Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

Brak opodatkowania wyrównania rentowności („w górę” lub „w dół”) wynikającego z posiadanego przez Wnioskodawcę uprzedniego porozumienia cenowego.

Fragment:

W rezultacie, korekta dochodowości nie będzie wypłacana lub płacona pod warunkiem określonych zachowań wymaganych od drugiej strony. Nie można więc wskazać określonych działań stanowiących usługę usługobiorcy i usługodawcy ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. 2461-IBPP4.4512.82.16.1.PK, który ustalił, że „ (...) otrzymanie dokumentu korygującego dochodowość Spółki za dany okres do poziomu rynkowego, którego przyczyną wystawienia jest konieczność dokonania korekty dochodowości ogółem w oparciu o przesłanki wynikające z przyjętej polityki cen transferowych, nie będzie stanowiła zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, ponieważ wyrównanie do ustalonego poziomu dochodowości (zarówno w górę, jak i w dół) pozostanie bez wpływu na zakres opodatkowania dostarczanych towarów ”. Analogiczna wykładnia analizowanych przepisów ustawy o VAT została zaprezentowana przez organy podatkowe także w następujących interpretacjach przepisów prawa podatkowego: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 maja 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.34.2017.1.IG; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.41.2017.1.RD; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPP1-3.4512.5.2017.1.JN; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn.

2018
7
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dokonanie korekty rozliczeń VAT Miasta za okres od maja 2014 r. do grudnia 2016 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 Specustawy, nie powoduje zmiany sposobu wykorzystania Infrastruktury będącej przedmiotem wniosku w tym okresie, tj. czy należy uznać, że Infrastruktura w korygowanym okresie była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych zarówno przed dokonaniem przedmiotowej korekty, jak i po tej korekcie, w przypadku inwestycji w zakresie Infrastruktury, realizowanych w okresie od maja 2014 r. do grudnia 2016 r., Miasto – po dokonaniu korekty rozliczeń VAT zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 Specustawy od maja 2014 r. – będzie uprawnione do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych dotychczas faktur VAT dokumentujących wydatki związane z takimi inwestycjami, z uwzględnieniem okresu przewidzianego w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Fragment:

W ramach planowanej korekty, Miasto spełni wszystkie warunki wskazane powyżej. W szczególności, Miasto zamierza złożyć wraz z korektami deklaracji VAT informację, że ww. korekty są związane z Wyrokiem TSUE, a także wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych objętych korektą. Jednocześnie, korekty będą obejmować wszystkie okresy od pierwszego korygowanego przez Miasto okresu i będą uwzględniać rozliczenia VAT wszystkich jednostek budżetowych i Zakładu. W takiej sytuacji Specustawa wprost przewiduje pełną zasadność i skuteczność korekt planowanych przez Miasto. Innymi słowy, Miastu będzie przysługiwało prawo do dokonania w ramach wstecznej korekty odliczenia VAT od wydatków na Infrastrukturę, jeżeli dokona jednocześnie wstecznej korekty, rozliczeń VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, obejmując korektą wszystkie rozliczenia VAT tych jednostek od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostanie złożona korekta deklaracji podatkowej (maj 2014) oraz składając wraz z korektą informację oraz wykaz, przewidziane w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit a i b Specustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie (...)

2018
6
gru

Istota:

 • stawki podatku VAT dla dostaw dokonywanych na rzecz kontrahenta niemieckiego niezarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na dzień ww. dostaw,
 • korekty podatku należnego z 23% na 0% z tytułu ww. dostaw na rzecz kontrahenta niemieckiego w związku z rejestracją wsteczną
 • Fragment:

  Jeżeli więc Wnioskodawca nie dokona korekty podatku należnego w tym przypadku, to dojdzie do podwójnego opodatkowania ww. transakcji. Trzeba też mieć na uwadze, że wprawdzie przepisy ustawy nie wskazują wprost na obowiązek dokonania korekty podatku należnego w sytuacji, gdy nabywca towaru z kraju unijnego po dokonaniu dostawy (w wyniku „ wstecznej ” rejestracji) otrzymał właściwy i ważny numeru identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale powyższe nie oznacza, że wewnątrzwspólnotowa dostawa dokonana w tej sytuacji powinna zostać opodatkowana stawką inną niż stawka 0% (w razie zaistnienia warunków z art. 42 ust. 1 ustawy). Jak stanowi bowiem art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Przepis ten z kolei stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem spełniania przesłanek wymienionych w punkcie 1-3. Skoro więc wszystkie przesłanki z art. 42 ust. 1 ustawy zostały spełnione, to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 0%, a Wnioskodawca ma obowiązek dokonania korekty w tym zakresie.

  2018
  6
  gru

  Istota:

  Zasadność dokonania korekty rocznej z tytułu wydatków na wytworzenie środków trwałych przed oddaniem ich do użytkowania.

  Fragment:

  (...) korektę wieloletnią podatku odliczonego w ramach art. 91, to na korektę dokonywaną w trybie art. 90c później nałoży się korekta z art. 91 ustawy; korekty dokonuje się, co do zasady, w deklaracji za styczeń (pierwszy kwartał) roku następnego; z uwagi na charakter prestruktury możliwe jest, że towar lub usługa, objęte wieloletnimi korektami prestruktury w okresie tej korekty, zostaną sprzedane, a czynność taka będzie w całości opodatkowana (będzie podlegała opodatkowaniu), wówczas trzeba będzie przyjąć, że ten towar bądź ta usługa w całości służą podatnikowi do działalności gospodarczej - stosownie do tego należy dokonać korekty. Korekta będzie rozliczona w deklaracji podatkowej za okres dokonania sprzedaży. Z uwagi na charakter prestruktury, korekty prestruktury w drugą stronę (tzn. z wykorzystania mieszanego na sprzedaż w ogóle niepodlegającą podatkowi) nie są możliwe. W związku z tym, że część Inwestycji została oddana do użytkowania w 2018 r., a część nadal jest kontynuowana, korekta roczna za 2017 r. dokonana w rozliczeniu za styczeń 2018 r. w tym zakresie jest bezzasadna. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  2018
  17
  lis

  Istota:

  W zakresie dokonania korekty deklaracji VAT za czerwiec 2016 r.

  Fragment:

  W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy o VAT). W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy o VAT). W myśl art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Brak obowiązku korekty odliczonego VAT związanego z zaliczką zapłaconą na poczet nabycia lokalu

  Fragment:

  W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym, że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty – art. 91 ust. 4 ustawy. W świetle art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Uznanie zapłaty wekslem własnym za uregulowanie należności w myśl przepisów ustawy o VAT oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

  Fragment:

  Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. (89a ust. 5 ustawy o VAT). Z kolei z treści art. 89b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy o VAT). W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

  2018
  8
  lis

  Istota:

  W zakresie momentu zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy

  Fragment:

  W świetle art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „ FAKTURA KORYGUJĄCA ” albo wyraz „ KOREKTA ”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca w systemie VAT ma zatem taką samą wartość dowodową jak faktura wystawiona pierwotnie. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  2018
  28
  paź

  Istota:

  Korekta odliczonego podatku naliczonego przez spółkę komandytową lub Wnioskodawcę.

  Fragment:

  Jak wynika z ust. 2a wskazanego artykułu, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 91 ust. 3 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W świetle art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  2018
  25
  paź

  Istota:

  Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

  Fragment:

  Analogicznie jeśli spółka dzielona rozpoznała koszty, które zostały skorygowane w dniu podziału lub później, a przyczyną korekty jest oczywista omyłka lub błąd rachunkowy, korekty kosztów powinna dokonać spółka dzielona w okresie rozliczeniowym, w którym rozpoznała koszty. Jeśli spółka dzielona rozpoznała koszty, które zostały skorygowane w dniu podziału lub później np. z uwagi na udzielony rabat, skutki korekty w rozliczeniu podatkowym powinna wykazać (na bieżąco) Spółka Przejmująca. Podsumowując, do ujęcia korekt faktur sprzedażowych/zakupowych zmniejszających albo zwiększających przychody/koszty uzyskania przychodów związane z wydzielaną ZCP, do skorygowania przychodów/kosztów uzyskania przychodów w dniu podziału lub później, w sytuacji, gdy przyczyną korekty będzie/będą: błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka – będzie uprawniony Wnioskodawca, różne przypadki udzielania rabatów – będzie uprawniona Spółka Przejmująca. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie on uprawniony do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych i rozpoznanych zgodnie z przepisami ustawy o CIT przed dniem podziału - jest nieprawidłowe. Stanowisko to nie uwzględnia bowiem przyczyny powstania korekty. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach są one wiążące.