IPPP1/4512-213/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

Czynności wykonywane przez Zarządzających na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT. W rezultacie, Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zarządzających, dokumentujących wykonanie na jej rzecz usług w zakresie zarządzania.
IPPP1/4512-213/15-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt menedżerski
 2. usługi zarządzania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez zarządzających – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez zarządzających.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie sprzedaży i pośrednictwa przy sprzedaży nośników reklamowych/powierzchni reklamowej w wydawnictwach papierowych (prasie), jak i elektronicznych (na stronach internetowych). Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”) i w rezultacie Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia ww. usług. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zawiera umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej: „Kontrakty menedżerskie”) z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoby fizyczne (dalej: „Zarządzający”) zobowiązują się - w zakresie i formach ustalonych ze Spółką - do osobistego wykonywania czynności, których zakres znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych Kontraktach menedżerskich. W zależności od sfery działalności Spółki, za którą odpowiedzialni są poszczególni członkowie zarządu, do zakresu ich obowiązków należy w szczególności:

 • zarządzanie działalnością operacyjną Spółki;
 • współdziałanie przy kierowaniu kadrą personalną;
 • przygotowywanie i wdrażanie strategii rozwoju;
 • kontrola finansowa przychodów i kosztów;
 • współdziałanie przy ustalaniu budżetów;
 • przygotowywanie rocznych celów biznesowych Spółki oraz ich wdrażanie;
 • współdziałanie przy ustalaniu polityki handlowej;
 • nadzór nad terminową realizacją zobowiązań Spółki.

W zakresie i formach uzgodnionych ze Spółką, Zarządzający zobowiązani są również do reprezentowania Spółki. Kontrakty menedżerskie przewidują ponadto, że strony mają możliwość uzgodnienia szczegółowego zakresu i/lub sposobu świadczenia usług, o których mowa w tych umowach. Kontrakty menedżerskie zawierają również postanowienia, że Spółka może żądać od Zarządzających sprawozdań - w uzgodnionej formie - z prac wykonanych na podstawie umowy. Kontrakty menedżerskie stanowią, że wykonując umowę Zarządzający mają prawo korzystać z pomocy osób trzecich. Zarządzający odpowiadają za działania lub zaniechania osób, którymi się posługują jak za swoje własne działania i zaniechania.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktów menedżerskich, Zarządzający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, przez które rozumie się wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) - tajemnicą przedsiębiorstwa nie są objęte informacje powszechnie dostępne.

Kontrakty menedżerskie zakładają, że - w wypadku braku przeciwnego uzgodnienia stron - Spółka zapewnia Zarządzającym środki techniczne niezbędne do wykonania postanowień umownych oraz ponosi pozostałe koszty związane z ich wykonaniem (w szczególności koszty przejazdów, przelotów, usług hotelowych, organizacji spotkań, etc.). Uzgodnienie poniesienia kosztu/kosztów przez Zarządzających uważa się za dokonane jeśli ponieśli oni ten koszt/te koszty. Ponadto, Kontrakty menedżerskie stanowią, że poniesienie kosztu/kosztów przez Zarządzających nie wyłącza ich prawa do zwiększenia należnego wynagrodzenia o kwotę poniesionego kosztu/kosztów, za pisemną zgodą Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktów menedżerskich, w wypadku korzystania przez Zarządzających ze środków technicznych zapewnionych im przez Spółkę do celów innych niż wykonywanie usług na podstawie ww. umowy, strony uzgodnią zakres i intensywność ich wykorzystania, a także zasady odpłatności z tego tytułu (cenę, okres rozliczeniowy, termin płatności).

Z tytułu wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z Kontraktów menedżerskich, Zarządzającym przysługuje wynagrodzenie, określone w formie zryczałtowanej. Spółka zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Zarządzających, dokumentujących świadczenie usług na podstawie Kontraktów menedżerskich.

Zasadą jest, że Kontrakty menedżerskie, których stroną jest Wnioskodawca, w zakresie odpowiedzialności zarządzających za czynności wykonywane na podstawie takich umów, stanowią, że Zarządzający ponoszą odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez nich zobowiązań przyjętych w Kontraktach menedżerskich, przy czym odpowiedzialność Zarządzających za utracone korzyści Spółki jest wyłączona. Dodatkowo, łączna odpowiedzialność Zarządzających względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów menedżerskich jest ograniczona kwotowo do X - krotności wynagrodzenia należnego Zarządzającym z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy.

Niemniej, zdarzają się w wypadki, że Kontrakty menedżerskie zawierane z poszczególnymi członkami zarządu przewidują, że jeśli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych przez Zarządzających, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Zarządzający zobowiązani są do przystąpienia, na wniosek Wnioskodawcy, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnicy solidarni. Zadania realizowane przez Zarządzających na podstawie Kontraktów menedżerskich służą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, w ramach której realizowane są czynności opodatkowane VAT. Fakt wykonania ww. zadań, Zarządzający dokumentują fakturami, na których wykazują należny VAT obliczony według stawki podstawowej (tj. obecnie 23%).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy - w wypadku, gdy w zakresie odpowiedzialności Kontrakty menedżerskie stanowią, że Zarządzający ponoszą odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez nich zobowiązań przyjętych w Kontraktach menedżerskich, przy czym odpowiedzialność Zarządzających za utracone korzyści Spółki jest wyłączona, a łączna odpowiedzialność Zarządzających względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów menedżerskich jest ograniczona kwotowo do X-krotności wynagrodzenia należnego Zarządzającym z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy - Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez Zarządzających, dokumentujących świadczone na jej rzecz na podstawie ww. umów usługi w zakresie zarządzania...
 2. Czy - w wypadku, gdy w zakresie odpowiedzialności Kontrakty menedżerskie przewidują, że jeśli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych przez Zarządzających, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Zarządzający zobowiązani są do przystąpienia, na wniosek Wnioskodawcy, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnicy solidarni - Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez Zarządzających, dokumentujących świadczone na jej rzecz na podstawie ww. umów usługi w zakresie zarządzania...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki - w wypadku, gdy w zakresie odpowiedzialności Kontrakty menedżerskie stanowią, że Zarządzający ponoszą odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez nich zobowiązań przyjętych w Kontraktach menedżerskich, przy czym odpowiedzialność Zarządzających za utracone korzyści Spółki jest wyłączona, a łączną odpowiedzialność Zarządzających względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów menedżerskich jest ograniczona kwotowo do X krotności wynagrodzenia należnego Zarządzającym z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy - przysługuje jej prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, wynikający z faktur wystawianych przez Zarządzających, dokumentujących świadczone na rzecz Spółki usługi w zakresie zarządzania.

W ocenie Spółki - w wypadku, gdy w zakresie odpowiedzialności Kontrakty menedżerskie przewidują, że jeśli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych przez Zarządzających, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Zarządzający zobowiązani są do przystąpienia, na wniosek Wnioskodawcy, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnicy solidarni - przysługuje jej prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, wynikający z faktur wystawianych przez Zarządzających, dokumentujących świadczone na rzecz Spółki usługi w zakresie zarządzania.

 1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik oraz gdy towary/usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można VAT naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów/usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Powyższe oznacza, że podatnik uprawniony jest do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony, jeżeli wykonana na jego rzecz czynność podlega opodatkowaniu VAT, tj. wpisuje się w katalog określony w art. 5 ustawy o VAT, a ponadto nie podlega zwolnieniu ani wyłączeniu z VAT oraz została wykonana przez podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

W analizowanych okolicznościach nie ulega wątpliwości, że czynności w zakresie zarządzania wykonywane przez Zarządzających na rzecz Wnioskodawcy, odpowiadają definicji odpłatnego świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Oceny wymaga natomiast, czy w odniesieniu do czynności realizowanych w ramach Kontraktów menedżerskich, Zarządzający występują w charakterze podatników w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Przesłanki uznania działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 2 przytoczonego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, w definicję „samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej” nie wpisują się m.in. czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy pdof, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z wykładni ww. unormowań wynika, że intencją ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego VAT czynności wykonywanych przez podmiot związany ze zlecającym stosunkiem prawnym co do: (i) warunków wykonywania czynności; (ii) wynagrodzenia należnego wykonującemu czynności; (iii) odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Ad. warunek nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, że stosunek prawny łączący każdego z Zarządzających ze Spółką, reguluje kwestie warunków wykonywania czynności oraz wynagrodzenia należnego Zarządzającym. Zdaniem Spółki, co do zasady, każdy stosunek prawny o charakterze odpłatnym zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia oraz warunków jego wykonywania.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez dyrektorów izb skarbowych z upoważnienia Ministra Finansów. Dla przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał w interpretacji z 14 lutego 2011 roku (sygn. IPPP2-443-856/10-5/AK), m.in., że: „Odnośnie dwóch pierwszych warunków wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy - każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy usługobiorcą, usługodawcą jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Z uwagi na powyższe spełnione zostają dwie ustawowe przesłanki przemawiające za nieuznaniem takich czynności za odpłatne świadczenie usług, tj. przychody są wymienione w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz za wykonane czynność wypłacane jest wynagrodzenie.

Istotny, z punktu widzenia uznania realizowanych czynności za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, jest sposób określenia w umowie odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich”.

Ad. warunek nr 2

Według Wnioskodawcy, bezsporny jest również fakt, że przychody uzyskiwane przez Zarządzających podlegają zaliczeniu do źródeł przychodów unormowanych w art. 13 pkt 2-9 ustawy pdof. Zgodnie z ust. 9 przytoczonego przepisu, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się w szczególności przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za taką kwalifikacją przychodów z kontraktu menedżerskiego opowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2011 roku (sygn. IPPB1/415-970/10-2/EC), w której podzielił stanowisko wnioskodawcy, zdaniem którego: „Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą”.

Podobne stanowisko zostało zawarte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2010 roku (sygn. II FPS 10/09) oraz interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 31 maja 2010 roku sygn. DD2/033/95/KBF/10/403).

Tym samym, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, analizy wymaga, czy w omawianych okolicznościach zostanie spełniona trzecia z przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3, odnoszącą się do odpowiedzialności zleceniodawcy (tu: Spółki) za czynności wykonywane przez zleceniobiorców (tu: Zarządzających).

Ad. warunek nr 3

W ocenie Spółki, z wykładni art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że intencją ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego VAT czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę połączonego ze zleceniodawcą stosunkiem prawnym przewidującym, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie zleconych czynności, ponosi zleceniodawca. W szczególności, z całokształtu więzów prawnych łączących ww. podmioty (zarówno o charakterze ustawowym jak i umownym), powinno wynikać, że powyższa zasada ma charakter bezwzględny, tj. nie jest możliwe zaistnienie okoliczności, w których odpowiedzialność za wykonywane czynności spoczywa na zleceniobiorcy. W konsekwencji, w sytuacji gdy istnieje stosunek prawny, w ramach którego zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy, działalność zleceniobiorcy nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. W takim przypadku, ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z kategorii podatników) tego podmiotu, który nie odpowiada wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności. Istotny zatem, z punktu widzenia uznania realizowanych czynności za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, jest sposób określenia w umowie odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że kwestia określenia czy podlegają opodatkowaniu VAT usługi wykonywane na rzecz Spółki na podstawie Kontraktów menedżerskich, była przedmiotem interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 5 listopada 2014 r. (sygn. IPPP1/443-859/14-4/JL) na wniosek osoby pełniącej funkcję członka zarządu Spółki.

Ww. interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny, w którym Kontrakt menedżerski zawarty przez Wnioskodawcę zawierał postanowienie, że jeśli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień tej umowy przez Zarządzającego, Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią, Zarządzający zobowiązany jest do przystąpienia, na wniosek Spółki, do zobowiązania Spółki wobec osoby trzeciej jako dłużnik solidarny.

Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że planowana zmiana do Kontraktu menedżerskiego w zakresie odpowiedzialności Zarządzającego może polegać na wprowadzeniu do ww. umowy postanowienia, na mocy którego Zarządzający będzie ponosił odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez niego zobowiązań przyjętych w Kontrakcie menedżerskim. Planowana zmiana może przewidywać, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za utracone korzyści Spółki będzie wyłączona. Ponadto, łączna odpowiedzialność Zarządzającego względem Spółki w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktu menedżerskiego będzie ograniczona kwotowo do X - krotności wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług na podstawie ww. umowy. W oparciu o tak przedstawione opisy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził w przywołanej interpretacji indywidualnej m.in., że:„Niewątpliwie osoba, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni funkcję menedżera - w zakresie wykonywania ciążących na niej (w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego) obowiązków, jest profesjonalistą, a świadczenie usług zarządzania stanowi dla niej podstawowa formę wykonywania działalności zawodowej. Ze względu na to nie można mieć wątpliwości, że menedżer jako osoba zajmująca się profesjonalnie cudzymi interesami ponosi odpowiedzialność zarówno wobec osób trzecich, jak i samej spółki za szkodę wynikłą z czynności podejmowanych przez niego przy wykonywaniu umowy. To oznacza, że poszkodowana jego działaniem osoba trzecia ma prawo domagać się odszkodowania bezpośrednie od menedżera. Ewentualnie, gdyby szkoda została naprawiona przez spółkę, ma ona prawo wystąpić z roszczeniami regresowymi do menedżera. Podstawową zatem i bezpośrednią odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej działaniem na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego ponosi jednak - jako profesjonalista - sam menedżer. Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i to właśnie w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawarł ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako osoba zajmująca się profesjonalnie interesem spółki ponosi odpowiedzialność zarówno wobec osób trzecich, jak i samej spółki za szkodę wynikłą z czynności podejmowanych przez niego przy wykonywaniu kontraktu - zarówno w odniesieniu do obowiązującej treści kontraktu, jak i treści planowanej oraz ponosi ryzyko gospodarcze podejmowanych decyzji. Z uwagi na powołane powyżej przepisy oraz przedstawione w sprawie okoliczności należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania spółką w ramach zawartej umowy - w jej obecnej postaci, jak również w postaci planowanej - należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca świadczy opisane usługi w ramach własnej, zarejestrowanej działalności gospodarczej, a ponadto ma on swobodę w zakresie posługiwania się osobami trzecimi w trakcie świadczenia opisanej usługi, ma również pełną swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania usług w ramach zawartego kontraktu. Zatem specyfika kontraktu menedżerskiego jak i samego stosunku łączącego Wnioskodawcę ze spółką sprawia, że Wnioskodawca wykonuje usługi w ramach kontraktu jako samodzielny przedsiębiorca, który ma przy tym możliwość korzystania z usług podwykonawców. Z tych względów, w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, relacji pomiędzy Wnioskodawcą i spółką nie sposób uznać za równoznaczne z relacjami pracownika z pracodawcą. W analizowanej sprawie więzi łączące Wnioskodawcę ze spółką nie mają cech stosunku pracy, lecz są analogiczne z więzami łączącymi usługodawcę z usługobiorcą, gdzie usługodawca ponosi ryzyko ekonomiczne w związku z wykonywanymi na rzecz usługobiorcy czynnościami. Zatem w analizowanej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt wprowadzenia w przyszłości do kontraktu zapisu, na mocy którego Zarządzający będzie ponosił odpowiedzialność jedynie względem Spółki, za szkody rzeczywiste, wyrządzone z powodu naruszenia przez niego zobowiązań przyjętych w Kontrakcie menedżerskim. Powyższy zapis nie zmieni faktu, że Wnioskodawca świadczy usługi w ramach kontraktu jako samodzielny przedsiębiorca wykonujący własną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT”.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zaprezentowany wyżej pogląd znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach organów podatkowych, wydawanych w okolicznościach zbliżonych do analizowanych:

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2014 r. (sygn. ITPP1/443-502/14/DM), w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że: „W okolicznościach niniejszej sprawy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, zdaniem Spółki treść kontraktu menedżerskiego, którego dotyczy składany wniosek o interpretację dowodzi, że nie stworzono w nim stosunku prawnego takiego jaki zachodzi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę. Spółka wskazała, że w odniesieniu do czasu i miejsca wykonywania czynności objętych kontraktem pozostawia pełną swobodę działania Menedżerowi. Menadżer wykonując umowę angażuje własne zasoby, a w przypadku korzystania z samochodu służbowego ponosi pełne koszty jego utrzymania, łącznie z miesięcznym ryczałtem za wynajem, uiszczanym na rzecz Spółki. Na dzień składania niniejszego wniosku Menedżer zgodnie w umową, na własny koszt zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać w związku z zarządzaniem. Z zawartej umowy ubezpieczeniowej wynika, że Zarządzający zawarł ją w związku ze świadczeniem usług na podstawie będącego przedmiotem wniosku kontraktu menedżerskiego. Z umowy ubezpieczenia wynika, że Menedżer jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone zarówno Spółce jak i osobom trzecim w wyniku uchybień czy nieprawidłowości jego zachowań w realizacji zawartej umowy. Fakt ten bezsprzecznie jest spełnieniem wymogu ponoszenia przez Zarządzającego odpowiedzialności wobec osób trzecich na podstawie umowy o zarządzanie”.
 2. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-597/14-2/AW), w której organ stwierdził m.in., że: „Analiza powołanych wyżej przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, że zawarte umowy pomiędzy Spółką oraz Zarządzającymi nie formułują pomiędzy stronami więzi analogicznych ze stosunkiem pracy. Zarządzający ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za efekt wykonywanej pracy. Wykonują czynności samodzielnie podejmując decyzje. Przedmiotem wykonywanej przez nich działalności jest prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentowanie. Zatem fakt sprawowania funkcji członka zarządu nie może w tych konkretnych okolicznościach być przesądzającym. Czynności wykonywane w ramach podpisywanych umów - kontrakty menadżerskie - należy zatem uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Zatem z uwagi, że nabywane od zarządzających usługi zarządzania są wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych (co wskazał zainteresowany w opisie sprawy), Spółce zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług wynikających z faktur VAT wystawionych przez Zarządzających”.
 4. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2014 r. (sygn. IBPP2/443-1043/13/RSz), w której organ stwierdził m.in., że: „Mając na względzie opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż zawarte umowy nie formułują pomiędzy stronami więzi analogicznych ze stosunkiem pracy. Zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za efekt wykonywanej pracy. Wykonują czynności samodzielnie podejmując decyzje. Przedmiotem wykonywanej przez nich działalności jest kierowanie działalnością Spółki oraz zarządzanie jej majątkiem. Zatem fakt, sprawowania funkcji członka zarządu nie może w tych konkretnych okolicznościach być przesądzającym. Czynności wykonywane w ramach podpisywanych umów - kontrakty menadżerskie - należy zatem uznać za wykonywaną samodzielnie działalność w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym w zakresie, w jakim usługi te wykorzystywane będą do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług wynikających z faktur VAT wystawionych przez Menadżerów.
 5. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP1/443 947/13-5/NS), w której organ stwierdził m.in., że: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że świadczenie na podstawie kontraktu menedżerskiego odpłatnych usług zarządczych na rzecz Zainteresowanego przez kontrahenta (zleceniobiorcę) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego to kontrahent (zleceniobiorca) będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisu art. 15 ust ustawy, a w konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonywania odliczeń kwoty podatku określonego w fakturach dokumentujących przedmiotowe czynności zarządcze, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 6. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-658/13-3/MP), w której organ stwierdził m.in., że: „Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście wskazanego opisu sprawy pozwala na uznanie, iż z racji, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem postanowień umowy, nie można uznać, że relacja łącząca Menadżera ze Spółką stanowi stosunek zobowiązaniowy podobny do tego, jaki łączy pracodawcę i pracownika. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania w ramach zawartej umowy należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 24 września 2013 r. (sygn. I SA/Gd 792/13) oraz w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-328/13-3/AP); z 22 stycznia 2013 r. (IPPP3/443-18/13-2/SM); z 25 stycznia 2013 r. (1PPP3/443-1131/12-4/IG); z 7 stycznia 2013 r. (IPPP1/443-1146/12-2/AW); Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2013 r. (sygn. IBPP4/443-489/12/BP); Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 grudnia 2012 r. sygn. (IPTPP1/443-797/12-4/AK).

Podsumowując, mając na uwadze stanowisko organów podatkowych zawarte w przytoczonych interpretacjach indywidualnych, a w szczególności w interpretacji wydanej na wniosek osoby pełniącej funkcję członka zarządu Spółki - na zasadach wspólnych dla niej oraz innych członków zarządu Spółki - wynikających z Kontraktów menedżerskich, o których mowa w niniejszym wniosku, należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Zarządzających na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT. W rezultacie, Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zarządzających, dokumentujących wykonanie na jej rzecz usług w zakresie zarządzania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.