Kopaliny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kopaliny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
lip

Istota:

Podatek od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi.

Fragment:

(...) kopalin w zakresie zakresu przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi jest – prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia kopalin (rud miedzi) i produkcji z tych rud metali, i jako takie (osoba prawna) jest podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin. Proces produkcyjny w Spółce jest złożony i rozpoczyna się od wydobycia kopaliny - urobku rudy miedzi w jej oddziałach górniczych (kopalniach). Następnie kopalina - urobek jest przemieszczany do oddziału wzbogacania rud (Oddział X), gdzie podlega przetworzeniu na Koncentrat (w rozumieniu art. 2 pkt 3 UKOP). Fazy procesu technologicznego przerobu urobku na Koncentrat obejmują kolejno: przesiewanie urobku, kruszenie, trójstopniowe procesy mielenia, klasyfikacji i flotacji oraz odwadnianie koncentratu - zagęszczanie, filtrację ciśnieniową i suszenie termiczne.

2012
22
lis

Istota:

Czy wydobyta przez Spółkę kopalina, tzw. skała płonna, podlega opodatkowaniu podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, w przypadku gdy nie zostanie przekazana do produkcji Koncentratu lecz na cele badawcze opisane w niniejszym wniosku?

Fragment:

Skała płonna jest to materiał skalny, znajdujący się w skale otaczającej złoża pokładowe (rud miedzi), który z uwagi na niską zawartość pierwiastków, jest nieużyteczny gospodarczo (o wartościach granicznych opłacalności przerobu takiej kopaliny decyduje Spółka w oparciu o przeprowadzany rachunek ekonomiczny). Niemniej jednak wydobywanie rud miedzi wiąże się nierozłącznie z wydobywaniem oprócz kopaliny użytecznej (rudy miedzi) także zubażających skał płonnych. W sytuacji przekazania do celów badawczych (jw.) kopaliny, stanowiącej skały płonne, Spółka dokumentuje przedmiot przekazania, w szczególności zawartość pierwiastków metali w przekazywanym materiale, poprzez przeprowadzone badania laboratoryjne kopaliny lub też dokumentację geologiczną złoża. W opinii tut. Organu, mając na uwadze definicję urobku rudy miedzi z art. 2 pkt 1 ustawy prawidłowa jest interpretacja, w której, skałę płonną nie nadającą się do przemysłowego wykorzystania, zaś przekazaną na cele badawcze, w przypadku gdy nie powraca ona do procesu technologicznego prowadzącego do produkcji koncentratu, uznaje się za niepodlegającą rygorom ustawy. Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie opodatkowania skały płonnej. Natomiast kwestia dotycząca podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie przedmiotowego opodatkowania urobku rudy miedzi zostanie rozstrzygnięta w odrębnym piśmie.

2011
1
sty

Istota:

Spółka posiada koncesję wydaną przez Ministra Środowiska na rozpoznanie złoża wód termalnych (przedłużoną do 2006r). Podmiot będzie występował ponownie (po rozpoczęciu uprzednio czynności podlegających opodatkowaniu) o zwrot podatku naliczonego przy zakupach inwestycyjnych.
  • Czy wniosek podatnika o zwrot podatku należy złożyć na specjalnie do tego przygotowanym formularzu,
  • Jaki jest termin zwrotu podatku w przypadku otrzymania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż ?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym pisemnym zapytaniem z dnia 23 czerwca 2004 roku (data wpływu do Urzędu - 28.06.2004 roku) w przedmiocie terminu zwrotu kwoty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych oraz składania wniosków przez podatników poszukujących i rozpoznających złoża kopalin oraz wydobywających kopaliny ze złóż, informuje: Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) podatnikom, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymali koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin lub wydobywanie kopalin ze złóż, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego przy nabyciu, z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub imporcie towarów i nabyciu usług w kraju, związanych z działalnością objętą tą koncesją. Powyższy przepis, zgodnie z ust. 2 § 16 ww. rozporządzenia, stosuje się do podatników, którzy nie podjęli czynności opodatkowanych podatkiem, z wyjątkiem: importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Na podstawie danych rejestracyjnych ustalono, iż Strona rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 06 września 1999 roku. Pierwszą czynność podlegająca opodatkowaniu wykazała w miesiącu październiku 2001 roku (ustalono na podstawie deklaracji VAT-7 za ten miesiąc). Biorąc zatem powyższe pod uwagę, w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego do przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego nie można zastosować przepisów § 16 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż podatnik podjął już wcześniej czynności opodatkowane.