IPPB3/4510-679/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
IPPB3/4510-679/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. instrumenty finansowe
 2. kontrakt terminowy
 3. koszt
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej; „Wnioskodawca”) jest spółką, która - na zlecenie spółki / spółek z grupy kapitałowej A. (dalej: „Grupa”) - będzie obsługiwać program finansowy, o którym mowa w dalszej części niniejszego wniosku. W dniu 15 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (dalej „Rozporządzenie”). Rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2Ó06/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. Warto wskazać, że powyższa dyrektywa została wprowadzona w odpowiedzi na doświadczenia z ostatniego kryzysu finansowego. Zawarte w niej regulacje ostrożnościowe mają na celu zapewnienie prawidłowej kondycji finansowej banków i firm inwestycyjnych, a także zaradzenie nierozważnemu podejmowaniu nadmiernego ryzyka w sektorze finansowym, potęgowanemu przez nieodpowiednio skonstruowane systemy wynagrodzeń. W szczególności, z przywołanych regulacji wynika wymóg odpowiedniego ustrukturyzowania wypłaty tzw. zmiennych składników wynagrodzenia, w stosunku do osób zajmujących stanowiska kierownicze. Jedną z dopuszczalnych form wypłaty takich zmiennych składników wynagrodzeń jest wypłata w formie instrumentów finansowych, których wartość powiązana jest z sytuacją finansową domu maklerskiego. Takie uzależnienie części wypłacanego wynagrodzenia od przyszłej sytuacji finansowej domu maklerskiego ma zniechęcić te osoby do podejmowania decyzji biznesowych obarczonych zbyt dużym ryzykiem.

W celu realizacji założeń Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w celu wzmocnienia systemu zarządzania ryzykiem ekonomicznym i biznesowym w wybranych spółkach z Grupy (dalej: „Spółki lub Spółki z Grupy”), Grupa uruchomiła program finansowy (dalej: „Program”) dla wybranych osób zatrudnionych w określonych Spółkach z Grupy bądź pracujących na ich rzecz (w tym dla członków zarządów tych Spółek z Grupy obowiązkowo objętych na mocy Rozporządzenia tą formą wynagradzania) (dalej: „Uczestnicy”). Do tej pory do Programu przystąpiła jednostka dominująca Grupy (tzn. Program był realizowany na rzecz jej pracowników i członków zarządu), natomiast możliwe jest, że do Programu przystąpią również kolejne Spółki z Grupy.

Program został oparty o instrumenty finansowe ustrukturyzowane jako instrumenty pochodne, które - z uwagi na ich zmienną wartość oraz możliwość ich powiązania z sytuacją finansową poszczególnych Spółek z Grupy - w najlepszy sposób realizują założenia Rozporządzenia. W szczególności, konstrukcja instrumentu pochodnego ma na celu skłonienie jego uczestników, aby nie podejmowali w swojej codziennej pracy nadmiernego ryzyka, które mogłoby wpłynąć negatywnie na sytuację finansową danej instytucji finansowej w przyszłości.

Administratorem i podmiotem obsługującym Program jest obecnie spółka, która z przyczyn biznesowych nie będzie mogła kontynuować jego dalszej obsługi. Począwszy od IV kwartału 2015 r. rolę i zadania ww. spółki ma przejąć- na mocy odrębnej umowy o obsługę Programu – Wnioskodawca.

Program zakłada zawarcie umowy o finansowy instrument pochodny. Szczegółowe założenia Programu przedstawiono poniżej:

 • W celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z powierzenia obsługi Programu jednemu podmiotowi (m.in. redukcji kosztów wynikającej z potencjalnego efektu skali) oraz operacyjnego usprawnienia procesu zarządzania Programem, jest on organizowany dla Uczestników przez wyznaczony podmiot (jak wskazano powyżej, począwszy od IV kwartału (dalej: „Kontrakty Terminowe”). Uczestnicy nie będą ponosili opłat na rzecz Wnioskodawcy w związku z zawarciem Kontraktu Terminowego.
 • Instrumentem bazowym dla Kontraktów Terminowych będą obligacje (lub obligacja) wyemitowane przez daną Spółkę z Grupy na rzecz Wnioskodawcy (dalej: „Obligacje”). Obligacje będą miały charakter tzw. credit linked notes, tj. obligacji, których cena wykupu zależy od wystąpienia lub nie wystąpienia określonego zdarzenia kredytowego. W odniesieniu do Obligacji zdarzenie kredytowe będzie zdefiniowane jako wszczęcie postępowania upadłościowego bądź naprawczego w stosunku do emitenta Obligacji, opóźnienie emitenta Obligacji w spłacie zobowiązań wobec stron trzecich czy wystąpienie innych zdarzeń o podobnym charakterze, jednoznacznie wskazujących na istotne pogorszenie się sytuacji finansowej emitenta Obligacji (stanowiący istotne zdarzenie w kontekście zarządzania ryzykiem, ale również - w przypadku domów maklerskich - wymagany przez Rozporządzenie element powiązania z sytuacją finansową podmiotu). Wykup Obligacji będzie dokonywany przez emitenta Obligacji po dacie zapadalności (a) po cenie nominalnej - gdy pomiędzy datą emisji a datą zapadalności nie wystąpi zdarzenie kredytowe (w takim przypadku Wnioskodawca osiągnie zysk w postaci różnicy pomiędzy ceną nominalną Obligacji a ceną zakupu Obligacji z dyskontem) - albo (b) poniżej ceny nominalnej - gdy zdarzenie kredytowe wystąpi (nie jest realizowany taki sam zysk, jak w przypadku pierwszym). Tym samym, do dnia zapadalności Obligacji nie jest możliwe stwierdzenie, po jakiej cenie Obligacje będą wykupywane, a hipotetyczna wartość rynkowa Obligacji w czasie po ich emisji a przed dniem zapadalności będzie zmienna i uzależniona od długości czasu pozostałego do dnia zapadalności Obligacji oraz od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia kredytowego w tym okresie.
 • Rozliczenie Kontraktu Terminowego będzie dokonywane na koniec ustalonego okresu; w dacie rozliczenia Kontraktu Terminowego Uczestnik będzie mógł otrzymać od Wnioskodawcy równowartość różnicy pomiędzy: (i) ceną wykupu Obligacji w dacie zapadalności (wartością końcowa) a (ii) ceną emisyjna Obligacji w dacie emisji (wartością początkową). W przypadku zatem braku wystąpienia zdarzenia kredytowego Uczestnik otrzyma z każdego Kontraktu Terminowego wypłatę równą różnicy pomiędzy wartością nominalną a wartością emisyjną Obligacji. Uczestnik, w zależności od warunków Programu Finansowego, będzie mógł zawrzeć jeden bądź więcej Kontraktów Terminowych.
 • Uczestnik nie ma jednak gwarancji, czy ostatecznie uzyska wypłatę z Kontraktu Terminowego
  - wartość końcowa Obligacji, jako instrumentu bazowego dla Kontraktu Terminowego, będzie bowiem uzależniona od tego, czy na dzień rozliczenia Kontraktu Terminowego po stronie emitenta Obligacji (czyli podmiotu, u którego Uczestnik jest zatrudniony lub z którym Uczestnik współpracuje, np. jako członek zarządu) wystąpiło zdarzenie kredytowe. Jeżeli zdarzenie kredytowe wystąpi, wartość końcowa Obligacji będzie: (i) równa wartości początkowej Obligacji, lub (ii) będzie kształtowała się pomiędzy wartością nominalną Obligacji a jej wartością emisyjną - w obu sytuacjach Uczestnik nie otrzyma wypłaty z tytułu Kontraktu Terminowego lub otrzyma z jego tytułu kwotę niższą niż w przypadku braku zdarzenia kredytowego.
 • Kontrakt Terminowy będzie nieprzenaszalny na osoby trzecie w drodze czynności prawnej; dopuszczalne jest dziedziczenie Kontraktu Terminowego.
 • Poza porozumieniem dotyczącym Kontraktu Terminowego zawarte zostanie dodatkowe porozumienie pomiędzy Wnioskodawcą a Uczestnikiem uzależniające prawo Uczestnika do wypłaty z Kontraktu Terminowego od spełnienia przez tego Uczestnika ewentualnych dodatkowych warunków i kryteriów, np. nie działania na szkodę danej Spółki z Grupy.

Zdefiniowane w powyższy sposób Kontrakty Terminowe będą stanowiły pochodne instrumentyfinansowe, dla których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit, c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (do ww.przepisu odwołuje się definicja pochodnych instrumentów finansowych zawarta w art. 5a pkt 13 ustawy o PDOF). Kontrakty terminowe nie są tytułami uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ani instrumentami rynku pieniężnego.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca będzie właścicielem Obligacji wyemitowanych przez daną Spółkę z Grupy, na bazie których zawrze Kontrakty Terminowe z Uczestnikami. Jednocześnie, w celu realizacji Programu, Wnioskodawca zawrze z ww. Spółką z Grupy - emitentem Obligacji - analogiczne kontrakty terminowe (dalej: „Instrumenty Finansowe”) do tych zawieranych z Uczestnikami. Przy czym, w przypadku Instrumentów Finansowych, to Wnioskodawca będzie otrzymywał od danej Spółki z Grupy płatności oparte o różnicę pomiędzy wartością końcową a wartością początkową poszczególnych Obligacji (uzależnione od braku wystąpienia zdarzenia kredytowego po stronie danej Spółki z Grupy). Dodatkowo, Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie za organizację i prowadzenie Programu od tej Spółki z Grupy, której pracownicy lubi członkowie zarządu są beneficjentami Programu.

Zakłada się, że ww. kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółek z Grupy powinny zapewnić pokrycie Wnioskodawcy kosztów Programu i osiągnięcie zysku.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że spółka, która w przeszłości odpowiadała za organizację Programu, uzyskała w dniu 18 grudnia 2012 r. interpretację podatkową (sygn. IPPB2/415-923/12- 2/MG), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że:

 • zawarcie przez pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy Kontraktów Terminowych z organizatorem Programu nie będzie skutkowało po stronie pracowników lub członków zarządu powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PDOF i w związku z tym na organizatorze Programu nie będą ciążyły obowiązki płatnika PDOF;
 • rozliczenie Kontraktu Terminowego i otrzymanie przez pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy od organizatora Programu płatności z realizacji tego Kontraktu skutkuje po stronie tych pracowników lub członków zarządu powstaniem przychodu podatkowego z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOF i w związku z tym na organizatorze Programu nie ciążą obowiązki płatnika PDOF, natomiast ciąży na nim obowiązek wystawienia informacji PIT 8C.

Z uwagi na okoliczność, że interpretacja indywidualna wydana na rzecz poprzedniego organizatora Programu z formalnego punktu widzenia wywołuje skutki wyłącznie dla niego, Wnioskodawca, jako nowy organizator Programu, niniejszym występuje o wydanie interpretacji podatkowej w jego indywidualnej sprawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zawarcie przez pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy Kontraktów Terminowych z Wnioskodawcą będzie skutkowało po stronie pracowników lub członków zarządu powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PDOF i w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika PDOF...
 2. Czy rozliczenie Kontraktu Terminowego i otrzymanie przez pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy od Wnioskodawcy płatności z realizacji tego Kontraktu będzie skutkowało po stronie tych pracowników lub członków zarządu powstaniem przychodu podatkowego z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOF i w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika PDOF lub obowiązek wystawienia informacji PIT 8C...
 3. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pyt. nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zakresie pytań nr. 1 i 2 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z praktyką organów podatkowych, kosztem uzyskania przychodów jest taki koszt, który został poniesiony przez podatnika, jest definitywny (rzeczywisty), pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, został właściwie udokumentowany i nie został wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli:

 • będą pozostawały w związku z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła;
 • zostaną właściwie udokumentowane;
 • będą definitywne (rzeczywiste);
 • nie są wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy, będą spełniały powyższe kryteria kosztów uzyskania przychodów. Poniżej zaprezentowano argumenty - potwierdzające to stanowisko w odniesieniu do poszczególnych kryteriów.

 1. Związek przedmiotowych wydatków z działalnością gospodarcza i przychodami Wnioskodawcy

Zgodnie z ugruntowaną praktyką orzeczniczą, związek kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, z przychodami podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni (pogląd taki wyrażał wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyroku z 17 stycznia 2012 r., sygn. II FSK 1365/10). Z uwagi na ogólną, niesprecyzowaną kategorię ustawową odwołującą się do bezpośredniości i pośredniości związku wydatku z przychodem, ustawodawca nakazuje analizować związek w każdym przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę między innymi rodzaj działalności gospodarczej podatnika, racjonalnie dokonaną ocenę możliwości osiągnięcia przychodu, intencje podatnika towarzyszące ponoszeniu wydatku, więź, jaka w konkretnych okolicznościach (np. gospodarczych, rynkowych), występuje pomiędzy kosztem podatkowym, a efektywnie osiągniętym : lub tylko zamierzonym przychodem.

W związku z powyższym, w celu wykazania, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów wystarczające będzie i udowodnienie, że koszty te wykazują związek z przychodami Wnioskodawcy.

W tym kontekście należy podkreślić, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy - jako organizatora Programu - obejmować będzie przede wszystkim organizację i prowadzenie Programu, którego adresatami są pracownicy lub członkowie zarządu lub inne osoby pracujące na rzecz Spółek z Grupy. Odbiorcą usług Wnioskodawcy będą Spółki z Grupy.

W celu realizacji Programu, Wnioskodawca zawrze z poszczególnymi Spółkami z Grupy umowy na instrumenty Finansowe, tj. analogiczne kontrakty terminowe do tych zawieranych z Uczestnikami. Przy czym, w przypadku Instrumentów Finansowych, to Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółek z Grupy płatności oparte o różnicę pomiędzy wartością końcową a wartością początkową poszczególnych Obligacji (uzależnione od braku wystąpienia zdarzenia kredytowego po stronie Spółek z Grupy). Kwoty uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu rozliczenia Instrumentów Pochodnych będą stanowiły dla niego przychody podatkowe.

Ponadto, w zamian za świadczenie usług w zakresie organizacji Programu, Wnioskodawca otrzyma od Spółek z Grupy dodatkowe wynagrodzenie, które również będzie dla niego stanowiło przychód podatkowy.

Ww. kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółek z Grupy powinny zapewnić pokrycie Wnioskodawcy kosztów Programu i osiągnięcie zysku. Zarówno kwoty uzyskane z rozliczenia instrumentów Pochodnych, jak i wynagrodzenie dodatkowe, Wnioskodawca uzyskiwać będzie z uwagi na fakt, że pełni funkcję organizatora Programu.

Wszelkie wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją i realizacją Programu będą zatem ponoszone przez niego w celu uzyskania opisanych wyżej przychodów podatkowych.

W szczególności, podkreślić należy, że w celu zorganizowania i prowadzenia Programu, Wnioskodawca musi ponosić wydatki z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy. Wypłaty te są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Programu i od strony finansowej stanowią najistotniejszy element Programu organizowanego przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdyby Wnioskodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i np. nie dokonywał wypłat z Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy, bądź rozwiązał te Kontrakty, nie mógłby oczekiwać uzyskiwania dalszych płatności (przychodów) od Spółek z Grupy. Potwierdza to ponad wszelką wątpliwość, iż ponoszenie przez Wnioskodawcę wydatków z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy, ściśle warunkuje możliwość generowania przez Wnioskodawcę przychodów podatkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, niewątpliwie istnieje związek między ponoszonymi przez Wnioskodawcę wydatkami z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy a osiąganymi przez Wnioskodawcę przychodami z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółek z Grupy oraz z Instrumentów Finansowych.

 1. Właściwe udokumentowanie wydatków

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych, dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy będą dokumentowane właściwymi dowodami księgowymi, a ich wartość, termin zapłaty itp. będą wynikały z samych Kontraktów Terminowych. W ten sposób spełniony zostanie kolejny warunek niezbędny do zakwalifikowania tych wypłat jako kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

 1. Definitywny charakter wydatków

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy będą miały charakter definitywny i rzeczywisty (co, zgodnie z praktyką podatkową, jest warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów). Wnioskodawca będzie bowiem dokonywał wypłat z Kontraktów Terminowych we własnym imieniu i z własnych rachunków bankowych. Nie są przewidywane sytuacje, w których możliwe byłoby dokonanie przez Uczestnika zwrotu wypłaty na rzecz Wnioskodawcy.

Podkreślić także należy, że Wnioskodawca nie może oczekiwać zwrotu poniesionych wydatków od Spółek z Grupy i taki zwrot nie jest przewidywany. Założenie jest bowiem takie, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę od Spółek z Grupy z tytułu świadczenia usług w zakresie organizacji i prowadzenia Programu oraz z rozliczenia Instrumentów Finansowych, powinny pozwolić na pokrycie kosztów Wnioskodawcy i zapewnienie mu rozsądnego zysku. To od Wnioskodawcy i jego decyzji w zakresie gospodarowania środkami finansowymi będzie zależało, czy posiadane zasoby finansowe pozwolą mu na sfinansowanie kosztów organizacji Programu, w tym wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy. Zarówno zawarta przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług w zakresie organizacji Programu, jak i umowy na Instrumenty Finansowe, dotyczą odrębnych od Kontraktów Terminowych stosunków prawnych i nie mogą być rozpatrywane jako np. porozumienia w sprawie zwrotu kosztów Programu.

Potwierdza to dodatkowo, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia Programu będą miały charakter definitywny.

 1. Brak wyłączenia na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy nie zostały wykluczone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W szczególności, wydatki takie nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ww. wypłaty dokonywane będą przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji pochodnego instrumentu finansowego, jakim jest Kontrakt Terminowy i nie będą rozpoznawane dla celów podatkowych przed dniem realizacji (rozliczenia) Kontraktów Terminowych. Ponadto, wydatki te nie będą powiększały wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Brak jest więc podstaw, aby uznać, że wypłaty z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy podlegałyby wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o PDOP. Wypłaty tego typu nie zostały też wymienione w jakimkolwiek innym punkcie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W rezultacie, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wypłaty z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w momencie rozliczenia Kontraktów Terminowych.

Podsumowując, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla pracowników lub członków zarządu Spółek z Grupy, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, iż wydatki te będą wykazywać związek z przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę, będą właściwie udokumentowane, definitywne i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.