Korekta | Interpretacje podatkowe

Korekta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korekta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób w zakresie momentu ujęcia rocznej korekty dochodowości.
Fragment:
Natomiast ust. 3l tego artykułu wprowadza zastrzeżenie, że przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. (art. 13 ustawy nowelizującej). Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Tym samym w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty przychodów „ na bieżąco ”, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wystawią fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Korekta przychodów polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym. Nowe zasady korygowania przychodów mają zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Natomiast w sytuacji, w której korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „ wstecz ”.
2016
14
sie

Istota:
Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku VAT.
Fragment:
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy. W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).
2016
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania rocznej korekty dochodowości oraz jej udokumentowania.
Fragment:
Należy więc ustalić, czy roczna korekta dochodowości stanowi dostawę towaru czy świadczenie usług. Wyrównanie dochodowości wyliczone jest na podstawie rocznych kosztów i przychodów i nie stanowi zmiany/korekty ceny sprzedanych wcześniej towarów, nie jest więc czynnością związaną z konkretną dostawą towarów; nie stanowi więc zdarzenia mającego wpływ na wysokość uprzednio naliczonego podatku wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez A dla B. Korekta dochodowości nie stanowi więc dostawy towarów. Korekta dochodowości nie stanowi również usługi. Przesłanką dla uznania danego działania, powstrzymania się od działania bądź tolerowania czynności lub sytuacji za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest łącznie spełnienie następujących warunków: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Wobec tego, dane czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykonaniem czynności a otrzymanym świadczeniem wzajemnym w ten sposób, że otrzymane kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego i są wypłacane w konsekwencji wykonania świadczenia lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.
2016
2
sie

Istota:
Możliwość skorygowania podatku VAT należnego, zawartego w wystawionych fakturach na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT
Fragment:
(...) korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy). Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. Stosownie do art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.
2016
24
lip

Istota:
Obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 89b ustawy.
Fragment:
Z kolei, w świetle art. 89b ust. 1 ustawy – w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności, o czym stanowi art. 89b ust. la ustawy. Jak wynika z zapisu art. 89b ust. 2 ustawy, w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. la stosuje się odpowiednio. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2 ustawy) Stosownie do art. 89b ust. 4 ustawy, w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1.
2016
24
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku darowizny na rzecz syna zabudowanych nieruchomości oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na ich remont.
Fragment:
(...) korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. Według ust. 7b ww. artykułu, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c. Stosownie do ust. 7c tego artykułu, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. (...)
2016
24
lip

Istota:
W zakresie korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 ustawy
Fragment:
Sp. z o.o. korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności na podstawie art. 89a ustawy o VAT, Wnioskodawczyni dokonała złożenia korekt podatku VAT-7 za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2012, kwota skorygowanego przez Wnioskodawczynię podatku to 5.625,71. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym, a następnie egzekucją komorniczą cały dług wraz z należnym podatkiem został spłacony, a postępowanie komornicze umorzone. Na dzień dzisiejszy podatek VAT został zapłacony podwójnie poprzez złożenie korekt oraz spłacenie długu. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą korekty VAT za spłacone długi. W konsekwencji w sytuacji uregulowania należności poprzez spłacenie długu po dokonaniu korekty, Wnioskodawczyni ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy. Zatem, z uwagi na powołane przepisy prawa Wnioskodawczyni ma prawo odzyskania podwójnie zapłaconego podatku VAT poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej w trybie art. 81 Ordynacji podatkowej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
14
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma możliwość odzyskania niesłusznie potrąconego podatku za lata 2008-2009?
Fragment:
Do zwrotu niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu pozostaje podatek potrącany w Polsce przez Bank P. za lata 2008 i 2009 wraz z odsetkami, jednakże Bank P. za te lata korekty nie sporządził. Kwoty zaliczek pobrane przez Bank P. za 2008 i 2009 r. Wnioskodawczyni wykazała w złożonym w Urzędzie Skarbowym PIT-36. Na podstawie opisu stanu faktycznego oraz zacytowanych wyżej przepisów Ordynacji podatkowej, należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni miała prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie za lata 2010-2015 wraz z korektami zeznań rocznych za te lata. Brak jest natomiast podstawy do złożenia korekty i wniosku o stwierdzenie nadpłaty za lata 2008-2009. Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2008 przedawniło się bowiem z dniem 31 grudnia 2014 r., a za rok 2009 – z dniem 31 grudnia 2015 r. Skoro tak, to przedawniło się również prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za te lata. Z powyższym rozważań wynika, iż Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2008-2009, gdyż upłynął ustawowy termin przewidziany na złożenie tych korekt wraz z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
13
lip

Istota:
Brak obowiązku dokonania centralizacji rozliczeń VAT w ramach korekty rozliczeń za okresy rozliczeniowe nieobjęte przedawnieniem.
Fragment:
Treść projektu ustawy potwierdza więc, iż w przypadku gdy dokonywana korekta deklaracji VAT-7 nie ma związku z wyrokiem TSUE - jednostka samorządu terytorialnego nie jest zobowiązana do przeprowadzania centralizacji w odniesieniu do przeszłych rozliczeń, tzn. w ramach rzeczonej korekty nie jest zobowiązana do wykazywania obrotów osiągniętych przez znajdujące się w jej strukturze jednostki budżetowe i/albo zakłady budżetowe. Niemniej jednak warunkiem koniecznym dla skuteczności takiej korekty jest złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach dokonywanej korekty deklaracji oraz pisemnego oświadczenia, że owa korekta nie jest składana w konsekwencji wyroku TSUE. Natomiast w sytuacji, gdy korekta rozliczeń zawartych w deklaracji jest konsekwencją wyroku TSUE konieczna jest „ wsteczna ” centralizacja rozliczeń dokonana na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy. Jak zostało wskazane w opisie sprawy - w ramach planowanej korekty Powiat nie ma zamiaru dokonywać odliczeń uprzednio nieodliczonego podatku naliczonego w oparciu o wnioski płynące z Wyroku TSUE. Planowana korekta deklaracji VAT-7 będzie wynikała z odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z: funkcjonowaniem Powiatu, zaliczanych do tzw. wydatków ogólnych, dokonywaną przez Powiat opodatkowaną VAT (niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania) sprzedażą nieruchomości, nabyciem tzw. mediów, których kosztami Powiat następnie obciąża w szczególności najemców/dzierżawców lokali użytkowych, dokonywaną przez Powiat likwidacją pojazdów usuwanych z dróg.
2016
24
cze

Istota:
Tryb dokonania korekty rozliczenia podatkowego w związku z niezastosowaniem tzw. odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w sytuacjach opisanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT następuje w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca towaru otrzymał fakturę korygującą. W pozostałych przypadkach przyjmuje się w praktyce, że moment ujęcia faktury korygującej uzależniony jest od przyczyny dokonanej korekty. Jeśli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, to uznaje się, że powinna ona zostać rozliczona w okresie, w którym została wykazana pierwotna faktura. Jeśli zaś korekta wynika ze zdarzeń zaistniałych już po dokonaniu sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w momencie korekty oraz w deklaracji VAT-7 za bieżący okres rozliczeniowy. W przypadku Wnioskodawcy mamy do czynienia z pierwszą sytuacją, w której korekta wynika ze zdarzeń już zaistniałych w chwili wystawienia faktury pierwotnej, ponieważ sprzedawca nie zastosował się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o VAT. W świetle przedstawionych regulacji w zakresie dokonywania korekt swoje stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej „ Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT ”.
2016
24
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korekta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.