Kontynuacja działalności przez spadkobierców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontynuacja działalności przez spadkobierców. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jaką należy przyjąć wartość początkową dla środków trwałych całkowicie zamortyzowanych i częściowo zamortyzowanych, które podatnik przejmuje do swojej działalności gospodarczej na podstawie polecenia testamentowego z firmy zmarłego męża?

Fragment:

(...) Podatniczka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z zapytaniem jaką przyjąć wartość początkową dla środków trwałych całkowicie zamortyzowanych i częściowo zamortyzowanych, które przejmuje do swojej działalności gospodarczej na podstawie polecenia testamentowego z firmy zmarłego męża? Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: W grudniu 2006r. zmarł mąż podatniczki, prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, w której wykorzystywał liczne środki trwałe. Na podstawie testamentu podatniczka została spadkobierczynią majątku męża. Będzie kontynuować prowadzoną przez niego działalność na swoje nazwisko i wykorzystywać istniejące środki trwałe. Część z nich zamortyzowała się już całkowicie w firmie męża, ale faktycznie mają one w obecnej chwili pewną wartość, a ich wykorzystywanie w działalności podatniczki będzie przynosić firmie przychody. Stanowisko podatnika: Podatniczka uważa, że (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy spadkobiercy kontynuującemu działalność gospodarczą spadkodawcy, przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych przez spadkodawcę, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 oraz art.14 a § 1i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.z 2005r.Nr 8,poz.60 z późn.zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 25.01.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu na 2007r. postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pani pismem z dnia 25.01.2007r. zwróciła się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika:We wniosku pani przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika,że mąż podatniczki, który przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – zmarł 8 stycznia 2007r.Po śmierci męża pani (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy mam prawo do rozliczenia kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wykazanej w ostatniej deklaracji VAT-7 zmarłego męża w sytuacji, gdy kontynuję tę działalność ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Panią XXXXXXXXXX XXXXXXXX - NIP XXX-XXX-XX-XX zam. XXXXXXXX XXXXXXXXX w dniu 21 sierpnia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącym prawa do rozliczenia kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającej z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej w imieniu zmarłego męża oraz sposobu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów a także prawa do rozliczenia straty z lat ubiegłych z działalności męża - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim uznaje przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej prawa do rozliczenia kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wykazanej w ostatniej deklaracji VAT-7 zmarłego męża – za prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 21 sierpnia 2006 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej po zmarłym mężu ma prawo uznać za koszty działalności wydatki zwiazane z utrzymaniem i użytkowaniem środków transportu (samochody ciężarowe, przyczepy itp). ujętych w ewidencji środków trwałych, jeżeli środki te nie są zarejestrowane na nią lecz na zmarłego męża ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu , działając na podstawie art. 217, art. 14a § 1 i 4 oraz art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art.22 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2006 (uzupełnionego dnia 17.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz prawny uznaje stanowisko przedstawione w złożonym wniosku - za prawidłowe. Stan faktyczny sprawy: W dniu 24 stycznia 2006r. zmarł mąż podatniczki, który jednoosobowo prowadził działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych podatkiem liniowym. Dla potrzeb podatku dochodowego prowadził ewidencję księgową w postaci księgi rachunkowej. Małżonka podjęła decyzję o kontynuowaniu działalności i w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy następcy prawni, którzy kontynuują działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spadkodawcą, są zobowiązani do zapłaty podatku należnego wynikającego ze spisu z natury.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w czerwcu 2006r. zmarł prowadzący działalność gospodarczą ojciec wyżej wymienionych. Spadkobiercy sporządzili w trybie art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług spis z natury za dzień 30 czerwca 2006r. oraz złożyli deklarację VAT-7 w której wykazali podatek należny z tytułu remanentu. Pytanie brzmi: czy następcy prawni, którzy kontynuują działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spadkodawcę są zobowiązani do zapłaty podatku należnego wynikającego ze wspomnianego wyżej spisu z natury. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu (...)

2011
1
kwi

Istota:

"Czy przejęcie przedsiębiorstwa produkcyjno - usługowego przez spadkobierców celem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?".

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 24.04.2006r. w zakresie podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2006r., Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 17 kwietnia 2006r. zmarł małżonek wnoszącej zapytanie, który prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zmarły nie pozostawił testamentu. Do dziedziczenia ustawowego uprawnieni są żona oraz trójka dzieci w tym dwoje niepełnoletnich. Uprawnieni spadkobiercy podejmują decyzję o kontynuacji działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Podział dziedziczonego zakładu nie wchodzi w rachubę z uwagi na profil produkcji i świadczonych usług. Działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy spis z natury towarów, sporządzony po śmierci przedsiębiorcy, jego spadkodawcy /dzieci/ mogą uwzględnić jako remanent początkowy rozpoczynając działalność gospodarczą w tym samym miejscu i zakresie?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 11.01.2005 r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego: 14.01.2005 r./ zwróciła się Pani, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wraz z bratem, jako następcy prawni zamierzacie Państwo kontynuować w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą po zmarłym ojcu.Ojciec Pani, do chwili śmierci prowadził (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nadal mamy do czynienia z tym samym podatnikiem podatku VAT, gdy w miejsce spadkodawcy wchodzi do spółki jego spadkobierca (dot. spółki cywilnej liczącej dwóch wspólników)?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa-Huta działając na podstawie art. 14 a, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 25.08.2004 r. dotyczące kontynuacji działalności przez Spółkę cywilną liczącą dwóch wspólników w przypadku śmierci jednego ze wspólników i przystąpienia spadkobiercy do tej spółki, wyjaśnia co następuje: Śmierć wspólnika spółki cywilnej nie powoduje jej likwidacji o ile w umowie spółki cywilnej zawartej pomiędzy wspólnikami przewidziano możliwość wstąpienia spadkobiercy (-ów) do spółki w miejsce zmarłego wspólnika, w myśl art. 872 kodeksu cywilnego. Spadkobiercom przysługują wspólnie te prawa, które przysługiwały ich spadkodawcy. Prawa takie mogą być jednak wykonywane tylko przez jednego ze spadkobierców. Dlatego ustawa nakłada na spadkobierców obowiązek wyznaczenia osoby, która w ich imieniu będzie w spółce działała. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy spadkobierca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych dla spadkodawcy przed dniem jego śmierci, oraz z faktur wystawionych po jego śmierci?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Pani wnioskiem z dnia 19.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczenia przez spadkobiercę kontynuującego działalność gospodarczą, podatku od towarów i usług z faktur wystawionych przed dniem śmierci spadkodawcy oraz z faktur wystawionych po jego śmierci, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu wyjaśnia: Z treści wniosku wynika, iż podatnik zmarł w dniu 06.01.2004 r., natomiast Pani rozpoczęła działalność gospodarczą, następnie złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w dniu 10.02.2004 r. Po śmierci męża otrzymała Pani faktury dotyczące zakupu towarów i usług za miesiąc grudzień 2003 r. i styczeń 2004 r. Art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje okoliczności następstwa prawnego w odniesieniu do spadkobierców w zakresie ich praw i obowiązków. § 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym mężu?

Fragment:

(...) W rozpatrywanym piśmie podatnik zwrócił się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i rozpatrzenie powstałych wątpliwości przy następującym stanie faktycznym :Mąż zapytującej prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą, był podatnikiem podatku od towarów i usług i rozliczał się na zasadach ogólnych. Zmarł w dniu 12 listopada 2004r. Po jego śmierci został dokonany spis z natury oraz odczyt kas fiskalnych. Podatniczka w dniu 13 listopada 2004r. zgłosiła w Urzędzie Skarbowym w Grójcu rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym samym miejscu i w tym samym zakresie oraz złożyła druki NIP – 1 i VAT – R, i od tego dnia prowadzi działalność gospodarczą firmy zmarłego męża we własnym imieniu i na własny rachunek.Zgodnie z art.97 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) podatniczka, jako następca prawny przejmuje przewidziane w przepisach prawa (...)