Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowania oraz udokumentowaniu korekty wzajemnych rozliczeń polegającego na wyrównaniu zakładanego poziomu dochodowości.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki uznać należy, że wystawienie przez Spółkę dokumentów korygujących na rzecz C. oraz Cl. których celem jest dokonanie korekty dochodowości ogółem tych spółek (w górę lub w dół) w oparciu o przesłanki wynikające z przyjętej polityki cen transferowych pozostanie bez wpływu na zakres opodatkowania VAT. Tym samym Spółka nie jest/nie będzie zobowiązana do: dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT otrzymanych od C.; dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz C.l, w tym korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach”. Podsumowanie: W związku z otrzymaniem/wypłatą kwot wynikających z opisanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym korekty dochodowości Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do wystawienia na rzecz Spółki jakichkolwiek faktur, w tym dokonania korekt faktur wystawionych uprzednio na rzecz Spółki w związku z dokonanymi na jej rzecz w ciągu danego roku dostawami poduszek powietrznych. Kontrahent nie jest tym samym zobowiązany do dokonania korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach. Tym samym korekta dochodowości związana z realizowaną przez Spółki polityką w zakresie cen transferowych może zostać przez Sp. z o.o. udokumentowana jakimkolwiek innym dokumentem pozostającym poza zakresem regulacji ustawy o VAT, np. notą księgową.

2018
29
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dla sprzedaży Kamienicy 1 i 2 oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na proces inwestycyjny w związku ze spisaniem wydatków przygotowawczych lub późniejszą sprzedażą Kamienicy 1 i 2.

Fragment:

Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Stosownie do art. 91 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy. W myśl art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną: opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi; zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

2018
29
gru

Istota:

Korekta in minus odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu Lokali (wraz z Udziałami) oraz w związku z wydatkami poniesionymi na Wykończenie Lokali.

Fragment:

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy o VAT). Stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W świetle art. 91 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

2018
23
gru

Istota:

Korekta rozliczeń w związku z dzierżawą Obwodów łowieckich.

Fragment:

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji. Wskazać należy, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto, uregulowania art. 29a ustawy mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

2018
9
gru

Istota:

Brak opodatkowania wyrównania rentowności („w górę” lub „w dół”) wynikającego z posiadanego przez Wnioskodawcę uprzedniego porozumienia cenowego.

Fragment:

W rezultacie, korekta dochodowości nie będzie wypłacana lub płacona pod warunkiem określonych zachowań wymaganych od drugiej strony. Nie można więc wskazać określonych działań stanowiących usługę usługobiorcy i usługodawcy ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPP4.4512.82.16.1.PK, który ustalił, że „ (...) otrzymanie dokumentu korygującego dochodowość Spółki za dany okres do poziomu rynkowego, którego przyczyną wystawienia jest konieczność dokonania korekty dochodowości ogółem w oparciu o przesłanki wynikające z przyjętej polityki cen transferowych, nie będzie stanowiła zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, ponieważ wyrównanie do ustalonego poziomu dochodowości (zarówno w górę, jak i w dół) pozostanie bez wpływu na zakres opodatkowania dostarczanych towarów ”. Analogiczna wykładnia analizowanych przepisów ustawy o VAT została zaprezentowana przez organy podatkowe także w następujących interpretacjach przepisów prawa podatkowego: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.34.2017.1.IG; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.41.2017.1.RD; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-3.4512.5.2017.1.JN; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn.

2018
7
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dokonanie korekty rozliczeń VAT Miasta za okres od maja 2014 r. do grudnia 2016 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 Specustawy, nie powoduje zmiany sposobu wykorzystania Infrastruktury będącej przedmiotem wniosku w tym okresie, tj. czy należy uznać, że Infrastruktura w korygowanym okresie była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych zarówno przed dokonaniem przedmiotowej korekty, jak i po tej korekcie, w przypadku inwestycji w zakresie Infrastruktury, realizowanych w okresie od maja 2014 r. do grudnia 2016 r., Miasto – po dokonaniu korekty rozliczeń VAT zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 Specustawy od maja 2014 r. – będzie uprawnione do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych dotychczas faktur VAT dokumentujących wydatki związane z takimi inwestycjami, z uwzględnieniem okresu przewidzianego w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Fragment:

W ramach planowanej korekty, Miasto spełni wszystkie warunki wskazane powyżej. W szczególności, Miasto zamierza złożyć wraz z korektami deklaracji VAT informację, że ww. korekty są związane z Wyrokiem TSUE, a także wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych korektą. Jednocześnie, korekty będą obejmować wszystkie okresy od pierwszego korygowanego przez Miasto okresu i będą uwzględniać rozliczenia VAT wszystkich jednostek budżetowych i Zakładu. W takiej sytuacji Specustawa wprost przewiduje pełną zasadność i skuteczność korekt planowanych przez Miasto. Innymi słowy, Miastu będzie przysługiwało prawo do dokonania w ramach wstecznej korekty odliczenia VAT od wydatków na Infrastrukturę, jeżeli dokona jednocześnie wstecznej korekty, rozliczeń VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, obejmując korektą wszystkie rozliczenia VAT tych jednostek od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostanie złożona korekta deklaracji podatkowej (maj 2014) oraz składając wraz z korektą informację oraz wykaz, przewidziane w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit a i b Specustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie (...)

2018
6
gru

Istota:

 • stawki podatku VAT dla dostaw dokonywanych na rzecz kontrahenta niemieckiego niezarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na dzień ww. dostaw,
 • korekty podatku należnego z 23% na 0% z tytułu ww. dostaw na rzecz kontrahenta niemieckiego w związku z rejestracją wsteczną
 • Fragment:

  Jeżeli więc Wnioskodawca nie dokona korekty podatku należnego w tym przypadku, to dojdzie do podwójnego opodatkowania ww. transakcji. Trzeba też mieć na uwadze, że wprawdzie przepisy ustawy nie wskazują wprost na obowiązek dokonania korekty podatku należnego w sytuacji, gdy nabywca towaru z kraju unijnego po dokonaniu dostawy (w wyniku „ wstecznej ” rejestracji) otrzymał właściwy i ważny numeru identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale powyższe nie oznacza, że wewnątrzwspólnotowa dostawa dokonana w tej sytuacji powinna zostać opodatkowana stawką inną niż stawka 0% (w razie zaistnienia warunków z art. 42 ust. 1 ustawy). Jak stanowi bowiem art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Przepis ten z kolei stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem spełniania przesłanek wymienionych w punkcie 1-3. Skoro więc wszystkie przesłanki z art. 42 ust. 1 ustawy zostały spełnione, to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 0%, a Wnioskodawca ma obowiązek dokonania korekty w tym zakresie.

  2018
  6
  gru

  Istota:

  Zasadność dokonania korekty rocznej z tytułu wydatków na wytworzenie środków trwałych przed oddaniem ich do użytkowania.

  Fragment:

  (...) korektę wieloletnią podatku odliczonego w ramach art. 91, to na korektę dokonywaną w trybie art. 90c później nałoży się korekta z art. 91 ustawy; korekty dokonuje się, co do zasady, w deklaracji za styczeń (pierwszy kwartał) roku następnego; z uwagi na charakter prestruktury możliwe jest, że towar lub usługa, objęte wieloletnimi korektami prestruktury w okresie tej korekty, zostaną sprzedane, a czynność taka będzie w całości opodatkowana (będzie podlegała opodatkowaniu), wówczas trzeba będzie przyjąć, że ten towar bądź ta usługa w całości służą podatnikowi do działalności gospodarczej - stosownie do tego należy dokonać korekty. Korekta będzie rozliczona w deklaracji podatkowej za okres dokonania sprzedaży. Z uwagi na charakter prestruktury, korekty prestruktury w drugą stronę (tzn. z wykorzystania mieszanego na sprzedaż w ogóle niepodlegającą podatkowi) nie są możliwe. W związku z tym, że część Inwestycji została oddana do użytkowania w 2018 r., a część nadal jest kontynuowana, korekta roczna za 2017 r. dokonana w rozliczeniu za styczeń 2018 r. w tym zakresie jest bezzasadna. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  2018
  17
  lis

  Istota:

  W zakresie dokonania korekty deklaracji VAT za czerwiec 2016 r.

  Fragment:

  W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy o VAT). W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy o VAT). W myśl art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Brak obowiązku korekty odliczonego VAT związanego z zaliczką zapłaconą na poczet nabycia lokalu

  Fragment:

  W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym, że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty – art. 91 ust. 4 ustawy. W świetle art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.