Kontrola | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrola. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

Fragment:

Ogólny przepis wskazujący, że miejsce odbioru ma spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych uszczegółowiono w ten sposób, że wskazano jakie urządzenia i inne elementy infrastruktury technicznej zapewniają możliwość kontroli. Co ważne, w żadnym miejscu przedmiotowych przepisów nie wskazano, że ma to być infrastruktura własna zarejestrowanego odbiorcy i że ma się ona znajdować fizycznie w obrębie wydzielonego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Miejsce odbioru ma być w te urządzenia wyposażone, a więc zarejestrowany odbiorca ma mieć dostęp do urządzeń i przyrządów umożliwiających określenie ilości wprowadzonych wyrobów. Dotyczy to m.in. wagi, która tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie musi znajdować się w obrębie miejsca odbioru, ale zarejestrowany odbiorca musi mieć dostęp do takiej wagi w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym poprzez zawarcie odpowiedniej umowy umożliwiającej stały dostęp do wagi, miejsce odbioru wyrobów akcyzowych będzie w taką wagę wyposażone. Powyższe potwierdza również uzasadnienie do wprowadzonego nowego rozporządzenia w którym wskazano: „ W projekcie niniejszego rozporządzenia warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę zostały określone w sposób bardziej szczegółowy niż w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

2015
14
sie

Istota:

Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną, czyli od dnia 1 stycznia 2011 r., jeśli sprzedaż w roku 2010 nie przekroczyła 100.000 zł, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w dniu 12 czerwca 2009 r., po przeprowadzonej kontroli w roku 2014?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że według stanu przed kontrolą Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca nie mając otwartej działalności gospodarczej w roku 2009 dokonywał sprzedaży odzieży na portalu internetowym, korzystając ze zwolnienia od podatku ze względu na limit sprzedaży. Powyższy limit w roku 2009 wynosił 50.000,00 zł, natomiast w roku 2010 wynosił 100.000,00 zł. Wnioskodawca również w kolejnych latach korzystał ze zwolnienia, przy czym w roku 2011 zarejestrował działalność gospodarczą. Zainteresowany nie prowadził i nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. W roku 2014 Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę za rok 2009 i 2010. Okazało się, że Wnioskodawca przekroczył w roku 2009 limit 50.000,00 zł. Zainteresowany nie złożył wówczas, tj. w roku 2009, VAT-R oraz stosownych deklaracji VAT-7. W roku 2010 Wnioskodawca nie przekroczył limitu 100.000,00 zł. W roku 2011 korzystał ze zwolnienia od VAT ze względu na obroty. Obecnie, po kontroli Zainteresowany złożył VAT-R za okres od 12 czerwca 2009 r., deklarację VAT-7 za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył również aktualizację VAT-R za okres od 1 stycznia 2011 r., mając na względzie brak przekroczonego limitu w roku 2010.

2013
5
sty

Istota:

Stawka podatku VAT na usługi konserwacji instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz uznania za świadczenie złożone wykonywanych łącznie usług kontroli i napraw instalacji cieplnych, elektrycznej, gazowej i odgromowej

Fragment:

W analizowanej sprawie Spółka świadczy na rzecz Spółdzielni dwie lub więcej czynności, tj. kontrola i naprawa instalacji cieplnych, kontrola i naprawa instalacji elektrycznej, kontrola i naprawa instalacji gazowej, kontrola i naprawa instalacji odgromowej. Jednakże pomimo iż są to świadczenia wykonywane łącznie, nie zmienia to faktu, iż polegają one na dających się wyodrębnić, osobnych usługach. Zatem żadne z ww. świadczeń nie nabiera przy tym charakteru usługi głównej, oraz charakteru zdeterminowanego przez tę usługę główną świadczenia pomocniczego bez którego nie byłoby możliwe wykonanie usługi głównej. Każdą z przedstawionych usług kontroli i naprawy danej instalacji Wnioskodawca może wykonać niezależnie od usługi kontroli naprawy innej instalacji w budynku. Należy zaznaczyć, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Dopiero za pewne odstępstwo i wyjątek należy uznać potraktowanie kilku świadczeń za jedno złożone. Zatem w analizowanej sprawie nie można mówić, o kompleksowości usług kontroli i napraw instalacji cieplnej, instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej. Każdą z ww. usług pod względem podatku od towarów i usług należy rozpatrywać osobno.Jednakże, ww. kontrole i naprawy wpisują się w zakres usług konserwacyjnych mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części.

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy wobec istnienia ustawowego uregulowania, dotyczącego terminu wniesienia przez kontrolowanego, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, kontrolujący mogą zadawać kontrolowanemu ewentualne pytania o chęć wniesienia przez niego takowych zastrzeżeń i wyjaśnień, oczekując podjęcia przez kontrolowanego decyzji w tej kwestii już w momencie wręczania mu protokołu kontroli, a w przypadku udzielenia przez kontrolowanego odpowiedzi, czy odpowiedź taka ma jakieś znaczenie prawne (czy jest dla kontrolowanego wiążąca) oraz czy powinna być zapisywana w protokole?
2) Czy kwestie dotyczące ewentualnego wniesienia przez kontrolowanego, zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu powinny być przesądzane już w momencie podpisywania protokołu przez kontrolowanego, czy decyzję o wniesieniu bądź nie wniesieniu takowych zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolowany może podjąć w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu protokołu?
3) Czy zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w art. 291 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) mogą dotyczyć jedynie naruszenia prawa materialnego oraz ustaleń zamieszczonych przez kontrolowanego w protokole, czy też mogą dotyczyć sposobu przeprowadzenia kontroli oraz procedury kontrolnej?
4) Czy kontrolujący mogą bez wcześniejszego zadawania pytań kontrolowanemu sami zamieszczać w protokole zapis o treści: „Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzeżeń do sposobu i formy przeprowadzenia kontroli”, a następnie prosić kontrolowanego o podpisanie się pod tak sformułowanym tekstem?

Fragment:

W myśl art. 285b Ordynacji podatkowej, kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. W art. 290 § 1 Ordynacji podatkowej postanowiono, iż przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. Stosownie do § 2 ww. artykułu, protokół kontroli zawiera w szczególności: wskazanie kontrolowanego; wskazanie osób kontrolujących; określenie przedmiotu i zakresu kontroli; określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli; opis dokonanych ustaleń faktycznych; dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów; ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli; pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji; pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest wyłączenie z kosztów podatkowych opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Restauracji w kwestii dotyczącej stwierdzonych naruszeń wymagań sanitarnych i zdrowotnych, tj. brak opracowanej dokumentacji w zakresie procedury lub procedur opartych na zasadach HACCP?

Fragment:

Decyzją PPIS, Spółka została obciążona kosztami kontroli w kwocie 52,00 zł, z wyszczególnieniem: czas dojazdu - 10,00zł czynności kontrolne - 42,00zł, przy czym podstawę do obciążenia kosztami kontroli stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zm.). Decyzją PPIS nakazano Spółce opracowanie stałej procedury na podstawie zasad HACCP w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r. W dniu 01 września 2009 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przeprowadził ponowne czynności kontrolne w sprawie opisanej jak wyżej, które wykazały iż Spółka wykonała obowiązek wynikający z decyzji, czyli opracowanie stałej procedury lub procedur na podstawie zasad HACCP. Decyzją PPIS, Spółka została obciążona kosztami za wykonaną kontrolę w kwocie 60,00 zł, z wyszczególnieniem: opłata zryczałtowana z tytułu czynności kontrolnych - 45,00zł opłata zryczałtowana za każdą rozpoczętą godzinę kontroli - 15,00zł, przy czym podstawę do obciążenia kosztami kontroli stanowi konieczność przeprowadzenia ponownych czynności kontrolnych celem stwierdzenia spełnienia przez Spółkę wymagań higienicznych i zdrowotnych - opracowanie procedur HACCP. Spółka wykonała zalecenia wynikające z pierwszej kontroli PPIS opisanej wyżej. W związku z (...)

2011
1
lip

Istota:

Prawo do wystąpienia z kolejnym wnioskiem o interpretację i złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Fragment:

(...) kontroli skarbowej. Również protokół zakończenia kontroli, w której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wszczęto postępowania podatkowego po przeprowadzeniu tej kontroli, nie stanowi żadnego z enumeratywnie wymienionych w art. 14b § 4 i § 5 ustawy Ordynacja podatkowa aktów administracyjnych, których wystąpienie powoduje niemożność złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa i obliguje do odstąpienia od wydania interpretacji w trybie art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z tym dokonanie przez organ podatkowy kontroli podatkowej, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości, zakończonej protokołem kontroli nie oznacza, iż sprawa objęta kolejnym wnioskiem została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej i pozbawia Wnioskodawcę prawa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie kolejnej interpretacji indywidualnej i złożenia oświadczenia, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Naruszenie przez organ kontroli przepisów art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o ograniczeniu czasu trwania kontroli, stanowi naruszenie art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 7 Konstytucji RP, jednak nie dyskwalifikuje to bezwzględnie wyników kontroli oraz nie czyni niemożliwym wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Fragment:

Zdaniem Skarżącej wszczęte postępowanie kontrolne jest w gruncie rzeczy postępowaniem w zakresie kontroli podatkowej. Aby je uznać za wszczęte zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej nie wystarczy samo doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego, ale organ kontroli skarbowej winien stronie doręczyć upoważnienie do kontroli. Z kolei upoważnienie to zostało jej doręczone 5 października 2004 r., a zatem wszystkie korekty deklaracji złożone przed tą datą wywołują skutek prawny związany z dokonaniem tej czynności. Zostały bowiem złożone przed wszczęciem postępowania - kontroli podatkowej. Niezależnie od tego, z uwagi na czas trwania kontroli (05.10-15.11.2004 r.) organ naruszył zasadę wyrażoną w art. 120 O.p. Kontrola trwała 6 tygodni, podczas kiedy zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. czas trwania kontroli u małego i średniego przedsiębiorcy ograniczony został do 4 tygodni w ciągu roku. Ponadto, w ocenie Skarżącej, chybiona jest teza organu odwoławczego, że art. 83 powoływanej ustawy nie obowiązywał w dacie prowadzenia kontroli. Obowiązywanie tego przepisu nie było bowiem uzależnione od wejścia w życie przepisów definiujących mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę. Za błędne Skarżąca uznała stwierdzenia organu II instancji, że ograniczeń czasu trwania kontroli nie stosuje się w przypadkach, gdy odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku postępowania prowadzonego przez organ.

2011
1
kwi

Istota:

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu udostępniania faktur wystawionych w formie elektronicznej organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

Fragment:

Jak wynika z wyżej powołanego przepisu podstawową kwestią, jeśli chodzi o umożliwienie organom podatkowym kontroli faktur wystawionych w formie elektronicznej, jest zapewnienie ww. organom drogą elektroniczną dostępu natychmiastowego, pełnego i ciągłego. Kryteria te wykluczają możliwość udostępnianie dokumentacji na nośnikach CD/DVD w postaci przygotowanego przez Podatnika zbioru faktur z danego okresu, gdyż zbiory takie sporządzone na okoliczność kontroli nie spełniają ww. kryteriów. Mając na względzie powyższe Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.