Koordynator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koordynator. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie uznania, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako Koordynatora w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash-poolingu stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT.

Fragment:

W przypadku Rachunków o saldzie dodatnim, Bank dokona transferu środków pieniężnych - w drodze przelewu wierzytelności - z Rachunku Uczestnika na Rachunek Główny Koordynatora. Transfery środków będą dokonywane jedynie między Rachunkami Uczestników a Rachunkiem Głównym Koordynatora i nie będą występować bezpośrednio między Rachunkami Uczestników. Każdy spłacający usługi Uczestnik, którego Rachunek zostanie obciążony, nabędzie wierzytelność Banku wobec Uczestnika, którego wykorzystany Limit Dzienny nie został spłacony w terminie, do wysokości obciążenia Rachunku spłacającego Uczestnika. Nabycie wierzytelności, o której mowa powyżej, nastąpi na zasadach tzw. subrogacji, określonej w art. 518 § 1 pkt 3 KC (konwersja długu). Każdy z Uczestników udzieli Koordynatorowi w Umowie zgody na spłatę Bankowi długów wynikających z: (i) wykorzystanych Limitów Dziennych oraz (ii) wszelkich innych zadłużeń danego Uczestnika wobec Banku w związku z funkcjonowaniem Struktury oraz wszelkich nieautoryzowanych i nieumówionych debetów, niezależnie od powodów ich powstania. Koordynator udzieli w Umowie Uczestnikom (innym niż Koordynator) zgody na spłatę Bankowi długów wynikających z: (i) Debetu Technicznego oraz (ii) wszelkich innych zadłużeń Koordynatora wobec Banku w związku z funkcjonowaniem Struktury oraz wszelkich nieautoryzowanych i nieumówionych debetów, niezależnie od powodów ich powstania.

2014
2
lip

Istota:

Czy wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra fakturę VAT będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu Klastra, Rada Klastra powierzyła z dniem (...) 2013 r. obowiązki Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu firmie (...) z siedzibą w (...), ul. (...), NIP (...). (Uchwała nr (...) Rady Klastra). Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową. Szczegółowy zakres zadań Koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia (...) 2013 r. obejmuje: obsługę administracyjno-biurową oraz finansową Klastra; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami Klastra oraz sieci interesariuszy Klastra; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych (...)

2014
23
kwi

Istota:

Czy wydatki firmy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra w oparciu o wystawioną przez koordynatora klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usług,: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) ?

Fragment:

Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu Klastra, Rada Klastra powierzyła z dniem 1 sierpnia 2013 r. obowiązki Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu „ ... ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Uchwała nr x/2013 Rady Klastra). Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo -badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową. Szczegółowy zakres zadań Koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r., obejmuje: obsługę administracyjno-biurową oraz finansową Klastra; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami Klastra oraz sieci interesariuszy Klastra; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych (...)

2012
22
lis

Istota:

Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu. wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W projekcie Wnioskodawczyni w ramach otrzymywanego dofinansowania pełni od 1 lutego 2011 r. funkcję asystenta koordynatora projektu. Za realizacje ww. funkcji Wnioskodawczyni otrzymuje miesięczne wynagrodzenie pokrywane z budżetu projektu w ramach zadania Zarządzanie Projektem. Podstawą do wypłacania kwoty należnej za pełnioną funkcję jest wystawiana co miesiąc w okresie od 1 lutego 2011 r. nota księgowa. Wnioskodawczyni nie ma innej możliwości poboru wynagrodzenia, nie może bowiem jako projektodawca/beneficjent projektu i jednocześnie osoba realizująca wydzielone zadanie w projekcie podpisać żadnej z dostępnych umów „ sama ze sobą ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu, wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni w świetle przedstawionego zdarzenia oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, dochody otrzymywane w ramach pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu w projekcie finansowanym w formie dotacji z budżetu państwa zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fragment:

Działania projektu realizowane są przez personel projektu oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - za wykonywanie pracy Koordynatora współmałżonkowi Wnioskodawcy - osobie współpracującej - przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie koordynatora jest kosztem kwalifikowanym projektu i finansowane jest ze środków otrzymanego dofinansowania (podstawą rozliczenia jest miesięczna karta pracy i nota księgowa - obciążeniowa). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy koordynatora projektu jest zwolnione z opodatkowania oraz czy ww. przychód osoby współpracującej powinien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osoby prowadzącej działalność... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 129 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Zatem zarówno otrzymana dotacja na realizacje projektu „Gmina „ X ” dawniej i dziś – sposobem na integracje społeczna mieszkańców” jak i wypłacone w ramach jej wynagrodzenie dla osoby współpracującej (związane z realizacja zadań w Projekcie – koordynatora) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy przy ww. charakterze pracy Koordynatora Projektu oraz określonemu we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotowi działalności powinien rozliczać wynagrodzenie pobierane od spółki z o.o. za prace Koordynatora Projektu w formie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A, czy dopuszczalne jest rozliczenie tego wynagrodzenia na zasadzie umowy-zlecenia pomiędzy Wnioskodawca, jako osobą fizyczną, a spółką zlecającą te prace?

Fragment:

Koordynator Projektu, który uzyskał dofinansowanie z dotacji, zajmuje się nadzorowaniem realizacji projektu przez zespół projektowy, pozyskiwaniem członków zespołu projektowego, doradztwem w prowadzeniu projektu, rozliczaniem formalnym i finansowym dotacji i projektu, studiowanie wytycznych formalnych związanych z realizacją projektu – działania Koordynatora Projektu polegają na zarządzaniu zespołem projektowym i na formalnym rozliczaniu dotacji. Czynności Koordynatora projektu są wydatkiem kwalifikowanym z dotacji, gdyż służą realizacji projektu. Czynności Członka Zarządu mają inny charakter, gdyż nie dotyczą działań związanych z realizacją projektu, lecz z funkcjonowaniem spółki, dlatego nie mogły być wydatkiem kwalifikowanym w dotacji jako nie związanym bezpośrednio z realizacją projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przy ww. charakterze pracy Koordynatora Projektu oraz określonemu we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotowi działalności powinien rozliczać wynagrodzenie pobierane od spółki z o.o. za prace Koordynatora Projektu w formie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A, czy dopuszczalne jest rozliczenie tego wynagrodzenia na zasadzie umowy-zlecenia pomiędzy Wnioskodawca, jako osobą fizyczną, a spółką zlecającą te prace...