IBPP2/443-584/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego
IBPP2/443-584/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. kontrakt menedżerski
 4. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2014r. (data wpływu 17 czerwca 2014r.), uzupełnionym pismem z 22 sierpnia 2014r. (data wpływu 29 sierpnia 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-584/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W dniu 03-06-2014 rok podatniczka rozpoczęła prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie zajmowała się prowadzeniem działalności prawniczej i ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto w dniu 04-06-2014 roku podpisała kontrakt menedżerski ze szpitalem specjalistycznym, w ramach którego jest zobowiązana do wykonywania czynności zarządzania szpitalem jako zastępca dyrektora ds. prawno-organizacyjnych i polityki społecznej. Z podpisanego kontraktu wynika, iż prowadzenie spraw szpitala obejmuje kierowanie i nadzorowanie działalności szpitala w zakresie spraw pracowniczych, organizacyjnych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych, spraw personalnych, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny prącym, obrony cywilnej.

Zawarty kontrakt zakłada, iż zarządca będzie wykonywała powierzone obowiązki zastępcy dyrektora ds. prawno-organizacyjnych i polityki społecznej osobiście.

W zakresie odpowiedzialności podpisany kontrakt zakłada, że zarządca nie ponosi ryzyka związanego z działalnością szpitala, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działalnością w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Zarządca ponosi odpowiedzialność majątkową za zawinioną szkodę wyrządzoną szpitalowi przy wykonywaniu czynności zarządczych, i w myśl postanowień umownych jest zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej wysokości powstałej z jego winy umyślnej. Zarządca ponosi również odpowiedzialność za mienie powierzone mu przez szpital do wykonywania czynności wynikających z umowy z obowiązkiem do zwrotu lub do rozliczenia się.

Z tytułu wykonywania czynności wynikających z kontraktu menedżerskiego zarządcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne odpowiadające stawce zaszeregowania stanowiska zastępcy dyrektora oraz dodatek stażowy. Zatem jest to przychód uzyskany na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.Przychody, które uzyskuje Wnioskodawca z tytułu wykonywania zawartej umowy menedżerskiej, jak zostało wskazane w złożonym wcześniej wniosku nie można uznać za dochody wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. jako dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub pracy nakładczej, gdyż tak jak sam Organ wskazał w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, dochody te pochodzą z wykonywania umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem a nie umowy o pracę.

2.Zajmowane przez wnioskodawcę stanowisko oraz charakter powierzonych mu obowiązków tj. nadzór i kontrola podległych mu pracowników na wielu płaszczyznach działalności szpitala, reprezentacja Szpitala oraz jego Dyrekcji oraz nadzór obsługą prawną Szpitala świadczy o niezależności i samodzielności wnioskodawcy w trakcie wykonywania kontraktu.

3.Zawarta umowa przewiduje, iż czynności wynikające z umowy wnioskodawca ma obowiązek wykonywać osobiście. Zatem Zarządca nie angażuje zasobów ludzkich ani żadnych innych do świadczenia usług w ramach zawartej umowy.

4.W ramach zawartej umowy wnioskodawca nie wyrażał oświadczeń woli w imieniu szpitala.

5.Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy objął stanowisko Dyrektora do spraw prawno- organizacyjnych i polityki społecznej. W złożonym wniosku wskazano, iż posiada wykształcenie prawnicze i prowadzi praktykę adwokacką, a w związku z tym posiada również doświadczenie zawodowe, które zadecydowało o powierzeniu stanowiska dyrektora szpitala. W związku z tym przedstawione względy zadecydowały o powierzeniu wnioskodawcy stanowiska Dyrektora Szpitala Specjalistycznego. Wnioskodawca nie rozumie jaki inny powód mógł zadecydować o objęciu tego stanowiska.

6.Zawarty kontrakt menedżerski między wnioskodawcą a szpitalem nie przewidywał spraw związanych z obowiązkiem uczestniczenia wnioskodawcy w szkoleniach, natomiast uczestnictwo w wewnętrznych konferencjach organizowanych przez władze Szpitala należało do obowiązków wnioskodawcy.

7.Wnioskodawca zauważa, że jednym z elementów umowy przedmiotowo istotnych jest określenie ceny/wynagrodzenia z tytułu wykonywania ww. umowy. W związku z tym oczywistym jest, iż wnioskodawca miał wpływ na wysokość osiąganego wynagrodzenia w trakcie negocjowania jej warunków czyli między innymi wynagrodzenia za jej wykonywanie.

8.Wynegocjowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym i niezależnym od osiąganych celów szpitala. Wynagrodzenie wynikające z umowy odpowiada stawce zaszeregowania pracownika zajmującego stanowisko Zastępcy Dyrektora wraz z kwotą odpowiadająca wysokości dodatku stażowego. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku jego waloryzacji oraz zmiany wysokości dodatku stażowego na zasadach przewidzianych w regulaminie wynagradzania obowiązującego w Szpitalu.

9.Czynności związane z zarządzaniem szpitala były wykonywane na jego terenie.

10.Z zawartego przez wnioskodawcę kontraktu menedżerskiego wynika, iż Zarządca ponosi odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną Szpitalowi przy wykonywaniu czynności zarządczych, co oznacza że Zarządca zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkody powstałej z jego winy umyślnej. W myśl zawartego kontraktu Zarządca nie ponosi ryzyka związanego z działalnością Szpitala. Zawarta umowa przewiduje również, iż Zarządca może uchylić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, iż decyzja w wyniku której doszło do powstania szkody została podjęta przez inne osoby bez porozumienia z Zarządcą lub wbrew zajmowanego przez niego stanowiska.

11.Struktura organizacyjna Szpitala Specjalistycznego, przewiduje stanowisko Dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych. Stanowisko to wnioskodawca objął na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego. Szpital zapewnił wnioskodawcy powierzchnię biurową oraz sprzęt biurowy niezbędny do wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy.

12.Zawarty kontrakt menedżerski nie obliguje Zarządcę do zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich.

13.Na pytanie tut. Organu: jakie są postanowienia i warunki umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich, Wnioskodawca odpowiedział, że: „nie dotyczy w związku z tym, że wnioskodawca nie był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia”.

14.Zawarta między Szpitalem a Wnioskodawca umowa, przewiduje iż Zarządca jest zobowiązany do Reprezentowania Dyrekcji Szpitala w kontaktach z organizacjami związkowymi, do reprezentacji Szpitala przed organami zewnętrznymi (sądami organami administracji rządowej i pozarządowej).

15.Na pyt. Tut. Organu: Kto ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach zawartego kontraktu, Wnioskodawca czy zleceniodawca i z czego wynika ta odpowiedzialność... Wnioskodawca odpowiedział: Za czynności wykonywane przez wnioskodawcę w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego odpowiedzialność ponosił Zlecający tj. Szpital.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG uzyskująca ponadto przychody z tytułu osobistego wykonywania kontraktu menedżerskiego tj. uzyskująca przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami, jest w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami podatnikiem podatku od towarów i usług a w związku z tym czy od osiąganego przez nią przychodu z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego podatniczka ma obowiązek odprowadzać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wskazując na powyższy stan faktyczny wnioskodawca twierdzi, iż czynności wykonywane na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podatnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na mocy wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT za samodzielne wykonywanie działalności, nie uznaje się między innymi, czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym czynności, z którego wynikają

 1. Warunki wykonywania czynności tj. Warunki umowy.
 2. Wynagrodzenie.
 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywanie czynności ponosi zlecający.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Podatnikami – wg zapisu art. 15 ust. 1 cyt. ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Natomiast zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1.(uchylony);

2.przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

3.przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;

4.przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

5.przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

6.przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;

7.przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

8.przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

9.przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 3 czerwca 2014 roku Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie zajmował się prowadzeniem działalności prawniczej i ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w dniu 4 czerwca 2014 roku podpisał kontrakt menedżerski ze szpitalem specjalistycznym, w ramach którego jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania szpitalem jako zastępca dyrektora ds. prawno-organizacyjnych i polityki społecznej. Z podpisanego kontraktu wynika, iż prowadzenie spraw szpitala obejmuje kierowanie i nadzorowanie działalności szpitala w zakresie spraw pracowniczych, organizacyjnych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych, spraw personalnych, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny prącym, obrony cywilnej.

Zawarty kontrakt zakłada, iż zarządca będzie wykonywał powierzone obowiązki zastępcy dyrektora ds. prawno-organizacyjnych i polityki społecznej osobiście. W zakresie odpowiedzialności podpisany kontrakt zakłada, że zarządca nie ponosi ryzyka związanego z działalnością szpitala, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działalnością w granicach dopuszczalnego ryzyka. Zarządca ponosi odpowiedzialność majątkową za zawinioną szkodę wyrządzoną szpitalowi przy wykonywaniu czynności zarządczych, i w myśl postanowień umownych jest zobowiązany do pokrycia szkody w pełnej wysokości powstałej z jego winy umyślnej. Zarządca ponosi również odpowiedzialność za mienie powierzone mu przez szpital do wykonywania czynności wynikających z umowy z obowiązkiem do zwrotu lub do rozliczenia się. Z tytułu wykonywania czynności wynikających z kontraktu menedżerskiego zarządcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne odpowiadające stawce zaszeregowania stanowiska zastępcy dyrektora oraz dodatek stażowy. Zatem jest to przychód uzyskany na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zajmowane przez Wnioskodawcę stanowisko oraz charakter powierzonych mu obowiązków tj. nadzór i kontrola podległych mu pracowników na wielu płaszczyznach działalności szpitala, reprezentacja Szpitala oraz jego Dyrekcji oraz nadzór obsługą prawną Szpitala świadczy o niezależności i samodzielności wnioskodawcy w trakcie wykonywania kontraktu. Zawarta umowa przewiduje, iż czynności wynikające z umowy wnioskodawca ma obowiązek wykonywać osobiście. Zarządca nie angażuje zasobów ludzkich ani żadnych innych do świadczenia usług w ramach zawartej umowy. W ramach zawartej umowy Wnioskodawca nie wyrażał oświadczeń woli w imieniu szpitala. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy objął stanowisko Dyrektora do spraw prawno- organizacyjnych i polityki społecznej. W złożonym wniosku wskazano, iż posiada wykształcenie prawnicze i prowadzi praktykę adwokacką, a w związku z tym posiada również doświadczenie zawodowe, które zadecydowało o powierzeniu stanowiska dyrektora szpitala. Zawarty kontrakt menedżerski między Wnioskodawcą a szpitalem nie przewidywał spraw związanych z obowiązkiem uczestniczenia Wnioskodawcy w szkoleniach, natomiast uczestnictwo w wewnętrznych konferencjach organizowanych przez władze Szpitala należało do obowiązków Wnioskodawcy. Jednym z elementów umowy przedmiotowo istotnych jest określenie ceny/wynagrodzenia z tytułu wykonywania ww. umowy. Wnioskodawca miał wpływ na wysokość osiąganego wynagrodzenia w trakcie negocjowania jej warunków czyli między innymi wynagrodzenia za jej wykonywanie. Wynegocjowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym i niezależnym od osiąganych celów szpitala. Wynagrodzenie wynikające z umowy odpowiada stawce zaszeregowania pracownika zajmującego stanowisko Zastępcy Dyrektora wraz z kwotą odpowiadająca wysokości dodatku stażowego. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku jego waloryzacji oraz zmiany wysokości dodatku stażowego na zasadach przewidzianych w regulaminie wynagradzania obowiązującego w Szpitalu. Czynności związane z zarządzaniem szpitala były wykonywane na jego terenie. Z zawartego przez Wnioskodawcę kontraktu menedżerskiego wynika, iż Zarządca ponosi odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną Szpitalowi przy wykonywaniu czynności zarządczych, co oznacza że Zarządca zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkody powstałej z jego winy umyślnej. W myśl zawartego kontraktu Zarządca nie ponosi ryzyka związanego z działalnością Szpitala. Zawarta umowa przewiduje również, iż Zarządca może uchylić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, iż decyzja w wyniku której doszło do powstania szkody została podjęta przez inne osoby bez porozumienia z Zarządcą lub wbrew zajmowanego przez niego stanowiska. Struktura organizacyjna Szpitala Specjalistycznego, przewiduje stanowisko Dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych. Stanowisko to wnioskodawca objął na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego. Szpital zapewnił wnioskodawcy powierzchnię biurową oraz sprzęt biurowy niezbędny do wykonywania czynności wynikających z zawartej umowy. Zawarty kontrakt menedżerski nie obliguje Zarządcę do zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich. Wnioskodawca nie był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zawarta między Szpitalem a Wnioskodawca umowa, przewiduje że Zarządca jest zobowiązany do Reprezentowania Dyrekcji Szpitala w kontaktach z organizacjami związkowymi, do reprezentacji Szpitala przed organami zewnętrznymi (sądami organami administracji rządowej i pozarządowej). Za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego odpowiedzialność ponosił Zlecający tj. Szpital.

Z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Zauważyć natomiast trzeba, że sformułowanie w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami.

Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przywołany przepis ustawy o podatku od towarów i usług stanowi implementację do prawa krajowego art. 4 ust. 4 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L Nr 145, str. 1 ze zm.), obecnie art. 10 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami wskazanego przepisu Dyrektywy 112 warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Z kolei z przepisu art. 9 ust. 1 powołanej Dyrektywy 112 wynika, że podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Z powyższego zatem wynika, że warunkiem posiadania statusu podatnika jest prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie (niezależnie). Użycie pojęcia „samodzielnie”, wyklucza opodatkowanie pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub innym stosunkiem prawnym do niego zbliżonym, tworzącym więzy między pracodawcą a pracownikiem co do warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniach sprecyzował, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (orzeczenia w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla a Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda, C-235/85 pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Holandii).

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem występują przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie ww. usług z czynności podlegających tej ustawie.

Zatem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, na podstawie postanowień kontraktu menedżerskiego, nie można uznać za czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Powyższe wynika z faktu, że jak wskazał Wnioskodawca – w ramach zawartej umowy Wnioskodawca nie wyrażał oświadczeń woli w imieniu szpitala. Ponadto zawarta umowa przewiduje, iż czynność wynikające z umowy Wnioskodawca ma obowiązek wykonywać osobiście. Za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego odpowiedzialność ponosił Zlecający, tj. Szpital. Zarządca ponosi odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną Szpitalowi przy wykonywaniu czynności zarządczych, co oznacza że Zarządca zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkody powstałej z jego winy umyślnej. Zarządca ponosi również odpowiedzialność za mienie powierzone mu przez szpital do wykonywania czynności wynikających z umowy z obowiązkiem do zwrotu lub do rozliczenia się. W myśl zawartego kontraktu Zarządca nie ponosi ryzyka związanego z działalnością Szpitala. W szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działalnością w granicach dopuszczalnego ryzyka. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym i niezależnym od osiąganych celów szpitala.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy działanie Wnioskodawcy w ramach umowy menedżerskiej nie mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług. Działaniom Wnioskodawcy nie można bowiem przypisać spełnienia warunku samodzielności, który stanowi cechę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Z tych też względów, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, świadczone przez Wnioskodawcę czynności objęte ww. umową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca wykonując obowiązki zastępcy Dyrektora ds. prawno-organizacyjnych i polityki społecznej na podstawie postanowień kontraktu opisanych w stanie faktycznym złożonego wniosku, nie działa jak podatnik podatku od towarów i usług, gdyż zostały spełnione wszystkie warunki, pozwalające przyjąć, że Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług zarządzania nie jest podatnikiem VAT. Zatem, wykonywane przez Wnioskodawcę czynności objęte kontraktem menedżerskim nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, a w rezultacie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP1/443-1209/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

działalność wykonywana osobiście
IPPB1/415-424/14-3/IF | Interpretacja indywidualna

kontrakt menedżerski
IPPP1/443-832/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

podatnik
IBPP3/443-1172/14/AZ | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-584/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.