ILPP1/443-1084/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną, czyli od dnia 1 stycznia 2011 r., jeśli sprzedaż w roku 2010 nie przekroczyła 100.000 zł, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w dniu 12 czerwca 2009 r., po przeprowadzonej kontroli w roku 2014?
ILPP1/443-1084/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. kontrola
 2. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stan przed kontrolą Urzędu Skarbowego: Wnioskodawca nie mając otwartej działalności gospodarczej w roku 2009 dokonywał sprzedaży odzieży na portalu internetowym, mając na względzie zwolnienie od podatku VAT. Limit z tytułu działalności zwolnionej w roku 2009 wynosił 50.000,00 zł, natomiast w roku 2010 wynosił 100.000,00 zł. Wnioskodawca również w kolejnych latach korzystał ze zwolnienia, przy czym w roku 2011 zarejestrował działalność gospodarczą. Zainteresowany nie prowadził i nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. z 2011 r, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W roku 2014 Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę skarbową za rok 2009 i 2010.

Okazało się, że Wnioskodawca przekroczył w roku 2009 limit 50.000,00 zł.

Zainteresowany nie złożył wówczas, tj. w roku 2009, VAT-R oraz stosownych deklaracji VAT-7. W roku 2010 Wnioskodawca nie przekroczył limitu 100.000,00 zł. W roku 2011 korzystał ze zwolnienia od VAT ze względu na obroty.

Obecnie, po kontroli Zainteresowany złożył VAT-R za okres od 12 czerwca 2009 r., deklarację VAT-7 za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył również aktualizację VAT-R za okres od 1 stycznia 2011 r., mając na względzie brak przekroczonego limitu w roku 2010.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną, czyli od dnia 1 stycznia 2011 r., jeśli sprzedaż w roku 2010 nie przekroczyła 100.000 zł, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w dniu 12 czerwca 2009 r., po przeprowadzonej kontroli w roku 2014...

Zdaniem Wnioskodawcy, w roku 2010 wartość sprzedaży netto wyniosła poniżej limitu 100.000,00 zł, tak więc dała podstawę do ponownego zwolnienia od 1 stycznia 2011 r., ponieważ nie została przekroczona kwota limitu zgodnie z art. 113 pkt 1 i pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo utraty prawa do zwolnienia z dniem 12 czerwca 2009 r.

Zainteresowany uważa, że stosownie do obowiązującego prawa oraz ze względu na przedstawiony stan faktyczny ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z datą wsteczną na podstawie ww. art. 113 pkt 1 i pkt 11 ustawy, co potwierdza również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP2/443-115/14-4/AD z dnia 10 kwietnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od dnia 1 stycznia 2011 r., zatem wydana została w oparciu o stan prawny wówczas obowiązujący.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do końca roku 2009 kwota limitu wynosiła 50.000 zł, natomiast w roku 2010 – 100.000 zł, a od dnia 1 stycznia 2011 r. limit ten ustalono na poziomie 150.000 zł.

Przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że co do zasady, podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok,
 • podatnik w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Podkreślić w tym miejscu należy, że powrót do zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od dnia 1 stycznia, nie jest tym samym możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Z opisu sprawy wynika, że według stanu przed kontrolą Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca nie mając otwartej działalności gospodarczej w roku 2009 dokonywał sprzedaży odzieży na portalu internetowym, korzystając ze zwolnienia od podatku ze względu na limit sprzedaży. Powyższy limit w roku 2009 wynosił 50.000,00 zł, natomiast w roku 2010 wynosił 100.000,00 zł. Wnioskodawca również w kolejnych latach korzystał ze zwolnienia, przy czym w roku 2011 zarejestrował działalność gospodarczą. Zainteresowany nie prowadził i nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

W roku 2014 Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę za rok 2009 i 2010. Okazało się, że Wnioskodawca przekroczył w roku 2009 limit 50.000,00 zł. Zainteresowany nie złożył wówczas, tj. w roku 2009, VAT-R oraz stosownych deklaracji VAT-7. W roku 2010 Wnioskodawca nie przekroczył limitu 100.000,00 zł. W roku 2011 korzystał ze zwolnienia od VAT ze względu na obroty.

Obecnie, po kontroli Zainteresowany złożył VAT-R za okres od 12 czerwca 2009 r., deklarację VAT-7 za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył również aktualizację VAT-R za okres od 1 stycznia 2011 r., mając na względzie brak przekroczonego limitu w roku 2010.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przepis art. 113 ust. 11 ustawy, umożliwia podatnikowi, który stracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia – ponowny jego wybór, po spełnieniu określonych warunków. Przepis ten, nie określa w jakim terminie podatnik jest zobowiązany o zamiarze wyboru zwolnienia poinformować urząd. W związku z tym, należy przyjąć ogólnie stosowaną zasadę aktualizacji danych wynikającą z art. 96 ust. 12 ustawy, według której podatnik o wszelkich zmianach objętych zgłoszeniem rejestracyjnym jest zobowiązany poinformować urząd w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, czyli od momentu wyboru przez podatnika zwolnienia podmiotowego na formularzu VAT-R.

Wymieniony art. 113 ust. 11 ustawy nie uzależnia prawa wyboru zwolnienia od terminu złożonego zawiadomienia w urzędzie. Zatem fakt złożenia przez podatnika zawiadomienia po upływie 7 dni, nie pozbawia go prawa do wyboru przysługującego mu zwolnienia.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli w przypadku Zainteresowanego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w roku podatkowym 2010 łącznie kwoty 100.000 zł, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 113 ust. 1 ustawy. Jednak należy pamiętać, że musi być również spełniony warunek wskazany w art. 113 ust. 11 ustawy, tzn. musi minąć rok od momentu utraty lub rezygnacji ze zwolnienia przez Zainteresowanego. W analizowanej sprawie powyższe warunki zostały spełnione, bowiem w roku 2010 wartość sprzedaży Wnioskodawcy nie przekroczyła łącznie kwoty 100.000 zł, a po kontroli urzędu skarbowego w roku 2014 Zainteresowany złożył aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz deklaracje VAT-7 za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r.

Podsumowując, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r., jeżeli sprzedaż w roku 2010 nie przekroczyła łącznie kwoty 100.000 zł netto, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w czerwcu 2009 r. – co stwierdzono w trakcie przeprowadzonej kontroli podatkowej w roku 2014 – czyli jeżeli od momentu utraty prawa do zwolnienia od podatku do dnia ponownego skorzystania ze zwolnienia upłynął okres dłuższy niż jeden rok licząc od końca roku, w którym to prawo do zwolnienia utracono.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kontrola
IPPP1/443-842/12-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podatkowe
ITPP1/443-983/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.