RO-XV/443/VAT-111/221/US/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy może rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej dopiero z dniem przekroczenia obrotu 20.000 zł, czy też jest zobligowany posiadać kasę fiskalną już w momencie dokonania pierwszej sprzedaży?

RO-XV/443/VAT-111/221/US/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności
  2. likwidacja działalności
  3. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2006 r. stwierdza, że rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie 2006 r. ma Pan obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej oraz ewidencjonowania obrotu począwszy od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Pismem z dnia 27.02.2006 r., uzupełnionym dnia 28.03.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

W grudniu 2004 r. ze względu na zły stan zdrowia zmuszony był Pan zakończyć działalność gospodarczą. W okresie jej prowadzenia, ze względu na obrót był Pan obowiązany do ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Kasa fiskalna była zgłoszona w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. Likwidując działalność gospodarczą w 2004 r. zgłosił Pan w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, iż nie wyrejestrowuje posiadanej kasy fiskalnej. W okresie prowadzenia działalności był Pan również zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W roku 2005 nie prowadził Pan działalności gospodarczej. W 2006 r. zamierza Pan ponownie podjąć działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą w pawilonie przy ul. Kawaleryjskiej. Nie jest Pan jednak w stanie przewidzieć, czy stan zdrowia pozwoli na prowadzenie działalności przez dłuższy okres czasu, czy też po kilku miesiącach zmuszony będzie do rezygnacji.

Podatnik zwraca się z pytaniem: czy może rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej dopiero z dniem przekroczenia obrotu 20.000 zł, czy też jest zobligowany posiadać kasę fiskalną już w momencie dokonania pierwszej sprzedaży?
Podatnik sformułował też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:zwolnienie z ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, w opisanej wyżej sytuacji przysługuje.

Wnioskodawca oświadczył także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W pierwszym kwartale 2006 roku podatnicy, o których mowa w cyt. przepisie, zwolnieni byli z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz. 2706 ze zm.), które to jednak utraciło moc z dniem 31 marca 2006 roku. Zgodnie z tym przepisem w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Obecnie stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375), w okresie do dnia 31 grudnia 2006 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jest zwolnieniem podmiotowym, czyli dotyczącym zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W przedstawionym stanie faktycznym w grudniu 2004 r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą, po czym w marcu 2006 r. zamierza Pan ponownie rozpocząć prowadzenie działalności w formie handlu. Ponadto w okresie jej prowadzenia, ze względu na obrót był Pan obowiązany do ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, natomiast w momencie likwidacji działalności nie wyrejestrował Pan przedmiotowej kasy.
Analiza przepisów w/w ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, iż mamy do czynienia z podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej. Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej likwidacją poprzedniej działalności, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisów cyt. ustawy nie jest to zatem podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest Pan podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, a nie podmiotem gospodarczym rozpoczynającym działalność gospodarczą w 2006 r.

Tak więc biorąc pod uwagę fakt, iż wcześniej był Pan obowiązany do ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących, zatem w chwili obecnej również ma Pan obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, począwszy od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2006 r. jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.