Koordynator | Interpretacje podatkowe

Koordynator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koordynator. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra fakturę VAT będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu Klastra, Rada Klastra powierzyła z dniem (...) 2013 r. obowiązki Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu firmie (...) z siedzibą w (...), ul. (...), NIP (...). (Uchwała nr (...) Rady Klastra). Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową. Szczegółowy zakres zadań Koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia (...) 2013 r. obejmuje: obsługę administracyjno-biurową oraz finansową Klastra; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami Klastra oraz sieci interesariuszy Klastra; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych (...)
2014
2
lip

Istota:
Czy wydatki firmy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra w oparciu o wystawioną przez koordynatora klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usług,: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) ?
Fragment:
Organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra jest Koordynator Klastra, który zgodnie z Regulaminem Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu Klastra, Rada Klastra powierzyła z dniem 1 sierpnia 2013 r. obowiązki Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu „ ... ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Uchwała nr x/2013 Rady Klastra). Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo -badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową. Szczegółowy zakres zadań Koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r., obejmuje: obsługę administracyjno-biurową oraz finansową Klastra; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami Klastra oraz sieci interesariuszy Klastra; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych (...)
2014
23
kwi

Istota:
Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu. wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W projekcie Wnioskodawczyni w ramach otrzymywanego dofinansowania pełni od 1 lutego 2011 r. funkcję asystenta koordynatora projektu. Za realizacje ww. funkcji Wnioskodawczyni otrzymuje miesięczne wynagrodzenie pokrywane z budżetu projektu w ramach zadania Zarządzanie Projektem. Podstawą do wypłacania kwoty należnej za pełnioną funkcję jest wystawiana co miesiąc w okresie od 1 lutego 2011 r. nota księgowa. Wnioskodawczyni nie ma innej możliwości poboru wynagrodzenia, nie może bowiem jako projektodawca/beneficjent projektu i jednocześnie osoba realizująca wydzielone zadanie w projekcie podpisać żadnej z dostępnych umów „ sama ze sobą ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu, wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni w świetle przedstawionego zdarzenia oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, dochody otrzymywane w ramach pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu w projekcie finansowanym w formie dotacji z budżetu państwa zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.
2012
22
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fragment:
Działania projektu realizowane są przez personel projektu oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - za wykonywanie pracy Koordynatora współmałżonkowi Wnioskodawcy - osobie współpracującej - przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie koordynatora jest kosztem kwalifikowanym projektu i finansowane jest ze środków otrzymanego dofinansowania (podstawą rozliczenia jest miesięczna karta pracy i nota księgowa - obciążeniowa). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy koordynatora projektu jest zwolnione z opodatkowania oraz czy ww. przychód osoby współpracującej powinien być ujmowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osoby prowadzącej działalność... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 129 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Zatem zarówno otrzymana dotacja na realizacje projektu „Gmina „ X ” dawniej i dziś – sposobem na integracje społeczna mieszkańców” jak i wypłacone w ramach jej wynagrodzenie dla osoby współpracującej (związane z realizacja zadań w Projekcie – koordynatora) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2011
1
wrz

Istota:
Czy przy ww. charakterze pracy Koordynatora Projektu oraz określonemu we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotowi działalności powinien rozliczać wynagrodzenie pobierane od spółki z o.o. za prace Koordynatora Projektu w formie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A, czy dopuszczalne jest rozliczenie tego wynagrodzenia na zasadzie umowy-zlecenia pomiędzy Wnioskodawca, jako osobą fizyczną, a spółką zlecającą te prace?
Fragment:
Koordynator Projektu, który uzyskał dofinansowanie z dotacji, zajmuje się nadzorowaniem realizacji projektu przez zespół projektowy, pozyskiwaniem członków zespołu projektowego, doradztwem w prowadzeniu projektu, rozliczaniem formalnym i finansowym dotacji i projektu, studiowanie wytycznych formalnych związanych z realizacją projektu – działania Koordynatora Projektu polegają na zarządzaniu zespołem projektowym i na formalnym rozliczaniu dotacji. Czynności Koordynatora projektu są wydatkiem kwalifikowanym z dotacji, gdyż służą realizacji projektu. Czynności Członka Zarządu mają inny charakter, gdyż nie dotyczą działań związanych z realizacją projektu, lecz z funkcjonowaniem spółki, dlatego nie mogły być wydatkiem kwalifikowanym w dotacji jako nie związanym bezpośrednio z realizacją projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przy ww. charakterze pracy Koordynatora Projektu oraz określonemu we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotowi działalności powinien rozliczać wynagrodzenie pobierane od spółki z o.o. za prace Koordynatora Projektu w formie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A, czy dopuszczalne jest rozliczenie tego wynagrodzenia na zasadzie umowy-zlecenia pomiędzy Wnioskodawca, jako osobą fizyczną, a spółką zlecającą te prace...
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koordynator
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.