Korekta | Interpretacje podatkowe

Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie korekty nienale?nie pobranych owiadczen od abonentów oraz momentu powstania obowi1zku podatkowego z tytu3u zarachowania tych kwot na wynagrodzenie za nowe us3ugi
Fragment:
Jednoczeonie w art. 29 ust. 4a i 4b ustawodawca wskaza3, ?e korekty podstawy opodatkowania dokonuje sie na bie?1co pod warunkiem posiadania, przed up3ywem terminu do z3o?enia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub us3ugi otrzyma3 korekte faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywce towaru lub us3ugi, dla którego wystawiono fakture. 16. Ustawodawca nie uregulowa3 jednak w ?aden sposób momentu korekty b3ednego naliczenia podstawy opodatkowania w przypadku, gdy nienale?nie pobrane kwoty nie s1 dokumentowane fakturami (a w przypadku Spó3ki nie s1 nawet dokumentowane paragonami – gdy? Spó3ka jest zwolniona z tego obowi1zku). 17. Z powy?szego Spó3ka wywodzi, ?e korekta taka powinna bya dokonana poprzez korekte podatku nale?nego w okresie, w którym Spó3ka b3ednie opodatkowa3a kwoty nienale?nego jej abonamentu. Skoro bowiem kwota nienale?nego abonamentu zosta3a – niezgodnie z przepisami – opodatkowana w 2012 roku, to z uwagi na brak szczegó3owych regulacji dotycz1cych skorygowania tej kwoty (takich jak w przypadku korekty faktur) – podatek VAT od nieprawid3owo opodatkowanych w 2012 roku zawy?onych kwot abonamentu powinien bya skorygowany w3aonie wstecz, czyli poprzez korekte deklaracji za 2012 rok.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku dokonania korekty podatku naliczonego w zwi1zku z przeniesieniem w3asnooci lokali u?ytkowych na Gmine w zamian za wygaoniecie zobowi1zan podatkowych.
Fragment:
W przypadku orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, których wartooa pocz1tkowa nie przekracza 15.000 z3 przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, z tym ?e korekty dokonuje sie po zakonczeniu roku, w którym zosta3y oddane do u?ytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje sie w deklaracji podatkowej sk3adanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastepuj1cego po roku podatkowym, za który dokonuje sie korekty, a w przypadku zakonczenia dzia3alnooci gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy). W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nast1pi sprzeda? towarów lub us3ug, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostan1 opodatkowane zgodnie z art. 14, uwa?a sie, ?e te towary lub us3ugi s1 nadal wykorzystywane na potrzeby czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu u tego podatnika, a? do konca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy). Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna bya dokonana jednorazowo w odniesieniu do ca3ego pozosta3ego okresu korekty. Korekty dokonuje sie w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nast1pi3a sprzeda?, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powsta3 obowi1zek podatkowy.
2017
19
sty

Istota:
Korekta podatku
Fragment:
(...) korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu; w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust.1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Natomiast, w myśl art. 90b ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Analiza powołanych powyżej przepisów prawa prowadzi do wniosku, że mają one zastosowanie w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania samochodu (skutkującą koniecznością korekty podatku) a zmianę tę należy rozumieć jako faktyczną zmianę (i rozpoczęcie wykorzystywania samochodu na potrzeby mieszane). Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie ma on obowiązku dokonania korekty VAT na podstawie regulacji art. 90b ustawy. W analizowanej sprawie nie mamy do czynienia ze zmianą sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego, a ze zmianą przeznaczenia zakupionych Części i Akcesoriów nabytych z zamiarem odsprzedaży, a wykorzystanych ostatecznie do naprawy posiadanych pojazdów samochodowych.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie obowiązku korekty podatku
Fragment:
Jednakże korekcie w tym przypadku podlega podatek nieodliczony przy nabyciu, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Ponadto, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy należy dokonać licząc odpowiednio okres 60 miesięcy począwszy od miesiąca października 2016 r., czyli od momentu w którym oddano pojazd do używania jako środek trwały. Użyte w art. 90b ust. 1 sformułowanie „ nabyto ” należy odnosić do sytuacji nabycia przez podatnika pojazdu samochodowego, natomiast sformułowanie „ oddano do używania ” - do sytuacji, w której podatnik wytwarza pojazd samochodowy. W związku z powyższym skoro w stanie faktycznym samochód został kupiony, to okres korekty liczy się od miesiąca nabycia, tj. sierpień 2016 r. jest pierwszym miesiącem korekty. Zatem okres korekty w niniejszym przypadku wyniesie 58 miesięcy. Z uwagi na opis stanu faktycznego i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 90b ust. 1 ustawy w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2016 r., przy czym okres korekty wyniesie 58 miesięcy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2016 r. należy uznać za prawidłowe, natomiast w zakresie wysokości korekty należy uznać za nieprawidłowe.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w drodze korekty na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy, podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Z kolei przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy). Jak mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej z okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy w wyniku dokonanego wniesienia Przedsiębiorstwa do Spółki, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Na mocy art. 91 ust. 3 ustawy – korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W świetle art. 91 ust. 4 ustawy – w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W myśl art. 91 ust. 5 ustawy – w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie korekt wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku korekt WNT brak jest przepisów regulujących zasady/moment dokonywania korekt po stronie nabywcy, w szczególności w przypadku zwrotu towarów. Należy zatem zastosować zasady ogólne stosowane w praktyce. Mianowicie takie korekty ujmuje się w rozliczeniach VAT w zależności od przyczyny korekty. Jeżeli korekta jest spowodowana: błędem, np. niezgodnym ze stanem faktycznym zafakturowaniem dostawy w momencie wystawienia faktury pierwotnej – korektę należy ująć wstecz – w okresie, w którym ujęto transakcję pierwotną; nową okolicznością, nieistniejącą w chwili wystawienia pierwotnej faktury (brak błędu) – korektę ujmuje się na bieżąco – w rozliczeniu za okres otrzymania faktury korygującej. W ocenie Wnioskodawcy, korektę WNT spowodowaną zwrotem towarów należy traktować na analogicznych zasadach. W konsekwencji, korekta WNT spowodowana zwrotem towarów, który stanowi w ocenie Spółki nową okoliczność, zaistniałą po wystawieniu faktury pierwotnej – powinna zostać dokonana na bieżąco – w dacie otrzymania faktury korygującej. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma w tym przypadku znaczenia przyczyna zwrotu, każdorazowo jest to bowiem sytuacja, w której Spółka powzięła decyzję o zwrocie po dokonaniu transakcji pierwotnej, wskutek okoliczności zaistniałych po dokonaniu na jej rzecz dostaw towarów.
2016
29
gru

Istota:
Czy Gmina będzie uprawniona do odliczenia części podatku naliczonego związanego z przedmiotową inwestycją w związku ze zmianą przeznaczenia do czynności opodatkowanych w proporcji do pozostałego okresu korekty zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 177 ze zm.), dalej również jako „ustawy o VAT”?
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Z kolei przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy). Jak mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej z okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2016
29
gru

Istota:
Prawa do pełnego/częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania w trybie korekt deklaracji VAT
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Z kolei przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy w okresie korekty, o której mowa w ust 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy). Jak mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej z okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2016
17
gru

Istota:
Okres rozliczenia faktur korygujacych zmniejszajacych oraz zwiekszajacych faktury pierwotne z odwrotnym obciazeniem.
Fragment:
Majac na uwadze powyzsze w odniesieniu do podanych przez Wnioskodawce w opisie stanu faktycznego przykladow rozliczenia faktur korygujacych nabycie towarow z odwrotnym obciazeniem nalezy stwierdzic, iz w podpunkcie: przyczyna korekty powstala w wyniku nieprawidlowego zafakturowania, tj. na fakturze zamiast ?odwrotnego obciazenia? wskazano stawke podatku VAT 23%, zatem przyczyna korekty istniala juz w momencie wystawienia faktury, tym samym korekty rozliczenia nalezy dokonac w okresie rozliczeniowym, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, przyczyna korekty powstala wskutek pomylki w cenie, tym samym przyczyna istniala juz w momencie wystawienia faktury pierwotnej, korekty rozliczenia nalezy zatem dokonac w okresie rozliczeniowym, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, przyczyna korekty powstala w wyniku zwrotu towaru, zatem powstala po dokonaniu dostawy towaru - korekty rozliczenia nalezy dokonac w okresie rozliczeniowym, w ktorym nastapil zwrot towaru, przyczyna korekty powstala w wyniku udzielonego skonta, zatem powstala po dokonaniu dostawy towaru - korekty rozliczenia nalezy dokonac w okresie rozliczeniowym, w ktorym udzielono skonta, przyczyna korekty powstala w wyniku zmiany ceny jednostkowej/udzielenia rabatu, zatem po dokonaniu dostawy towaru, tym samym korekty rozliczenia nalezy dokonac w okresie rozliczeniowym, w ktorym nastapil zwrot pieniedzy. W podpunkcie e) korekta zostala spowodowana zdarzeniem, ktore wystapilo po dokonaniu dostawy towaru, tj. w wyniku reklamacji, zatem obowiazek podatkowy z tytulu wystawienia faktury korygujacej powstal w rozliczeniu za okres, w ktorym reklamacja zostala rozliczona.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korekta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.