Kopia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kopia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
3
kwi

Istota:

Obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych oraz obowiązek dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur

Fragment:

Ad. 3) Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych w imieniu P.... Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.; dalej „ rozporządzenie ws. wystawiania faktur ”) w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik jest obowiązany dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Ponieważ wystawcą faktury dokumentującej sprzedaż będzie P..., a nie Wnioskodawca, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dołączania wystawionych przez siebie paragonów do kopii faktur wystawionych przez P.... W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie obowiązku przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych oraz nieprawidłowe w zakresie obowiązku dołączania wystawionych paragonów do kopii faktur. W pierwszej kolejności wskazać należy, że w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1252/13-2/KOM stwierdzono, że w okolicznościach przedstawionych w niniejszym wniosku, sprzedaż własna realizowana przez Wnioskodawcę (franczyzobiorcę), jak i dokonywana na rzecz i w imieniu P..., powinna być ewidencjonowana przez Wnioskodawcę.

2013
24
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku usług polegających na odpłatnym sporządzaniu kopii dokumentacji medycznej

Fragment:

(...) kopii dokumentacji medycznej, zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku w zakresie: zwolnienia od podatku od towarów i usług odpłatnego udostępniania pacjentom kopii dokumentacji medycznej związanej z usługami głównymi, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług – jest prawidłowe , zwolnienia od podatku od towarów i usług odpłatnego udostępniania pacjentom kopii dokumentacji medycznej związanej z usługami głównymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe , zwolnienia od podatku od towarów i usług odpłatnego udostępniania kopii dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń i sądom – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2011 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wpłynął ww. wniosek z dnia 17 maja 2011 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na odpłatnym sporządzaniu kopii dokumentacji medycznej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Podstawową formą działalności Wnioskodawcy, posiadającego status zakładu opieki zdrowotnej, jest świadczenie usług medycznych, w szczególności praktyki lekarskiej.

2013
29
sie

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT usług sporządzania kserokopii, wyciągów i wydawania odpisów dokumentacji medycznej

Fragment:

W związku z powyższym przed sporządzeniem wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji przez podatnika, osoba uprawniona do pozyskania dostępu do dokumentacji medycznej składa pisemne oświadczenie, w którym określa cel, dla którego sporządzony zostanie wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej. Oświadczenie powołane powyżej stwierdza alternatywnie, że: wniosek o sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym; wniosek o sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w innym celu, niezwiązanym z dalszym leczeniem. Podatnik sporządza kopie dokumentacji medycznej po uprzednim złożeniu oświadczenia z oznaczonym celem sporządzenia kopii dokumentacji i w zależności od określonego przez uprawnionego celu dokonuje kwalifikacji wykonywanej w tym zakresie usługi w odniesieniu do przepisów ustawy o VAT. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 już sama osoba uprawniona wskazuje cel sporządzenia kopii dokumentacji medycznej, którym jest pozyskanie kopii dokumentacji medycznej sporządzonej w toku udzielania przez podatnika świadczeń z zakresu opieki medycznej pacjentowi dotyczącej konkretnego pacjenta oraz przedstawienie dokumentacji medycznej innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń z zakresu ochrony zdrowia. Pozyskanie przez osobę uprawnioną odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej jest niezbędne w celu zachowania logicznego ciągu udzielania świadczeń zdrowotnych.

2013
20
cze

Istota:

Obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych i kopii paragonów fiskalnych

Fragment:

Podatnicy prowadząc ewidencję, na mocy § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia dokonują wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i w przypadku kas innych niż z elektronicznym zapisem kopii, kopii tych dokumentów na taśmie papierowej, a w myśl § 6 ust. 1 pkt 8 przechowują kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Jak już wskazano, Wnioskodawca będzie dokonywał ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego w jego punkcie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej zarówno towarów własnych, jak i towarów należących do P, w imieniu i na rzecz P. Mając na uwadze wskazane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż to Wnioskodawca prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie miał obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych w myśl art. 111 ust. 3a pkt 6 ustawy oraz § 6 ust. 1 pkt 8 cyt. wyżej rozporządzenia. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się do kwestii (...)

2012
22
lis

Istota:

Czy przepis art. 41 ust. 11 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że posiadanie przez Spółkę kopii komunikatu IE-599 otrzymanego przez nią drogą elektroniczną od nabywcy lub podmiotu działającego na jego rzecz, w formacie .xml lub w innym formacie elektronicznym, uprawnia ją do zastosowania dla dokonanego eksportu pośredniego stawki podatku VAT 0%?

Fragment:

W opinii Spółki, przy ocenie słuszności stanowiska, że kopią dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza obszar UE, może być niewątpliwie elektroniczna kopia komunikatu IE-599, należy wziąć pod uwagę zarówno brak ustawowej definicji słowa „kopia”, jak i cel wprowadzenia podatku VAT oraz systemu ECS. II.„Kopia” - zakres znaczeniowy Zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i inne przepisy prawa podatkowego i celnego nie zawierają definicji słowa „kopia”. Należy zatem posłużyć się posiłkowo definicją słownikową, zgodnie z którą słowo „kopia” należy rozumieć jako „wierne odwzorowanie, odtworzenie oryginału i w pełni z nim zgodne co do zawartości” (Słownik Języka Polskiego PWN - wersja internetowa, dostępna pod adresem: ww.sjp.pwn.pl; oraz interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z dnia 3 stycznia 2011 r., nr IBPP3/443-983/10/DG). Nie ulega zatem wątpliwości, że pojęcie „kopia” dotyczy nie tylko dokumentów w formie papierowej, ale także tych w formie elektronicznej. Kopia ma bowiem stanowić wierne odtworzenie informacji zawartych w oryginale dokumentu. O zgodności treści kopii z oryginałem powinna zatem decydować zawartość kopii, nie zaś forma, w jakiej została sporządzona. Ustawodawca nie określając szczególnej formy oryginału lub/i kopii dokumentu potwierdzającego wywóz, pozostawił podatnikom zatem w tym zakresie swobodę wyboru. Co więcej, papierowa forma kopii dokumentu nie ma cech, które świadczyłyby o jej przewadze nad innymi formami i jest ona co najmniej równie podatna na próby modyfikacji, jak i inne formy.

2012
22
lis

Istota:

Czy przepis art. 41 ust. 11 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że posiadanie przez Spółkę kopii komunikatu IE-599 otrzymanego przez nią drogą elektroniczną od nabywcy lub podmiotu działającego na jego rzecz, w formacie .xml lub w innym formacie elektronicznym, uprawnia ją do zastosowania dla dokonanego eksportu pośredniego stawki podatku VAT 0%?

Fragment:

W opinii Spółki, przy ocenie słuszności stanowiska, że kopią dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza obszar UE, może być niewątpliwie elektroniczna kopia komunikatu IE-599, należy wziąć pod uwagę zarówno brak ustawowej definicji słowa „kopia”, jak i cel wprowadzenia podatku VAT oraz systemu ECS. II. „Kopia” - zakres znaczeniowy Zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i inne przepisy prawa podatkowego i celnego nie zawierają definicji słowa „kopia”. Należy zatem posłużyć się posiłkowo definicją słownikową, zgodnie z którą słowo „kopia” należy rozumieć jako „wierne odwzorowanie, odtworzenie oryginału i w pełni z nim zgodne co do zawartości” (Słownik Języka Polskiego PWN - wersja internetowa, dostępna pod adresem: ww.sjp.pwn.pl; oraz interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z dnia 3 stycznia 2011 r., nr IBPP3/443-983/10/DG). Nie ulega zatem wątpliwości, że pojęcie „kopia” dotyczy nie tylko dokumentów w formie papierowej, ale także tych w formie elektronicznej. Kopia ma bowiem stanowić wierne odtworzenie informacji zawartych w oryginale dokumentu. O zgodności treści kopii z oryginałem powinna zatem decydować zawartość kopii, nie zaś forma, w jakiej została sporządzona. Ustawodawca nie określając szczególnej formy oryginału lub/i kopii dokumentu potwierdzającego wywóz, pozostawił podatnikom zatem w tym zakresie swobodę wyboru. Co więcej, papierowa forma kopii dokumentu nie ma cech, które świadczyłyby o jej przewadze nad innymi formami i jest ona co najmniej równie podatna na próby modyfikacji, jak i inne formy.

2012
9
mar

Istota:

Dot. zwolnienia od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty pobranej za usługę sporządzenia kserokopii dokumentacji medycznej

Fragment:

Jeśli głównym celem usług nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale np. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku. O ile wydana kopia dokumentacji medycznej może być niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, to jednak usługa sporządzenia kopii dokumentacji, odpisów wypisów szpitalnych, duplikatów zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych jako taka nie ma na celu przeszkodzenia, uniknięcia lub zapobieżenia chorobie, obrażeniom lub zakłóceniom zdrowia lub też wykrycia ukrytych chorób lub chorób w stadium początkowym. W ramach świadczonej odpłatnie przez Wnioskodawcę usługi sporządzenia kopii i wydania dokumentacji medycznej nie jest diagnozowana żadna choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna sensu stricto. Należy podkreślić, że karta informacyjna wydawana jest pacjentowi w oryginale i nieodpłatnie, natomiast w przypadku gdy chciałby on otrzymać także inną dokumentację medyczną, może wystąpić o odpłatne sporządzenie jej kserokopii, wyciągów lub odpisów). Należy stwierdzić, że jedynie oryginał karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (w przypadku usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) jest dokumentem, którego wydanie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18) jako „świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”.

2012
29
lut

Istota:

W zakresie kas rejestrujących z elektroniczną kopią paragonu.

Fragment:

Przepis ten pozostawia swobodę podatnikowi w zakresie wyboru nośnika danych dla przechowywania tych kopii. W związku z powyższym Spółka może przechowywać elektroniczne kopie dokumentów kasowych wyłącznie na serwerze Spółki i nie ma obowiązku przechowywania tych kopii na karcie SD. Ad. 2 Okres przechowywania elektronicznych kopii dokumentów kasowych (paragonów) Spółka stoi na stanowisku, że powyższe kopie muszą być przechowywane do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego za okres którego dane dotyczą. Z przepisu § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.); dalej Rozporządzenie wynika, że kopie dokumentów kasowych należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepis ten nie dotyczy jedynie kopii dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, co wynika z unormowania § 19 ust. 1 Rozporządzenia. Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że zobowiązana jest do archiwizowania kopii dokumentów kasowych (paragonów) w formie elektronicznej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2011
22
gru

Istota:

Czy usługa sporządzania kserokopii i wydawania odpisów przez Podatnika na rzecz osoby upoważnionej do żądania wydania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w przypadku złożenia przez osobę upoważnioną oświadczenia o tym, iż sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej jest niezbędne w celu dalszego leczenia w inny, podmiocie leczniczym podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
Czy usługa sporządzania kserokopii i wydawania odpisów przez Podatnika na rzecz osoby uprawnionej do żądania wydania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w przypadku złożenia przez osobę upoważnioną oświadczenia o tym, że sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej jest potrzebne w innych celach niż dalsze leczenie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?

Fragment:

(...) kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. Przed sporządzeniem wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji przez Podatnika, Osoba Uprawniona składa pisemne oświadczenie, w którym określa cel, dla którego sporządzony zostanie wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej. Cel może być określony dwojako: wniosek o sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym; wniosek o sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w innym celu, niezwiązanym z dalszym leczeniem. Podatnik sporządza kopie dokumentacji medycznej dopiero po uprzednim złożeniu przez Osobę Uprawnioną oświadczenia z oznaczonym celem sporządzenia kopii dokumentacji, opatrzonego datą i podpisem Osoby Uprawnionej. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 już sama Osoba Uprawniona wskazuje na cel sporządzenia kopii dokumentacji medycznej. Celem tym jest pozyskanie przez Osobę Uprawnioną kopii dokumentacji medycznej sporządzonej w toku udzielania przez Podatnika świadczeń z zakresu opieki medycznej pacjentowi dotyczącej konkretnego pacjenta oraz przedstawienie dokumentacji medycznej innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń z zakresu ochrony zdrowia.

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu przechowywania faktur wystawionych po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz w zakresie sposobu przechowywania faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2010 r.

Fragment:

Wskazywały one bowiem, że faktury wystawiane były w co najmniej dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) i przechowane w oryginalnej postaci, w której zostały wystawione, do czasu przedawnienia podatkowego. Zatem, biorąc pod uwagę obowiązujące do dnia 31 grudnia 2010 r. przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż nie było dopuszczalne przechowywanie kopii wystawionych faktur VAT tylko za pomocą elektronicznego systemu księgowego bez ich drukowania, jeżeli oryginały tych dokumentów miały postać drukowaną (papierową). Natomiast przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r., przewidują możliwości przechowywania m.in. kopii faktur sprzedaży wystawionych w formie papierowej, w innej postaci niż zostały wystawione, z możliwością ich wydruku dopiero w przypadku zaistniałej potrzeby, jednak tylko pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie warunki dotyczące ich autentyczności i integralności. W przypadku wiec, gdy zarówno oryginał faktury, jak i jej kopię wystawiono w formie papierowej i spełnione są ww. warunki, to podatnik ma prawo do przechowywania kopii wystawianych faktur VAT w formie elektronicznej. Reasumując, od dnia 1 stycznia 2011 r. podatnicy są uprawnieni do przechowywania kopii faktur dokumentujących sprzedaż w postaci elektronicznej, jeśli oryginały tych faktur zostały wystawione kontrahentom w wersji papierowej, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w powołanych przepisach.