ILPB1/4511-1-734/15-5/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów oraz dotyczącej wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze.
ILPB1/4511-1-734/15-5/AGinterpretacja indywidualna
 1. były pracodawca
 2. kontrakt menedżerski
 3. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów oraz dotyczącej wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. znak ILPB1/4511-1-734/15-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania w zakresie opodatkowania dochodów bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 sierpnia 2015 r., a w dniu 21 sierpnia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (dalej również: Wnioskodawca) na chwilę obecną nie prowadzi działalności gospodarczej, niemniej jednak rozważa wstąpienie do spółki jawnej. Po uzyskaniu statusu wspólnika, spółka jawna rozpocznie współpracę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski (dalej: S), a przedmiotem współpracy będą usługi w następującym zakresie:

 1. Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów zarządzania pod kątem ekonomicznym i prawnym,
 2. Doradztwo w opracowaniu procedur zapewniających wdrożenie proponowanych rozwiązań,
 3. Doradztwo w zakresie budowania, a w szczególności doboru członków zespołu, który ma zostać powołany w celu realizacji zadań operacyjnych,
 4. Doradztwo w zakresie identyfikowania ryzyk prawnych i biznesowych,
 5. Koordynowanie prac wszystkich doradców Spółki w celu zapewnienia realizacji powyższych celów,
 6. Wspieranie Zarządu Spółki w ww. obszarach,
 7. Prowadzenie negocjacji w sprawie kontraktów realizowanych na terenie Niemiec,
 8. Proponowanie Zarządowi i współuczestniczenie w negocjacjach stawek wynagrodzeń dla realizowanych umów na terenie Niemiec,
 9. Doradztwo w zakresie zarządzania procesem produkcji, w tym doradztwo w zakresie optymalizacji organizacji pracy pod kątem ustawienia pracowników w procesie produkcji.

Usługi, o których mowa powyżej będą wykonywane przez wspólników spółki jawnej, to jest między innymi przez Wnioskodawcę. W ramach wewnętrznego podziału obowiązków Wnioskodawca będzie realizował czynności określone od a) do f) zaś drugi wspólnik od g) do i).

Usługi nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności, S nie będzie też narzucać wspólnikom spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług.

Należy również wyjaśnić, że Wnioskodawca nie wykonywał, ani nie będzie wykonywał w roku podatkowym, w którym rozpocznie działalność doradczą, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy usług na rzecz S, jako na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom z tytułu których uzyska przychody z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, tj. czynności (usług / świadczeń) wynikających z powyższej umowy.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zawarta umowa nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim bądź umową o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany, jako kontrakt menedżerski względnie umową o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowę o podobnym charakterze w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f....
 2. Czy osiągane przychody ze świadczenia usług w zakresie określonym w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym w ramach spółki jawnej na rzecz spółki kapitałowej S będą stanowiły źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a tym samym wynagrodzenie z tytułu tych usług może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f....

Przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów. Natomiast pytanie oznaczone nr 1, dotyczące wskazania czy zakres wykonywanych usług na rzecz spółki kapitałowej może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowa o podobnym charakterze, rozpatrzono w dniu 5 sierpnia 2015 r. postanowieniem nr ILPB1/4511-1-734/15-3/AG.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie stan faktyczny sprawy, a w szczególności opisaną tamże umowę, jak też treść przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ulega zdaniem Wnioskodawcy żadnej wątpliwości, że przychody Wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej uzyskującej przychód z doradztwa na rzecz spółki kapitałowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym nie może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski, względnie umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, bądź umowa o podobnym charakterze w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. W rezultacie, Wnioskodawca świadcząc usługi doradcze będzie mógł opodatkować przychody z usług doradczych na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Na wstępie Wnioskodawca wyjaśnia przyjęte skróty:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - zwana będzie dalej u.p.d.o.f.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - zwana będzie dalej k.s.h.

Jako że Wnioskodawca występuje w niniejszej sprawie jako wspólnik spółki jawnej (vide stan faktyczny), zaś spółka jawna jest zgodnie z art. 22 § 1 k.s.h. spółką osobową (nie posiada osobowości prawnej) przeto na gruncie prawa podatkowego zasadnym jest zastosować przepisy art. 5b u.p.d.o.f. W ust. 1 artykuł ten definiuje działalność gospodarczą, zaś w ust. 2 stwierdza, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (przepis ten stwierdza między innymi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku), uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. to jest przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na względzie opisany powyżej stan faktyczny, jak też przywołane przepisy prawa, można więc stwierdzić, że Wnioskodawca występujący jako wspólnik spółki jawnej będzie w niniejszej sprawie podatnikiem osiągającym przychód ze źródła, jakim dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Skoro zaś na gruncie podatkowym źródłem przychodu dla Wnioskodawcy jest pozarolnicza działalność gospodarcza to zasadnym jest zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które regulują opodatkowanie przychodów z tego źródła. W szczególności art. 9a ust. 1 u.p.t.u. mówi, iż dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 - dalsza część przepisu odnosząca się do ryczałtu podatkowego nie ma dla przedmiotowej sprawy znaczenia. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, to prawo podatnika do wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c - o czym dalej - oraz zastrzeżenia, dotyczące przestanek negatywnych (ust. 3), które zostaną omówione w dalszej części niniejszego wniosku.

Wracając zaś do możliwości wyboru przez podatnika opodatkowania, o którym mowa w art. 30c u.p.d.o.f., to przepis ten stwierdza między innymi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i właśnie z tej, danej przez ustawodawcę możliwości, Wnioskodawca ma zamiar skorzystać.

Podsumowując dotychczasowy wywód:

Wnioskodawca występuje w niniejszej sprawie jako wspólnik spółki jawnej, zaś przychód uzyskany z tego rodzaju spółki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych kwalifikowany jest jako przychód ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Z kolei dochód ze źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza może być opodatkowany podatkiem liniowym w stawce 19%.

Tak więc Wnioskodawca spełnia wszelkie przesłanki pozytywne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne ku temu, by dochód uzyskany na podstawie opisanej w stanie faktycznym umowy opodatkować 19% podatkiem liniowym.

Powyższe stanowisko, przy zaistnieniu podobnego stanu faktycznego, jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-347/14-3/AMN) organ podatkowy uznał za słuszne stanowisko, wedle którego podatnik będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych. Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn. 11 czerwca 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-176/14-3/KO) organ podatkowy potwierdził słuszność stanowiska, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analogiczne stanowisko zostało zajęte również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 r. (sygn. IPPB1/415-1509/124/JB) interpretacji z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-493/12-3/IF) oraz z dnia 9 maja 2012 r., (sygn. IPPB1/415-202/12-4/ES) a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1252/12/IG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 2 lipca 2012 r. (sygn. IBPBI/1/415-412/12/ZK).

W pierwszej kolejności wskazano na przesłanki pozytywne, które pozwalają na opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów z tytułu opisanej w stanie faktycznym umowy, jako przychodów z działalności gospodarczej stawką liniową 19%.

W dalszej części wywodów Wnioskodawca wykaże również, iż nie zostały spełnione przesłanki negatywne wykluczające w przedmiotowej sprawie zastosowanie tego rodzaju - to jest stawka liniowa 19% dla przychodu z działalności gospodarczej - opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że umowa opisana w stanie faktycznym nie jest kontraktem menedżerskim ani umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, czynności opisane w treści stanu faktycznego nie będą czynnościami zarządu przedsiębiorstwem a czynności będące przedmiotem zadanych we wniosku pytań nie są zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W szczególności należy zwrócić uwagę, że w ramach przedmiotowej umowy brak jest zobowiązania do:

 • pełnienia czynności zarządczych polegających na zarządzaniu przedsiębiorstwem, bądź jego zorganizowaną częścią w znaczeniu operacyjnym i strategicznym, tworzeniu polityki handlowej, kadrowej, marketingowej oraz innych czynności zarezerwowanych do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki;
 • kierowania pracownikami oraz wydawania im poleceń służbowych;
 • reprezentowania Spółki na zewnątrz w innych sprawach aniżeli przewidziane zakresem obowiązków wynikających z prowadzenia negocjacji w sprawie kontraktów realizowanych na terenie Niemiec.

Umowa przewiduje jedynie doradztwo w tych zakresach, lecz nie daje uprawnień decyzyjnych, co w sprawowaniu zarządu jest nieodzowne.

Godzi się w tym miejscu wyjaśnić, że wprawdzie przepisy prawa, a w szczególności u.p.d.o.f. nie zawierają definicji ani kontraktu menedżerskiego ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, lecz tego rodzaju umowy są definiowane przez praktykę orzeczniczą sądów, jak też interpretacje organów podatkowych.

Dla przykładu WSA w Łodzi orzekł dnia 2 września 2010 r. (wyrok o sygn. I SA/Łd 691/2010), iż kontrakt menedżerski dotyczy zarządzania przedsiębiorstwem, czy też jego częścią, a jego istotą - podobnie jak istotą umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) - jest zarządzanie przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Tego jednak przedstawiona w stanie faktycznym umowa nie przewiduje i dlatego brak przesłanek uznania jej za kontrakt menedżerski lub umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Natomiast organy podatkowe w licznych interpretacjach prawa podatkowego np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-492/12-2/IF) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r. (sygn. ILPB1/415-381/11-2/AA) i innych wskazały, co jest przedmiotem kontraktu menedżerskiego względnie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Dla przykładu mogą to być czynności takie jak:

 • bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym bezpośrednio pracownikom,
 • bieżący nadzór nad działalnością spółki,
 • bieżący nadzór nad realizacją umów z kontrahentami,
 • realizowanie polityki handlowej spółki,
 • podejmowanie kluczowych dla spółki decyzji inwestycyjnych,
 • podejmowanie kluczowych decyzji personalnych,
 • podejmowanie decyzji oraz wyrażania zgody na rozporządzanie majątkiem spółki,
 • podejmowanie innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi niematerialnymi spółki,
 • reprezentacja spółki,
 • udział w obradach zarządu z prawem głosu,
 • udział w obradach innych organów spółki,
 • składanie sprawozdań radzie nadzorczej lub zgromadzeniu.

Jednak opisana w stanie faktycznym umowa tego rodzaju czynności nie przewiduje, wobec czego zdaniem Wnioskodawcy nie ma podstaw, by uznać ją za kontrakt menedżerski względnie umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Co do kontraktów menedżerskich oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, to przyjętym zasadniczo niekwestionowanym stanowiskiem judykatury jest to, że przychody z tytułu tego rodzaju umów są klasyfikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wobec czego nie mogą być opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19% - stanowisko takie wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dn. 31 maja 2010 r. (sygn. DD2/033/95/KBF/10/403) oraz uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 26 kwietnia 2010 r. (sygn. II FPS 10/2009 OSP 2010/11 poz. 109).

Skoro jednak jak wynika z dotychczasowego wywodu opisana w stanie faktycznym umowa nie jest ani kontraktem menedżerskim, ani umową o zarządzanie przedsiębiorstwem to powyższe ograniczenie, a więc niemożność opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu tej umowy jak przychodu z działalności gospodarczej stawka 19% nie znajdzie zastosowania - ergo opodatkowanie przychodu otrzymanego z tytułu opisanej w stanie faktycznym umowy jako przychodu z działalność gospodarczej stawką 19% jest dopuszczalne. Tym samym nie może być kwalifikowany jako kontrakt menedżerski względnie umową o zarządzanie przedsiębiorstwem bądź umowę o podobnym charakterze w rozumieniu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

Kolejną kwestią, którą należy podnieść jest też to, że jak wskazano w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie wykonywał, ani nie będzie wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy usług na rzecz S sp. z o.o. jako na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom z tytułu których uzyska przychody z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, tj. czynności (usług / świadczeń) wynikających z umowy opisanej w stanie faktycznym. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zaistniały wynikające z art. 9a ust. 3 przesłanki, które wykluczają zastosowanie 19% stawki liniowej dla przychodu z działalności gospodarczej - tak więc również z tego punktu widzenia opodatkowanie przychodu otrzymanego z tytułu opisanej w stanie faktycznym umowy jako przychodu z działalność gospodarczej stawką 19% jest dopuszczalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, źródłem przychodów jest:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego wniosku wynika, że Wnioskodawca na chwilę obecną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie mniej jednak rozważa wstąpienie do spółki jawnej. Po uzyskaniu statusu wspólnika, spółka jawna rozpocznie współpracę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski, a przedmiotem współpracy będą wymienione we wniosku usługi m.in. w zakresie doradztwa.

Usługi, o których mowa powyżej będą wykonywane przez wspólników spółki jawnej, to jest między innymi przez Wnioskodawcę.

Należy również wyjaśnić, że Wnioskodawca nie wykonywał, ani nie będzie wykonywał w roku podatkowym, w którym rozpocznie działalność doradczą, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom z tytułu których uzyska przychody z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, tj. czynności (usług / świadczeń) wynikających z powyższej umowy. Ponadto, zawarta umowa nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim bądź umową o podobnym charakterze.

Z przedstawionych wyżej informacji wynika zatem, że przychody osiągane ze świadczenia wymienionych we wniosku usług będą stanowiły źródło przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), a nie przychód ze źródła działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). W takim zatem przypadku, na podstawie art. 9a ust. 2 powołanej ustawy, Wnioskodawca może wybrać sposób opodatkowania przedmiotowych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. Dodatkowo wskazać należy, że w omawianej sprawie nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 powołanej ustawy, wykluczające możliwość opodatkowania osiąganych przez Wnioskodawcę dochodów zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.