Kopia faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kopia faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
16
cze

Istota:

Nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania kopii tej faktury, kopii duplikatów faktur oraz kopii faktur korygujących w formie elektronicznej, gdyż dla formy papierowej oraz elektronicznej przewidziano odrębne uregulowania prawne. Normy regulujące wystawianie, przesłanie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej jak i papierowej określono z uwzględnieniem specyfiki medium za pośrednictwem, którego faktury są w obrocie. Wskazać należy, iż w obu unormowaniach nie przewidziano możliwości stosowania formy mieszanej, a zaproponowany we wniosku sposób wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur nie wypełni warunków obiegu dokumentów dla jednego bądź drugiego sposobu fakturowania.

Fragment:

Przeciwnie, nakładają na podatnika obowiązek przechowywania kopii faktur sprzedaży i faktur korygujących w oryginalnej postaci powstałej w momencie wystawienia oryginałów tych dokumentów. Ponadto wskazać należy, iż nie istnieje podstawa prawna do zastosowania takiego trybu mieszanego, w którym z jednej strony faktury byłyby wystawione w formie papierowej, natomiast kopie faktur byłyby przechowywane w formie elektronicznej. Stosownie zaś do przepisu art. 218 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 str. 1 ze zm.), określanej dalej jako Dyrektywa 112, dla celów dyrektywy państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale (Rozdział 3 Sekcja 2 - definicje). Na gruncie przepisów unijnych na każdym podatniku ciążą szczególne obowiązki dotyczące przechowywania wszystkich faktur. W myśl art. 244 Dyrektywy 112 każdy podatnik zapewnia przechowywanie kopii faktur wystawionych osobiście albo przez nabywcę lub usługobiorcę, lub też w jego imieniu i na jego rzecz przez osobę trzecią, a także wszystkich faktur, które otrzymał.

2014
21
sty

Istota:

Czy w opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca prawidłowo postąpił anulując wystawioną fakturę za wykonane usługi budowlane, które jednak nie zostały potwierdzone przez kontrahenta na podstawie załączonego inwentaryzacyjnego protokołu zdawczo-odbiorczego, a faktura została przez niego zwrócona z adnotacją "bez zaksięgowania"?

Fragment:

Jednakże, w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ww. ustawy, wskazano, że obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. W myśl art. 19 ust. 14 ustawy o VAT ww. ustawy powyższy przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W myśl art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 ww. ustawy w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. W związku z powyższymi regulacjami, podatnicy podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, zobowiązani są do naliczenia podatku należnego w określonej stawką podatku wysokości i wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2013
27
wrz

Istota:

Sposób przechowywania egzemplarza faktury, który zachowuje w swojej dokumentacji Spółka w formacie PDF w systemie księgowym (tj. bez drukowania faktury) będzie właściwy.

Fragment:

Spółka wskazała, że proponowany sposób przechowywania kopii faktur w programie sprzedażowym zapewnia łatwe ich odszukanie. Program umożliwia wydrukowanie kopii faktur w dowolnej formie (papierowej, PDF) za dany okres rozliczeniowy zapewniając łatwe ich odszukanie, autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelności faktur od momentu wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jednocześnie program daje możliwość wydrukowania kopii faktur (wydruk papierowy, PDF) w podziale na okresy rozliczeniowe ale także za dany dzień, miesiąc, rok, dowolny okres oznaczony datami. Podgląd wystawionych faktur nie posiada możliwości edycji (dokonywania zmian) istnieje jedynie możliwość wystawienia faktury korygującej do wystawionej faktury VAT. Wnioskodawca wskazał również, że jest pewność, że na fakturze nie zmieniono danych, faktury są autentyczne i identyfikują tożsamość wystawcy i odbiorcy faktury niezależnie od okresu w jakim zostały wystawione i po jakim okresie od wystawienia zostały wydrukowane. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, iż obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych (...)

2013
21
cze

Istota:

Obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 5): Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu S.A.... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu S.A.. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.; dalej „ rozporządzenie ws. wystawiania faktur ”) w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Ponieważ wystawcą faktury dokumentującej sprzedaż będzie S.A., a nie Wnioskodawca, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych przez S.A.. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-90/13-2/KOM stwierdzono, iż w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku sprzedaż własna realizowana przez Wnioskodawcę (franczyzobiorcę), jak i dokonywana na rzecz i w imieniu S.A., powinna być ewidencjonowana przez Wnioskodawcę.

2013
7
lut

Istota:

Obowiązek dołączania przez agenta wystawionych paragonów do kopii faktur.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 5): Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X.... Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.; dalej „ rozporządzenie w sprawie. wystawiania faktur ”) w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Ponieważ wystawcą faktury dokumentującej sprzedaż będzie X., a nie Wnioskodawca, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych przez X. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1092/12-2/RR stwierdzono, iż w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku sprzedaż własna realizowana przez Wnioskodawcę, jak i dokonywana na rzecz i w imieniu X., powinna być ewidencjonowana przez Wnioskodawcę.

2013
7
lut

Istota:

Obowiązek dołączania przez agenta wystawionych paragonów do kopii faktur.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 5): Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X.... Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.; dalej „ rozporządzenie w sprawie. wystawiania faktur ”) w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Ponieważ wystawcą faktury dokumentującej sprzedaż będzie X., a nie Wnioskodawca, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych przez X. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1092/12-2/RR stwierdzono, iż w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku sprzedaż własna realizowana przez Wnioskodawcę, jak i dokonywana na rzecz i w imieniu X., powinna być ewidencjonowana przez Wnioskodawcę.

2013
22
sty

Istota:

Obowiązek dołączania przez franczyzobiorcę wystawionych paragonów do kopii faktur

Fragment:

Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu P... Stanowisko Wnioskodawcy Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu P. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68 poz. 360 ze zm.: dalej „ rozporządzenie ws. wystawiania faktur ”) w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Ponieważ wystawcą faktury dokumentującej sprzedaż będzie P a nie Wnioskodawca, nie będzie miał obowiązku - dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych przez P. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1105/12-2/AK stwierdzono, iż w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku sprzedaż realizowana przez Wnioskodawcę, zarówno własna, jak i dokonywana na rzecz i w imieniu P. (gdzie Wnioskodawca występuje jako franczyzobiorca), powinna być ewidencjonowana przez Wnioskodawcę.

2013
22
sty

Istota:

Obowiązek dołączania przez franczyzobiorcę wystawionych paragonów do kopii faktur

Fragment:

Nr 68, poz. 360) Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Zaznaczenia wymaga, że adresatem powołanej normy prawnej jest podatnik, na którym spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Z treści wniosku wynika, iż każda transakcja sprzedaży dokonana w imieniu i na rzecz zleceniodawcy (P) będzie zawsze dokumentowana fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę, w imieniu i na rzecz P. Danymi sprzedawcy na fakturze będą dane P. Wnioskodawca przekaże fakturę nabywcy Produktów natychmiast po dokonaniu sprzedaży. W związku z tym, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, będzie na nim ciążył obowiązek dołączania paragonów do kopii faktur VAT wystawionych w imieniu i na rzecz P. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania wskazanego w niniejszej interpretacji (pytanie oznaczone jako Nr 5 we wniosku z dnia 27 listopada 2012r.), zgodnie z którym Spółka nie będzie miała obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur VAT wystawionych w imieniu zleceniodawcy (P), należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2013
10
sty

Istota:

Przechowywanie kopii faktur w informatycznym systemie księgowym.

Fragment:

(...) kopii faktury VAT w formie papierowej. Spółka stoi na stanowisku, że wraz z wystawieniem i wydrukowaniem oryginału Faktury VAT przeznaczonej dla kontrahenta i ujęciem jej w ewidencji księgowej i rejestrze należnego podatku od towarów i usług i zapisaniu kopii faktury w systemie księgowym, bez możliwości modyfikacji treści jej zapisów, spełnia wymogi powyżej przywołanego Rozporządzenia. W żadnym z przepisów Rozporządzenia nie użyto pojęcia drukowanej kopii faktury, a w związku z tym drukowana kopii faktury nie jest jedyną dopuszczalną formą jej przechowywania. Podsumowując, zdaniem Spółki, przechowywanie kopii faktur VAT w informatycznym systemie księgowym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest prawidłowe i nie wymaga ich drukowania kopii faktur w formie papierowej i przechowywania ich w wersji papierowych wydruków. W dniu 28.05.2010 r. wydana została interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-429/10-2/IGo , w której stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku zostało uznane za nieprawidłowe. W interpretacji Organ stwierdził, iż nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania kopii tej faktury w formie elektronicznej, gdyż dla formy papierowej oraz elektronicznej przewidziano odrębne uregulowania prawne.

2013
9
sty

Istota:

Obowiązek dołączania przez agenta wystawionych paragonów do kopii faktur

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 5): Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X.... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu X. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.; dalej „ rozporządzenie ws. wystawiania faktur ”) w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Ponieważ wystawcą faktury dokumentującej sprzedaż będzie X., a nie Wnioskodawca, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych przez X. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1068/12-4/KOM stwierdzono, iż w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku sprzedaż własna realizowana przez Wnioskodawcę (agenta), jak i dokonywana na rzecz i w imieniu X., powinna być ewidencjonowana przez Wnioskodawcę.