DF/415-76/05/AJ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku przekształcenia działalności obojga małżonków, prowadzonej na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji, na działalność jednego z małżonków istnieje możliwość prowadzenia przez niego działalności przy wykorzystaniu środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych nabytych w trakcie prowadzenia działalności przez oboje małżonków wspólnie?

DF/415-76/05/AJ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. działalność na imię obojga małżonków
 2. kontynuacja działalności
 3. majątek wspólny małżonków
 4. przekształcanie podmiotów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z 02.12.2005 r. (data złożenia w tut. urzędzie: 06.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego małżonka przy wykorzystaniu środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych nabytych w trakcie prowadzenia działalności przez oboje małżonków wspólnie,

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz dokumentów zgromadzonych w tutejszym organie wynika, że prowadzi Pani wspólnie z mężem (...) działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi, na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dotychczas mąż figuruje w ewidencji działalności gospodarczej. W zakresie podatku dochodowego składają Państwo odrębne deklaracje PIT-5, a do wspólnego zeznania PIT-36 załączane są odrębne informacje PIT-B, w których każdy z małżonków wykazuje po 50% przychodu, kosztów jego uzyskania i dochodu ze wspólnego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1808) zostaliście Państwo wezwani przez organ ewidencyjny do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, co musi nastąpić w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Z uwagi na zły stan zdrowia męża prowadzenie działalności będzie kontynuowała Pani, wobec czego planowane jest złożenie wniosku o wpisanie Pani w ewidencji działalności gospodarczej pod dotychczasowym numerem, z uwzględnieniem faktycznej daty rozpoczęcia działalności, czyli datą widniejącą na wspólnym wpisie. Mąż zostanie wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.

W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej przez Panią przy wykorzystaniu środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych nabytych w trakcie prowadzenia działalności przez oboje małżonków wspólnie.

Pani zdaniem w/w składniki majątku będą automatycznie stanowiły majątek Pani firmy, gdyż - po pierwsze - zakupy dokonywane w ramach wspólnie prowadzonej działalności były księgowane we wspólnie prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, między małżonkami nadal będzie funkcjonowała wspólność majątkowa, a pomimo technicznej zmiany we wpisie do ewidencji majątek wspólnej firmy będzie wykorzystywany w działalności, którą będzie Pani prowadziła, po drugie zaś - brak jest prawnej możliwości przeniesienia praw do majątku w taki sposób, w jaki działoby się to między odrębnymi podmiotami gospodarczymi; nie można przecież kupić majątku od siebie samego.

Zgodnie z art. 68 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej:

<
 1. Organ ewidencyjny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem.
 2. Organ ewidencyjny dokonuje, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wpisu drugiego z małżonków pod nowym numerem ewidencyjnym, uwzględniając faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z wpisu pierwotnego usuwa się dane drugiego z małżonków.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o umowie spółki cywilnej między małżonkami w celu wykonywania działalności gospodarczej, o ile taka została zawarta.
 4. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ ewidencyjny w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. dokona wykreślenia wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z opłat.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że w terminie do 31 grudnia 2005 roku małżonkowie wykonujący wspólną działalność gospodarczą w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej muszą dokonać wyboru, który z nich pozostanie w dotychczasowym wpisie, a który zostanie wpisany pod nowym numerem. Państwo zdecydowali, iż działalność gospodarczą będzie kontynuowała żona, natomiast mąż rezygnuje z dalszego prowadzenia działalności. Nastąpi zatem zmiana działalności z działalności prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez żonę, z tym że po wykreśleniu z ewidencji działalności wspólnego wpisu małżonków i zaprzestaniu działalności przez męża nie nastąpi podział pomiędzy małżonków zapasów składników majątkowych wykorzystywanych we wspólnie prowadzonej działalności i część z tych zapasów, przypadająca na męża, nie zostanie przez niego z działalności wycofana, ale małżonek kontynuujący prowadzenie działalności będzie wykorzystywał w swojej działalności wspólnie zgromadzony majątek.

Przepisy podatkowe nie zabraniają przekazania przez małżonka ustępującego ze wspólnie prowadzonej działalności przypadającej na niego części wspólnie zgromadzonego majątku na rzecz małżonka, który tą działalność będzie kontynuował. Trudno jednak przychylić się do stwierdzenia, by przejęcie całości majątku wspólnej firmy przez małżonka kontynuującego prowadzenie działalności mogło nastąpić "automatycznie". Wprawdzie żadna szczególna forma owego przekazania nie jest wymagana, jednak - biorąc pod uwagę, że małżonek zaprzestający prowadzenia działalności może wycofać przypadającą na niego część majątku - wskazane jest pisemne udokumentowanie tej operacji.

Należy również mieć na uwadze odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające zasady obowiązujące w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, tj. zmiany działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego z nich. Zgodnie z nimi:

<
 • art. 22g ust. 12

 • W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.
 • art. 22 g ust. 13 pkt 4

 • Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie zmiany działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków - jeżeli przed (...) zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).
 • art. 22h ust. 3

 • Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.