IPPP3/4512-255/15-6/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją Kontraktu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)
IPPP3/4512-255/15-6/ISZinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. kontrakt
 3. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 31 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) oraz w dniu 17 czerwca 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 17 czerwca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją Kontraktu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją Kontraktu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1). Wniosek uzupełniony został w dniu 1 kwietnia 2015 r., (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) oraz w dniu 17 czerwca 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 17 czerwca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Wnioskodawca zajmuje się profesjonalnym uprawianiem kolarstwa. Wnioskodawca zawarł profesjonalny kontrakt kolarski (dalej jako: „Kontrakt”) ze spółką mającą siedzibę w Luksemburgu, która jest właścicielem drużyny kolarskiej („Spółka”) który zobowiązuje Wnioskodawcę do profesjonalnego uprawiania sportu, tj. występowania w wyścigach kolarskich na rzecz drużyny kolarskiej. Kontrakt obowiązuje strony w dniu składania wniosku o interpretację indywidualną. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wnioskodawca będzie uczestniczył jako uczestnik drużyny kolarskiej Spółki w wyścigach kolarskich. Wnioskodawca będzie zobowiązany do odpowiedniego przygotowania fizycznego do zdarzeń sportowych, w których planuje uczestniczyć oraz do przekazywania Spółce okresowych sprawozdań z przygotowań. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych licencji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. W trakcie realizacji Kontraktu na rzecz Spółki, Wnioskodawca ponosi całkowite ryzyko w przypadku naruszenia regulacji Światowej Federacji Kolarskiej (Union Cycliste Internationale) oraz krajowych i międzynarodowych przepisów antydopingowych. Zgodnie z Kontraktem naruszenie jakiegokolwiek z tych regulacji skutkuje możliwością natychmiastowego zerwania Kontraktu bez ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności za wcześniejsze rozwiązanie Kontraktu. Wnioskodawca ponosi również wyłączne ryzyko odniesienia ewentualnych uszczerbków na zdrowiu w trakcie realizacji Kontraktu. Ewentualny uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od jego przyczyn, który będzie skutkował niemożliwością realizacji Kontaktu, powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wnioskodawcy za świadczenie usług. Innymi słowy za okres w którym Wnioskodawca nie będzie uczestniczył w zawodach i realizował Kontraktu na rzecz Spółki, Spółka odmówi wypłaty mu wynagrodzenia lub też zmniejszy jego wysokość. Analogicznie jeśli skutkiem uszczerbku na zdrowiu będzie pogorszenie sposobu realizacji Kontraktu, Spółka ma prawo do pomniejszenia należnego Wnioskodawcy zgodnie z Kontraktem wynagrodzenia. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązał się także w Kontrakcie do nieuczestniczenia w sportach lub działaniach, które mogą przysporzyć go o uszczerbek na zdrowiu (np. sporty ekstremalne). Zgodnie z Kontraktem Wnioskodawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za podatki i inne daniny publiczne, które wynikają w związku z wykonywaniem usług przewidzianych w Kontrakcie. Spółka nie zapewnia Wnioskodawcy żadnych ubezpieczeń z tytułu niezdolności do wykonywania usług lub jakichkolwiek innych za których zawarcie odpowiedzialny jest Wnioskodawca wedle własnego uznania poza obowiązkowym ubezpieczeniem wymaganym przy tego rodzaju działalności Spółki wymaganym przez prawo. Wnioskodawca w ramach realizacji Kontaktu będzie wykonywał objęte nim czynności na sprzęcie dostarczonym przez Spółkę. Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestniczenia w imprezach sportowych wskazanych przez Spółkę i w treningach przez nią organizowanych co jednak nie sprawia, iż nie jest on zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji we własnym zakresie. Takie podnoszenie kwalifikacji jest warunkiem prawidłowego wykonywania Kontraktu. Wnioskodawca będzie uprawniony do indywidualnego uczestniczenia w imprezach sportowych po uzyskaniu zgody Spółki i w przypadku niekolidowania tych imprez z tymi w których uczestniczyć on będzie jako podwykonawca Spółki. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje stałą roczną kwotę (z zastrzeżeniem ewentualnej niemożliwości realizacji Kontaktu lub obniżenia jakości, o którym mowa powyżej) oraz premie za określone wyniki we wskazanych imprezach sportowych. Spółka ponosi także koszty dojazdu Wnioskodawcy na imprezy wskazane przez Spółkę a także racjonalne wydatki z tym związane. W przyszłości Wnioskodawca zawrze kolejne profesjonalne kontrakty kolarskie z podmiotami posiadającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku, kolejne profesjonalne kontrakty będą w stosunku do Wnioskodawcy przewidywały analogiczne prawa i obowiązki jak postanowienia Kontaktu opisane w niniejszym stanie faktycznym. Innymi słowy w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę kolejnego profesjonalnego kontaktu, będzie on miał analogiczną treść do Kontraktu, a jedyną istotną różnicą będą inne strony umowy oraz wysokość wynagrodzenia.

Wnioskodawca poza realizacją Kontaktu planuje również oferować na rzecz innych osób usługi polegające na testowaniu sprzętu rowerowego (w tym prototypów rowerów oraz osprzętu) w warunkach wyczynowego uprawiania sportu, a także doradztwa nabywcom sprzętu rowerowego w zakresie jego prawidłowego doboru. W związku z powyższym Wnioskodawca zarejestrował w CEiDG działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu profesjonalnych usług sportowych (PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem).

Wnioskodawca powziął wątpliwość co do sposobu opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie zawartego Kontraktu a także wynagrodzenia związanego z działalnością doradczą.

W uzupełnieniu z dnia 17 czerwca 2015 r. dodano, że kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę nie zawiera żadnych postanowień przenoszących na Wnioskodawcę ryzyko wobec osób trzecich z tytułu wykonywania przez niego profesjonalnego kontraktu kolarskiego. W związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywa odpowiedzialność kontraktowa wobec osób trzecich z tytułu wykonywania Kontraktu. Jedynie na marginesie należy podkreślić, iż Wnioskodawca jak każda osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność deliktową za swoje czyny wobec osób trzecich na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

Zgodnie z Kontraktem (art. 1 Kontraktu) Wnioskodawca ma obowiązek:

 1. Brać udział w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę tylko i wyłącznie na rzecz Spółki,
 2. Dbać o swoje odpowiednie przygotowanie fizyczne i kondycyjne przez cały okres trwania Kontraktu,
 3. Zapewnić Spółce dostęp do swojego planu treningowego,
 4. Przestrzegać stosownych regulacji Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, Międzynarodowej Agencji Antydopingowej oraz krajowych agencji antydopingowych.

Zatem z Kontraktu nie wynika, iż Wnioskodawca ponosi odpowiedzialności za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Taką odpowiedzialność Wnioskodawca ponosi jedynie wobec Spółki (odpowiedzialność kontraktowa). Wnioskodawca nie ponosi równocześnie na podstawie postanowień Kontraktu osobistej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane w ramach Kontraktu usługi.

Kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę nie przewiduje jakichkolwiek innych usług oprócz tych wskazanych powyżej (branie udziału w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę tylko i wyłącznie na rzecz Spółki, dbanie o swoje odpowiednie przygotowanie fizyczne i kondycyjne przez cały okres trwania Kontraktu, zapewnienie Spółce dostępu do swojego planu treningowego, przestrzeganie stosownych regulacji Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, Międzynarodowej Agencji Antydopingowej oraz krajowych agencji antydopingowych). Są one wskazane w art. 1 Kontraktu jako istota świadczenia Wnioskodawcy w ramach Kontraktu. W szczególności z Kontraktu nie wynika obowiązek reklamy Spółki ani prowadzenia działań marketingowych na jej rzecz. Podstawowym świadczeniem ze strony Wnioskodawcy wynikającym z Kontraktu jest udział w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę na jej rzecz. Obowiązkiem Wnioskodawcy wynikającym z Kontraktu jest ponadto powstrzymanie się od działań mogących godzić w dobre imię Spółki, jej personelu lub właścicieli. Jedynie na marginesie Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż obowiązkiem Spółki jest dostarczenie mu strojów sportowych niezbędnych do wykonywania Kontraktu. Stroje te pozostają wyłączną własnością Spółki i muszą zostać przez Wnioskodawcę zwrócone. Wnioskodawca nie ma w konsekwencji wpływu na treści umieszczane na tych strojach. W konsekwencji mogą się na nich znajdować np. loga podmiotów sponsorujących profesjonalną drużynę kolarską prowadzoną przez Spółkę. Niemniej jest to jedynie uboczny efekt wykonywania Kontraktu niestanowiący jego istoty. W żadnej mierze Wnioskodawca nie jest zobowiązany do żadnych dodatkowych zachowań mogących mieć charakter usługi reklamowo-marketingowej na rzecz Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 1:

Czy w związku z realizacją Kontraktu o cechach opisanych powyżej Wnioskodawca pozostaje podatnikiem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją Kontaktu nie pozostaje on podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy działalność polegająca na wyczynowym uprawianiu sportu, w tym w szczególności na warunkach opisanych w Kontrakcie, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT „1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.” Z kolei ust. 2 art. 15 Ustawy o VAT wskazuje jakie podmioty w rozumieniu Ustawy o VAT są uznawane za prowadzące działalność gospodarczą. „2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.” Jak wynika z powyższych przepisów działalność gospodarcza powinna być wykonywana w sposób zorganizowany, stały i ciągły, przy wykorzystaniu posiadanej przez przedsiębiorcę infrastruktury. Taką działalnością gospodarczą nie będzie działalność sportowca zatrudnionego przez grupę kolarską na podstawie umowy podobnej do umowy zlecenia, zobowiązującej go do uczestnictwa w zawodach sportowych wraz z innymi sportowcami zatrudnionymi przez spółkę i przygotowania do zawodów sportowych w ramach treningów. W związku z realizacją kontraktu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poszukiwania klientów na rynku, reklamowania swoich usług co wskazuje na brak oznak prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy w związku z realizacją Kontaktu nie pozostaje on podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.);
 • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną i zajmuje się profesjonalnym uprawianiem kolarstwa. Wnioskodawca zawarł profesjonalny kontrakt kolarski (Kontrakt) który zobowiązuje Wnioskodawcę do profesjonalnego uprawiania sportu, tj. występowania w wyścigach kolarskich na rzecz drużyny kolarskiej. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wnioskodawca będzie uczestniczył jako uczestnik drużyny kolarskiej Spółki w wyścigach kolarskich. Wnioskodawca będzie zobowiązany do odpowiedniego przygotowania fizycznego do zdarzeń sportowych, w których planuje uczestniczyć oraz do przekazywania Spółce okresowych sprawozdań z przygotowań. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych licencji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. W trakcie realizacji Kontraktu na rzecz Spółki, Wnioskodawca ponosi całkowite ryzyko w przypadku naruszenia regulacji Światowej Federacji Kolarskiej (Union Cycliste Internationale) oraz krajowych i międzynarodowych przepisów antydopingowych. Wnioskodawca ponosi również wyłączne ryzyko odniesienia ewentualnych uszczerbków na zdrowiu w trakcie realizacji Kontraktu. Spółka zapewnia Wnioskodawcy obowiązkowe ubezpieczenie wymagane przy tego rodzaju działalności Spółki przez prawo. Wnioskodawca w ramach realizacji Kontaktu będzie wykonywał objęte nim czynności na sprzęcie dostarczonym przez Spółkę. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje stałą roczną kwotę (z zastrzeżeniem ewentualnej niemożliwości realizacji Kontaktu lub obniżenia jakości) oraz premie za określone wyniki we wskazanych imprezach sportowych. Spółka ponosi także koszty dojazdu Wnioskodawcy na imprezy wskazane przez Spółkę a także racjonalne wydatki z tym związane.

W uzupełnieniu dodano, że kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę nie zawiera żadnych postanowień przenoszących na Wnioskodawcę ryzyko wobec osób trzecich z tytułu wykonywania przez niego profesjonalnego kontraktu kolarskiego. W związku z tym na Wnioskodawcy nie spoczywa odpowiedzialność kontraktowa wobec osób trzecich z tytułu wykonywania Kontraktu. Jedynie Wnioskodawca jak każda osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność deliktową za swoje czyny wobec osób trzecich na ogólnych zasadach prawa cywilnego. Wnioskodawca wskazał również, że z Kontraktu nie wynika, że ponosi odpowiedzialności za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Taką odpowiedzialność Wnioskodawca ponosi jedynie wobec Spółki (odpowiedzialność kontraktowa). Wnioskodawca nie ponosi równocześnie na podstawie postanowień Kontraktu osobistej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane w ramach Kontraktu usługi.

Co więcej Wnioskodawca wskazał, że Kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę nie przewiduje jakichkolwiek innych usług oprócz brania udziału w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę tylko i wyłącznie na rzecz Spółki, dbania o swoje odpowiednie przygotowanie fizyczne i kondycyjne przez cały okres trwania Kontraktu, zapewnienia Spółce dostępu do swojego planu treningowego, przestrzegania stosownych regulacji Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, Międzynarodowej Agencji Antydopingowej oraz krajowych agencji antydopingowych. W szczególności z Kontraktu nie wynika obowiązek reklamy Spółki ani prowadzenia działań marketingowych na jej rzecz. W żadnej mierze Wnioskodawca nie jest zobowiązany do żadnych dodatkowych zachowań mogących mieć charakter usługi reklamowo-marketingowej na rzecz Spółki. Obowiązkiem Wnioskodawcy wynikającym z Kontraktu jest jedynie powstrzymanie się od działań mogących godzić w dobre imię Spółki, jej personelu lub właścicieli.

Wnioskodawca powziął wątpliwość co do opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie zawartego Kontraktu.

Z przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym i wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 1. wykonywania tych czynności,
 2. wynagrodzenia, oraz
 3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Zauważyć natomiast trzeba, że sformułowanie w wyżej cyt. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

W przedstawionych we wniosku okolicznościach Wnioskodawca zawarł profesjonalny kontrakt kolarski (Kontrakt) który zobowiązuje Wnioskodawcę do profesjonalnego uprawiania sportu, tj. występowania w wyścigach kolarskich na rzecz drużyny kolarskiej. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje stałą roczną kwotę (z zastrzeżeniem ewentualnej niemożliwości realizacji Kontaktu lub obniżenia jakości) oraz premie za określone wyniki we wskazanych imprezach sportowych.

Wnioskodawca wskazał również, że z Kontraktu nie wynika, że ponosi odpowiedzialności za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Taką odpowiedzialność Wnioskodawca ponosi jedynie wobec Spółki (odpowiedzialność kontraktowa). Wnioskodawca nie ponosi równocześnie na podstawie postanowień Kontraktu osobistej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane w ramach Kontraktu usługi. Przy tym, zgodnie z postanowieniami Kontraktu, to Spółka (zleceniodawca) zapewnia Wnioskodawcy (zleceniobiorcy) obowiązkowe ubezpieczenie wymagane przez prawo przy tego rodzaju działalności Spółki. Spółka jest podmiotem wystawiającym w zawodach sportowych zawodników - drużynę kolarską, której członkiem zgodnie z postanowieniami Kontraktu jest Wnioskodawca. Wnioskodawca jak każda osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność deliktową za swoje czyny wobec osób trzecich na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

Zatem z okoliczności sprawy wynika, że działania Wnioskodawca w zakresie realizowanego Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonaną usługę.

Tym samym w analizowanej sprawie zostają łącznie spełnione kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy (Kontraktu) wykonuje czynności na rzecz Spółki za które otrzymuje wynagrodzenie. Przy tym Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami Kontraktu, nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za czynności wykonywane w ramach Kontraktu. Jednocześnie jak wskazał Wnioskodawca Kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę nie przewiduje jakichkolwiek innych usług oprócz brania udziału w wyścigach kolarskich wskazanych przez Spółkę tylko i wyłącznie na rzecz Spółki, dbania o swoje odpowiednie przygotowanie fizyczne i kondycyjne przez cały okres trwania Kontraktu, zapewnienia Spółce dostępu do swojego planu treningowego, przestrzegania stosownych regulacji Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, Międzynarodowej Agencji Antydopingowej oraz krajowych agencji antydopingowych. W szczególności z Kontraktu nie wynika obowiązek reklamy Spółki ani prowadzenia działań marketingowych na jej rzecz.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w związku z realizacją Kontraktu o cechach opisanych powyżej, nie jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W tym wypadku zastosowanie znajdzie wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją Kontraktu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1), natomiast w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczenia usług doradczych polegających na testowaniu sprzętu rowerowego oraz doradztwa w doborze sprzętu rowerowego (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2), zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.