Kontrola podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrola podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Możliwość wystawienia faktury korygującej w związku z wydaną przez Urząd Skarbowy decyzją w tym zakresie oraz przekazania jej nabywcy

Fragment:

(...) co do sposobu opodatkowania sprzedaży ww. środka trwałego. Przekazanie wystawionej w ten sposób faktury korygującej nabywcy pozwoli na zachowanie symetrii posiadanej dokumentacji zarówno przez wystawiającego tj. Wnioskodawcę, jak i otrzymującego przedmiotową fakturę. Należy również zaznaczyć, iż powołany wyżej przepis art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej ogranicza uprawnienia podatników do skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług, gdyż w sytuacji, gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna. Jednakże należy zauważyć, iż przepis ten nie wyłącza możliwości wystawienia faktury korygującej w zakresie objętym decyzją określającą wydaną przez właściwy organ podatkowy. Wobec powyższego niezasadnym byłoby odmówienie Wnioskodawcy prawa do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Odnośnie stosowania art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Fragment:

(...) Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 165a § 1 w/w ustawy, gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W tym miejscu organ odwoławczy podkreśla, iż art. 165 Ordynacji podatkowej generalnie określa między innymi na czyje żądanie wszczyna się (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak w obecnym stanie prawnym wynikającym z ostatniej nowelizacji art. 81 Ordynacji podatkowej kształtuje się prawo podatnika do złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT dotyczącej miesiąca uprzednio skontrolowanego przez organ skarbowy. Czy wynik kontroli -stwierdzone nieprawidłowości lub ich brak - wpływa na prawo do złożenia skutecznej korekty deklaracji za kontrolowany okres.

Fragment:

(...) deklaracji VAT w każdej sytuacji po zakończeniu kontroli podatkowej. Dodany przepis art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej miał jedynie zachować, już tylko w formie wyjątku dotyczącego podatku od towarów usług, obecny stan prawny, a więc pozostawić podatnikom prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji VAT, gdy zakończona kontrola podatkowa nie wykazała nieprawidłowości. Korekta deklaracji złożona w tym przypadku będzie prawnie skuteczna. Jedynie w sytuacji, gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna. Taka interpretacja przepisu art. 81b § 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa znajduje uzasadnienie, szczególnie w kontekście przepisu wynikającego z artykułu 81 Ordynacji podatkowej, który przyjmuje zasadę dopuszczalności wszelkich korekt deklaracji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy urząd skarbowy może odmówić wydania na pisemny wniosek podatnika interpretacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, a kiedy musi rozpatrzyć ww. wniosek merytorycznie ?

Fragment:

(...) lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy na dzień wystąpienia z wnioskiem o interpretację dotyczącą terminu w jakim przysługuje spółce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym tj. na dzień 18.01.2006 r. wobec spółki "E." Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nie było w w/w sprawie prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Kontrola podatkowa została wszczęta przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 04.04.2006 r. i dotyczyła kontroli zasadności zwrotu nadwyżki podatku VAT wykazanej przez spółkę do zwrotu na rachunek bankowy w deklaracji VAT-7 złożonej za miesiąc styczeń 2006 r. W związku z powyższym biorąc pod uwagę stan prawny oraz faktyczny sprawy oraz kierując się zasadą zaufania podatnika do prowadzonego przez organ podatkowy postępowania wyrażoną w przepisie art. 121 (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy w przypadku Spółki kontrola winna być przeprowadzona w siedzibie firmy czy też w miejscu prowadzenia działalności lub w siedzibie biura rachunkowego, z którym Spółkę łączy umowa współpracy, gdy adresy te nie pokrywają się.

Fragment:

(...) Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Firma E... ma swoją siedzibę w T..., natomiast głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest K.... Tutaj również przechowywane są księgi rachunkowe z tą działalnością związane ( co zostało potwierdzone poprzez zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 przekazane Urzędowi w T... w dniu 21.07.2003 r. oraz takież samo zgłoszenie przesłane Urzędowi w B... w dniu 20.05.2005 r.). Dotychczas każdorazowa kontrola ze strony Urzędu pociągała za sobą konieczność transportu wszystkich wymaganych dokumentów do T..., co z miesiąca na miesiąc w coraz większym stopniu z racji rosnącej ich ilości zaburzało nam prowadzenie bieżącej działalności. W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik pyta czy koniecznym jest w naszym przypadku przeprowadzanie stosownych kontroli w T... zarówno w siedzibie firmy, jak i w siedzibie biura rachunkowego, z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na etapie czynności sprawdzających można wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątkowego tylko na podstawie art. 155 par. 1 Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy kontrola podatkowa została już zakończona.

Fragment:

(...) art. 155 § 1 - zgodnie z którym organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy; Należy więc podkreślić, że w pojęciu "dokonanie określonej czynności osobiście" mieści się sformułowanie "złożenie wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątkowego". - dział VI kontrola podatkowa art. 285a § 3 - zgodnie z którym na żądanie kontrolującego kontrolowany będący osobą fizyczną jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym na określony dzień, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Przepis ten odnosi się do kontroli podatkowej oraz do kontroli skarbowej. Ponadto, należy dodać, iż nie (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika:
Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta z Włoch na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów rodzi obowiązek podatkowy VAT, czy do każdej otrzymanej zaliczki należy wystawić fakturę VAT? Czy obowiązek podatkowy od otrzymanych zaliczek pa poczet WDT powstaje niezależnie, czy wysokość otrzymanych zaliczek w sumie nie przekroczyła 50% wartości zlecenia, a firma nie wniosła do US zabezpieczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

Fragment:

(...) których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl § 2 tego przepisu składając zapytanie , podatnik płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Z powyższego wynika, że obowiązek podatkowy udzielania informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczy podatnika płatnika lub inkasenta. W dniu 30.11.2004r. rozpoczęła się kontrola podatkowa wobec podatnika w zakresie podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec i lipiec 2004r. Zatem udzielenie odpowiedzi w trybie art. 14a cyt. ustawy nie jest możliwe. (...)

2011
1
sty

Istota:

Rola pełnomocnika w prowadzonej kontroli podatkowej.

Fragment:

(...) to musi wynikać bądź bezpośrednio ze statutu (umowy), bądź z innego dokumentu; nie może być dorozumiane. Ustawodawca umożliwia rozpoczęcie kontroli podatkowej również podczas nieobecności kontrolowanego (gdy jest on osobą fizyczną) lub w przypadku, gdy kontrola dotyczy osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – członka zarządu, wspólnika lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego albo prowadzenia jego spraw; kontrola podatkowa może być wówczas wszczęta w obecności bądź pracownika podmiotu kontrolowanego, bądź innej osoby wykonującej czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. Osobą tym, podobnie jak kontrolowanemu, członkom zarządu, wspólnikom doręcza się upoważnienie oraz okazuje legitymację służbowąo fakcie podjęcia kontroli w ten sposób powinien być powiadomiony kontrolowany, który musi otrzymać informację o osobie której doręczono upoważnienie. (...)