Kontynuacja działalności przez spadkobiercę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontynuacja działalności przez spadkobiercę. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Przejęłam jako spadkobierca prowadzenie działalności gospodarczej po śmierci męża. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podstawie otrzymanych po śmierci męża faktur wystawionych jeszcze na jego imię i nazwisko, za które płaciłam już sama?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007r., złożonym przez Panią T. o udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej kontynuowanej przez spadkobiercę, wydatków wynikających z faktur wystawionych po śmierci spadkodawcy na jego imię i nazwisko, a opłaconych przez spadkobiercę. UZASADNIENIE Działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), stosownie do swojej właściwości, m.in. naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy na podstawie przepisu art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej jako spadkobierczyni po zmarłym mężu będąc wyznaczoną w testamencie do dziedziczenia jego przedsiębiorstwa i kontynuując prowadzenie działalności gospodarczej spadkodawcy, jestem uprawniona do przejęcia po spadkodawcy jego praw o charakterze niemajątkowym ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ) a w tym prawa do opodatkowania podatkiem liniowym 19 % wg zasad określonych przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 15 maja 2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z prośbą o wydanie interpretacji w kwestii: - czy na podstawie przepisu art.97 § 2 Ordynacji podatkowej pytającej jako spadkobierczyni po zmarłym mężu będącej wyznaczoną w testamencie do dziedziczenia jego przedsiębiorstwa i kontynuującej prowadzenie działalności gospodarczej spadkodawcy, przysługuje uprawnienie do przejęcia po spadkodawcy jego praw o charakterze niemajątkowym( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ), a w tym prawa do opodatkowania podatkiem liniowym 19 % wg zasad określonych przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Z wniosku pytającej wynika, że zmarły współmałżonek pozostawił testament, w którym określił krąg spadkobierców, w tym jego ostatnią wolą było również to, aby wnioskodawczyni odziedziczyła całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez spadkodawcę. W marcu 2006r. w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przejęcie przedsiębiorstwa w formie spadku (testamentem po matce) rodzi obowiązek podatkowy, przy czym spadkobierca dalej prowadzi działalność gospodarczą w niezmienionej formie?

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 1 sierpnia 2004 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16 sierpnia, w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że zgodnie z art. 97 § 1 spadkobiercy podatnika z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (§ 2). Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika (§3). Zatem zgodnie z art. 97 § 1 sukcesja podatkowa spadkobierców dotyczy przede wszystkim majątkowych praw i obowiązków. Od tej zasady (...)