Konwersja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konwersja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
gru

Istota:

Konwersja wierzytelności oraz koszty uzyskania przychodu

Fragment:

Szczególnym rodzajem podwyższenia kapitału w spółce jest konwersja na kapitał wierzytelności przysługującej wspólnikowi w stosunku do spółki. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (por. wyrok z 14 grudnia 2004 r., sygn. akt FSK 2066/04) o tym, czy konwersja wierzytelności przysługującej wspólnikowi wobec spółki na udziały przybierze postać wkładu pieniężnego czy niepieniężnego decyduje treść uchwały zgromadzenia wspólników spółki. Wyróżnia się zatem wyraźnie dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały: objęcie przez wierzyciela udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny w postaci jego wierzytelności wobec spółki — powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności. Wspólnik wnosi wierzytelność tytułem aportu, dokonując jej cesji na rzecz spółki, co jednocześnie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, którego przedmiot stanowiła ta wierzytelność (wierzytelność zostaje bowiem nabyta przez dłużnika); objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny — powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego, tj. wniesienie środków pieniężnych.

2015
10
lis

Istota:

Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy.

Fragment:

U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania konwersji pożyczki na kapitał zapasowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania konwersji pożyczki na kapitał zapasowy. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli. W ostatnim czasie wspólnik udzielał Spółce pożyczek na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie wspólnicy zastanawiają się na konwersją udzielonych pożyczek na kapitał zapasowy. Udzielone przez wspólnika pożyczki były na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie: Czy konwersja pożyczki na kapitał zapasowy Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymienia czynności zamiany udzielonej wcześniej pożyczki na kapitał zapasowy Spółki jako czynności opodatkowanej.

2012
27
lip

Istota:

1. Czy zrealizowana konwersja, zlecona przez Inwestora powoduje powstanie obowiązku raportowania IFT-3R? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie byłaby pozytywna, tj. stwierdzająca, że konwersja jednostek uczestnictwa powoduje obowiązek raportowania, Wnioskodawca zadaje następujące pytanie:2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca powinien sumować wszystkie transakcje obejmujące umorzenia jednostek uczestnictwa oraz konwersje jednostek uczestnictwa zrealizowane w ciągu jednego roku podatkowego, które przyniosły Inwestorowi przychód?3. Czy w informacji IFT-3R Wnioskodawca uprawniony jest do zsumowania przychodów podlegających raportowaniu na poziomie jednego rejestru (poziomu technicznego w ramach ISIN, na którym rozliczane są transakcje nabycia, odkupienia, konwersji), które rozpoznawane są po stronie tej samej osoby, będącej odbiorcą faktycznym lub pośrednim (uczestnikiem)?4. W jaki sposób należy określić zakres przedmiotowy funduszy, z których osiągane przez odbiorców faktycznych lub pośrednich przychody podlegają raportowaniu?

Fragment:

Czy zrealizowana konwersja, zlecona przez Inwestora powoduje powstanie obowiązku raportowania IFT-3R... Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie byłaby pozytywna, tj. stwierdzająca, że konwersja jednostek uczestnictwa powoduje obowiązek raportowania, Wnioskodawca zadaje następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca powinien sumować wszystkie transakcje obejmujące umorzenia jednostek uczestnictwa oraz konwersje jednostek uczestnictwa zrealizowane w ciągu jednego roku podatkowego, które przyniosły Inwestorowi przychód... Czy w informacji IFT-3R Wnioskodawca uprawniony jest do zsumowania przychodów podlegających raportowaniu na poziomie jednego rejestru (poziomu technicznego w ramach ISIN, na którym rozliczane są transakcje nabycia, odkupienia, konwersji), które rozpoznawane są po stronie tej samej osoby, będącej odbiorcą faktycznym lub pośrednim (uczestnikiem)... W jaki sposób należy określić zakres przedmiotowy funduszy, z których osiągane przez odbiorców faktycznych lub pośrednich przychody podlegają raportowaniu... Zdaniem Wnioskodawcy, Ad.1) Wnioskodawca na wstępie podkreśla, że konwersja jest operacją polegającą na jednoczesnym nabyciu jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

2011
1
paź

Istota:

Konwersja dopłat na kapitał zakładowy

Fragment:

Istotnym w sprawie okazać się może również stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości który w ramach odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez NSA w wyroku w sprawie Elektrowni Pątnów II (C-441/08) potwierdził, iż art. 5 ust. 3 dyrektywy z 1969 r. wymaga, aby przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym od podwyższenia kapitału w drodze konwersji pożyczek na udziały uwzględnić wcześniejsze opodatkowanie pożyczek na podstawie obowiązującego w dniu ich udzielenia ustawodawstwa krajowego. Zatem powołane powyżej przepisy Dyrektyw a także orzeczenie NSA z dnia 14 stycznia 2010 r. stanowią podstawę stwierdzenia, iż w okolicznościach wskazanych przez Wnioskodawcę nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dokonaną zmianą umowy spółki, polegającą na konwersji wniesionych dopłat na kapitał zakładowy w okolicznościach, gdy dopłaty w dacie ich wniesienia (1995 r.) opodatkowane zostały opłatą skarbową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki i ich zmiany. Stosownie do treści art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez spółkę kapitałową należy rozumieć spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną i europejską.

2011
1
cze

Istota:

Czy dokonanie konwersji pożyczki na udziały w Spółce z o.o. niesie ze sobą jakikolwiek obowiązek podatkowy dla udziałowców i dla samej Spółki?

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 02 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu konwersji pożyczki na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w części dotyczącej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu konwersji pożyczki na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotowa Spółka uzyskała w drodze zawarcia kilkukrotnych porozumień z udziałowcami, pożyczki pieniężne. Intencją udziałowców Spółki jest przygotowanie projektu umorzenia zobowiązania w zamian za objęcie nowych udziałów w Spółce, tym samym zwiększenia kapitału zakładowego Spółki. Konwersja pożyczki na udziały w spółce z o.o. nie jest jednoznacznie określona w treści przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dokonanie konwersji pożyczki na udziały w Spółce z o.o. niesie ze sobą jakikolwiek obowiązek podatkowy dla udziałowców i dla samej Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy, konwersja pożyczek na udziały w spółce z o.o., będzie zarówno dla udziałowców jak i dla samej Spółki obojętna podatkowo.

2011
1
maj

Istota:

Czy konwersja długu na akcje podlega PCC?

Fragment:

W wyniku tak dokonanej konwersji Spółka uzyskała akcję o wartości odpowiadającej kwocie zobowiązania oraz należnych na dzień konwersji odsetek. Wyżej opisana czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ponieważ nie mieści się ona w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Stanowisko Spółki zawarte w punkcie drugim należy uznać za słuszne, gdyż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o pcc w brzmieniu obowiązującym w 2006r. podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży praw majątkowych. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 powyżej powołanej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc w przedmiotowym przypadku będzie to moment podpisania przez strony umowy dotyczącej sprzedaży akcji. Stawka podatku zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit „b” ww. ustawy wyniesie 1% podstawy opodatkowania. Błędne jest również stanowisko Spółki w zakresie określenia podstawy opodatkowania umowy sprzedaży akcji. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży praw majątkowych stanowi zgodnie z dyspozycją art. 6 ust.1 pkt1 lit „c” ww. ustawy ich wartość rynkowa. Fakt, iż akcje nie są jeszcze przedmiotem obrotu giełdowego nie ma w tym przypadku znaczenia ponieważ samo dopuszczenie lub też nie dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego nie przesądza o możliwości oszacowania ich wartości.

2011
1
kwi

Istota:

Czy konwersja świadectw pochodzenia przyznanych przed 1 października 2005r na "nowe" świadectwa pochodzenia, stanowiące towar giełdowy w rozumieniu Prawa energetycznego, nie stanowi usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oraz nie jest opodatkowana tym podatkiem?

Fragment:

W świetle wyżej cytowanych przepisów należy stwierdzić, iż konwersja świadectwa pochodzenia energii nie jest dostawą towarów, w rozumieniu ustawy o VAT. Natomiast przez usługę należy rozumieć każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów. Pojęcie świadczenia zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Ponadto świadczeniem usługi jest przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przypadku konwersji świadectwa pochodzenia energii Spółka nie nabywa nowych uprawnień w związku z czym nie możemy mówić w tym przypadku o świadczeniu usług. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

2011
1
mar

Istota:

Czy konwersja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku zmiany funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego, dokonana przez uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W art. 2 ustawy o ppe odrębnie zostały zdefiniowane pojęcia zarówno konwersji (pkt 10), wypłaty transferowej (pkt 19), jak i zwrotu (pkt 20). W związku z powyższym wymienionych pojęć nie należy utożsamiać. Konwersja nie jest zatem ani wypłatą transferową (zwolnioną z opodatkowania), ani zwrotem (podlegającym opodatkowaniu). W przypadku konwersji zgodnie z definicją art. 2 pkt 10 ustawy o ppe następuje jednoczesne odkupienie oraz nabycie jednostek uczestnictwa (przy równoczesnej zmianie funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez to samo towarzystwo) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa pod warunkiem, że jednostki odkupywane i nabywane są rejestrowane jako stanowiące środki uczestnika odpowiednio ze składki podstawowej lub dodatkowej. Trudno zatem w omawianej sytuacji mówić o zwrocie środków zgromadzonych w ramach programu. W wyniku konwersji oszczędzający nie wycofuje środków zgromadzonych w ramach programu, korzysta jedynie z uprawnienia do zmiany funduszu lub podziału środków między funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo kontynuując oszczędzanie środków w ramach programu. W sytuacji, gdy konwersja nie jest w sposób szczególny określona w prawie podatkowym należałoby odnieść się do celu, jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych i związanej tym atrakcyjności oszczędzania w ramach prowadzonych programów ppe.