IBPP2/4512-774/15/MG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania.
IBPP2/4512-774/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. kontrakt menedżerski
 3. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności realizowanych na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego. Wniosek został uzupełniony pismem z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z 27 października 2015 r., znak IBPP2/4512-774/15/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą obejmującą usługi zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwa w zakresie zarządzania. Ze względu na posiadane przez Wnioskodawcę kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje Wnioskodawca został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki S.A. W związku z pełnioną funkcją, została zawarta z Wnioskodawcą Umowa o Świadczenie Usług w Zakresie Zarządzania (dalej: „Kontrakt Menedżerski”).

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Menedżerskiego Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia spraw Spółki S.A. (dalej: Spółka) i jej reprezentowania z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru, działalności Wnioskodawcy oraz charakteru i zakresu działalności Spółki.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy m in.:

 • podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągnięcia celów postawionych Spółce;
 • podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych;
 • opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki, przedstawianie ich władzom Spółki, ich wdrażanie i nadzór nad realizacją;
 • reprezentowanie Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.

Wnioskodawca nie jest uprawniony do zlecania wykonywanych usług zarządzania osobom trzecim. Nie wyklucza to jednak możliwości korzystania przez Wnioskodawcę na własny koszt i ryzyko z usług osób zatrudnionych w jego przedsiębiorstwie, przy czym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób jak za własne.

Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza nie są uprawnione do wydawania Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego.

Wnioskodawca samodzielnie ustala przedmiot, harmonogram i czas realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego. Ustalony przez Wnioskodawcę czas wykonywania czynności powinien tylko zapewniać prawidłową realizację Kontraktu Menedżerskiego.

Co do zasady Wnioskodawca świadczy usługi w siedzibie Spółki. Wnioskodawca w celu należytego wykonania swoich obowiązków, jak również w celu zapewnienia poufności informacji, wykorzystuje do świadczenia usług pozostawioną do jego dyspozycji powierzchnię biurową wraz z wyposażeniem. Niemniej jednak, w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonywania Kontraktu Menedżerskiego w siedzibie Spółki lub potrzeby wykonywania Kontraktu w innym miejscu aniżeli siedziba Spółki, Wnioskodawca wykorzystuje składniki majątkowe należące do jego przedsiębiorstwa, przy zachowaniu środków służących ochronie informacji. Ponadto przez okres 30 dni w roku kalendarzowym Wnioskodawca jest uprawniony do wykonywania przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego w innym wybranym przez siebie miejscu.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności Wnioskodawcy, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi przepisami. Wnioskodawca zgodnie z warunkami Kontraktu Menedżerskiego ustanowił na własny koszt zabezpieczenie tj. zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zarządzania.

Za świadczone usługi Wnioskodawcy przysługuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie. Niezależnie od ryczałtowanego wynagrodzenia, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w razie zrealizowania przez Wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym zadań określonych każdorazowo w Karcie Celów. Wnioskodawca w celu uzasadnienia otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Karcie Celów wraz ze sporządzoną przez siebie kalkulacją dodatkowego wynagrodzenia, należnego za realizację celów. Oprócz wynagrodzenia dodatkowego za realizację zadań określonych w Karcie Celów, Wnioskodawcy może przysługiwać wynagrodzenie specjalne z tytułu świadczenia usług zarządzania za osiągnięcie określonego celu w ustalonej wysokości.

Wnioskodawca dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, rejestrując się jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z warunkami Kontraktu Menedżerskiego, wynagrodzenie należne Wnioskodawcy Spółka wypłaca na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur. Wnioskodawca wskazuje również, że osiągane w ramach umowy przychody kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) o następujące informacje:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT od stycznia 2008 r. Wnioskodawca zarejestrował się na potrzeby VAT w związku z rezygnacją ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca potwierdza, że z warunków Kontraktu Menedżerskiego wynika, że Wnioskodawca będzie dysponować niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą na uznanie, iż będzie działać jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zważając na regulacje zawartego Kontraktu Menedżerskiego należy wskazać, że Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego. Wnioskodawca przy realizacji usług nie otrzymuje poleceń, a sposób wykonania przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego powinien uwzględniać jedynie profesjonalny charakter działalności Wnioskodawcy oraz charakter i zakres działalności Spółki. Ponadto należy wskazać, że zawarty Kontrakt Menedżerski nie przewiduje postanowień odnoszących się do sztywnego określenia czasu, w jakim Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego. Przy określaniu czasu wykonywania obowiązków Wnioskodawca powinien jedynie uwzględnić prawidłową realizację przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego.
  Podkreśleniem niezależności i samodzielności w wykonaniu usług jest także obowiązek posiadania przez Wnioskodawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej ewentualne, szkody jakie Wnioskodawca mógłby wyrządzić osobom trzecim lub Spółce wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (świadczenia Wnioskodawcy) w zakresie zarządzania.
 3. Zważając na postanowienia zawartego Kontraktu Menedżerskiego należy wskazać, że Wnioskodawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Kontraktu między innymi wyraża oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, ale stanowią one tylko część czynności podejmowanych w ramach czynności zarządzania.
 4. Wnioskodawca został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki S.A. tylko i wyłącznie ze względu na posiadane przez Wnioskodawcę kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.
 5. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Menedżerskiego Wnioskodawca zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki. W przypadku tego rodzaju wydatków są one pokrywane przez Spółkę lub zwracane Wnioskodawcy.
  Koszty udziału w pozostałych szkoleniach są pokrywane ze środków własnych Wnioskodawcy.
 6. Wnioskodawcy przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania. Tak określone wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
  Niezależnie od powyżej określonego wynagrodzenia, Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe z tytułu świadczenia usług zarządzania w razie zrealizowania przez Wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym zadań (osiągnięcia wskaźników), określonych każdorazowo w Karcie Celów. Ponadto Wnioskodawca i Spółka S.A. mogą uzgodnić przysługiwanie Wnioskodawcy wynagrodzenia specjalnego z tytułu świadczenia usług zarządzania za osiągnięcie określonego celu w ustalonej wysokości. Cel, termin realizacji danego celu, wysokość wynagrodzenia specjalnego oraz termin i zasady jego wypłaty będą każdorazowo uzgadniane.
  W świetle powyższego należy wskazać, że Wnioskodawca ma wpływ na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia za świadczone usługi w zakresie zarządzania. Jak wskazano powyżej wynagrodzenie dodatkowe uzależnione jest od osiągnięcia przez Wnioskodawcę określonych celów (a zatem wyników jego działań realizowanych w ramach Kontraktu). Zawarty Kontrakt Menedżerski nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia za dodatkowy czas poświęcony na wykonanie obowiązków, ani wprost nie wiąże rozmiaru wynagrodzenia z ilością czasu poświęconego przez Wnioskodawcę dla realizacji umowy.
 7. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawcy poza wynagrodzeniem ryczałtowym przysługuje wynagrodzenie dodatkowe z tytułu świadczenia usług zarządzania w razie zrealizowania przez Wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym zadań określonych każdorazowo w Karcie Celów. Maksymalna wysokość wynagrodzenia dodatkowego za dany rok kalendarzowy wynosi do 50% rocznego (tj. za 12 miesięcy kalendarzowych) wynagrodzenia ryczałtowego Wnioskodawcy.
  Wnioskodawcy przysługuje również wynagrodzenie specjalne z tytułu świadczenia usług zarządzania za osiągnięcie określonego celu w ustalonej wysokości. Cel, termin realizacji danego celu, wysokość wynagrodzenia specjalnego oraz termin i zasady jego wypłaty będą każdorazowo uzgadniane.
 8. Jak już wskazano w złożonym wniosku, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy wynikających z Kontraktur Menedżerskiego lub z przepisów prawa.
 9. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej Managerów, Ubezpieczyciel pokryje szkodę poniesioną przez Wnioskodawcę wynikającą z jakiegokolwiek roszczenia, poniesionego po raz pierwszy wobec Wnioskodawcy w okresie objętym ubezpieczeniem i zgłoszonego na piśmie Ubezpieczycielowi zgodnie z warunkami i postanowieniami Ogólnych warunków, zarzucającego dopuszczenie się przez Wnioskodawcę nieprawidłowego działania zawodowego w związku z wykonywaniem usług zawodowych, które miało miejsce po dniu od którego zaczęła obowiązywać Polisa, lecz nie później niż przed końcem okresu objętego ubezpieczeniem.
  Przez nieprawidłowe działanie zawodowe rozumie się natomiast dowolne zaniedbanie, błąd, działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, popełnione wyłącznie w ramach wykonywania usług zawodowych Wnioskodawcy.
  W ramach ubezpieczenia oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje również koszty obrony, opłaty i wydatki związane z odpieraniem jakiegokolwiek roszczenia podniesionego przeciwko Wnioskodawcy przez osobę trzecią, zarzucającego naruszenie obowiązków zawodowych poprzez dopuszczenie się nieprawidłowego działania zawodowego.

Ponadto, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na świadczenia dodatkowe. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:

 • nie prawidłowe działanie zawodowe popełnione w skutek rażącego niedbalstwa,
 • odtworzenie lub przywrócenie danych komputerowych lub dokumentów osób trzecich, za które odpowiada Wnioskodawca i które znajdują się pod jego opieką, a które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu, zniekształceniu lub wykasowaniu,
 • roszczenia wynikające z nieumyślnego naruszenia lub nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych, znaków towarowych, majątkowych lub osobistych praw autorskich do wzorów, praw do baz danych, systemów komputerowych lub programów osoby trzeciej,
 • roszczenia w związku ze zniesławieniem lub zniewagą popełnioną nieumyślnie przez ubezpieczonego na skutek przekazania jakichkolwiek informacji w formie ustnej lub pisemnej, bądź drogą emisji radiowej lub telewizyjnej w związku z wykonywaniem usług zawodowych przez Wnioskodawcę.

Ubezpieczyciel nie jest natomiast zobowiązany do pokrycia szkody ani pokrycia kosztów obrony, opłat i wydatków wynikających m. in. z:

 • roszczeń dotyczących szczególnej odpowiedzialności przyjętej przez Wnioskodawcę w umowie i wykraczającej poza zakres zobowiązania do dołożenia należytej staranności wynikającego ze zwyczajowej praktyki przyjętej w zawodzie,
 • szczególnej odpowiedzialności przyjętej przez Wnioskodawcę w umowie i wykraczającej poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej Wnioskodawcy, w tym również za szkody, za które Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wskutek umownego przyjęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • jakichkolwiek roszczeń, których podstawę stanowi opóźnienie w wykonaniu, niewykonanie bądź niepełne wykonanie zobowiązania umownego wobec osoby trzeciej, z wyłączeniem wskazanego powyżej nieprawidłowego działania zawodowego,
 • z jakichkolwiek roszczeń wynikających z umyślnego lub nieprawidłowego działania zawodowego Wnioskodawcy.

Spółka przesyła w załączeniu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej Managerów, które zawierają szczegółowe uregulowania wskazanych powyżej kwestii.

 1. Wnioskodawca występuje w związku z wykonywaniem czynności uregulowanych w Kontrakcie Menedżerskim jako reprezentant zleceniodawcy w stosunkach do innych podmiotów. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Menedżerskiego do obowiązków Wnioskodawcy należy w szczególności reprezentowanie Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.
 2. Zawarty Kontrakt Menedżerski nie przewiduje postanowień, na mocy, których Spółka bierze na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę. Jak wskazano powyżej Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
 3. Wnioskodawca wykorzystuje infrastrukturę Spółki w przypadku wykonywania czynności bezpośrednio w jej siedzibie. W takiej sytuacji Spółka zapewnia Wnioskodawcy powierzchnię biurową z wyposażeniem, w tym z przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego i stacjonarnego. Natomiast w przypadku realizacji czynności zarządzania w miejscu innym niż siedziba, Spółki Wnioskodawca co do zasady zobowiązany jest do korzystania z przedmiotów i urządzeń będących majątkiem jego przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego, czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Kontraktu Menedżerskiego, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 powyżej wskazanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko, jeżeli dokonywana jest przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, jak wskazuje art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Niemniej jednak, w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się m. in. działalności wykonywanej osobiście, zdefiniowanej w art. 13 ust. 1 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), jeżeli osoba realizując te czynności jest związana ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, do którego odnoszą się wskazane przepisy ustawy o VAT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Z przytoczonych regulacji wynika, że wyłączenie z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, znajduje zastosowanie w przypadku osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego jedynie w sytuacji, gdy zapisy tej umowy regulują powstały pomiędzy stronami stosunek prawny w zakresie:

 • warunków wykonywania czynności,
 • wynagrodzenia oraz
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie do dwóch pierwszych wskazanych powyżej elementów, należy zauważyć, że w zasadzie każda odpłatna umowa cywilnoprawna zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia oraz, warunków wykonywania czynności w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Natomiast, trzeci ze wskazanych elementów, odnoszący się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako określenie odpowiedzialności zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane, przez zleceniobiorcę w ramach wykonywanego zlecenia. Określona w ten sposób odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a w konsekwencji, wyłącza samodzielną działalność podmiotu, który nie odpowiada za efekty wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Nie będzie więc mógł zostać uznany za podatnika podatku od towarów i usług zleceniobiorca, który w ramach zawartej umowy, tworzyć będzie ze zleceniodawcą więzi podobne do stosunku pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami.

Przedstawione rozumienie regulacji ustawy o VAT znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29.05.2015 r. o nr IBPP2/4512-306/15/JJ wskazał, że „O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług można zatem mówić w przypadku, gdy zleceniobiorcę; będą łączyć ze zleceniodawcą więzi analogiczne jak w przypadku stosunku pracy, jako że nie i będzie on ponosił ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywaniem czynności, będących przedmiotem wskazanych umów, a odpowiedzialność za te czynności w stosunku do osób trzecich będzie bezwzględnie ponosił zlecający. Oznacza to, że z treści zawartych umów wynikać powinno zobowiązanie, które w swej istocie nakłada na zlecającego odpowiedzialność, zamiast na zleceniobiorcę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy. Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Kontrakt Menedżerski zawiera postanowienia określające warunki wykonywania czynności, jak i wysokość i sposób kalkulacji wynagrodzenia.

Zatem dwa pierwsze warunki wskazane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT są spełnione. Niemniej jednak, zgodnie z zawartym Kontraktem Menedżerskim, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy. Ponadto odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności Wnioskodawcy, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi przepisami. W konsekwencji należy uznać, że nie został spełniony ostatni warunek wskazany w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, ponieważ z tytułu wykonywanych czynności to Wnioskodawca, a nie Zlecający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Biorąc pod uwagę, że tylko spełnienie trzech warunków łącznie umożliwia wyłączenie dokonywanych czynności z zakresu opodatkowania VAT, w przedmiotowym przypadku do takiego wyłączenia nie dojdzie.

Ponadto Wnioskodawca zwraca uwagę, że również pozostałe postanowienia Kontraktu Menedżerskiego świadczą, że Wnioskodawca dokonuje czynności w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, a nie w ramach stosunku pracy lub stosunku podobnego.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca samodzielnie i swobodnie ustala sposób wykonania świadczonych usług zarządczych tak, aby mogły być wykonywane prawidłowo w czasie oraz zakresie odpowiednim do potrzeb Spółki. Przy czym Wnioskodawca w ramach świadczonych usług nie podlega kierownictwu innych podmiotów, bowiem ani Rada Nadzorcza, ani Walne Zgromadzenie nie są uprawnione do wydawania Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego.

Co prawda miejsce świadczenia zostało określone co do zasady w siedzibie Spółki, jednakże w zależności od okoliczności miejsce świadczenia usług określa Wnioskodawca. W wypadku świadczenia usług poza siedzibą Spółki Wnioskodawca, co do zasady, jest zobowiązany do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

Wnioskodawca obarczony jest także ryzykiem ekonomicznym, które znajduje wyraz m.in. w konstrukcji wynagrodzenia, jakie przewidziano w Kontrakcie Menedżerskim. Wynagrodzenie Wnioskodawcy składa się z części stałej i z części zmiennej (przysługującej tylko w razie osiągnięcia przez Wnioskodawcę określonych celów Spółki). Tym samym wysokość wynagrodzenia jest w dużej mierze uzależniona od wyników, które osiągnie Wnioskodawca. Podsumowując, biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za podejmowane przez siebie działania oraz realizuje usługi przewidziane Kontraktem Menedżerskim w sposób swobodny i niezależny, usługi zarządzania Spółką świadczone w oparciu o Kontrakt Menedżerski stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Tym samym z tytułu wykonywania czynności przewidzianych w Kontrakcie, Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych, m.in.:

 • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20.02.2014 o nr IPPP2/443-1293/13-3/BH;
 • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20.02.2014 o nr IPPP2/443-84/14-2/BRr;
 • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 03.02.2015 o nr IPTPP1/443-854/14-4/AK;
 • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10.03.2015 o nr IBPP2/443-1260/14/JJ;
 • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29.05.2015 o nr IBPP2/4512-306/15/JJ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter uzupełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Aby dostawa towarów lub świadczenie usług podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, muszą być wykonane przez podatnika.

Podatnikami - zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 cyt. ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.).

Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Natomiast zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1.(uchylony);

2.przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

3.przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;

4.przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych

z partnerami zagranicznymi;

5.przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

6.przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym

i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;

7.przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące

do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

8.przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

9.przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

-z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie łącznie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów

i usług. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko powinny

być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko

te czynności, w których pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym, istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.

Zauważyć natomiast trzeba, że sformułowanie w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy.

Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i jednocześnie z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada osobiście za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami.

Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej miedzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowe zagadnienie było również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (orzeczenia w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla przeciwko Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda, C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów). TSUE w ww. orzeczeniach wskazał, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zatem wyłączone z opodatkowania VAT są stosunki, które pod względem warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego tożsame są ze stosunkiem pracy.

W okolicznościach rozważanej sprawy, wskazany opis sprawy, w kontekście powołanych przepisów prawa, pozwala uznać, że w ramach zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie występuje stosunek prawny taki jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwa w zakresie zarządzania, jest także zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca został powołany przez Spółkę S.A. na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W związku z tym została zawarta z Wnioskodawcą umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania (Kontrakt Menedżerski).

Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, jako nienazwana umowa cywilnoprawna mająca za przedmiot świadczenie usług należy do kategorii tzw. umów starannego działania z elementami umowy rezultatu. Również zgodnie z zawartą ww. umową, Zarządzający zobowiązuje się do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Zarządzającego oraz charakteru i zakresu działalności Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań. Wskazać należy, że Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki osobiście, nie jest uprawniony do zlecania ich wykonywania osobom trzecim. Ponadto Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego a Wnioskodawca samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram realizacji przedmiotu Kontraktu Menedżerskiego.

Ponadto Kontrakt Menedżerski nie zawiera postanowień regulujących czas, w jakim Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, ma on jedynie zapewnić prawidłową realizację Kontraktu Menedżerskiego.

Wnioskodawca generalnie zobowiązany jest do świadczenia usług zarządzania w siedzibie Spółki wykorzystując infrastrukturę Spółki pozostawioną do jego dyspozycji. Niemniej jednak w uzasadnionych sytuacjach Wnioskodawca może, przy zachowaniu środków ochrony informacji, świadczyć usługi zarządzania w innym miejscu i wykorzystywać do tego celu składniki majątkowe należące do jego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca dysponuje niezależnością i samodzielnością w działaniu, które pozwalają na uznanie, że jest on profesjonalnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności, jaką Wnioskodawca ponosi w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki, określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi przepisami.

Zarządzający, zgodnie z uwarunkowaniami Kontraktu Menedżerskiego, ustanowił na własny koszt zabezpieczenie tj. zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie usług zarządzania.

Przypomnieć należy, że sformułowanie powołanego art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy, w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług można zatem mówić w przypadku, gdy zleceniobiorcę będą łączyć ze zleceniodawca więzi analogiczne jak w przypadku stosunku pracy, jako że nie będzie on ponosił ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywaniem czynności, będących przedmiotem wskazanych umów, a odpowiedzialność za te czynności w stosunku do osób trzecich będzie bezwzględnie ponosił zlecający. Oznacza to, że z treści zawartej umowy wynikać powinno zobowiązanie, które w swej istocie nakłada na zlecającego odpowiedzialność, zamiast na zleceniobiorcę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy.

Z treści wniosku wynika, że to Wnioskodawca „ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy”, a zatem Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów niż sama Spółka.

Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie przewiduje postanowień, na mocy których Spółka wzięłaby na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę. Zatem stwierdzić należy, że za ewentualne szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego, odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich ponosi wyłącznie On sam, co z kolei wiąże się także z ryzykiem gospodarczym ponoszonym przez Wnioskodawcę.

Jak wynika z powyższego, Wnioskodawca niewątpliwie ponosi odpowiedzialność za wykonywanie czynności w ramach powierzonych obowiązków a zawarta przez Wnioskodawcę, opisana we wniosku umowa ubezpieczenia stanowi element ją potwierdzający.

W rezultacie, odpowiedzialność Wnioskodawcy została ukształtowana w sposób odmienny niż odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. W miejscu tym należy podnieść, że art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.), wyraźnie przewiduje ponoszenie przez osobę zarządzającą jednostką organizacyjną odpowiedzialności na zasadach odmiennych od zasad wynikających ze stosunku pracy. Zgodnie z ust. 2 ww. regulacji, przepisów tej ustawy nie stosuje się do członka zarządu świadczącego usługi w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez tego członka zarządu działalności gospodarczej, jeżeli ustanowi on „zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczy się lub osobę wskazana do pełnienia funkcji członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem”.

Zatem warunek odpowiedzialności za wykonanie czynności w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, który m.in. decyduje o uznaniu czynności za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełniony.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów aniżeli sama spółka oraz ponosi w związku z tym ryzyko gospodarcze, ekonomiczne.

Ryzyko ekonomiczne znajduje również odzwierciedlenie w konstrukcji wynagrodzenia, jakie przewidziano w umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Jak bowiem wskazano, Wnioskodawcy na podstawie Kontraktu Menedżerskiego przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie. W razie zrealizowania przez Wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym zadań wynikających z Karty Celów, przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie którego maksymalna wysokość za dany rok wynosi do 50 % wynagrodzenia rocznego (tj. za 12 miesięcy). Ponadto Wnioskodawca i Spółka S.A mogą ustalić przysługiwanie Wnioskodawcy wynagrodzenia specjalnego za osiągnięcie określonego celu w ustalonej wysokości. Opisywany Kontrakt Menedżerski nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wnioskodawcy za dodatkowy czas poświęcony na wykonanie obowiązków i nie wiąże wysokości wynagrodzenia z ilością czasu poświęconego przez Wnioskodawcę dla realizacji umowy. Zatem Wnioskodawca ma wpływ na wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi zarządzania, gdyż jak wskazano dodatkowe wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia przez Wnioskodawcę określonych celów (a zatem wyników jego działań realizowanych w ramach umowy).

Konkludując, zważywszy na opisane powyżej cechy prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze Spółką S.A., w której pełni funkcję Członka Zarządu, umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidującą zarówno brak podporządkowania wobec Spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy stwierdzić, że stosunek prawny łączący Wnioskodawcę ze Spółką nie nosi cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu.

W świetle powyższej argumentacji na gruncie przedstawionych okoliczności sprawy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania w ramach zawartego Kontraktu Menedżerskiego należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Jak wykazano Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wobec osób trzecich, może wykonywać w dowolnym miejscu i czasie czynności określone umową, a w konstrukcji wynagrodzenia, które w dużej mierze uzależnione jest od wyników osiąganych przez Zarządzającego, odzwierciedlenie znajduje ryzyko ekonomiczne wiążące się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, uznające że usługi wykonywane w ramach Kontraktu Menedżerskiego należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.