III/433-10/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej prowadzonej po zakończeniu wcześniejszej działalności.

III/433-10/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności
  2. likwidacja działalności
  3. podatek od towarów i usług
  4. zaprzestanie działalności
  5. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Wnioskiem z dnia 29 stycznia 2007r. (uzupełnione w dniu 07.02.2007r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej prowadzonej po zakończeniu wcześniejszej działalności.

Od dnia 2 września 1989r. do dnia 31 października 2005r. wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie robót budowlano-dekarskich i blacharskich. W związku z wykonywaniem przedmiotowych czynności Strona podlegała zwolnieniu podmiotowemu z tytułu podatku od towarów i usług.

W miesiącu maju 2006r. wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu takich samych usług, które wykonywał w poprzedniej działalności.

Zdaniem wnioskodawcy obecnie prowadzona działalność gospodarcza stanowi kontynuację poprzedniej. Oznacza to, iż Strona stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z przekroczeniem wartości sprzedaży w 2006r. w wysokości 39.200 zł.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 9 powołanej ustawy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 10.000 euro, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Z porównania treści przepisów art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT wynika, że osobą rozpoczynającą w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu jest ten, kto nie wykonywał tych czynności uprzednio (tj. w poprzednim roku podatkowym).

W stanie faktycznym opisanym we wniosku o interpretację, w związku z zakończeniem działalności gospodarczej w 2005r. ponowne rozpoczęcie działalności w 2006r. traktowane jest jako kontynuacja działalności wcześniejszej. Ponieważ dla celów podatku VAT nie powstanie nowy podmiot, w sytuacji gdy następuje ponowne podjęcie działalności gospodarczej w kwestii zwolnienia podmiotowego zastosowanie znajdzie art. 113 ust. 1 ustawy, tzn. prawo do zwolnienia ustala się na podstawie wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym.Natomiast, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę odpowiadającą równowartości 10.000 euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty (...) (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT).

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że w wydanym na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.11.2005r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 229, poz. 1949) wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia od podatku VAT na 2006 rok określono w kwocie 39.200 zł.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.