ILPB1/415-162/12-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu. wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w (...) działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012 r. (data wpływu 15 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych uznaje się za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z trzema innymi wspólnikami: X rozliczając się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej Wnioskodawczyni oraz jej wspólnicy zawarli w dniu 1 lutego 2011 r. umowę o dofinansowanie projektu „Kształcenie (...)” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.3 PO KL Umowa została zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą. Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawczyni oraz jej wspólnikom zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 85% otrzymywane przez Beneficjenta ze środków europejskich (przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz w wysokości 15% otrzymywane jako dotacja celowa (przekazywana przez Wojewódzki Urząd Pracy). W projekcie Wnioskodawczyni w ramach otrzymywanego dofinansowania pełni od 1 lutego 2011 r. funkcję asystenta koordynatora projektu. Za realizacje ww. funkcji Wnioskodawczyni otrzymuje miesięczne wynagrodzenie pokrywane z budżetu projektu w ramach zadania Zarządzanie Projektem. Podstawą do wypłacania kwoty należnej za pełnioną funkcję jest wystawiana co miesiąc w okresie od 1 lutego 2011 r. nota księgowa. Wnioskodawczyni nie ma innej możliwości poboru wynagrodzenia, nie może bowiem jako projektodawca/beneficjent projektu i jednocześnie osoba realizująca wydzielone zadanie w projekcie podpisać żadnej z dostępnych umów „sama ze sobą”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu, wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni w świetle przedstawionego zdarzenia oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, dochody otrzymywane w ramach pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu w projekcie finansowanym w formie dotacji z budżetu państwa zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Środki otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawa: znowelizowana Ustawa o finansach publicznych z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 249, poz. 1832) w art. 106 ust. 2 pkt 3a i Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) pkt 136.

Zgodnie z zapisami szczegółowego Opisu Priorytetów POKL 2007-2013 środki na realizację Priorytetów komponentu regionalnego POKL (Priorytety VI-IX) planowane są w części budżetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Środki na realizację Priorytetów samorząd wojewódzki otrzymuje jako zaliczkę w formie dotacji rozwojowej. Zasady przekazywania środków finansowych w ramach poszczególnych Działań określa Porozumienie między Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą. 100% środków na realizację projektu Beneficjent X otrzymuje od Instytucji Pośredniczącej jako zaliczkę w formie dotacji rozwojowej na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Jednocześnie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym środki Europejskiego Funduszu Strukturalnego po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu, z którego są realizowane wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje.

W świetle ww. Ustaw o finansach publicznych środki otrzymywane przez Beneficjenta z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środki otrzymywane w formie dotacji spełniają przesłanki zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka zawarła w 2011 roku umowę o dofinansowanie projektu „Kształcenie (...)” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 PO KL. Umowa zawarta została z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą. Zgodnie z zawartą umową zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 85% otrzymywane przez Beneficjenta ze środków europejskich (przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz w wysokości 15% otrzymywane przez Beneficjenta jako dotacja celowa (przekazywana przez Wojewódzki Urząd Pracy w (...)).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

W myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy, stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Nadmienić należy, iż przepisem art. 12 pkt 1 lit. a) tiret pięć ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany został m.in. pkt 136, obowiązujący od 1 stycznia 2010 r., zgodnie, z którym wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zatem, środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego – który odpowiada za obsługę płatności – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej ustawy, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ta część otrzymanej dotacji, która pochodzi ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni – realizującej cele projektu „Kształcenie (...)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ta część dotacji, która pochodzi z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jak wskazano powyżej.

Zatem środki, otrzymane przez Wnioskodawczynię z Europejskiego Funduszu Społecznego a przekazane z rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast środki, otrzymane przez Zainteresowaną w formie dotacji, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w (...), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.