Kopaliny | Interpretacje podatkowe

Kopaliny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kopaliny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi.
Fragment:
(...) kopalin w zakresie zakresu przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi jest – prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia kopalin (rud miedzi) i produkcji z tych rud metali, i jako takie (osoba prawna) jest podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin. Proces produkcyjny w Spółce jest złożony i rozpoczyna się od wydobycia kopaliny - urobku rudy miedzi w jej oddziałach górniczych (kopalniach). Następnie kopalina - urobek jest przemieszczany do oddziału wzbogacania rud (Oddział X), gdzie podlega przetworzeniu na Koncentrat (w rozumieniu art. 2 pkt 3 UKOP). Fazy procesu technologicznego przerobu urobku na Koncentrat obejmują kolejno: przesiewanie urobku, kruszenie, trójstopniowe procesy mielenia, klasyfikacji i flotacji oraz odwadnianie koncentratu - zagęszczanie, filtrację ciśnieniową i suszenie termiczne.
2016
22
lip

Istota:
Czy wydobyta przez Spółkę kopalina, tzw. skała płonna, podlega opodatkowaniu podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, w przypadku gdy nie zostanie przekazana do produkcji Koncentratu lecz na cele badawcze opisane w niniejszym wniosku?
Fragment:
Skała płonna jest to materiał skalny, znajdujący się w skale otaczającej złoża pokładowe (rud miedzi), który z uwagi na niską zawartość pierwiastków, jest nieużyteczny gospodarczo (o wartościach granicznych opłacalności przerobu takiej kopaliny decyduje Spółka w oparciu o przeprowadzany rachunek ekonomiczny). Niemniej jednak wydobywanie rud miedzi wiąże się nierozłącznie z wydobywaniem oprócz kopaliny użytecznej (rudy miedzi) także zubażających skał płonnych. W sytuacji przekazania do celów badawczych (jw.) kopaliny, stanowiącej skały płonne, Spółka dokumentuje przedmiot przekazania, w szczególności zawartość pierwiastków metali w przekazywanym materiale, poprzez przeprowadzone badania laboratoryjne kopaliny lub też dokumentację geologiczną złoża. W opinii tut. Organu, mając na uwadze definicję urobku rudy miedzi z art. 2 pkt 1 ustawy prawidłowa jest interpretacja, w której, skałę płonną nie nadającą się do przemysłowego wykorzystania, zaś przekazaną na cele badawcze, w przypadku gdy nie powraca ona do procesu technologicznego prowadzącego do produkcji koncentratu, uznaje się za niepodlegającą rygorom ustawy. Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie opodatkowania skały płonnej. Natomiast kwestia dotycząca podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi zostanie rozstrzygnięta w odrębnym piśmie.
2012
22
lis

Istota:
Spółka posiada koncesję wydaną przez Ministra Środowiska na rozpoznanie złoża wód termalnych (przedłużoną do 2006r). Podmiot będzie występował ponownie (po rozpoczęciu uprzednio czynności podlegających opodatkowaniu) o zwrot podatku naliczonego przy zakupach inwestycyjnych.
  • Czy wniosek podatnika o zwrot podatku należy złożyć na specjalnie do tego przygotowanym formularzu,
  • Jaki jest termin zwrotu podatku w przypadku otrzymania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż ?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym pisemnym zapytaniem z dnia 23 czerwca 2004 roku (data wpływu do Urzędu - 28.06.2004 roku) w przedmiocie terminu zwrotu kwoty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych oraz składania wniosków przez podatników poszukujących i rozpoznających złoża kopalin oraz wydobywających kopaliny ze złóż, informuje: Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego przy nabyciu, z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub imporcie towarów i nabyciu usług w kraju, związanych z działalnością objętą tą koncesją. Powyższy przepis, zgodnie z ust. 2 § 16 ww. rozporządzenia, stosuje się do podatników, którzy nie podjęli czynności opodatkowanych podatkiem, z wyjątkiem: importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na podstawie danych rejestracyjnych ustalono, iż Strona rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 06 września 1999 roku. Pierwszą czynność podlegająca opodatkowaniu wykazała w miesiącu październiku 2001 roku (ustalono na podstawie deklaracji VAT-7 za ten miesiąc). Biorąc zatem powyższe pod uwagę, w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego do przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego nie można zastosować przepisów § 16 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż podatnik podjął już wcześniej czynności opodatkowane.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kopaliny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.