonać korekty w rozliczeniu bieżącym – w którym wystawi korektę dokumentu wewnętrznego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
26
maj

Istota:
Brak obowiązku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w wystawionych fakturach w związku otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości.
Fragment:
Czy w związku z dokonywaną korektą dochodowości opisaną w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym (rozliczaną na bazie otrzymanego przez Spółkę dokumentu korygującego od XY. GMBH), Spółka nie jest/nie będzie obowiązana do dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz XY. GMBH dokumentujących zarówno transakcje krajowe jak i WDT/eksport, w tym korekt ich podstawy opodatkowania oraz korekty podatku należnego wskazanego na fakturach dokumentujących transakcje krajowe? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonywaną korektą dochodowości opisaną w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym (rozliczaną na bazie otrzymanego przez Spółkę dokumentu korygującego od XY. GMBH), nie jest/nie będzie obowiązany do dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz XY. GMBH dokumentujących zarówno transakcje krajowe jak i WDT/eksport, w tym korekt ich podstawy opodatkowania oraz korekty podatku należnego wykazanego na fakturach dokumentujących transakcje krajowe. Charakter wyrównania dochodowości. Zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w celu wyrównania dochodowości Spółki otrzymuje ona odpowiedni dokument korygujący od XY. GMBH. Wyrównanie dochodowości nie stanowi zdarzenia mającego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wynikającego ze sprzedaży przez Spółkę towarów na rzecz XY.
2017
23
maj

Istota:
Uznanie zapłaty wekslem własnym za uregulowanie należności za zakupione towary handlowe w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz braku obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy.
Fragment:
Z kolei z treści art. 89b ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy). W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2 ustawy). Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca kupił od powiązanej ze sobą spółki komandytowo - akcyjnej, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług towary handlowe. Sprzedaż tych towarów handlowych została potwierdzona fakturą VAT, była opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%. Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Zapłata ceny za towary handlowe objete tą fakturą nastąpi przed terminem płatności wynikającym z faktury poprzez wystawienie i przekazanie Sprzedawcy weksla własnego.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korekta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.