Kopalnia (wyrobisko górnicze) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kopalnia (wyrobisko górnicze). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż wystąpienie w przedstawionym szczególnym stanie faktycznym pobocznych czynności w stosunku do działalności koncesjonowanej, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu VAT, nie powinien zgodnie z zasadą neutralności VAT ograniczać prawa Oddziału do odliczania i uzyskania zwrotu na zasadach szczególnych (zgodnie z rozdziałem 10 rozporządzenia o VAT) podatku naliczonego VAT związanego z podstawową ? koncesjonowaną działalnością gospodarczą.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest częścią grupy XYZ, zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Na podstawie umów zawartych z XYZ Sp. z o.o., Oddział przejmie prawo do użytkowania górniczego określonego obszaru położonego w środkowej Polsce. W rezultacie koncesje wymagane dla prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozprowadzania oraz w zakresie wydobycia złóż kopalin zostaną, po (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż dwóch przedsiębiorstw (kopalni) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 29 marca 2005 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 5 kwietnia 2005r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: W dniu 17 marca 2005r. Spółka, jako sprzedający zawarła, w formie aktu notarialnego, warunkową umowę sprzedaży dwóch przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 (...)