Korekta | Interpretacje podatkowe

Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zastosowanie kursu waluty obcej
Fragment:
W takiej sytuacji w ocenie Wnioskodawcy, należy uzależnić moment korekty zmniejszającej podatek należny od przyczyny korekty. Zgodnie z akceptowanym przez organy podatkowe stanowiskiem, sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę dokumentów korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie, bądź obniżenie podstawy opodatkowania i korektę podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia takiej faktury, bądź noty (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 6 kwietnia 2016 r, nr IPPP2/4512-190/16-2/AO). I tak, w sytuacji gdy korekta spowodowana jest przyczyną powstałą po zrealizowaniu transakcji powinna ona zostać rozliczona na bieżąco, tj. za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uzasadniający taką korektę. W opisanym stanie faktycznym, otrzymanie Not korygujących przez Spółkę związane jest z rozliczanymi przez Spółkę transakcjami WNT. Nie wiąże się z usługami wykonywanymi przez Spółkę na rzecz Kontrahenta. Na moment rozliczania zakupów, Spółka nie miała możliwości przewidzenia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania korekty, bowiem uzyskanie premii pieniężnej zależne było wyłącznie od osiągnięcia określonego w Porozumieniu poziomu sprzedaży towarów dostarczonych przez Kontrahenta.
2016
5
gru

Istota:
Brak opodatkowania darowizny maszyny oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa powyżej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (ust. 3). W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (ust. 4). W takim przypadku korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (ust. 5). Jak stanowi natomiast art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, (...)
2016
3
gru

Istota:
Czy kwota nieuregulowanych należności z tytułu wystawionych w 2013 r. faktur jest wierzytelnością nieściągalną, dla której można dokonać odpisu aktualizującego i zaliczyć te odpisy w koszty uzyskania przychodu?
Czy może dla pomniejszenia przychodu o kwotę tej należności (niezapłaconej), którą sąd w wyroku uznał za nienależną, Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą i skorygować przychód?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli przed 1 stycznia 2016 r., podatnik uzyskał przychód podatkowy, a po tej dacie wystawi dokument stanowiący podstawę do korekty tego przychodu, korekty tej powinien dokonać zgodnie z nowymi przepisami. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty przychodów w miesiącu, w którym wystawią fakturę korygującą. Korekta przychodów polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów. Nowe zasady korekty mają zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Natomiast w sytuacji, w której korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „ wstecz ” (ex tunc). Opisane powyżej zasady mają – co do zasady – zastosowanie do korekty przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2016 r. Jednakże na podstawie przepisu przejściowego ustawy nowelizującej, nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty przychodów uzyskanych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu. W treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlano-remontowych, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W dniu 31 maja 2013 r. Wnioskodawca zawarł umowę z inną firmą budowlaną, na wykonanie robót jako podwykonawca.
2016
2
gru

Istota:
Czy w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanem prawnym, Spółka dokona stosownych korekt przychodów na bieżąco na podstawie wystawionych not księgowych/faktur korygujących, to wówczas dla celów rozliczenia CIT powinna zastosować do przeliczenia waluty obcej na złotówki kurs EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/noty korygującej?
Fragment:
Zdaniem Spółki, do ustalenia właściwego kursu do korekty osiągniętego przychodu, staje się wprowadzony do Ustawy CIT dnia 1 stycznia 2016 r. art. 12 ust. 3j mówiący, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Według Wnioskodawcy, art. 12 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3j Ustawy CIT, nie mogą być traktowane oddzielnie i mają ze sobą ścisły związek. Jak wspomniano już wyżej korekta przychodu dokonywana przez Spółkę wynikała będzie z postanowień umownych, przyjętej polityki cen transferowych oraz regulacji wynikających z Ustawy CIT, dotyczących konieczności zachowania rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. Korekta dochodowości nie będzie w żadnym przypadku spowodowana jakimkolwiek błędem rachunkowym lub też inną pomyłką, na którą Wnioskodawca mógł mieć wpływ. Jedynymi czynnikami wpływającymi na wysokość korekty będą: niestabilna sytuacja na rynku motoryzacyjnym powodująca różnice pomiędzy (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie korekty podatku VAT wynikającej z art. 90, art. 90a i art. 91 ustawy o VAT, jeśli przez okres 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym lokal został przekazany w użytkowanie, nadal będzie w użytkowaniu przez operatora hotelowego, zwrotu podatku VAT z faktury zakupu lokalu
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. W myśl art. 91 ust. 3 ustawy o VAT korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Stosownie do art. 91 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Jak stanowi art. 91 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości i sposobu dokonania korekty zeznań rocznych za lata 2010-2014
Fragment:
Stosownie do art. 81b § 2 o.p., korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. W myśl art. 3 pkt 5 o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje (winno być: zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje), do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji oraz z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korektę zeznania podatkowego należy składać wyłącznie na odpowiednich formularzach, tj. obowiązujących przy rozliczaniu podatku za dany rok. Podkreślić należy, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikające z Ordynacji podatkowej.
2016
29
lis

Istota:
Dokumentowanie korekt poziomu dochodowości
Fragment:
Kwota dokonywanej korekty cen transferowych, niezależnie od jej charakteru zmniejszającego lub też zwiększającego, nie odnosi się w żaden sposób do którejkolwiek z dostaw dokonywanych w trakcie roku przez Spółkę, a co za tym idzie wystawiona zbiorcza korekta nie może zostać przypisana do żadnej z wystawionych w tym okresie faktur. Na wysokość korekty nie mają zatem wpływu poszczególne pozycje wykazane na fakturach ani też zastosowane ceny, a jedynie czynniki opisane w etapie II, na które Wykonawca nie miał wpływu oraz których zaistnienia nie mógł przewidzieć, a które miały bezpośredni wpływ na osiągnięty poziom dochodowości rozumiany jako dochód całkowity (będący skutkiem wszystkich transakcji zawieranych z OGG w ciągu roku), który na koniec roku musi zostać skorygowany w celu zachowania zasady arm’s length. Wątpliwości Spółki dotyczą etapu II tj. opodatkowania korekty wzajemnych rozliczeń polegającej na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości na sprzedaży produktów i dokumentowania corocznych korekt cen transferowych. Na tle powołanych przepisów należy ustalić czy korekta wzajemnych rozliczeń (korekta cen transferowych) będzie miała wpływ na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, tj. czy zachodzi powiązanie pomiędzy wyrównaniem dochodowości a kwotą należną za konkretne zakupione towary.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie obowiązku dokonania korekt podatku naliczonego związanego z aportem przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej
Fragment:
(...) korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o której mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego, konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego oraz rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT.
Fragment:
W związku z tym, Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu lokalu z uwzględnieniem okresu korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, licząc od roku, w którym lokal został oddany do użytkowania. Korekty należy dokonać jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi sprzedaż lokalu, zgodnie z art. 91 ust. 4 i 5 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Upadła rozpoczęła użytkowanie nieruchomości w 2008 roku. Zatem okres korekty obejmuje lata 2008-2017. Zatem z uwagi na fakt, iż zbycie nieruchomości nastąpi w 2016 lub w 2017 roku, korekty należy dokonać w wysokości: jeśli sprzedaż nastąpi w 2016 r. – 2/10 kwoty podatku naliczonego, jeśli sprzedaż nastąpi w 2017 r. – 1/10 kwoty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi sprzedaż w myśl art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT. Należy również zaznaczyć, że każde ulepszenie dokonane przez Wnioskodawcę przekraczające 15.000 zł podlega rocznym korektom podatku naliczonego w przypadku sprzedaży. W związku z powyższym, obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z ww. nakładami powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem 10 - letniego okresu, licząc od roku, w którym nakłady zostały oddane do użytkowania.
2016
28
lis

Istota:
Termin korekty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz korekta podatku naliczonego od zakupów krajowych po otrzymaniu rabatu/premii pieniężnej za realizację określonego obrotu.
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 października 2014 r., nr ILPP4/443-336/14-2/BA , który uznał, że sposób rozliczenia korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zależy od okoliczności, jakie miały wpływ na sporządzenie tej korekty. Jeżeli korekta jest wystawiona w związku z uznaniem reklamacji czy obniżeniem ceny związanej z udzieleniem rabatu, to powinna być rozliczona w miesiącu otrzymania tej korekty. Natomiast jeśli korekta wystawiana jest w związku ze zwrotem towaru, to powinna być rozliczona w miesiącu dokonania tego zwrotu. Z kolei w sytuacji, gdy korektę wystawiono z powodu błędów ilościowych w dostawie, należy ją rozliczyć w miesiącu rozliczenia pierwotnej transakcji. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy korektę wystawiono z powodu błędnej ceny wykazanej w fakturze pierwotnej. Ponieważ opisane bonusy mają charakter obniżenia ceny, Spółka rozlicza korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu otrzymania dokumentu potwierdzającego tę obniżkę ceny (Gutschriftu/noty uznaniowej). Przepisy ustawy o VAT nie precyzują również, jaki kurs należy stosować do przeliczenia kwot wykazywanych w walucie obcej na fakturach korygujących. Zazwyczaj uznaje się, że należy tu przyjąć kurs, jaki zastosowano do przeliczenia faktury pierwotnej.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązek dokonania korekty podatku VAT.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy – art. 91 ust. 3 ustawy. Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).
2016
28
lis

Istota:
Brak obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego w związku otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości.
Fragment:
Kwota korekty dochodowości (niezależnie czy prowadzi do obniżenia, czy do podwyższenia dochodowości Spółki w danym okresie) nie ma zatem przełożenia na kwoty należne z tytułu sprzedaży towarów dokumentowane poszczególnymi fakturami VAT wystawianymi przez C. GMBH, w szczególności nie stanowi korekty ich ceny. Przyjęty mechanizm zakłada wyrównanie dochodowości, a nie korektę w górę lub dół cen zakupów. Wynika to z natury przyjętego mechanizmu - korekta cen zakupu nie dałaby oczekiwanego efektu, ponieważ nie wszystkie zakupione w danym okresie towary zostają w tym samym okresie sprzedane. Tym samym taki mechanizm nie dałby oczekiwanego efektu w postaci obniżenia dochodowości (korekta dochodowości byłaby częściowa, ponieważ część zmiany cen dotyczyłaby towarów na magazynie). Nie jest to intencją stron, które chcą, aby ustalona kwota dotyczyła wyłącznie kosztu własnego sprzedaży w danym okresie (i to niezależnie od tego kiedy dane towary zostały zakupione przez C., za ile, czy ich ceny były wcześniej rabatowane przez C. GMBH, czy nie itp.). Powyższe intencje mają przełożenie na sposób dokumentowania korekty dochodowości, która nie odwołuje się do konkretnych faktur zakupowych, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi oraz budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowni (infrastruktura).
Fragment:
W związku z faktem, że przedmiotowa infrastruktura, zdaniem Gminy, stanowi nieruchomość, korekta podatku naliczonego powinna być dokonana w ciągu 10 kolejnych lat licząc od roku, w którym infrastruktura została oddana do użytkowania. W związku z powyższym, zdaniem Miasta, w przypadku, w którym protokół odbioru inwestycji miał miejsce w 2010 r., a także mając na uwadze konieczność zastosowania 10-letniej korekty, jest uprawnione do odliczenia podatku naliczonego w 5/10 części. Może dokonać bowiem korekty podatku naliczonego związanego z budową infrastruktury sanitarnej w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym nieruchomość ta będzie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, licząc do końca 10-letniego okresu korekty. Przedmiotowej korekty Miasto winno dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Miasto rozlicza się miesięcznie, zatem winno dokonać korekty w deklaracji za miesiąc styczeń roku następującego po roku, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2016
26
lis

Istota:
1) Czy od wydatków opisanych w punktach 1-2 stanu przyszłego przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego bez konieczności korekty podatku naliczonego w trybie określonym przepisami Rozdział 2 Dział IX ustawy VAT?
2) Czy w przypadku wydatków opisanych w punktach 3-4 stanu przyszłego korekty VAT od wydatków poniesionych na inwestycję powinna mieć zastosowanie korekta jednorazowa - w miesiącu zmiany przeznaczenia tej inwestycji (art. 91 ust. 7d ustawy o VAT) czy korekta wieloletnia ( 91 ust. 7a u VAT)?
3) Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą przeznaczenia części nieruchomości na podstawie opisanego w stanie przyszłym klucza alokacji opartego na powierzchni poszczególnych pomieszczeń służącym odpowiednio działalności opodatkowanej oraz mieszanej w stosunku do powierzchni całego budynku?
4) Czy Wnioskodawca będzie miał prawo odliczania podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych (których nie można przyporządkować do poszczególnych pomieszczeń bez stosowania odpowiedniego klucza alokacji) na podstawie opisanego w stanie przyszłym klucza alokacji opartego na powierzchni poszczególnych pomieszczeń służącym odpowiednio działalności opodatkowanej oraz mieszanej w stosunku do powierzchni całego budynku?
Fragment:
(...) korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. Mając na uwadze powyższe, wydatki inwestycyjne poniesione na usługi wykonane w latach 2012-2015 oraz towary (wyposażenie) oddane do użytkowania w 2015 r. (niestanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł i środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) – o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł ¬ oddane do użytkowania w 2015 r., to jak słusznie Wnioskodawca zauważył - ze względu na fakt, iż planowana zmiana przeznaczania nastąpi w roku następującym po roku, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7c. W odniesieniu wydatków inwestycyjnych opisanych w pkt 3 i 4 zdarzenia stwierdzić należy, że korekty należy dokonać zgodnie z przepisami treści art. 91 ust. 7a. Okresy korekty zgodnie z przepisami dla : środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, innych niż nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów – 5 lat nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – 10 lat licząc od roku , w którym zostały oddane do użytkowania.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korekta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.