Korekta | Interpretacje podatkowe

Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w ostatniej deklaracji za Spółkę przejętą lub zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w tej deklaracji; korekty podatku naliczonego dotyczącej środków trwałych nabytych w wyniku połączenia Spółek; obowiązku złożenia deklaracji VAT w imieniu każdej ze Spółek; prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółki, a otrzymanych przez Wnioskodawcę po dniu połączenia; ujęcia przez Wnioskodawcę w swoich rozliczeniach VAT faktur korygujących wystawionych na przejmowane Spółki; wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przed przejęciem Spółki oraz ich ujęcia w rozliczeniach VAT dokonywanych przez Wnioskodawcę oraz składania korekt deklaracji VAT za Spółki przejęte.
Fragment:
Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. Na podstawie ww. art. 91 ust. 7 i 7a Ustawy VAT, jeżeli w okresie korekty (5 lub 10 letniej) zmieniłoby się prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wykorzystywanych przez Spółki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w ten sposób, że Spółkom przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego, byłyby one uprawniane do dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z przepisami art. 91 ust. 1 – 3 Ustawy VAT. W takim przypadku Spółki miałyby prawo do dokonania korekty in plus, zwiększającej kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku połączeniem Wnioskodawcy ze Spółkami i przejęciem całego ich majątku – w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w odniesieniu do których trwa jeszcze okres korekty – będzie on miał prawo i obowiązek kontynuować omówione wyżej zasady dotyczące korekty podatku naliczonego. Wnioskodawca stanie się bowiem sukcesorem Spółek w zakresie ich praw i obowiązków podatkowych. Zagadnienie sukcesji podatkowej uregulowane zostało w przepisach Ordynacji podatkowej.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania zakładanego poziomu dochodowości na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji.
Fragment:
Zgodnie z przyjętym założeniem, rozliczenia wynikające z ustalonego poziomu dochodowości są dokumentowane w drodze dokumentu księgowego wystawianego przez danego Dostawcę zatytułowanego invoice (lub credit note) i zawierającego jedną pozycję - korektę dochodowości, której wartość zależy od poziomu dochodowości osiągniętego przez Spółkę z działalności w ramach HPL w danym okresie. Wskazać przy tym należy, że kwoty korekty dochodowości nie odnoszą się bezpośrednio do cen sprzedawanych towarów lecz wyłączną referencją do dokonanej korekty będzie odwołanie się do całościowego wyniku Spółki w danym okresie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy korekta wzajemnych rozliczeń, polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości oddziału HPL dokonywana w oparciu o otrzymany przez Spółkę dokument korygujący, stanowi zdarzenie mające wpływ na rozliczenie podatku VAT, w szczególności do rozliczeń VAT Spółki z tytułu transakcji importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Spółki, korekta wzajemnych rozliczeń polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości dokonywana w oparciu o otrzymany przez Spółkę dokument korygujący, stanowi zdarzenie nie mające wpływu na rozliczenie podatku VAT, w szczególności do podatku naliczonego z tytułu transakcji importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
2017
18
lut

Istota:
Korygowanie cen transakcyjnych w okresach półrocznych przez Wnioskodawcę oraz możliwości dokonania jednorazowej korekty.
Fragment:
Czy w wypadku korygowania cen transakcyjnych w okresach półrocznych niezbędne byłoby odniesienie tej korekty do pierwotnych zdarzeń gospodarczych (pierwotnych faktur) i dokonanie korekty deklaracji VAT złożonych w tym okresie, czy można byłoby rozliczyć bieżąco taką półroczną korektę w dacie otrzymania faktury korygującej? Czy dokonywanie korekt cen transakcyjnych możliwe by było wyłącznie w drodze korekty każdej faktury wystawionej/otrzymanej w danym korygowanym okresie rozliczeniowym, czy możliwa by była jednorazowa korekta za cały korygowany okres w drodze jednej faktury VAT odnoszącej się do stosownej umowy zawartej między stronami w tej sprawie? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. W wypadku korygowania cen transakcyjnych w okresach półrocznych nie trzeba tej korekty odnosić do pierwotnych zdarzeń gospodarczych (pierwotnych faktur za dostarczony towar) i dokonywać stosownych korekt deklaracji VAT za miesiąc, w którym towar którego korekta dotyczy został dostarczony do Wnioskodawcy i można będzie taką korektę rozliczyć jednorazowo w dacie otrzymania takiej faktury korygującej. Ad. 2. Możliwa byłaby korekta jednorazowa (jedną fakturą VAT) za cały korygowany półroczny okres, bez potrzeby korekty każdej otrzymanej w korygowanym okresie faktury, byleby korekta dokonana była w oparciu o zawartą umowę pomiędzy stronami i usprawiedliwiona stosownymi wyliczeniami sprzedawcy w zakresie podstaw do korekty cen transakcyjnych za dany okres.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania jednorazowej korekty podatku VAT w przypadku poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę i przystosowanie nowej siedziby Wnioskodawcy, prawa do zastosowania jednorazowej korekty w przypadku aportu środków trwałych i WNiP o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, prawa do zastosowania jednorazowej korekty podatku VAT składników masy majątkowej będącej przedmiotem aportu innych niż środki trwałe i WniP oraz prawa do zastosowania jednorazowej korekty podatku VAT w przypadku aportu składników masy majątkowej o wartości początkowej mniejszej niż 15.000 zł.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy. W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).
2017
10
lut

Istota:
Korekta podatku naliczonego.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy – art. 91 ust. 3 ustawy. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (art. 91 ust. 4 ustawy). Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy). Stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).
2017
7
lut

Istota:
Rozpoczęcie użytkowania lokalu mieszkalnego jako tymczasowego magazynu na materiały będzie stanowiło jego pierwsze zasiedlenie w myśl art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT gdyż lokal ten zostanie wykorzystany do celów prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W momencie sprzedaży lokalu po dwóch latach od rozpoczęcia użytkowania go jako tymczasowy magazyn na materiały, tj. sytuacji gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż lokalu zwolniona od podatku VAT, na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać jednorazowej korekty w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty
Fragment:
Korekty tej Wnioskodawca będzie dokonywał w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sprzedaży lokalu po dwóch latach od rozpoczęcia użytkowania go jako tymczasowy magazyn co oznacza, że w okresie przed sprzedażą lokal ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (Wnioskodawca wskazał, że główna działalność opodatkowana jest stawką 8% i 23%) zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonywać korekt za ten okres wykorzystywania lokalu mieszkalnego jako tymczasowy magazyn. Natomiast w momencie sprzedaży lokalu po dwóch latach od rozpoczęcia użytkowania go jako tymczasowy magazyn, tj. sytuacji gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż lokalu zwolniona od podatku VAT, na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać jednorazowej korekty w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty, w deklaracji podatkowej za okres w którym nastąpi sprzedaż. W momencie sprzedaży, w celu dokonania korekty Wnioskodawca będzie zatem obowiązany przyjąć, że dalsze wykorzystanie tego lokalu jest do czynności zwolnionych od podatku i będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego do końca dziesięcioletniego okresu korekty. Nie można przyjąć za Wnioskodawcą, że przedmiotowy lokal mieszkalny ma charakter towaru handlowego wobec faktu, że Wnioskodawca używał go na potrzeby swojej działalności handlowej.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie terminu rozliczenia korekt dotyczących importu usług.
Fragment:
Te okoliczności stanowią przesłanki przemawiające za bieżącym ujęciem korekty - zgodnym z datą faktury dokumentującej korektę Wynagrodzenia. Spółka pragnie zaznaczyć, że korekta Wynagrodzenia może być zarówno dodatnia jak i ujemna. „ Kierunek ” korekty zależny jest od ostatecznej kalkulacji Wynagrodzenia zgodnej z mechanizmem będącej przedmiotem obecnego postępowania dotyczącego ustalania cen transferowych, wyników osiągniętych przez Spółkę w wyniku wspólnych działań, a w pewnym stopniu od innych czynników, częściowo niezależnych od stron Umowy (np. wspomnianych wcześniej wahań koniunkturalnych, cen surowców, itp.). Tym niemniej, zdaniem Spółki „ kierunek ” korekty Wynagrodzenia pozostawać będzie bez wpływu na moment jej rozliczenia dla potrzeb VAT. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki odnośnie bieżącego ujęcia korekty Wynagrodzenia w odniesieniu do korekty zmniejszającej oraz zwiększającej zaprezentowane zostało odrębnie poniżej: Korekta in minus Zgodnie z art. 29 ust. 4, 4a i 4b Ustawy o VAT podstawę opodatkowania pomniejszają w szczególności kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur. Zasadniczo prawo do dokonania korekty zmniejszającej warunkowane jest posiadaniem przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
2017
31
sty

Istota:
P3atnik - korekta informacji PIT-11 i korekta deklaracji PIT-4R
Fragment:
(...) korekt deklaracji PIT-4R za lata, w których powsta3 po stronie pracowników oraz by3ych pracowników Spó3ki przychód z tytu3u Deputatów? Przedmiot niniejszej interpretacji dotyczy obowi1zków p3atnika zwi1zanych z dokonaniem korekty informacji PIT-11 oraz dokonaniem korekty deklaracji PIT-4R (pytanie Nr 5 i 6). W pozosta3ym zakresie zostan1 wydane odrebne rozstrzygniecia. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 5) W ocenie Spó3ki, w analizowanym stanie faktycznym nie bedzie na niej ci1?y3 obowi1zek dokonania korekt informacji PIT-11 za lata, w których powsta3 po stronie pracowników oraz by3ych pracowników Spó3ki przychód z tytu3u owiadczen w postaci Deputatów. Ad. 6) W ocenie Spó3ki, w analizowanym stanie faktycznym bedzie na niej ci1?y3 obowi1zek dokonania korekt deklaracji PIT-4R za lata, w których powsta3 po stronie pracowników oraz by3ych pracowników Spó3ki przychód z tytu3u owiadczen w postaci Deputatów. Uzasadnienie stanowiska Spó3ki Ad. 5) W ocenie Spó3ki, w analizowanym stanie faktycznym, Spó3ka nie bedzie zobowi1zana do z3o?enia korekt informacji P1T-11 za lata, w których powsta3 po stronie pracowników (by3ych pracowników) Spó3ki przychód z tytu3u otrzymanych owiadczen rzeczowych w postaci Deputatów.
2017
27
sty

Istota:
Obowi1zek dokonania korekty podatku naliczonego zwi1zanego z modernizacj1 budynku administracyjno-biurowego.
Fragment:
W przypadku orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych, których wartooa pocz1tkowa nie przekracza 15.000 z3, przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, z tym ?e korekty dokonuje sie po zakonczeniu roku, w którym zosta3y oddane do u?ytkowania. Z kolei przepis art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, ?e korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje sie w deklaracji podatkowej sk3adanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastepuj1cego po roku podatkowym, za który dokonuje sie korekty, a w przypadku zakonczenia dzia3alnooci gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nast1pi sprzeda? towarów lub us3ug, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostan1 opodatkowane zgodnie z art. 14, uwa?a sie, ?e te towary lub us3ugi s1 nadal wykorzystywane na potrzeby czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu u tego podatnika, a? do konca okresu korekty – art. 91 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna bya dokonana jednorazowo w odniesieniu do ca3ego pozosta3ego okresu korekty. Korekty dokonuje sie w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nast1pi3a sprzeda?, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powsta3 obowi1zek podatkowy.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korekta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.