Kontynuacja działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontynuacja działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
14
wrz

Istota:

Czy ma Pan prawo wprowadzić środek trwały (nieruchomość) do ewidencji ustalając wartość początkową na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub aktu darowizny?

Fragment:

Więc nie można tu mówić o jakiejkolwiek kontynuacji działalności. Środek trwały został wprowadzony do zupełnie innego podmiotu. W wyroku NSA z 2 marca 2011 r. sygn. akt II FSK 1896/09 sąd odniósł się do podobnego przypadku, w którym jeden ze wspólników spółki jawnej nabył budynek po podziale spółki i wprowadził do własnej działalności gospodarczej. Sąd jednoznacznie stwierdził, że nie można mówić o kontynuacji działalności gospodarczej a w konsekwencji o kontynuacji amortyzacji środka trwałego. W związku z powyższym uważa Pan, że miał prawo do wprowadzenia środka trwałego (budynku) do ewidencji w cenie rynkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2013
16
sty

Istota:

1. Czy wartość wniesionych środków (towarów handlowych) będzie dla spółki kosztem podatkowym, jeśli tak to czy to będzie data 30 kwietnia 2012 r. i w jakiej wysokości?
2. Czy wydatki wnoszonego przedsiębiorstwa, a udokumentowane fakturami wystawionymi po dacie wniesienia będzie można rozliczyć w spółce pod względem podatku dochodowego (faktury za energię, telefon, gaz itp.)?
3. Czy otrzymane faktury korygujące dotyczące wnoszonego przedsiębiorstwa, a wystawione po dacie wniesienia będzie można ująć i rozliczyć w spółce pod względem dochodu?
4. Czy faktury korygujące lub zwroty do paragonów (uznane reklamacje klientów) wystawione w spółce, a dotyczące zamkniętej firmy, wniesionej do spółki cywilnej, będą pomniejszały przychody spółki cywilnej, jeżeli nie to w jakiej formie je rozliczyć?

Fragment:

Faktury dotyczyły m. in. należności za energię elektryczną, gaz ziemny, telefony, a także korekty faktur dotyczące wnoszonego przedsiębiorstwa, jak i korekty faktur lub zwroty do paragonów dotyczące uznanych reklamacji klientów aportowanego przedsiębiorstwa. Sukcesja podatkowa na gruncie podatku dochodowego oznacza, że na spółkę przekształconą (w tej sytuacji spółkę cywilną) przejdą skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie przekształcanym (wnoszonym przedsiębiorstwie przez jednego wspólnika), które wystąpiłyby w tym przedsiębiorstwie, gdyby przekształcenie nie miało miejsca. Reasumując w przypadku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej z uwagi na wiążącą się z tym sukcesję praw i obowiązków podatkowych, spółka cywilna (następca prawny) ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków ujętych w fakturach wystawionych na aportowane przedsiębiorstwo, dotyczących okresu prowadzenia działalności tegoż przedsiębiorstwa, wystawionych przed datą przekazania aportu, a otrzymanych po dacie przekazania aportu oraz wystawionych po dacie przekazania aportu, związanych z funkcjonowaniem wnoszonego przedsiębiorstwa, o ile nie były one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ww. przedsiębiorstwie do dnia jego wniesienia.

2012
8
wrz

Istota:

W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy za zmarłego podatnika, który opodatkowany był podatkiem liniowym? Czy Wnioskodawczyni może uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym PIT-36L za 2011 r. przychody, dochody oraz zaliczki na podatek dochodowy zapłacone przez ojca, a tym samym połączyć dochody wygenerowane przez ojca z jej dochodami?

Fragment:

Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni zgłoszona została w urzędzie skarbowym wraz z pismem o kontynuacji działalności gospodarczej po ojcu. Wola spadkobierców potwierdzona została aktami notarialnymi: aktem poświadczenia dziedziczenia i protokołem dziedziczenia, w którym każdy z czworga spadkobierców przyjął spadek wprost po ojcu i mężu w wysokości po 1 / 4 części spadku każdy; pełnomocnictwem udzielonym przez spadkobierców (mamę Wnioskodawczyni, jej siostrę i brata) dla Wnioskodawczyni w celu prowadzenia wszelkich czynności w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej po ojcu. Firma prowadzona przez ojca posiadała na dzień śmierci majątek w postaci środków trwałych – samochodów oraz wyposażenia w postaci różnych narzędzi. Jako osoba kontynuująca działalność, Wnioskodawczyni przejęła te środki trwałe, wyposażenie oraz towary, które Wnioskodawczyni wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie, oznaczone we wniosku numerem dwa. W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy za zmarłego podatnika, który opodatkowany był podatkiem liniowym... Czy Wnioskodawczyni może uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym PIT-36L za 2011 r. przychody, dochody oraz zaliczki na podatek dochodowy zapłacone przez ojca, a tym samym połączyć dochody wygenerowane przez ojca z jej dochodami...

2012
20
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi, jeżeli będzie kontynuował amortyzację żony w przypadku naczepy wywrotki?

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Przepis art. 22g ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się: w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, 1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b, w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości, w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: (...)

2011
1
maj

Istota:

- opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej prowadzonej po zakończeniu wcześniejszej działalności.

Fragment:

W stanie faktycznym opisanym we wniosku o interpretację, w związku z zakończeniem działalności gospodarczej w 2005r. ponowne rozpoczęcie działalności w 2006r. traktowane jest jako kontynuacja działalności wcześniejszej. Ponieważ dla celów podatku VAT nie powstanie nowy podmiot, w sytuacji gdy następuje ponowne podjęcie działalności gospodarczej w kwestii zwolnienia podmiotowego zastosowanie znajdzie art. 113 ust. 1 ustawy, tzn. prawo do zwolnienia ustala się na podstawie wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym.Natomiast, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę odpowiadającą równowartości 10.000 euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty (...) (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT). Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że w wydanym na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.11.2005r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 229, poz. 1949) wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia od podatku VAT na 2006 rok określono w kwocie 39.200 zł. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku przekształcenia działalności obojga małżonków, prowadzonej na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji, na działalność jednego z małżonków istnieje możliwość prowadzenia przez niego działalności przy wykorzystaniu środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych nabytych w trakcie prowadzenia działalności przez oboje małżonków wspólnie?

Fragment:

We wniosku należy wskazać w szczególności, który z małżonków będzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem. Organ ewidencyjny dokonuje, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wpisu drugiego z małżonków pod nowym numerem ewidencyjnym, uwzględniając faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z wpisu pierwotnego usuwa się dane drugiego z małżonków. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o umowie spółki cywilnej między małżonkami w celu wykonywania działalności gospodarczej, o ile taka została zawarta. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ ewidencyjny w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. dokona wykreślenia wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z opłat. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że w terminie do 31 grudnia 2005 roku małżonkowie wykonujący wspólną działalność gospodarczą w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej muszą dokonać wyboru, który z nich pozostanie w dotychczasowym wpisie, a który zostanie wpisany pod nowym numerem. Państwo zdecydowali, iż działalność gospodarczą będzie kontynuowała żona, natomiast mąż rezygnuje z dalszego prowadzenia działalności.

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy ustalić wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia podmiotowego i do powstania obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej w przypadku ponownego podjęcia działalności gospodarczej

Fragment:

W tej sytuacji ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Pytającą traktowane jest jako kontynuacja działalności wcześniejszej. Ponieważ dla celów podatku VAT nie powstanie nowy podmiot tego podatku, do Podatniczki, która ponownie podejmuje działalność gospodarczą w kwestii zwolnienia podmiotowego zastosowanie ma art. 113 ust. 1, tj. prawo do zwolnienia ustala się na podstawie wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym. Należy mieć przy tym na uwadze art. 113 ust.11 ustawy, zgodnie z którym podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Jednocześnie informuję, że w wydanym na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt. 1 ustawy o VAT rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.11.2005r w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 229, poz. 1949) wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia od podatku VAT na 2006 rok określono w kwocie 39.200zł. Do wartości sprzedaży, o której mowa wyżej nie wlicza się wartości podatku (art. 113 ust.1 ustawy o VAT), jak również odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (art. 113 ust.2).

2011
1
kwi

Istota:

Czy może rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej dopiero z dniem przekroczenia obrotu 20.000 zł, czy też jest zobligowany posiadać kasę fiskalną już w momencie dokonania pierwszej sprzedaży?

Fragment:

W pierwszym kwartale 2006 roku podatnicy, o których mowa w cyt. przepisie, zwolnieni byli z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz. 2706 ze zm.), które to jednak utraciło moc z dniem 31 marca 2006 roku. Zgodnie z tym przepisem w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 marca 2006 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Obecnie stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375), w okresie do dnia 31 grudnia 2006 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jest zwolnieniem podmiotowym, czyli dotyczącym zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2011
1
kwi

Istota:

Czy po zaprzestaniu przez wspólnika spółki cywilnej prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik występuje o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy po zaprzestaniu przez żonę prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem podatnika w opisanym przez niego stanie faktycznym będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wystąpienie ze spółki cywilnej jednego wspólnika i kontynuacja działalności przez pozostałego nie prowadzi do likwidacji działalności. Skutkuje natomiast przekształceniem dotychczasowej formy organizacyjno prawnej, co w konsekwencji w świetle powołanego przepisu nie powoduje obowiązku podatkowego od remanentu likwidacyjnego . Zaznacza pan, że przedstawiona ocena jest zbieżna z ukształtowaną praktyką orzeczniczą SN i NSA do art. 24 powołanej ustawy. Po dokonaniu analizy przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe: Z przedstawionego stanu faktycznego oraz analizy dokumentów rejestracyjnych wynika, że prowadzi pan od dnia 28.12.1998 r. działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej "K.". Zgodnie z § 9 umowy spółki cywilnej każdy ze wspólników uprawniony jest do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku pokrywa straty.

2011
1
kwi

Istota:

Czy małżónkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą jako jeden podmiot gospodarczy, który rozlicza podatek VAT na dotychczasowych zasadach posługując się numerem NIP małżonka dotychczas rozliczającego podatek VAT ?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawa o podatku od towarów i usług wśród podatników podlegających temu podatkowi nie wymienia małżonków wspólnie prowadzących działalność gospodarczą, dlatego za podatnika tego podatku należy uważać tego ze współmałżonków (jeżeli nie zawiązali spółki cywilnej), który dokonał zgłoszenia w zakresie podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz uzyskał potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-5. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierzacie Państwo prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach, bez zmiany formy organizacyjnej. Z uwagi, że formalnie nie zamierzacie Państwo zawiązać spółki cywilnej, zatem w zakresie podatku od towarów i usług podatnikiem jest ten małżonek, który wcześniej dokonał zgłoszenia w zakresie podatku od towarów i usług. Drugi z małżonków, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, jeśli nie rozpocznie prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej, nie jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Ponieważ to Pani dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, jest Pani nadal opodatkowana tym podatkiem, wystawia faktury VAT na swoje imię i nazwisko, posługując się nadanym Numerem Identyfikacji Podatkowej.