Korea | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Korea. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
wrz

Istota:

Czy wartość wniesionej aportem do Spółki linii technologicznej, będzie stanowić dla tego podmiotu przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółka Y Korea nie jest zarówno w Polsce, jak i w żadnym innym kraju UE zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług. Przedmiotowa linia technologiczna została zaimportowana na terytorium Polski przez Spółkę w maju 2017 r. Import powyższej linii technologicznej został udokumentowany dwoma dokumentami SAD, na których jako odbiorca w polu 8 widnieje Spółka. Dokumenty SAD zostały sporządzone m.in. w oparciu o dwie faktury „ commercial invoice ” wystawione przez spółkę Y Korea na rzecz Spółki dokumentujące przedmiotową linię technologiczną do malowania karoserii. Podatek naliczony VAT z przedmiotowych dokumentów SAD został rozliczony przez Spółkę, na zasadzie art. 33a ustawy o VAT. Obecnie planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych udziałów oraz objęcie wszystkich nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez Y Korea. Na pokrycie wkładów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie wniesiona przez Y Korea przedmiotowa linia technologiczna do malowania elementów karoserii samochodowych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy wartość (...)

2017
16
wrz

Istota:

Czy objęcie przez Y Korea udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy będzie skutkowało dla tej spółki powstaniem przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od którego Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku „u źródła”, zgodnie z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych udziałów oraz objęcie wszystkich nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez Y Korea. Na pokrycie wkładów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie wniesiona przez Y Korea przedmiotowa linia technologiczna do malowania elementów karoserii samochodowych. Odnosząc przedstawiony powyżej opis do cytowanych przepisów stwierdzić należy, że objęcie przez Y Korea udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Wnioskodawcy nie będzie skutkowało obowiązkiem poboru przez Wnioskodawcę podatku u źródła, bowiem czynność ta nie mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o pdop. Jednocześnie, wskazać należy, że powołane przez Wnioskodawcę przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 12 ust. 1b pkt 2, art. 15 ust. 1j oraz art. 15 ust. 1o ustawy o pdop, nie będą miały w niniejszej sprawie zastosowania. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego przez Y Korea w związku z objęciem przez ten podmiot udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy w zamian za wkład niepieniężny w formie linii technologicznej należy uznać za prawidłowe. Nadmienić należy że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-5 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

2012
11
lut

Istota:

Czy należy naliczyć i odprowadzić od przychodu podatek od osób fizycznych?

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę cywilno-prawną na świadczenie usług artystycznych z osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Korei. Osoba ta przedstawiła Zainteresowanemu certyfikat rezydencji podatkowej w Korei. W tak przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że dochody artysty mającego miejsce zamieszkania w Korei, podlegają w świetle Konwencji polsko-koreańskiej opodatkowaniu w Polsce. Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

2011
1
sie

Istota:

VAT - w zakresie ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonała w miesiącu maj 2009r., zakupu w Korei towarów handlowych udokumentowanych wystawioną przez kontrahenta koreańskiego dnia 07 maja 2009r. fakturą handlową. Następnie, przy udziale firmy spedycyjnej, dokonała transportu zakupionych towarów do Hamburga, gdzie za pośrednictwem ustanowionego przez siebie przedstawiciela celnego (zarejestrowanego w Niemczech) dokonała dnia 11 czerwca 2009r. odprawy celnej w wyniku której został ustalony wymiar należnego cła oraz nadany status, dopuszczający do obrotu na terytorium Unii Europejskiej zgłoszonego towaru z jednoczesnym zwolnieniem z podatku VAT. Po przyznaniu w Niemczech, sprowadzanym z Korei towarom handlowym prawa do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej za pośrednictwem tego samego spedytora przedmiotowy towar został przemieszczony dnia 15 czerwca 2009 roku na terytorium Polski. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku przemieszczenia towarów z Hamburga do Polski, zaimportowanych na terytorium UE przez podatnika polskiego podatku od towarów i usług, zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, objętych ostateczną odprawą celną w Hamburgu, wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy o VAT...

2011
1
cze

Istota:

CIT - w zakresie art. 11 Konwencji z dnia 21 czerwca 1991 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Fragment:

Na mocy art. 11 ust.3 lit. b odsetki powstające Polsce w związku z pożyczkami lub kredytami udzielonymi lub gwarantowanymi w przypadku Polski – przez Bank X w W, w przypadku Korei – przez Bank Korea XY i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Korei będą podlegać opodatkowaniu tylko w Korei. Analiza postanowień art. 11 ust. 1, 2 i 3 konwencji polsko-koreańskiej prowadzi do wniosku, że odsetki będą zwolnione od opodatkowania w państwie, w którym powstają tj. w rozpatrywanej sprawie w Polsce, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: odsetki, które powstają w Polsce są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Korei, odbiorca odsetek jest osobą uprawnioną do odsetek, odsetki są wypłacane z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych i gwarantowanych przez wymienione banki. Z treści wniosku wynika, iż Spółka wypłaca podmiotowi koreańskiemu odsetki z tytułu udzielonej pożyczki. Odsetki te podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła w wysokości 10 %. Jak wykazano powyżej, przepis ustępu 1 art. 11 konwencji polsko-koreańskiej wskazuje na odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane osobie mającej siedzibę w Korei. Zatem dochodem podlegającym opodatkowaniu w państwie „ źródła ”, tj. w opisanym stanie faktycznym w Polsce, są wypłacane odsetki, czyli istotnym w sprawie jest fakt czy na dzień ich wypłaty są one odsetkami z tytułu pożyczki lub kredytu udzielonego lub gwarantowanego przez powyższe banki.

2011
1
maj

Istota:

Czy prowizja wypłacana podmiotowi koreańskiemu będącemu poręczycielem z tytułu udzielonej gwarancji stanowiącej wymagane zabezpieczenie pozyskanego kredytu od banku polskiego, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 11 ust. 3 lit. b konwencji polsko-koreańskiej.

Fragment:

Jak wynika z art. 11 ust. 1 konwencji polsko-koreańskiej odsetki, które powstają w Polsce i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Korei, mogą być opodatkowane w Korei. Jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w Polsce, i zgodnie z polskim ustawodawstwem, lecz jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek (art. 11 ust. 2 konwencji polsko-koreańskiej). Postanowienia art. 11 ust. 3 lit. b konwencji polsko-koreańskiej wprowadzają wyjątek od reguły określonej w art. 11 ust. 2 konwencji polsko-koreańskiej, mianowicie odsetki powstające Polsce w związku z pożyczkami lub kredytami udzielonymi lub gwarantowanymi w przypadku Polski –Banku Y w Warszawie, w przypadku Korei – przez Bank X i Bank Z i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Korei będą podlegać opodatkowaniu tylko w Korei. Minister Finansów nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym odsetki wypłacane przez X na rzecz koreańskiej spółki Z z tytułu udzielonej gwarancji zostaną objęte postanowieniami art. 11 ust. 3 lit. b konwencji polsko-koreańskiej. Zapis ten dotyczy odsetek wypłacanych w związku z pożyczkami lub kredytami, które zostały udzielone lub gwarantowane przez banki. Zapis ten należy rozumieć wąsko, mianowicie wyłącznie odsetki wypłacane na rzecz banków, w związku z kredytami udzielonymi lub gwarantowanymi przez te banki, zwolnione są w państwie źródła z opodatkowania.