Koparka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koparka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem koparko-ładowarki oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ww. koparko-ładowarki

Fragment:

Wobec powyższego, skoro wydatki poniesione na zakup koparko-ładowarki oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ww. koparko-ładowarki nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności zwolnionych z opodatkowania, to wyliczony na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 2a ustawy i rozporządzenia w sprawie proporcji podatek naliczony, przypisany do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, będzie podlegał odliczeniu w całości. Wobec powyższego, wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z zakupem koparko-ładowarki oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ww. koparko-ładowarki. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z zakupem koparko-ładowarki oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ww. koparko-ładowarki należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych najmu koparki mechanicznej na rzecz polskiego kontrahenta

Fragment:

Podatnik zawarł z polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Najemca) umowę najmu specjalistycznej koparki. Najemca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka nie posiada bezpośrednio udziałów w kapitale zakładowym Najemcy. Przedmiotem najmu jest koparka mechaniczna wraz z chwytakiem marki STEIN służąca do wykonywania ścian szczelinowych. Ściana szczelinowa, to ściana wykonana z betonu lub żelbetu, formowana w szczelinie wykopanej w gruncie. Wykonanie ściany (szczelinowej obejmuje prace przygotowawcze, wykonanie murków prowadzących, przygotowanie zawiesiny iłowej utrzymującej stateczność wykopu wąskoprzestrzennego, głębienie szczeliny w osłonie zawiesiny iłowej, wstawienie elementów rozdzielczych i zbrojenia, betonowanie oraz prace wykończeniowe. Głębienie szczeliny wykonywane jest przy pomocy specjalistycznej koparki chwytakowej (będącej przedmiotem najmu). Wykonywanie ścian szczelinowych należy do wysokospecjalistycznych robót geotechnicznych, które wymagają od wykonawcy zaawansowanej wiedzy i dużego doświadczenia. Ze względu na potrzebę wykorzystania specjalistycznych maszyn (żurawi, koparek chwytakowych, pomp do transportu zaprawy betonowej, agregatów o dużej wydajności, (...)

2012
12
paź

Istota:

Czy działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług kierowania powierzonym pojazdem bądź koparką może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% czy 17%?

Fragment:

Wnioskodawca zamierza założyć działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie świadczenia usług kierowania powierzonym pojazdem lub koparką na rzecz jednego lub kilku podmiotów. W ramach świadczenia tych usług, zleceniodawca będzie pokrywał koszty związane z realizacją zlecenia, typu: zakup paliwa, utrzymanie powierzonego mienia, opłaty drogowe, opłaty transportowe. Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług na rzecz byłego pracodawcy. Zamierza wybrać formę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług kierowania powierzonym pojazdem bądź koparką może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% czy 17%... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi kierowania powierzonym pojazdem w przypadku świadczenia usług na rzecz kilku podmiotów mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku świadczenia ww. usług na rzecz jednego zleceniodawcy powinny być opodatkowane wg stawki 17%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 2 lit k).

2012
21
cze

Istota:

W zakresie obowiązku zapłaty oraz terminu odliczenia podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem koparki gąsiennicowej

Fragment:

Opisana we wniosku koparka gąsiennicowa nie została wymieniona w powołanym powyżej załączniku. Zatem nie można uznać przedmiotowej koparki za środek transportu. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w związku z nabyciem w dniu 25.11.2008 r. na terenie Niemiec jako wewnątrzwspólnotowe nabycie koparki gąsiennicowej LIEBHERR, sklasyfikowanej według PKWiU z 1997 r. jako 29.52.26 i 29.52.27 „ koparki mechaniczne samobieżne, czerpaki ... ”, która ma być przekwalifikowana na środek trwały, Zainteresowana nie była i nie jest zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy. Natomiast Wnioskodawczyni była zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki na zasadach ogólnych określonych w art. 103 ust. 1 ustawy, tj. Zainteresowana była obowiązana do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z przepisem art. 103 ust. 1 ustawy, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 33 i 33b.

2012
14
kwi

Istota:

W związku z nabyciem w 2010 r., przez Wnioskodawcę od kontrahenta unijnego (czynnego podatnika VAT i VAT UE), używanej koparki kołowej CATERPILLAR, sklasyfikowanej według PKWiU z 1997 r. jako 28.92.26 „koparki, czerparki i ładowarki samobieżne (...)” oraz przekazaniem tej koparki do środków trwałych swojej firmy, Zainteresowany nie był zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Fragment:

Zainteresowany zdecydował się na zmianę przeznaczenia zakupionej koparki z dnia 07.06.2010 r. tzn. przekazał ją do środków trwałych swojej firmy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 r., kiedy to Wnioskodawca w dniu 19.01.2011 r. zakupił używaną koparkę kołową od czynnego podatnika VAT i VAT-UE z UE jako towar handlowy. W kwietniu 2011 r. zakupioną koparkę przekazał do środków trwałych swojej firmy. W miesiącu wrześniu 2011 r. Zainteresowany kupił 2 używane koparki kołowe Caterpillar typ M-318 od czynnych podatników podatku VAT i VAT-UE, ale z przeznaczeniem na środki trwałe swojej firmy. W piśmie z dnia 14 marca 2012 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że koparki, o których mowa we wniosku, nie podlegają rejestracji na terenie kraju. Klasyfikacja statystyczna nabytej w 2010 r. koparki kołowej Caterpillar, według PKWiU z 1997 r., to 28.92.26. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy od przekazania towarów handlowych (koparek) na środki trwałe Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-23 i zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni... Czy od zakupu środków trwałych (koparek) Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-23 i w ciągu 14 dni zapłacić podatek VAT...

2012
14
kwi

Istota:

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powyższe przepisy należy wskazać, że koparki nie są środkami transportu. Zatem w związku z nabyciem w 2011 r., przez Wnioskodawcę od kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej (czynnych podatników podatku VAT i VAT UE), używanych koparek kołowych czy też przekazaniem koparek kołowych do środków trwałych swojej firmy, Zainteresowany nie był zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Fragment:

Zainteresowany zdecydował się na zmianę przeznaczenia zakupionej koparki z dnia 07.06.2010 r. tzn. przekazał ją do środków trwałych swojej firmy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 r., kiedy to Wnioskodawca w dniu 19.01.2011 r. zakupił używaną koparkę kołową od czynnego podatnika VAT i VAT UE z kraju Unii Europejskiej jako towar handlowy. W kwietniu 2011 r. zakupioną koparkę przekazał do środków trwałych swojej firmy. W miesiącu wrześniu 2011 r. Zainteresowany kupił 2 używane koparki kołowe Caterpillar typ M-318 od czynnych podatników podatku VAT i VAT UE, ale z przeznaczeniem na środki trwałe swojej firmy. W piśmie z dnia 14 marca 2012 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że koparki, o których mowa we wniosku, nie podlegają rejestracji na terenie kraju. Klasyfikacja statystyczna nabytej w 2010 r. koparki kołowej Caterpillar, według PKWiU z 1997 r., to 28.92.26. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy od przekazania towarów handlowych (koparek) na środki trwałe Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-23 i zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni... Czy od zakupu środków trwałych (koparek) Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-23 i w ciągu 14 dni zapłacić podatek VAT...

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej Wnioskodawca jest zobowiązany zgodnie z art. 103 ust 4 i ust 5 do złożenia informacji VAT 23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego?

Fragment:

W marcu 2011 r., Wnioskodawca kupił od kontrahenta niemieckiego, będącego podatnikiem podatku VAT, koparkę kołową. Koparka została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i została sklasyfikowana w grupie 5 KŚT – Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych. Koparka nie podlega rejestracji na terytorium kraju. Została wyprodukowana i przyjęta do używania w 1995 r. Moc silnika koparki wynosi 65 kilowatów. Nabycie koparki stanowi WNT w rozumieniu ustawy VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej Zainteresowany jest zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 do złożenia informacji VAT 23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem od kontrahenta unijnego koparki kołowej nie ciąży na nim obowiązek złożenia informacji VAT-23 i zapłaty wciągu 14 dni od nabycia podatku VAT, ponieważ koparka nie jest środkiem transportu, lecz maszyną budowlaną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia koparko-ładowarki

Fragment:

Czy na podstawie art. 86 ust 4 pkt 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony VAT od nabycia koparko-ładowarek... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy praw ruchu drogowym definiują pojazd specjalny, o którym mowa w art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług jako „ pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji ”. Przywołany wcześniej art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku VAT odwołuje nas do załącznika nr 9 do ustawy, w którym przedstawiony został wykaz przeznaczenia pojazdów specjalnych. W wykazie tym podatnik nie znajduje przeznaczenia zdefiniowanego jako „ koparko-ładowarka ”, znajduje jedynie, odpowiednio w pozycjach 4 i 5 załącznika, przeznaczenie zdefiniowane odrębnie jako koparka i ładowarka. W tym momencie należy przywołać definicję encyklopedyczną pojęcia „ koparko-ładowarki ”, która mówi, że jest to maszyna przeznaczona do robót ziemnych spełniająca zarówno funkcję koparki i ładowarki. Z uwagi jednak na wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji przeznaczenia leasingowanych przez Spółkę koparko-ładowarek, Spółka nie odliczyła podatku naliczonego VAT z faktur wystawionych z tytułu rat leasingowych.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób amortyzować koparkę?

Fragment:

Urzędzie wynika, iż spełnia Pan wymogi uznania w 2007 r. za małego podatnika, zgodnie z KŚT koparka zaliczana jest do maszyn sklasyfikowanych w grupie "5", a tym samym stanowi podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w myśl art. 22 k ust. 7. Należy jednak pamiętać, że w 2007 r. łącznie wysokość dokonanych przez podatnika jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (niezależnie od ilości nabytych środków trwałych) nie może przekraczać 199.000 zł - równowartość 50.000 euro. Co istotne - przy określaniu powyższego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł. - art. 22 k ust. 10 ust. 9 ustawy. Istotne jest również to, że jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis. Reasumując, przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie należy uznać - za prawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14 b par. 1 i par. 2 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa.

2011
1
kwi

Istota:

CZY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY WYNIKAJĄCY Z FAKTURY ZAKUPU KOPARKO - ŁADOWARKI

Fragment:

W dniu 8 maja 2006r. zakupił do działalności gospodarczej koparko-ładowarkę CAT 428C na fakturę VAT. Zakupiona koparko- ładowarka jest środkiem trwałym w firmie podatnika. W chwili obecnej w sprzedaży są tylko tego typu maszyny (bez rozdzielenia na koparkę i ładowarkę). STANOWISKO PODMIOTU: Według opinii podatnika, zakup koparko-ładowarki daje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu w 100%, ponieważ jest to pojazd specjalny. OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowana prawa podatkowego. Ze złożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność w zakresie m.in. robót ziemnych. Dokonał Pan zakupu koparko-ładowarki, która jest środkiem trwałym w prowadzonej przez Pana firmie. Zgodnie z art. 86 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 545 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...) Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwoty podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów i usług.