ILPB1/4511-1-748/15-5/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów oraz dotyczącej wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze.
ILPB1/4511-1-748/15-5/AGinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt menedżerski
 2. podatek liniowy
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodów (wariant I) – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dochodów (wariant II) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów (wariant I i wariant II) oraz dotyczącej wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-748/15-2/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania w zakresie opodatkowania dochodów (wariant II) bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 sierpnia 2015 r., a w dniu 21 sierpnia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wariant I

Podatnik (dalej również: Wnioskodawca) rozważa wstąpienie do spółki jawnej. Po uzyskaniu statusu wspólnika, spółka jawna rozpocznie współpracę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski (dalej: S, spółka) przedmiotem współpracy będą usługi doradcze. Niewykluczone przy tym, iż Wnioskodawca jednocześnie świadcząc usługi doradcze w ramach spółki jawnej będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub kontrakcie menedżerskim w innej spółce kapitałowej (dalej: F), która będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania na rzecz S. Tym samym Wnioskodawca będzie wykonywał usługi doradcze na rzecz S, jako wspólnik spółki jawnej oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego zawartego z inną spółką kapitałową (F), która będzie świadczyła usługi zarządzania na rzecz S. W efekcie na podstawie umowy o pracę bądź kontraktu menedżerskiego, Podatnik będzie wykonywał pośrednio czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem spółki S. Spółka F potencjalnie może świadczyć usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem również innym podmiotom.

Wariant II

Alternatywnie do wariantu powyżej może wystąpić sytuacja, w której wspólnicy spółki jawnej nie będą mieli zawartej umowy o pracę ze spółką F w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem spółki S, ale zamiast tego w ramach spółki jawnej będą wykonywali wyłącznie usługi polegające na:

 1. zarządzaniu w powiązaniu z obszarem prawnym i biznesowym,
 2. optymalizacji procesów zarządzania pod kątem ekonomicznym i prawnym,
 3. opracowania procedur zapewniających wdrożenie oraz zarządzanie w ww. obszarach,
 4. szkolenia personelu Spółki w ww. obszarach,
 5. identyfikowania ryzyk prawnych i biznesowych,
 6. koordynowanie prac wszystkich doradców Spółki w celu zapewnienia realizacji powyższych celów,
 7. wspierania Zarządu Spółki w ww. obszarach,
 8. prowadzenia negocjacji w sprawie kontraktów realizowanych na terenie Niemiec,
 9. proponowania i negocjowania stawek wynagrodzeń do realizowanych umów na terenie Niemiec,
 10. zarządzania procesem produkcji, w tym optymalizacja organizacji pracy pod kątem ustawienia pracowników w procesie produkcji.

Usługi, o których mowa powyżej będą wykonywane przez wspólników spółki jawnej, to jest między innymi przez Wnioskodawcę, w ramach podpisanej przez spółkę jawną umowy. Na podstawie wewnętrznego podziału obowiązków Wnioskodawca będzie realizował czynności określone od a) do f) zaś drugi wspólnik od g) do i).

Uzupełniając wniosek w zakresie opodatkowania dochodów (wariant II) Wnioskodawca wskazał, że umowa nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim bądź umową o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy osiągane przychody ze świadczenia usług doradczych w ramach spółki jawnej na rzecz spółki kapitałowej S wraz z jednoczesnym wykonywaniem czynności zarządzania przedsiębiorstwem tej spółki na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego zawartego z inną spółką kapitałową (F), która będzie świadczyła usługi zarządzania na rzecz S (Wariant 1), będą stanowiły źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a tym samym wynagrodzenie z tytułu tych usług może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f....
 2. Czy zakres wykonywanych usług (Wariant II) na rzecz spółki kapitałowej w ramach spółki jawnej może być kwalifikowany, jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f....
 3. Czy osiągane przychody ze świadczenia usług w zakresie określonym w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym w ramach spółki jawnej na rzecz spółki kapitałowej S (Wariant II) będą stanowiły źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a tym samym wynagrodzenie z tytułu tych usług może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f....

Przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 i 3, tj. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów (wariant I i wariant II). Natomiast wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 2, tj. w zakresie wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze rozpatrzono w dniu 5 sierpnia 2015 r. postanowieniem nr ILPB1/4511-1-748/15-3/AG.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie stan faktyczny sprawy, a w szczególności opisaną tamże umowę, jak też treść przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ulega żadnej wątpliwości, że przychody Wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej uzyskującej przychód z doradztwa na rzecz spółki kapitałowej będzie stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia w analizowanej sprawie jest fakt, iż Wnioskodawca będzie realizował czynności zarządcze w ramach umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego zawartego z inną spółką kapitałową (F), która będzie zarządzała przedsiębiorstwem spółki S, względem której Podatnik za pośrednictwem spółki jawnej świadczy usługi doradcze.

W opinii Wnioskodawcy charakter świadczonych usług w wariancie II na rzecz spółki S nie stanowi kontraktu menedżerskiego względnie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowy o podobnym charakterze w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. W związku z tym osiągnięty dochód będzie mógł być kwalifikowany, jako przychód z usług doradczych na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

W opinii Wnioskodawcy o możliwości zakwalifikowania przychodów osiąganych w ramach spółki jawnej, a tym samym możliwością objęcia osiąganych przychodów 19% podatkiem liniowym w rozumieniu art. 30c u.p.d.o.f., decydować będzie charakter wykonywanych czynności. Skoro w ramach spółki jawnej Wnioskodawca będzie osiągał przychody ze świadczenia usług doradczych, stąd też nie ma uzasadnionych podstaw do kwestionowania możliwości objęcia tych przychodów 19% podatkiem liniowym w rozumieniu art. 30c u.p.d.o.f.

Powyższe stanowisko, przy zaistnieniu podobnego stanu faktycznego, jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dn. 25 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-347/14-3/AMN) organ podatkowy uznał za słuszne stanowisko, wedle którego podatnik będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych. Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-176/14-3/KO) organ podatkowy potwierdził słuszność stanowiska, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analogiczne stanowisko zostało zajęte również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 r. (sygn. IPPB1/415-1509/12-4/JB), interpretacji z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-493/12-3/IF) oraz z dnia 9 maja 2012 r., (sygn. IPPB1/415-202/12-4/ES), a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1252/12/IG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 2 lipca 2012 r. (sygn. IBPBI/1/415-412/12/ZK).

W analizowanej sytuacji nie mamy jednocześnie do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz byłego bądź aktualnego pracodawcy (tj. spółki S) wręcz odwrotnie Wnioskodawca nie będzie miał nawiązanego bezpośrednio żadnego stosunku pracy z S, będzie tylko wykonywał polecenia pracodawcy/zleceniodawcy F, który wypełnia nałożone obowiązki wynikające z zawartej między F a S umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Podatnik nie kwestionuje faktu, iż wykonuje czynności zarządcze w ramach umowy o pracę bądź kontraktu menedżerskiego z którego dochody będą rozliczane w źródle przychodów z umowy o pracę bądź działalności osobistej, ale pragnie uzyskać potwierdzenie iż ten fakt nie będzie miał żadnego znaczenia dla klasyfikacji źródeł dochodów z przychodów osiągniętych ze świadczenia usług doradczych w ramach spółki jawnej na rzecz spółki kapitałowej S.

Stanowisko takie potwierdzają również organy fiskalne. Tytułem przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację sygn. IPPB1/415-1503/12-4/EC, w której zasadniczo podziela punkt widzenia dopuszczający takie rozwiązanie. W przywołanej sprawie osoby zarządzające spółką otrzymywały z tego tytułu wynagrodzenie na podstawie umów o pracę, zarazem ich pracodawca (spółka) planował zawarcie z tymi samymi osobami umów o w charakterze samodzielnych przedsiębiorców. Zastrzeżono przy tym, że usługi doradcze świadczone przez poszczególne osoby nie będą dotyczyć tych obszarów funkcjonowania firmy, w których osoby te pełnią zarazem funkcje kierownicze, czyli ujmując rzecz krótko, to, w czym te osoby doradzają, nie pokrywa się z tym, czym kierują. Za swoje usługi będą otrzymywać osobne wynagrodzenie (czyli z dwóch tytułów: za zarządzanie spółką na podstawie umowy o pracę oraz za doradztwo na podstawie odrębnej umowy), będą je świadczyć samodzielnie z dopuszczalną możliwością współpracy z osobami trzecimi, nie będą podlegali kierownictwu spółki w związku ze świadczeniem na jej rzecz doradztwa, nie muszą też wykonywać usług w wyznaczonym miejscu. Co prawda w interpretacji tej organ podatkowy ustosunkował się do wykonywania czynności zarządczych i doradczych realizowanych na podstawie zawartych umów bezpośrednio z osobą fizyczną, a w analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie realizował czynności w ramach umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego z podmiotem F, który będzie zarządzał przedsiębiorstwem S, to jednak należy uznać, iż tezy zawarte w tej interpretacji indywidulanej będą miały również zastosowanie do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Tym samym skoro Ustawodawca w analizowanej sytuacji wprowadził ograniczenia, które nie dotyczą analizowanego wariantu (sytuacji), stąd też uprawnione i w pełni uzasadnione jest stanowisko Podatnika, iż przychody z usług doradczych będą kwalifikowane do źródła przychodów z działalności gospodarczej, a tym samym Podatnik będzie miał możliwość opodatkowania dochodów osiągniętych ze świadczenia usług doradczych w ramach spółki jawnej podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. Bez znaczenia dla objęcia dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach spółki jawnej podatkiem liniowym będzie miał fakt, iż Podatnik będzie miał zawartą umowę o pracę lub kontrakt menedżerski ze spółką F zarządzającą spółką S.

Ad. 2 i 3

Zdaniem Wnioskodawcy dochód z tytułu świadczenia czynności określonych w wariancie II na rzecz spółki kapitałowej, będzie mógł być na podstawie u.p.d.o.f. opodatkowany 19-procentową stawką (tak zwany podatek liniowy), zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f.

Bez wątpienia należności za kontrakty menadżerskie są klasyfikowane jako działalność wykonywana osobiście, a nie jako pozarolnicza działalność gospodarcza, którą można opodatkować podatkiem liniowym w wysokości 19% bez względu na wielkość osiągniętych w danym roku dochodów, podobnie jak umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowy o podobnym charakterze. Analogicznie w tej kwestii Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 31 maja 2010 r. (sygn. DD2/033/95/KBF/10/403) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w drodze uchwały 7 sędziów NSA z dnia 26 kwietnia 2010 r. (sygn. II FPS 10/2009 (OSP 2010/11 poz. 109). Niemniej jednak kwestia ta nie będzie wpływała na opodatkowanie czynności wykonywanych w przedmiotowej sprawie, gdyż umowa na podstawie której czynności te będą świadczone nie jest kontraktem menadżerskim ani umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani umową o podobnym charakterze. Co prawda kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem nie została zdefiniowana w u.p.d.o.f., jednak zdaniem Podatnika należy uznać, iż „kontrakt menedżerski/umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem” jest swego rodzaju umową o zarządzanie w rozumieniu tegoż przepisu, tj. jako inny rodzaj umowy o zarządzanie, a nie jako odrębny od zarządzania przedmiot działalności. Co do istoty kontraktu menadżerskiego wypowiedziały się również sądy administracyjne. Dla przykładu WSA w Łodzi orzekł dnia 2 września 2010 r. (wyrok o sygn. I SA/Łd 691/2010), iż kontrakt menedżerski dotyczy zarządzania przedsiębiorstwem, czy też jego częścią, a jego istotą, podobnie jak istotą umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) - jest zarządzanie przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Co zaś się tyczy zakresu pojęcia „zarządzanie przedsiębiorstwem” w kontekście ustawy o PDOF, to Ustawodawca nie uściślał tego terminu ograniczając się do stwierdzenia, że przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej traktowane są na gruncie prawa podatkowego tak, jak przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jednak można wskazać, co tego rodzaju czynności będą obejmować opierając się na interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Dla przykładu mogą to być czynności takie jak:

 • bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym bezpośrednio pracownikom,
 • bieżący nadzór nad działalnością spółki,
 • bieżący nadzór nad realizacją umów z kontrahentami,
 • realizowanie polityki handlowej spółki,
 • podejmowanie kluczowych dla spółki decyzji inwestycyjnych,
 • podejmowanie kluczowych decyzji personalnych,
 • podejmowanie decyzji oraz wyrażania zgody na rozporządzanie majątkiem spółki,
 • podejmowanie innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi spółki,
 • reprezentacja spółki,
 • udział w obradach zarządu z prawem głosu,
 • udział w obradach innych organów spółki,
 • składanie sprawozdań radzie nadzorczej lub zgromadzeniu.

Powyższy katalog, choć nie jest usankcjonowany aktem prawnym rangi ustawowej niemniej znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-492/12-2/IF) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r., (sygn. ILPB1/415-381/11-2/AA) i dlatego może zostać zdaniem Wnioskodawcy uznany za miarodajny w przedmiotowej sprawie.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że umowa zawierana między spółką S a Wnioskodawcą realizującym prezentowane czynności w ramach spółki jawnej oraz zakres w ramach tej umowy wykonywanych czynności w istotny sposób odróżnia się od zdefiniowanych zadań wynikających z kontraktu menadżerskiego i zarządzania przedsiębiorstwem, bądź umów o podobnym charakterze. Spółka jawna w ramach realizowanych czynności nie będzie realizowała bieżącego nadzoru nad pracą i udzielała wytycznych bezpośrednio pracownikom, ale będzie szkoliła personel spółki. Nie będzie nadzorowała działalności spółki, gdyż funkcje te będą realizowane przez zarząd bądź udziałowców tejże spółki, nie zaś przez Wnioskodawcę, który nie jest ani członkiem zarządu ani wspólnikiem spółki S. Wnioskodawca w ramach spółki jawnej nie podejmuje kluczowych decyzji inwestycyjnych, personalnych bądź związanych z rozporządzaniem majątkiem spółki, lecz optymalizuje procesy związane z zarządzaniem ryzykiem prawnym i biznesowym, aby osiągnąć jak największą efektywność na płaszczyźnie organizacyjnej oraz wspiera zarząd w tych obszarach. Co prawda wspólnicy spółki jawnej (w tym Wnioskodawca) będą prowadzili negocjacje w sprawie realizowanych kontraktów na terenie Niemiec oraz proponowali i negocjowali stawki wynagrodzeń, ale nie będą mieli wpływu na cały szereg procesów decyzyjnych związanych z akceptacją, nadzorem oraz ryzykiem ekonomicznym.

Dlatego też Wnioskodawca nie widzi przeszkód, by dochód z umowy łączącej spółkę jawną w której Wnioskodawca jest wspólnikiem ze spółką kapitałową S opodatkować podatkiem liniowym w wysokości 19%, gdyż wykonywane czynności będą obejmowały inny zakres aniżeli szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem. Wnioskodawca ma również na względzie przepisy wynikające z art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., zgodnie z którymi osoba świadcząca na rzecz obecnego albo byłego pracodawcy usługi w zakresie odpowiadającym czynnościom, które wykonuje, bądź wykonywała na rzecz pracodawcy, nie może skorzystać z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym - dochód ten będzie opodatkowany według skali podatkowej - niemniej w przedmiotowej sprawie ograniczenia te nie mają żadnego zastosowania. Z tej też przyczyny należy uznać, iż charakter świadczonych usług w wariancie II na rzecz spółki S nie stanowi kontraktu menedżerskiego względnie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowy o podobnym charakterze w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., a tym samym osiągnięty dochód będzie mógł być kwalifikowany, jako przychód z usług doradczych na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • opodatkowania dochodów (wariant I) – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dochodów (wariant II) – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, źródłem przychodów jest:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego wniosku wynika, że w I wariancie Wnioskodawca rozważa wstąpienie do spółki jawnej. Spółka ta będzie współpracować ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a przedmiotem współpracy będą usługi doradcze. Niewykluczone przy tym, że Wnioskodawca jednocześnie świadcząc usługi doradcze w ramach spółki jawnej będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub kontrakcie menedżerskim w innej spółce kapitałowej, która będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania na rzecz spółki z o.o.. Tym samym Wnioskodawca będzie wykonywał usługi doradcze na rzecz sp. z o.o., jako wspólnik spółki jawnej oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego zawartego z inną spółką kapitałową, która będzie świadczyła usługi zarządzania na rzecz spółki z o.o. W efekcie na podstawie umowy o pracę bądź kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawca będzie wykonywał pośrednio czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem spółki z o. o.

Alternatywnie do wariantu powyżej, w wariancie II, może wystąpić sytuacja, w której wspólnicy spółki jawnej nie będą mieli zawartej umowy o pracę ze spółką kapitałową w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem spółki z o.o., ale zamiast tego w ramach spółki jawnej będą wykonywali wyłącznie wymienione we wniosku usługi.

Usługi, o których mowa powyżej będą wykonywane przez wspólników spółki jawnej, to jest między innymi przez Wnioskodawcę, w ramach podpisanej przez spółkę jawną umowy. Wnioskodawca wskazał, że umowa nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim bądź umową o podobnym charakterze.

Z przedstawionych wyżej informacji wynika zatem, że zarówno w wariancie I, jak i wariancie II przychody osiągane ze świadczenia wymienionych we wniosku usług będą stanowiły źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), a nie przychód ze źródła działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). W takim zatem przypadku, na podstawie art. 9a ust. 2 powołanej ustawy, Wnioskodawca może wybrać sposób opodatkowania przedmiotowych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. Dodatkowo wskazać należy, że w omawianej sprawie nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 powołanej ustawy, wykluczające możliwość opodatkowania osiąganych przez Wnioskodawcę dochodów zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że osiągane przychody ze świadczenia usług doradczych w ramach spółki jawnej na rzecz spółki kapitałowej S wraz z jednoczesnym wykonywaniem czynności zarządzania przedsiębiorstwem tej spółki na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego zawartego z inną spółką kapitałową (F), która będzie świadczyła usługi zarządzania na rzecz S (Wariant 1), jako stanowiące źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy.

Podobnie, osiągane przychody ze świadczenia usług w zakresie określonym w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym w ramach spółki jawnej na rzecz spółki kapitałowej S (Wariant II), jako stanowiące źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ww. art. 30c cyt. Ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodów (wariant I i wariant II) należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.