Kontrola | Interpretacje podatkowe

Kontrola | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontrola. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
Fragment:
Ogólny przepis wskazujący, że miejsce odbioru ma spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych uszczegółowiono w ten sposób, że wskazano jakie urządzenia i inne elementy infrastruktury technicznej zapewniają możliwość kontroli. Co ważne, w żadnym miejscu przedmiotowych przepisów nie wskazano, że ma to być infrastruktura własna zarejestrowanego odbiorcy i że ma się ona znajdować fizycznie w obrębie wydzielonego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Miejsce odbioru ma być w te urządzenia wyposażone, a więc zarejestrowany odbiorca ma mieć dostęp do urządzeń i przyrządów umożliwiających określenie ilości wprowadzonych wyrobów. Dotyczy to m.in. wagi, która tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie musi znajdować się w obrębie miejsca odbioru, ale zarejestrowany odbiorca musi mieć dostęp do takiej wagi w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym poprzez zawarcie odpowiedniej umowy umożliwiającej stały dostęp do wagi, miejsce odbioru wyrobów akcyzowych będzie w taką wagę wyposażone. Powyższe potwierdza również uzasadnienie do wprowadzonego nowego rozporządzenia w którym wskazano: „ W projekcie niniejszego rozporządzenia warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę zostały określone w sposób bardziej szczegółowy niż w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
2016
17
gru

Istota:
Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną, czyli od dnia 1 stycznia 2011 r., jeśli sprzedaż w roku 2010 nie przekroczyła 100.000 zł, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w dniu 12 czerwca 2009 r., po przeprowadzonej kontroli w roku 2014?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że według stanu przed kontrolą Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca nie mając otwartej działalności gospodarczej w roku 2009 dokonywał sprzedaży odzieży na portalu internetowym, korzystając ze zwolnienia od podatku ze względu na limit sprzedaży. Powyższy limit w roku 2009 wynosił 50.000,00 zł, natomiast w roku 2010 wynosił 100.000,00 zł. Wnioskodawca również w kolejnych latach korzystał ze zwolnienia, przy czym w roku 2011 zarejestrował działalność gospodarczą. Zainteresowany nie prowadził i nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. W roku 2014 Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę za rok 2009 i 2010. Okazało się, że Wnioskodawca przekroczył w roku 2009 limit 50.000,00 zł. Zainteresowany nie złożył wówczas, tj. w roku 2009, VAT-R oraz stosownych deklaracji VAT-7. W roku 2010 Wnioskodawca nie przekroczył limitu 100.000,00 zł. W roku 2011 korzystał ze zwolnienia od VAT ze względu na obroty. Obecnie, po kontroli Zainteresowany złożył VAT-R za okres od 12 czerwca 2009 r., deklarację VAT-7 za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył również aktualizację VAT-R za okres od 1 stycznia 2011 r., mając na względzie brak przekroczonego limitu w roku 2010.
2015
14
sie

Istota:
Stawka podatku VAT na usługi konserwacji instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej wykonywane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym oraz uznania za świadczenie złożone wykonywanych łącznie usług kontroli i napraw instalacji cieplnych, elektrycznej, gazowej i odgromowej
Fragment:
W analizowanej sprawie Spółka świadczy na rzecz Spółdzielni dwie lub więcej czynności, tj. kontrola i naprawa instalacji cieplnych, kontrola i naprawa instalacji elektrycznej, kontrola i naprawa instalacji gazowej, kontrola i naprawa instalacji odgromowej. Jednakże pomimo iż są to świadczenia wykonywane łącznie, nie zmienia to faktu, iż polegają one na dających się wyodrębnić, osobnych usługach. Zatem żadne z ww. świadczeń nie nabiera przy tym charakteru usługi głównej, oraz charakteru zdeterminowanego przez tę usługę główną świadczenia pomocniczego bez którego nie byłoby możliwe wykonanie usługi głównej. Każdą z przedstawionych usług kontroli i naprawy danej instalacji Wnioskodawca może wykonać niezależnie od usługi kontroli naprawy innej instalacji w budynku. Należy zaznaczyć, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Dopiero za pewne odstępstwo i wyjątek należy uznać potraktowanie kilku świadczeń za jedno złożone. Zatem w analizowanej sprawie nie można mówić, o kompleksowości usług kontroli i napraw instalacji cieplnej, instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej. Każdą z ww. usług pod względem podatku od towarów i usług należy rozpatrywać osobno.Jednakże, ww. kontrole i naprawy wpisują się w zakres usług konserwacyjnych mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części.
2013
5
sty

Istota:
1) Czy wobec istnienia ustawowego uregulowania, dotyczącego terminu wniesienia przez kontrolowanego, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, kontrolujący mogą zadawać kontrolowanemu ewentualne pytania o chęć wniesienia przez niego takowych zastrzeżeń i wyjaśnień, oczekując podjęcia przez kontrolowanego decyzji w tej kwestii już w momencie wręczania mu protokołu kontroli, a w przypadku udzielenia przez kontrolowanego odpowiedzi, czy odpowiedź taka ma jakieś znaczenie prawne (czy jest dla kontrolowanego wiążąca) oraz czy powinna być zapisywana w protokole?
2) Czy kwestie dotyczące ewentualnego wniesienia przez kontrolowanego, zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu powinny być przesądzane już w momencie podpisywania protokołu przez kontrolowanego, czy decyzję o wniesieniu bądź nie wniesieniu takowych zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolowany może podjąć w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu protokołu?
3) Czy zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w art. 291 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) mogą dotyczyć jedynie naruszenia prawa materialnego oraz ustaleń zamieszczonych przez kontrolowanego w protokole, czy też mogą dotyczyć sposobu przeprowadzenia kontroli oraz procedury kontrolnej?
4) Czy kontrolujący mogą bez wcześniejszego zadawania pytań kontrolowanemu sami zamieszczać w protokole zapis o treści: „Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzeżeń do sposobu i formy przeprowadzenia kontroli”, a następnie prosić kontrolowanego o podpisanie się pod tak sformułowanym tekstem?
Fragment:
W myśl art. 285b Ordynacji podatkowej, kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. W art. 290 § 1 Ordynacji podatkowej postanowiono, iż przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. Stosownie do § 2 ww. artykułu, protokół kontroli zawiera w szczególności: wskazanie kontrolowanego; wskazanie osób kontrolujących; określenie przedmiotu i zakresu kontroli; określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli; opis dokonanych ustaleń faktycznych; dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów; ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli; pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji; pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
2011
1
wrz

Istota:
Czy w związku z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest wyłączenie z kosztów podatkowych opłat za czynności kontrolne przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Restauracji w kwestii dotyczącej stwierdzonych naruszeń wymagań sanitarnych i zdrowotnych, tj. brak opracowanej dokumentacji w zakresie procedury lub procedur opartych na zasadach HACCP?
Fragment:
Decyzją PPIS, Spółka została obciążona kosztami kontroli w kwocie 52,00 zł, z wyszczególnieniem: czas dojazdu - 10,00zł czynności kontrolne - 42,00zł, przy czym podstawę do obciążenia kosztami kontroli stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zm.). Decyzją PPIS nakazano Spółce opracowanie stałej procedury na podstawie zasad HACCP w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r. W dniu 01 września 2009 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przeprowadził ponowne czynności kontrolne w sprawie opisanej jak wyżej, które wykazały iż Spółka wykonała obowiązek wynikający z decyzji, czyli opracowanie stałej procedury lub procedur na podstawie zasad HACCP. Decyzją PPIS, Spółka została obciążona kosztami za wykonaną kontrolę w kwocie 60,00 zł, z wyszczególnieniem: opłata zryczałtowana z tytułu czynności kontrolnych - 45,00zł opłata zryczałtowana za każdą rozpoczętą godzinę kontroli - 15,00zł, przy czym podstawę do obciążenia kosztami kontroli stanowi konieczność przeprowadzenia ponownych czynności kontrolnych celem stwierdzenia spełnienia przez Spółkę wymagań higienicznych i zdrowotnych - opracowanie procedur HACCP. Spółka wykonała zalecenia wynikające z pierwszej kontroli PPIS opisanej wyżej. W związku z (...)
2011
1
sie

Istota:
Prawo do wystąpienia z kolejnym wnioskiem o interpretację i złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
Fragment:
(...) kontroli skarbowej. Również protokół zakończenia kontroli, w której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wszczęto postępowania podatkowego po przeprowadzeniu tej kontroli, nie stanowi żadnego z enumeratywnie wymienionych w art. 14b § 4 i § 5 ustawy Ordynacja podatkowa aktów administracyjnych, których wystąpienie powoduje niemożność złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa i obliguje do odstąpienia od wydania interpretacji w trybie art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z tym dokonanie przez organ podatkowy kontroli podatkowej, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości, zakończonej protokołem kontroli nie oznacza, iż sprawa objęta kolejnym wnioskiem została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej i pozbawia Wnioskodawcę prawa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie kolejnej interpretacji indywidualnej i złożenia oświadczenia, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2011
1
lip

Istota:
Naruszenie przez organ kontroli przepisów art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o ograniczeniu czasu trwania kontroli, stanowi naruszenie art. 120 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 7 Konstytucji RP, jednak nie dyskwalifikuje to bezwzględnie wyników kontroli oraz nie czyni niemożliwym wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.
Fragment:
Zdaniem Skarżącej wszczęte postępowanie kontrolne jest w gruncie rzeczy postępowaniem w zakresie kontroli podatkowej. Aby je uznać za wszczęte zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej nie wystarczy samo doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego, ale organ kontroli skarbowej winien stronie doręczyć upoważnienie do kontroli. Z kolei upoważnienie to zostało jej doręczone 5 października 2004 r., a zatem wszystkie korekty deklaracji złożone przed tą datą wywołują skutek prawny związany z dokonaniem tej czynności. Zostały bowiem złożone przed wszczęciem postępowania - kontroli podatkowej. Niezależnie od tego, z uwagi na czas trwania kontroli (05.10-15.11.2004 r.) organ naruszył zasadę wyrażoną w art. 120 O.p. Kontrola trwała 6 tygodni, podczas kiedy zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. czas trwania kontroli u małego i średniego przedsiębiorcy ograniczony został do 4 tygodni w ciągu roku. Ponadto, w ocenie Skarżącej, chybiona jest teza organu odwoławczego, że art. 83 powoływanej ustawy nie obowiązywał w dacie prowadzenia kontroli. Obowiązywanie tego przepisu nie było bowiem uzależnione od wejścia w życie przepisów definiujących mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę. Za błędne Skarżąca uznała stwierdzenia organu II instancji, że ograniczeń czasu trwania kontroli nie stosuje się w przypadkach, gdy odrębne przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia kontroli w toku postępowania prowadzonego przez organ.
2011
1
kwi

Istota:
Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu udostępniania faktur wystawionych w formie elektronicznej organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.
Fragment:
Jak wynika z wyżej powołanego przepisu podstawową kwestią, jeśli chodzi o umożliwienie organom podatkowym kontroli faktur wystawionych w formie elektronicznej, jest zapewnienie ww. organom drogą elektroniczną dostępu natychmiastowego, pełnego i ciągłego. Kryteria te wykluczają możliwość udostępnianie dokumentacji na nośnikach CD/DVD w postaci przygotowanego przez Podatnika zbioru faktur z danego okresu, gdyż zbiory takie sporządzone na okoliczność kontroli nie spełniają ww. kryteriów. Mając na względzie powyższe Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kontrola
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.