ILPP1/4512-1-303/16-4/MC | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego.
ILPP1/4512-1-303/16-4/MCinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. kontrakt menedżerski
 3. podatnik
 4. usługi zarządzania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menadżerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menadżerskiego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. o doprecyzowanie stanu faktycznego i pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważająca działalność gospodarcza Wnioskodawcy to obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).

Wnioskodawca jest również członkiem zarządu Sp. z o.o., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka); funkcję tę pełni na podstawie powołania.

Spółka zawarła z Wnioskodawcą umowę (dalej: Kontrakt Menedżerski), na podstawie której zobowiązał się On do realizacji następujących zadań:

 1. zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki;
 2. reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 3. realizowanie ustalonej polityki prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej polityki handlowej;
 4. podejmowanie systematycznych działań, mających na celu kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku Spółki, wobec organów władzy publicznej i otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje Spółka;
 5. nadzór nad majątkiem Spółki, w tym czuwanie nad prawidłowością rozliczeń publicznoprawnych.

Kontrakt Menedżerski przewiduje ponadto, że Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi swoją działalność, w czasie odpowiednim ze względu na interes Spółki. W czasie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego Wnioskodawca nie może angażować się w jakąkolwiek działalność, która byłaby sprzeczna z interesami Spółki lub spółek z nią powiązanych lub od niej zależnych. Kontrakt Menedżerski przewiduje ponadto, że w celu wykonania obowiązków, Spółka w drodze odrębnej umowy może udostępnić Zainteresowanemu samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, a także inne niezbędne narzędzia.

Z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę ww. zadań, należy mu się wynagrodzenie w stałej kwocie, które płatne jest do ostatniego dnia każdego miesiąca z dołu. Od wynagrodzenia Spółka odprowadza wszelkie wymagane przez prawo należności publicznoprawne. Poza wynagrodzeniem, w razie dobrych wyników osiąganych przez Spółkę, Wnioskodawcy przysługuje premia, której wysokość ustala pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników powołany do zawierania umów z Zarządem Spółki. Poza wynagrodzeniem oraz premią, Spółka powinna także zrekompensować Wnioskodawcy wszelkie uzasadnione koszty, które poniósł On w związku z wykonywaniem Kontraktu Menedżerskiego, pod warunkiem przedstawienia Spółce odpowiedniej dokumentacji księgowej.

W czasie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego, jak i po jego rozwiązaniu, Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji, których wykorzystanie lub ujawnienie godziłoby w interesy Spółki lub spółek z nią powiązanych lub od niej zależnych. Obowiązek poufności dotyczy w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa Spółki lub spółek z nią powiązanych lub od niej zależnych. W przypadku rozwiązania Kontraktu, Wnioskodawca obowiązany jest przekazać Spółce lub upoważnionej przez nią na piśmie osobie, protokolarnie i bez zbędnej zwłoki, wszystkie prowadzone przez siebie sprawy wraz z posiadaną dokumentacją. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie traktowane jako przypadek naruszenia obowiązku poufności.

W dniu 20 czerwca 2016 r., Zainteresowany uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

 1. Wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług na podstawie Kontraktu Menedżerskiego stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.
 2. Z tytułu zawartego Kontraktu Menedżerskiego Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich. Odpowiedzialność tę ponosi Spółka, zaś Wnioskodawca w ramach zawartej umowy odpowiada wobec Spółki na zasadach odpowiedzialności kontraktowej wynikającej z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z poźn. zm.). Należy również zaznaczyć, że członek zarządu odpowiada wobec Spółki także na podstawie art. 293 § l ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z poźn. zm. dalej: k.s.h.). Zgodnie z tym przepisem, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Odpowiedzialność ta ponoszona jest wyłącznie wobec spółki. Oznacza to, że nawet jeśli następstwem wadliwego działania lub zaniechania członka zarządu będzie szkoda wyrządzona osobie trzeciej, osoba ta skieruje roszczenia wobec spółki, a nie wobec członka jej organu.
 3. Z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca jest uprawniony do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi. Ponadto, jako członek zarządu Spółki jest on uprawniony do wyrażania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Spółki. Uprawnienie to wynika z regulacji zawartych w k.s.h. Zgodnie z treścią art. 204 k.s.h., prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki, ponadto nie może ono zostać ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 4. Ryzyko gospodarcze za czynności wykonane w ramach umowy przez Wnioskodawcę ponosi Spółka, ryzyko to nie spoczywa na Wnioskodawcy. Jak wskazano we wniosku interpretacyjnym, Wnioskodawca nie działa w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy też ostatecznego rezultatu działalności Spółki.
 5. Wnioskodawca działa w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz korzysta z infrastruktury Spółki. Jak wskazano we wniosku interpretacyjnym, Wnioskodawca wykonuje czynności będące przedmiotem Kontraktu w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi swoją działalność. Ponadto, Spółka zgodnie z umową może udostępnić Wnioskodawcy sprzęty służbowe (np. samochód, laptop, telefon komórkowy), bądź inne niezbędne narzędzia. Można zatem stwierdzić, że Wnioskodawca korzysta „wyłącznie” lub „przede wszystkim” z organizacji i infrastruktury Spółki.
 6. Kontrakt Menedżerski zawarty między Wnioskodawcą a Spółką nie zawiera postanowień regulujących kwestię prawa Wnioskodawcy do przerw w wykonywaniu czynności określonych umową. Kontrakt stanowi, że Wnioskodawca wykonuje wynikające z niego zadania w czasie odpowiednim ze względu na interes Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego, czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej: u.p.t.u.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 u.p.t.u.

Czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko, jeżeli dokonywana jest przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, jak wskazuje art. 15 ust. 2 u.p.t.u., obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Niemniej jednak w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u., za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się m.in. działalności wykonywanej osobiście, zdefiniowanej w art. 13 ust. 1 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.), jeżeli osoba realizując wskazane w tym przepisie czynności jest związana ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., do którego odwołuje się wskazana wyżej regulacja u.p.t.u., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Z przytoczonych regulacji wynika, że wyłączenie z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. znajduje zastosowanie w przypadku osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego jedynie w sytuacji, gdy zapisy tej umowy regulują powstały pomiędzy stronami stosunek prawny w zakresie:

 1. warunków wykonywania czynności,
 2. wynagrodzenia oraz
 3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich.

Odnosząc się do dwóch pierwszych ze wskazanych powyżej elementów, należy zauważyć, że w zasadzie każda odpłatna umowa cywilnoprawna zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia oraz warunków wykonywania czynności w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (zob. T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2014, s. 241). W niniejszej sprawie nie jest inaczej - Kontrakt Menedżerski Wnioskodawcy zawiera postanowienia odnoszące się do wynagrodzenia, jak również wskazuje zadania Wnioskodawcy oraz miejsce ich wykonywania (określa zatem warunki wykonywania czynności). Natomiast trzeci ze wskazanych elementów (odnoszący się do odpowiedzialności) należy rozumieć jako określenie odpowiedzialności zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywanego zlecenia. Określona w ten sposób odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a w konsekwencji wyłącza samodzielną działalność podmiotu, który nie odpowiada za efekty wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Nie będzie więc mógł zostać uznany za podatnika podatku od towarów i usług zleceniobiorca, który w ramach zawartej umowy tworzyć będzie ze zleceniodawcą więzi podobne do stosunku pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami.

Przedstawione wyżej rozumienie przytoczonych przepisów u.p.t.u. znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2015 r. (IBPP2/4512-306/15/JJ) wskazał: „O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług można zatem mówić w przypadku, gdy zleceniobiorcę będą łączyć ze zleceniodawcą więzi analogiczne jak w przypadku stosunku pracy, jako że nie będzie on ponosił ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywaniem czynności, będących przedmiotem wskazanych umów, a odpowiedzialność za te czynności w stosunku do osób trzecich będzie bezwzględnie ponosił zlecający”.

Odnosząc się do trzeciego z warunków, tj. odpowiedzialności zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywanego zlecenia, należy także uznać, że został on spełniony. Wnioskodawca nie jest bowiem odpowiedzialny wobec osób trzecich za czynności i działania, które można mu przypisać w ramach czynności wynikających z Kontraktu Menedżerskiego. Stosownie do art. 293 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 - dalej: k.s.h.), członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Odpowiedzialność ponoszona jest zatem wyłącznie wobec spółki. Oznacza to, że nawet jeśli następstwem wadliwego działania lub zaniechania członka zarządu będzie szkoda wyrządzona przez spółkę osobie trzeciej, roszczenia te osoba ta skieruje wobec spółki, a nie wobec członka jej organu (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1645/11).

Powyższych wniosków nie zmienia fakt, że Wnioskodawca, będąc członkiem zarządu, wykonuje dodatkowo usługi na podstawie Kontraktu Menedżerskiego. Jak bowiem podkreśla się w orzecznictwie i w literaturze: „Pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski jako przedsiębiorcą jest szczególna, bo w następstwie kontraktu menedżerskiego członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie, szczególnych obowiązków zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1645/11; M. W. Regulska, Zatrudnienie członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Spółek nr 4, 2008 s. 31-34 i powołana tam literatura).

Podkreśla się także, że art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u., w zakresie w jakim abstrahuje od relacji pracodawca-pracownik (stosunku podporządkowania) dotyczącym warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy, stanowi błędną implementację art. 10 dyrektywy 112 (por. D. Milczarek, Podatek VAT a usługi wykonywane w ramach umów o pracę i innych umów o podobnym charakterze, Administracja 2009 Nr 4).

Powyższe potwierdza również uchwała NSA z dnia 12 stycznia 2009 r. (sygn. akt I FPS 3/08), w której wskazano, że za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym, ponieważ wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

W świetle powyższego należy uznać, że czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca działa bowiem w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej Spółki, działa jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej Spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest stałe i nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka. Stanu tego nie zmienia przewidziana w Kontrakcie możliwość otrzymania przez Wnioskodawcę premii, ponieważ premia ta może zostać przyznana (w razie dobrych wyników osiąganych przez Spółkę), ale nie musi. Ponadto, o wysokości premii decyduje pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników Spółki powołany do zawierania umów z Zarządem Spółki. Co więcej, Wnioskodawca nie działa w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu działalności Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter uzupełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W oparciu o art. 15 ust. 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. (uchylony)
 2. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 3. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 4. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 5. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
 6. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
 7. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 8. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 9. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.

Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej miedzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowe zagadnienie było również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (orzeczenia w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla przeciwko Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda, C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów). TSUE w ww. orzeczeniach wskazał, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zatem wyłączone z opodatkowania VAT są stosunki, które pod względem warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego tożsame są ze stosunkiem pracy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważająca działalność gospodarcza Wnioskodawcy to obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).

Wnioskodawca jest również członkiem zarządu Sp. z o.o., a funkcję tę pełni na podstawie powołania.

Spółka zawarła z Wnioskodawcą umowę, na podstawie której zobowiązał się On do realizacji następujących zadań:

 1. zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki;
 2. reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 3. realizowanie ustalonej polityki prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej polityki handlowej;
 4. podejmowanie systematycznych działań, mających na celu kształtowaniu dobrego imienia i pozytywnego wizerunku Spółki, wobec organów władzy publicznej i otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje Spółka;
 5. nadzór nad majątkiem Spółki, w tym czuwanie nad prawidłowością rozliczeń publicznoprawnych.

Kontrakt Menedżerski przewiduje ponadto, że Wnioskodawca wykonuje ww. czynności w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi swoją działalność, w czasie odpowiednim ze względu na interes Spółki. W czasie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego Wnioskodawca nie może angażować się w jakąkolwiek działalność, która byłaby sprzeczna z interesami Spółki lub spółek z nią powiązanych lub od niej zależnych. Kontrakt Menedżerski przewiduje ponadto, że w celu wykonania obowiązków, Spółka w drodze odrębnej umowy może mu udostępnić samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, a także inne niezbędne narzędzia.

Z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę ww. zadań, należy mu się wynagrodzenie w stałej kwocie, które płatne jest do ostatniego dnia każdego miesiąca z dołu. Od wynagrodzenia Spółka odprowadza wszelkie wymagane przez prawo należności publicznoprawne. Poza wynagrodzeniem, w razie dobrych wyników osiąganych przez Spółkę, Wnioskodawcy przysługuje premia, której wysokość ustala pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników powołany do zawierania umów z Zarządem Spółki. Poza wynagrodzeniem oraz premią, Spółka powinna także zrekompensować Wnioskodawcy wszelkie uzasadnione koszty, które poniósł On w związku z wykonywaniem Kontraktu Menedżerskiego, pod warunkiem przedstawienia Spółce odpowiedniej dokumentacji księgowej,

W czasie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego, jak i po jego rozwiązaniu, Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji, których wykorzystanie lub ujawnienie godziłoby w interesy Spółki lub spółek z nią powiązanych lub od niej zależnych. Obowiązek poufności dotyczy w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa Spółki lub spółek z nią powiązanych lub od niej zależnych. W przypadku rozwiązania Kontraktu, Wnioskodawca obowiązany jest przekazać Spółce lub upoważnionej przez nią na piśmie osobie, protokolarnie i bez zbędnej zwłoki, wszystkie prowadzone przez siebie sprawy wraz z posiadaną dokumentacją. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie traktowane jako przypadek naruszenia obowiązku poufności.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że: wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług na podstawie Kontraktu Menadżerskiego stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.; z tytułu zawartego Kontraktu Menadżerskiego Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, odpowiedzialność tę ponosi Spółka, zaś Wnioskodawca w ramach zawartej umowy odpowiada wobec Spółki na zasadach odpowiedzialności kontraktowej wynikającej z ustawy Kodeks cywilny; ryzyko gospodarcze za czynności wykonane w ramach umowy przez Wnioskodawcę ponosi Spółka, ryzyko to nie spoczywa na Wnioskodawcy; Zainteresowany działa w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz korzysta z infrastruktury Spółki; Kontrakt Menadżerski zawarty między Wnioskodawcą a Spółką nie zawiera postanowień regulujących kwestię prawa Wnioskodawcy do przerw w wykonywaniu czynności określonych umową; Kontrakt stanowi, że Wnioskodawca wykonuje wynikające z niego zadania w czasie odpowiednim ze względu na interes Spółki.

W analizowanej sprawie wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii utalenia, czy czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawca nie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane czynności oraz nie ponosił ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością, to należy stwierdzić, że podpisanie umowy – Kontraktu Menedżerskiego – spowodowało powstanie stosunku prawnego posiadającego cechy zbliżone do stosunku pracy, w ramach którego Wnioskodawca związany jest ze zleceniodawcą więzami prawnymi co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia, a także odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich. Stosunek prawny między zleceniodawcą a wykonującym zlecenie, obciąża zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności, podporządkowuje wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia.

W konsekwencji, w tak przedstawionym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki nie mieszczą się w definicji działalności gospodarczej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Działaniom Wnioskodawcy nie można bowiem przypisać spełnienia warunku samodzielności, który stanowi cechę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie wystąpią przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostaną spełnione kryteria wyłączające świadczenie przedmiotowych usług z czynności podlegających ustawie.

Podsumowując, czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zaznaczenia wymaga również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-306/15/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.